Čo si hovoríme každý deň ?

30. november - 3. deň

Prvý adventný týždeň

Streda 30. novembra 2011

Sviatok sv. Ondreja

Modlitba k Duchu Svätému

Encyklika Lolka

KŇAZ:

Vítam vás na našich krásnych Rorátoch. Vítam dospelých i deti, zvlášť tých, ktorí prichádzajú so svetlom. Samozrejme vítame aj pápežovho Anjela Strážcu, ktorý nám  číta úryvky zo svojho denníka.

 

KŇAZ:

Nech celý kostol zvolá...

DETI:

Vítame pápežovho anjela!

Otázka deťom:

- Koho ochraňoval, o koho sa staral Anjel Strážca, ktorý je tu s nami?

(staral sa o Karola Wojtylu)

KŇAZ:

Anjel Strážca ochraňoval Karola Wojtylu, a celý jeho život si zapísal vo svojom denníku. Ako viete, jeho zverenec zomrel pred 6 rokmi a už je v nebi. Anjel Strážca sa už nemusí oňho starať, lebo blízko Pána Boha mu nič nehrozí. Na zemi, je úplne iná situácia – z každej strany číha nejaké nebezpečenstvo. Anjel Strážca, ktorý chránil Karola Wojtylu mal plné ruky práce. Včera nám porozprával udalosť, v ktorej jeho zverenec stál pred veľkou skúškou. Pripomeňme si o čo išlo.

Otázka deťom:

- Koľko rokov mal Karol, keď mu zomrela mama?

(9 rokov)

- Aké meno mala Karolova mama?

(Emília)

KŇAZ:

Možno si pamätáte, že Karolova mama zomrela 13. apríla  1929. Krátko potom mal Karol ísť na prvé sväté prijímanie. Otec sa pomocou príbuzných postaral o oblečenie pre syna na prvé sväté prijímanie, ale nemal pre neho topánky. Nakoniec sa našli aj topánky, ale ...

Otázka deťom:

- V akých topánkach mal ísť Karol na prvé sväté prijímanie?

(v dievčenských topánočkách so stuhou)

KŇAZ:

Karolovi to nebolo po chuti. Už si predstavoval posmech spolužiakov. Otec bol z toho veľmi utrápený. Dokonale ho chápal, ale iné topánky nebolo možné nikde kúpiť.

Otázka deťom:

- Čo urobil Karol?

(súhlasil, že si obuje dievčenské topánky)

KŇAZ:

Máte pravdu, touto skúškou prešiel víťazne. Neplakal, nešomral, nebúril sa, nerobil otcovi nepríjemnosti. Pochopil, že nie je možné kúpiť iné topánky. Obul si ich a šiel do kostola. Možno niečo viac vie na túto tému jeho Anjel Strážca.

PÁPEŽOV ANJEL STRÁŽCA číta denník (pomaly a výrazne)

Krátko po prvom svätom prijímaní sa Lolek stal miništrantom. A tu sa ukázal vážny problém. Obyčajne som Lolka budil ľahkým šťuchnutím. Hneď vstal z postele a rýchlo bežal do kuchyne, kde sa umyl a zjedol raňajky.

Jedného rána ma ale Najvyšší zadržal. Čakal som teda a pozeral som s nepokojom na  ručičky hodín, ktoré sa bezodkladne blížili k 6 hodine. Chlapec spal veľmi chutne, ani ho nenapadlo zobudiť sa. Otec pristúpil k nemu a jemne sa dotkol jeho ramena.

KŇAZ:

Anjel Strážca ďakujeme ti. Vypočujte si čo sa stalo ďalej.

PRÍBEH 2:

„Vstávaj, budeš meškať“ - povedal otec.

Ako odpoveď počul nevýrazné zamrmlanie.

Až po druhom pokuse Karol zliezol z postele. Pozrel na hodiny. „Ach jaj, ale je neskoro!“ - vykríkol. V rýchlosti si naťahoval nohavice. O chvíľu mal miništrovať pri svätej omši.

Popoludní ho zobral otec na prechádzku.

Synček, nie si dobrým miništrantom. Ja viem, že nie je ľahké ráno vstávať, ale opravdivý muž sa musí naučiť víťaziť nad sebou.

Lolek zvesil hlavu.

Vieš, zdá sa mi, že sa málo modlíš k Duchu Svätému o jeho dary.

Doma pán Wojtyla siahol na poličku, vzal z nej neveľkú čiernu knižočku s červenou šnúrkou, ktorá slúžila ako záložka. Pohľadal v obsahu a otvoril ju na danej strane.

Pozri tu je tá modlitba.

Lolek začal čítať:

O dar múdrosti, dar rozumu, dar rady, dar sily, dar poznania, dar nábožnosti, dar bázne voči Bohu.

„Modli sa o každý z nich“ - povedal otec. „Pozri, je ich sedem. Každý deň v týždni sa môžeš modliť špeciálne o jeden z nich. Keď ti bude ťažké vstávať, pros o dar sily. Ja viem, že to nie je ľahké, ale dokážeš to, uvidíš“.

KŇAZ:

Ukazuje sa, že Lolek mal problém, keď bolo treba zavčasu ráno vstať. Asi tak, ako mnohí z nás.

Otázka deťom:

- Ako pomohol otec Karolovi s ranným vstávaním?

(ukázal mu modlitbu k Duchu Svätému a poprosil ho, aby sa ju modlil každý deň)

KŇAZ:

Dobre ste si to zapamätali. Otec zobral z poličky knižku, v ktorej bola modlitba k Duchu Svätému o sedem darov Ducha Svätého. Poprosil Karola, aby sa ju modlil každý deň a keď sa mu bude výnimočne ťažko vstávať, aby špeciálne poprosil o jeden z týchto darov – o dar sily. Hneď sa presvedčíme aká to bola modlitba.

Kňaz prosí dieťa o otvorenie anjelovho denníka, o prečítanie textu pod fotografiou a modlitby k Duchu Svätému na vedľajšej strane.

Duchu Svätý, prosím Ťa

o dar Múdrosti,

aby som Teba a Tvoju dokonalosť lepšie poznal,

o dar Rozumu,

aby som lepšie chápal tajomstvá svätej viery,

o dar Poznania,

aby som sa v živote riadil prikázaniami tejto viery,

o dar Rady,

aby som vždy vo všetkom hľadal radu u Teba a vždy ju nachádzal,

o dar Sily,

aby ma žiaden strach ani ľudské ohľady od Teba neodvrátili,

o dar Nábožnosti,

aby som vždy slúžil Tvojmu majestátu so synovskou láskou,

o dar Bázne voči Bohu,

aby som sa bál hriechu, ktorý Teba, ó Bože, uráža. Amen.

KŇAZ:

Ďakujem za prečítanie modlitby. Karol poslúchal otca. Predstavte si, že na túto modlitbu k Duchu Svätému nezabudol a modlil sa ju celý život. Keď bol malý, aj keď bol veľký, aj keď bol biskupom, aj keď bol pápežom. Aj vtedy, keď sa mu nechcelo vstávať, aj vtedy, keď sa mu nechcelo učiť. Vždy prosil Ducha Svätého o Jeho sedem darov.

Viete, čo sa stalo o niekoľko desiatok rokov neskôr, keď už bol Jánom Pavlom II.? Počúvajte. Bol to deň jeho narodenín, čiže 18. mája 1986. Pápež sa nahol nad knižku a podpísal sa večným perom.

Volala sa Pán a Oživovateľ a bola venovaná ... Duchu Svätému.

Bola to piata encyklika pápeža Jána Pavla II. Svätý Otec si veľmi dobre zapamätal rozhovor so svojím otcom. Už ako pápež povedal „Bola to veľmi dôležitá duchovná lekcia, trvalejšia a silnejšia, ako tie, ktoré som mal ako výsledok vyučovania v škole. S akým presvedčením  mi hovoril otec! Ešte dnes počujem jeho hlas. Výsledkom tejto lekcie z detstva je moja encyklika o  Duchu Svätom“.

Priznajte, čo povedal pápež, je úžasné. Modlitba k Duchu Svätému môže priniesť také skvelé ovocie.

Dnes mám k vám veľkú prosbu. Určite tušíte aká bude. Modlite sa každý deň tak ako Karol Wojtyla modlitbu k Duchu Svätému. To je najdôležitejšia úloha z tohtoročných rorát.

Zaveste si modlitbu nad stolík alebo na iné miesto, kde sa učíte a snažte sa ju každý deň modliť.

Otázky:

1. Aký problém mal Karol ako miništrant?

(zavčasu ráno vstať)

2. Ako sa nazýva encyklika Jána Pavla II. o Duchu Svätom?

(Pán a Oživovateľ)

3. Koľko je darov Ducha Svätého?

(sedem)

Úlohy:

1.  Nad písací stolík si zaves modlitbu k Duchu Svätému, ktorú sa od detstva každý deň modlil Karol Wojtyla.

2. Večer sa pomodli modlitbu k Duchu Svätému.

Obrázok:

Karol Wojtyla ako miništrant v kruhu svojich spolužiakov. V strede kňaz Kazimír Figlevič, ktorý ich mal na starosti.

Kniha v kostole:

30. november 2011 – streda

Fotografia: Karol Wojtyla ako miništrant v kruhu svojich spolužiakov. V strede kňaz Kazimír Figlevič.

Text:

Karol Wojtyla ako miništrant v kruhu svojich spolužiakov. V strede kňaz Kazimír Figlevič, ktorý ich mal na starosti.

Modlitba k Duchu Svätému, ktorú sa od detstva celý život modlil Karol Wojtyla:

Duchu Svätý, prosím Ťa

o dar Múdrosti,

aby som Teba a Tvoju dokonalosť lepšie poznal,

o dar Rozumu,

aby som lepšie chápal tajomstvá svätej viery,

o dar Poznania,

aby som sa v živote riadil prikázaniami tejto viery,

o dar Rady,

aby som vždy vo všetkom hľadal radu u Teba a vždy ju nachádzal,

o dar Sily,

aby ma žiaden strach ani ľudské ohľady od Teba neodvrátili,

o dar Nábožnosti,

aby som vždy slúžil Tvojmu majestátu so synovskou láskou,

o dar Bázne voči Bohu,

aby som sa bál hriechu, ktorý Teba, ó Bože, uráža.

Amen.