O čom rozprávame

Solo Dios basta - správne odpovede

Roráty 2014

Solo Dios basta

Sv. Terézia Veľká z Avily

(test - správne odpovede)

Prvý deň: Solo Dios basta

 

Otázky:

1. Kedy sa narodila sv. Terézia? (28. marca 1515)

2. Prečo je témou tohtoročných rorátov život sv. Terézie z Avily?

(Pretože je 500 rokov od jej narodenia)

 

3. Ako ešte voláme sv. Teréziu z Avily?

(Terézia Veľká, Terézia od Ježiša alebo Terézia z Avily)

 

Druhý deň: Útek do neba, zomrieť mučeníckou smrťou

 

Otázky:

1. Ako sa celým menom volala sv. Terézia z Avily?

(Teresa Sánchez de Cepeda y Ahumada)

2. Čo urobila Terézia spolu so svojím bratom Rodrigom? (Utiekli z domu)

3. Prečo Terezka túžila, aby jej Maurovia odťali hlavu?

(Chcela byť rýchlo v nebi)

 

Tretí deň: Stavanie pustovne. Ak nemôžeme zomrieť ako mučeníci, budeme žiť ako pustovníci

 

Otázky:

1. Čo chceli súrodenci postaviť v záhrade? (Pustovňu)

2. Čo sv. Terézia robila, keď sa to nepodarilo?

(Bola dobrá voči iným a viacej sa modlila)

3. Ako inak nazývame pustovníkov? (Eremiti)

 

Štvrtý deň: Smrť mamy. Mária, teraz ty buď mojou mamou.

 

Otázky:

1. Koľko rokov mala sv. Terézia, keď jej zomrela mama? (Trinásť)

2. Čo urobila po smrti svojej mamy? (Prosila Máriu, aby bola jej mamou)

3. Kde sa nachádza socha Panny Márie, pred ktorou sa modlila sv. Terézia?

(V katedrále v Avile)

 

Piaty deň: Rodinný dom – karmelitánsky kláštor. Svoju dušu som vystavovala nešťastiu

 

Otázky:

1. Aké knihy najradšej čítala sv. Terezka? (Rytierske príbehy)

2. O čo sa prehnane starala násťročná Terezka? (O ruky a vlasy)

3. Ako sa nazýval kostol a kláštor bosých karmelitánov v Avile – rodný dom sv. Terezky? (La Santa)

 

Šiesty deň: Internát u augustiniánok. Na začiatku mi bolo veľmi ťažko

 

Otázky:

1. Kto sa najviac obával o budúcnosť Terézie? (Otec a sestra Mária)

2. Čo spravil otec, aby sa zmenilo správanie Terézie?

(Dal ju do internátu, ktorý viedli sestry augustiniánky)

3. Kde sa nachádzal internát, do ktorého dal otec dcéru Teréziu?

(V Avile pri kláštore sestier augustiniánok)

 

Sviatok Nepoškvrneného Počatia Panny Márie – 8. 12. 2014

 

Otázky:

1.Ako oslovovala Terézia Pannu Máriu? (mamička)

2. Prečo sa chcela stať kňazom? (aby mohla kázať o Panne Márii)

3. Kto bol Terézii vzorom v modlitbe? ( jej mama Beatriz, ktorá sa pravidelne modlia sv. ruženec)

 

Siedmy deň: Choroba a výjazd z Avily. Rozprávala som sa s ujom o Bohu a márnosti tohto sveta

 

Otázky:

1. S kým sa v penzióne Terezka najviac spriatelila?

(So sestrou Máriou, vedúcou internátu)

2. Aké rozhodnutie nevedela urobiť sv. Terézia?

(Či pôjde do kláštora, alebo vstúpi do manželstva)

3. Kto pritiahol Teréziu k čítaniu dobrých kníh? (Otcov brat ujo Pedro)

 

Ôsmy deň: Kláštor vtelenia. Vďaka Bohu, že sa uskutočnil môj zámer

 

Otázky:

1. Ako sa volal brat, ktorý pomáhal Terézii pri jej úteku do kláštora? (Anton)

2. Ako sa nazýva kláštor v Avile, do ktorého vstúpila Terézia? (Kláštor vtelenia)

3. Koľko rokov mala sv. Terézia, keď vstúpila do kláštora? (Dvadsať)

 

Deviaty deň: Obliečka. Pán mi dal taký pokoj a radosť, ktoré nikdy neprestali

 

Otázky:

1. Akej farby je habit sestier karmelitánok? (Hnedý)

2. Čo si dávajú na seba karmelitánky počas sv. omše a niektorých modlitieb?

(Biely plášť)

3. Ako sa volá obdobie prvých týždňov po vstupe do kláštora? (Postulát)

 

Desiaty deň: Duša je ako hrad. Vnútri je bývanie najdôležitejšie – tam sa duša stretáva s Bohom

 

Otázky:

1. Čo videla Terézia z okna svojej cely? (Hradby okolo Avily)

2. Čo sv. Terézia prirovnala k hradu, pevnosti? (Dušu človeka)

3. Čomu sa spočiatku sv. Terézia v kláštore venovala?

(Starala sa o choré spolusestry)

 

Jedenásty deň: Bližšie k ľuďom ako k Bohu. Pane, ty si ma nikdy neopustil

 

Otázky:

1. Na ktorej hore má svoj začiatok rehoľa karmelitánov? (Na hore Karmel)

2. Čo začalo Terézii prekážať v kláštore?

(Časté rozhovory s ľuďmi, ktorí prichádzali zvonku)

3. Čo je hovorňa? (Miestnosť v kláštore, kde sa rehoľníci rozprávajú s hosťami)

 

Dvanásty deň: Stretnutie s umučeným Ježišom. Zdalo sa mi, že mi puká srdce

 

Otázky:

1. Aká kniha pohla Teréziiným srdcom a zmenila jej život?

(Vyznania od sv. Augustína).

2. Pred akým obrazom sv. Terézia padla na kolená a rozplakala sa?

(Pred obrazom umučeného Pána Ježiša)

3. Kde videla sv. Terézia umučeného Pána Ježiša? (V kláštornej kaplnke)

 

Trinásty deň: Prebodnutie srdca. Som jeho a On je môj

 

Otázky:

1. Čo držal anjel v ruke, keď ho Terézia zbadala vedľa seba? (Kopiju)

2. Čo znamenalo prebodnutie srdca kopijou?

(Mimoriadne spojenie s Pánom Ježišom)

3. Kedy sa slávi sviatok prebodnutia srdca sv. Terézie? (30. augusta)

 

Štrnásty deň: Kláštor sv. Jozefa. Túžila som založiť taký kláštor

 

Otázky:

1. Komu bol zasvätený kláštor, ktorý založila sv. Terézia? (Sv. Jozefovi)

2. Kto bol autorom nových pravidiel (reguly), podľa ktorých sa malo žiť v novom kláštore? (Sv. Terézia)

3. Čo je to klauzúra? (Zamknutá časť kláštora, niekedy oddelená mrežou, kde nemôže vojsť nikto zvonku)

 

Pätnásty deň: Nové kláštory. Nič nevzniklo bez toho, aby som to neodtrpela

 

Otázky:

1. Kde mimo Avily založila sv. Terézia prvý kláštor? (Medina del Campo)

2. Aký kláštor je na dnešnom obrázku? (Kláštor v Segovii)

3. Koľko kláštorov založila sv. Terézia? (17)

 

Šestnásty deň: Písanie Životopisu a iných diel. Odporúčanie opísať milosti, ktoré som dostala

 

Otázky:

1. Ako sa volá kniha, v ktorej sv. Terézia opisuje svoj život? (Životopis)

2. Kto povzbudil a žiadal sv. Teréziu, aby napísala knihu Cesta dokonalosti?

(Spolusestry v kláštore sv. Jozefa v Avile)

3. K čomu prirovnala modlitbu sv. Terézia? (K polievaniu záhrady)

 

Sedemnásty deň: Priateľstvo so sv. Jánom z Kríža. Dohodla som sa s otcom Antonom aj so sv. Jánom z Kríža, že ak založím kláštor, oni doň vstúpia prví

 

Otázky:

1. Kde sa prvýkrát stretli sv. Ján z Kríža so sv. Teréziou z Avily?

(V Medine del Campo,keď zakladala kláštor)

2. Kto pomáhal sv. Jánovi z Kríža zakladať kláštory s novou regulou? (Sv. Terézia)

3. Prečo sa nazýval sv. Ján z Kríža? (Videl ukrižovaného Pána Ježiša)

 

Osemnásty deň: Smrť v Albe de Tormes. Čas, aby sme sa už uvideli, Bože môj

 

Otázky deťom:

1. Prečo bola sv. Terézia tesne pred smrťou mimo Avily?

(Vizitovala kláštory, ktoré založila)

2. Čo držala v ruke, keď zomierala? (Kríž Pána Ježiša)

3. Kde sa nachádza hrob a relikvia srdca sv. Terézie? (V Albe de Tormes)