Advent s KBS

Advent a Vianoce s Božím milosrdenstvom

Advent s Konferenciou biskpov Slovenska: 

25. 12.

Všetkým vám prajem sväté Vianoce a Vianoce s Ježišom, pretože vy ste ako Ježiš v noci jeho narodenia: nebolo pre neho miesta, bol vyhnaný a musel utiecť do Egypta, aby sa zachránil. Vy ste ako Ježiš v tento večer a ja vás žehnám a som vám nablízku. Myslite na to, že ste v tej istej situácii ako Ježiš, a mňa toto pobáda viac sa za vás modliť. (Telefonické blahoprianie pápeža Františka utečencom v irackom tábore Ankawa.)

24. 12.

Snažme sa načúvať a vytvoriť si ticho, aby sme tak prenechali priestor Božej kráse. (Tweet pápeža Františka z 24. decembra 2014)

23. 12.

V jasliach sa slávi zmluva medzi Bohom a človekom, medzi nebom a zemou. Betlehem sa ako miesto radosti stáva aj školou dobroty, pretože tam sa zjavuje milosrdenstvo a láska, čo spája Boha a jeho deti. (Generálna audiencia pápeža sv. Jána Pavla II., 3. januára 2001

22. 12.

Slovo, ktoré sa stalo dieťaťom, nám pomáha porozumieť spôsob Božieho konania - aby sme sa nechali stále viac pretvárať jeho dobrotou a nekonečným milosrdenstvom. (Generálna audiencia Benedikta XVI. 22. decembra 2010)

21. 12.

Niekedy sa nám zdá, že Boh nereaguje na zlo, že zostáva mlčať. V skutočnosti už prehovoril a odpovedal, jeho odpoveďou je Kristov kríž: slovo lásky, milosrdenstva a odpustenia. (Krížová cesta s pápežom Františkom v Koloseu 29. marca 2013)

20. 12.

Zrazu Božia prítomnosť naplnila moju dušu a počula som slová: "Dcéra moja, túžim aby tvoje srdce bolo utvorené podľa vzoru môjho milosrdného srdca. (Sv. Faustína Kowalska, Denníček, 167)

19. 12.

Nikdy sa neunavme! Boh je milujúci Otec, ktorý vždy odpúšťa a má milosrdné srdce pre každého z nás. Aj my sa učme byť milosrdní ku všetkým. (Anjel Pána pápeža Františka, 17. 3. 2013)

18. 12.

Pristúpme s dôverou ku spovedi, aby nás obnovila Božia láska a zmierila nás s Bohom, nami samými a s bratmi a sestrami. (Generálna audiencia pápeža Františka, 19. februára 2014)

 

17. 12.

Pripomeňme si proroka Izaiáša, ktorý hovorí, že aj keby boli naše hriechy červené ako šarlát, Božia láska spôsobí, že zbelejú ako sneh. Milosrdenstvo je nádherné! (Anjel Pána pápeža Františka, 17. 3. 2013)

16. 12.

Niet takého ľudského hriechu, ktorý by mohol vyhasiť Božie milosrdenstvo alebo zabrániť, aby sa vyliala celá jeho víťazná sila, kým ho prosíme. (Veritatis Splendor, 118)

15.12.

Keď sa Tomáš opäť osobne stretol s vľúdnosťou Krista a jeho trpezlivým milosrdenstvom - až vtedy dokázal pochopiť hlboký zmysel Zmŕtvychvstania... (Poludňajší príhovor Svätého Otca Františka na sviatok Božieho milosrdenstva)

14. 12.

Nezabúdajme na slová svätého Jána z Kríža: na sklonku života budeme súdení podľa miery našej lásky. (Misericordiae Vultus, 15)

13. 12.

Cirkvi vraj chýba láskavosť a milosrdenstvo. V skutočnosti sa však materské cítenie Cirkvi nedá odlúčiť od jej učiteľského poslania, čo vždy musí plniť ako verná nevesta Krista, ktorý sám je pravdou. (Veritatis Splendor, 94)

12. 12.

Ježišov postoj uchvacuje: nepočujeme slová opovrhnutia, nepočujeme slová odsúdenia, ale iba slová lásky, milosrdenstva, ktoré pozývajú k obráteniu: "Ani ja ťa neodsudzujem: choď a už nehreš! (Anjel Pána pápeža Františka, 17. 3. 2013)

11. 12.

Vo svätej spovedi prosíme o Ježišovo odpustenie. Odpustenie nie je ovocím nášho úsilia, ale je to dar, dar Ducha Svätého, ktorý nás napĺňa očistným milosrdenstvom e a milosťou prýštiacou neustále z otvoreného srdca Krista, ukrižovaného a zmŕtvychvstalého. (Generálna audiencia pápeža Františka, 19. februára 2014)

10. 12.

Najsladšie Srdce môjho Pána, plné ľútosti a nepreniknuteľného milosrdenstva, pokorne Ťa prosím za úbohých hriešnikov. (Sv. Faustína Kowalska, Denníček, 72)

9. 12.

Treba rozhodne odmietnuť správanie človeka, ktorý zo svojej slabosti robí pravidlo i kritérium pravdy o dobre, takže sa cíti oprávnený sám sa ospravedlniť bez toho, aby prosil Boha o pomoc a milosrdenstvo. (sv. Ján Pavol Veľký: Veritatis Splendor, 104)

8. 12.

Na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie s radosťou otvorím Svätú bránu. Pri tejto príležitosti to bude "Brána milosrdenstva", lebo ktokoľvek ňou prejde, zakúsi Božiu lásku, ktorá utešuje, odpúšťa a dáva nádej. (Misericordiae Vultus,3)

7. 12.

Aj mňa gniavili vášne, ale našiel som lekára prebývajúceho v nebi, čo svoj uzdravujúci liek zosiela na zem: jedine on môže uzdraviť moje zranenia..." (sv. Ambróz, Výklad Evanjelia podľa Lukáša, 27).

 

6. 12.

Mimo Božieho milosrdenstva niet pre ľudské bytosti žiaden zdroj nádeje. (sv. Ján Pavol II. na inaugurácii Svätyne Božieho milosrdenstva v Krakove v roku 2002)

5. 12.

Boha nikdy neunaví, ak je nám treba odpustiť! "Ach, otče, kde je problém?". Problém je v tom, že my sa unavíme, my nechceme, unavíme sa prosiť o odpustenie. On sa nikdy neunaví odpúšťať, ale my sa unavíme prosiť o odpustenie. Nikdy sa neunavme! (Anjel Pána Svätého Otca Františka, 17. 3. 2013)

4. 12.

Slová sviatostného rozhrešenia: "Milosrdný Boh Otec, ktorý smrťou a zmŕtvychvstaním svojho Syna zmieril svet so sebou a zoslal Ducha svätého na odpustenie hriechov, nech ti službou Cirkvi udelí odpustenie a pokoj. A ja ťa rozhrešujem od tvojich hriechov v mene Otca i Syna i Ducha svätého"

3. 12.

Ježišu, Pravda večná, Život náš, pokorne prosím a žobrem o tvoje milosrdenstvo pre úbohých hriešnikov. (Sv. Faustína Kowalska, Denníček, 72)

2.12.

Opravdivá a vlastná povaha milosrdenstva sa prejavuje tým, že si váži, udržuje a vyslobodzuje dobro zo všetkých foriem zla, ktoré sa vyskytujú vo svete a v človekovi. (Ján Pavol Veľký: Dives in Misericordia, 6)

1. 12.

Najväčšie milosrdenstvo spočíva v tom, že Ježiš prebýva uprostred nás a volá nás, aby sme sa mu ponáhľali v ústrety a spolu s Petrom vyznávali, že on je "Synom živého Boha" (Ján Pavol Veľký: Veritatis splendor, 118)

30. 11.

Je ťažké naozaj odpustiť. Ako často odpúšťame "zvysoka", až to druhých uráža. Odpustíme, ale necháme druhého pokoreného. Odpustíme, ale nepomôžeme mu vstať. To nie je skutočné odpustenie. (Ján Chryzostom Korec)

29. 11.

Zachovajme si pohľad na toho, ktorý nás bude vždy hľadať, očakávať, vždy nám bude odpúšťať; on, tak milosrdný, sa nezľakne žiadnej našej biedy. (Poludňajší príhovor Svätého Otca Františka na sviatok Božieho milosrdenstva)