Rodičovský dom: Jozefova každodennosť - 5. 12.

Utorok

Prvý adventný týždeň

5. decembra 2017

 

Rodičovský dom

Jozefova každodennosť

 

Kňaz:

Vítam všetkých, ktorí sú pripravení počúvať. Vítam deti, ktoré rozsvecujú cestu krásnymi lampiónmi, kahancami. Vítam dospelých, staré mamy, starých otcov, ktorí sem privádzajú najmladších, vítam tých, ktorí sami, bez napomínania ráno vstávajú a prichádzajú do kostola. Vítam všetky odvážne deti, ktoré prišli. Vítam všetkých! Malých aj veľkých, lebo Roráty nie sú predsa len pre deti. Všetci chceme bdieť a byť pripravení na príchod Pána Ježiša, a On je už veľmi blízko.

 

Kňaz:

- Dúfam, že rorátny plagát s podobizňou sv. Jozefa a Svätej rodiny má už svoje miesto vo vašich domácnostiach - je to tiež istý symbol adventu, ktorý prežívate tým, že prichádzate každý deň na Roráty.

 

Veľmi ma dnes potešili slová, ktoré sa pred chvíľou čítali. Boli to slová proroka Izaiáša v prvom čítaní. Úžasne sa hodia k tomu, o čom tento rok rozprávame na Rorátoch. Počúvajte, prečítam ich ešte raz:

“Z kmeňa Jesseho vzíde ratolesť a z jeho koreňov vyženie výhonok. A spočinie na ňom duch Pánov: duch múdrosti a rozumu, duch rady a sily, duch poznania a bázne pred Pánom. A bude mať záľubu v bázni pred Pánom”. (Iz 11,1-2)

 

Akú súvislosť to má s našimi Rorátmi?

Nuž, prorok Izaiáš nám v tomto úryvku predpovedá príchod niekoho výnimočného. Dnes vieme, že tým bolo narodenie Pána Ježiša. Prorok dokonca menuje konkrétneho predka, konkrétny rod, z ktorého sa očakávaný Mesiáš narodí.

 

Otázka deťom:

- Ktoré konkrétne meno spomína prorok Izaiáš?

(Jesse)

 

Kňaz:

- Jesse, ktorého spomína prorok Izaiáš, bol otcom kráľa Dávida. A z kráľovského Dávidovho rodu pochádzal Jozef, náš adventný sprievodca, ten, ktorý bol vyvolený Bohom za pestúna Pána Ježiša.

 

KŇAZ číta zo Svätého Písma:

“Počuj, Izrael, Pán je náš Boh, Pán jediný! A ty budeš milovať Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou silou. A tieto slová, ktoré ti ja dnes prikazujem, nech sú v tvojom srdci, poúčaj o nich svojich synov a sám uvažuj o nich, či budeš sedieť vo svojom dome, či budeš na ceste, či budeš ležať alebo stáť. Priviaž si ich ako znamenie na ruku, nech sú ako znaky medzi tvojimi očami, a napíš si ich na veraje svojho domu a na dvere”. (Dt 6,4-9)

Čo je vo Svätom Písme o Jozefovi?

Kňaz:

Čo učila Jozefa mama a čo otec?

- V takom dome, s takými tradíciami žil Jozef, budúci pestún Ježiša. Krásne ho vo svojej knihe opísal Ján Dobračinský. Už samotný názov knihy - “Tieň Otca” - poukazuje na to, aký bol sv. Jozef. Vďaka krátkemu opisu jeho všedných dní môžeme povedať, akým bol človekom. Vypočujte si.

 

Pohľad do Jozefovej dielne

 

Otázka deťom:

- Akým človekom bol svätý Jozef? Vymenujte jeho vlastnosti.

(Pracovitý, zbožný, dobrý, dodržal slovo, trpezlivý, prajný)

 

 

Otázky:

1. Ako sa volal Jozefov predok, ktorého spomína prorok Izaiáš?

2. Ktorí Evanjelisti napísali, že Jozef pochádzal z Dávidovho rodu?

3. Ako pracoval Jozef?

 

Úlohy:

1. Zisti, kde sa nachádza blízko tvojho bydliska synagóga, v ktorej sa dodnes modlia Židia.

2. Navrhni večerné rodinné čítanie dnešného úryvku z Evanjelia podľa Lukáša (10,21 - 24) a spoločne pouvažujte, či to Slovo môžeme spojiť so sv. Jozefom.

3. Na hlavnej stránke našej farnosti: www.visnove.fara.sk si vypočuj rorátnu pieseň o svätom Jozefovi a nauč sa ju.

 

Obrázok:

Jozef pracujúci vo svojej dielni