Aktuálne

Cyril a Metod nezostali v teple, prispeli k budovaniu Európy

Členka Pápežskej rady pre laikov Katarína Hulmanová hovorí o slávení sviatku Cyrila a Metoda, púti združení a laikov do Ríma i tom, čo môžu sv. Cyril a Metod povedať dnešnému človeku.

 

Kedy sa slávi sviatok sv. Cyrila a Metoda?

Vo všeobecnosti sa sviatok sv. Cyrila a Metoda slávi 14. februára.

 

Ale na Slovensku býva predsa ťažiskom osláv v júli, nie?

Áno, je to pravda. Na Slovensku býva ťažisko osláv začiatkom júla.

 

 

Tak potom, prečo vo februári?

Tento dátum je v súčasnosti spojený s pôsobivou slávnosťou v Bazilike sv. Klementa v Ríme, kde pochovali Konštantína Cyrila po jeho náhlej smrti v Ríme v roku 869. Sem putujú každoročne príslušníci slovanských národov, aby si pripomenuli týchto nevšedných mužov, ktorí ovplyvnili naše dejiny.

 

Ako na tento dátum pamätajú slovenské združenia a laici?

K tradícii putovania k hrobu sv. Cyrila sa vraciame prostredníctvom aktivity púte, ktorú pripravuje Fórum kresťanských inštitúcií a Rada pre laické a apoštolské hnutia KBS.

 

Kedy pôjdete najbližšie?

Za účasti biskupa Rusnáka odcestujú delegáti viacerých združení a hnutí - slovenskí laici - už po tretí raz do Ríma 10. februára. Je to aj snaha podnietiť národnú púť v roku 2013, v roku výročia príchodu Konštantína a Metoda na Slovensko.

 

 

„Svätí Cyril a Metod boli zrejme veľmi praktickí a predvídaví. Ich výstrojom bol Evanjeliár, ale aj byzantské zákonníky a postupne ďalšie texty, potrebné k rozvíjaniu národa , ale aj osobného vzťahu k Bohu.“

 

Katarína Hulmannová

 

Prečo sa vracať k týmto miestam a týmto časom?

Pápež Ján Pavol II. sv. Cyrila a Metoda v roku 1980 vyhlásil za spolupatrónov Európy a v roku 1985, teda ešte v časoch socializmu, vydal encykliku SLAVORUM APOSTOLI. Pripojili sa tak k postave sv. Benedikta, ktorý bol vyhlásený za patróna Európy pápežom Pavlom VI. v roku 1964. Encyklika okrem iného pripomína, že tým, že „Cyril a Metod uplatňovali svoje charizmatické dary, prispeli rozhodujúcim spôsobom pri budovaní Európy, nielen pokiaľ ide o kresťanské náboženské spoločenstvo, ale aj čo sa týka jej občianskej a kultúrnej jednoty. Takže význam putovania k hrobom je jasný.“

 

Čo hovoria tieto dve postavy súčasnému svetu?

Títo muži v náročnej politickej a spoločenskej situácii boli ochotní vziať na seba zodpovednosť a aktívne sa vysporiadať s touto situáciou, i keď sa ich priamo netýkala. Namiesto toho, aby zostali pekne doma v tepľúčku, boli ochotní ísť do inej krajiny, akceptovať tamojšie pomery, ohlasovať vieru príťažlivým a prijateľným spôsobom, s hlbokým rešpektom pre tamojších ľudí.

 

Znamená to, že môžeme povedať, že svojím myslením prekonali dobu, nie?

Boli zrejme veľmi praktickí a predvídaví. Ich výstrojom bol Evanjeliár, ale aj byzantské zákonníky a postupne ďalšie texty, potrebné k rozvíjaniu národa , ale aj osobného vzťahu k Bohu. Neobyčajne zaujímavé je rozpätie rokov medzi ich príchodom a cestou do Ríma. Sú to štyri roky. Zaiste to boli roky horlivej a vyčerpávajúcej práce. Ale boli to zrejme aj roky intenzívnej práce s mládežou, kedy si vyformovali a vzdelali skupinu svojich nasledovníkov a žiakov. Venovali sa nielen základnému vzdelávaniu na nižších školách, ale založili aj vyššiu školu, kde vychovávali svojich nasledovníkov z domácej mládeže. Tento moment, chápanie kontinuity a odovzdávanie, budovanie trvalo udržateľného a samostatného systému v oblasti náboženstva, kultúry, politiky, diplomacie, písomníctva a jazyka, je prozreteľnou investíciou týchto múdrych mužov do budúcnosti Slovanov.

 

 

„Cyril a Metod sú stelesnením nezlomnej vôle, vďaka ktorej prekonávali všetky životné nástrahy a krok za krokom išli za svojím cieľom.“

 

Katarína Hulmannová

 

 

Čo je na nich také fascinujúce?

Je fascinujúce, ako presne na týchto slovanských apoštolov platia slová pastorálnej konštitúcii o Cirkvi v súčasnom svete Gaudium et Spes, ktorá je ovocím 2. vatikánskeho koncilu: „Nech občania pestujú veľkodušnú a úprimnú lásku k vlasti, ale bez prílišnej upätosti, to jest takým spôsobom, aby mali vždy na zreteli aj dobro celej ľudskej rodiny, ktorú spájajú rozmanité zväzky medzi rasami, národmi a štátmi.

Všetci kresťania si majú uvedomiť svoje vlastné osobitné poslanie v politickom spoločenstve a dávať žiarivý príklad svojím zmyslom pre zodpovednosť a svojou službou záujmom všeobecného dobra, aby tak dokazovali aj skutkami, ako dať do súladu autoritu so slobodou, osobnú iniciatívu so súdržnosťou s celým spoločenským organizmom, želateľnú jednotu s užitočnou rozdielnosťou. „ Toto sú hodnoty, ku ktorým sa veriaci laici hlásia a ktoré sú pre nich motiváciou pri budovaní jednoty a pri angažovanosti sa v spoločnosti. A to nielen vo svetle cyrilometodskej tradície, ale aj vo svetle 50. výročia začiatku 2. vatikánskeho koncilu.

 

Čo predstavuje ich odkaz pre budúce generácie?

Veľa vecí. Nie je to len obohatenie slovanskej kultúry o kresťanstvo, písmo a jazyk, ale aj odhodlanie bojovať za svoje ideály a práva. Cyril a Metod sú stelesnením nezlomnej vôle, vďaka ktorej prekonávali všetky životné nástrahy a krok za krokom išli za svojím cieľom. Práve kvôli týmto hodnotám ostanú Cyril a Metod navždy v panteóne slovenských velikánov, odkiaľ ich nikto žiadnou mocou tohto sveta nezosadí.

 

Zhováral sa Michal Lipiak

Poznámka: V texte boli využité citácie z encyklík a rôznych projektov o sv. Cyrilovi a Metodovi.