Aktuálne

Zverejnená záverečná správa z apoštolskej vizitácie v Írsku

Vatikán, 20. marca (RV) - Vo Vatikáne dnes zverejnili výsledky apoštolskej vizitácie v Írsku, ktorej konanie oznámil Benedikt XVI. v pastierskom liste írskym katolíkom z 19. marca 2010. Reagoval tak na medializované prípady zneužívania detí a mladistvých niektorými členmi miestnej cirkvi, ktorú listom súčasne vyzval na nastúpenie cesty hlbokej duchovnej obnovy. Vizitácia sa začala v novembri 2010. Dokument s názvom „Sumár výsledkov apoštolskej vizitácie v Írsku“ odsúhlasený vatikánskymi dikastériami, ktoré vizitáciu viedli, obsahuje aj niektoré indikácie zo strany Svätej stolice:

 

 

a) Svätá stolica nanovo vyjadruje pocit zdesenia, ktoré pápež Benedikt XVI. vyjadril v Liste írskym katolíkom, ako aj blízkosť a porozumenie, ktoré viackrát prejavil obetiam týchto hriešnych a trestných činov spáchaných kňazmi alebo rehoľníkmi.

 

b) Vizitácia, ktorá mala charakter pastoračný, mohla na jednej strane potvrdiť závažnosť nedostatkov, ktoré viedli v minulosti k nesprávnym vyjadreniam a reakciám, aj zo strany biskupov a rehoľných predstavených, ako aj k hroznému fenoménu zneužívania neplnoletých. Na druhej strane sa jasne potvrdilo, že od 90. rokov sa urobili rozhodujúce kroky vpred, ktoré viedli k väčšiemu povedomiu problému a hlbokým zmenám v spôsobe ako sa s ním vysporiadať. Dôrazne sa odporúča, aby biskupi a rehoľní predstavení pokračovali v ich záväzku porozumenia a pomoci obetiam zneužívania.

 

c) Pokyny uvedené v dokumente „Ochrana detí" z roku 2008 uvádzajú: zapojenie veriacich do cirkevných štruktúr na poli prevencie a vzdelávania; úzka spolupráca s občianskymi orgánmi v záujme včasného hlásenia obvinenia; stále spojenie s Kongregáciou pre náuku viery, nakoľko je to v jej kompetencii. Tieto normy sa ukázali ako účinný nástroj na prešetrenie obvinení zo zneužívania a na zvýšenie vnímavosti celého kresťanského spoločenstva v oblasti ochrany detí a mladistvých. Tieto pokyny boli ďalej aktualizované na základe údajov, ktoré zverejnila Kongregácia pre náuku viery 3. mája 2011, a pravidelne sú dopĺňané.

 

d) Práca Národnej komisie pre ochranu detí je hlboká a ďalekosiahla. Zvlášť užitočné sa ukázalo overovanie, uplatňovania smerníc v jednotlivých diecézach a rehoľných inštitúciách. Odporúča sa, aby toto overovanie pokrylo čo najrýchlejšie všetky diecézy a rehoľné inštitúcie a mohlo byť pravidelne opakované.

 

e) Biskupi a rehoľní predstavení v spolupráci s Národnou komisiou musia vytvoriť opatrenia na riešenie prípadov kňazov alebo rehoľníkov, na ktorých bola podaná žaloba, ale aj tých prípadov, ktoré boli pozastavené. Rovnako by sa mali stanoviť pravidlá s cieľom uľahčiť návrat do kňazskej služby kňazom, ktorí boli falošne obvinení a zabezpečiť primeranú pastoračnú starostlivosť o kňazov alebo rehoľníkov, ktorí boli uznaní vinnými zo zneužívania.

 

f) Vizitácia seminárov docenila úsilie formátorov a pozornosť, ktorá sa venuje intelektuálnej, ľudskej a duchovnej formácii. Pre zlepšenie kvality prípravy sa odporúča klásť dôraz na to, že má byť inšpiráciou skutočnej kňazskej identity, ďalej posilniť zodpovednosť a koherentnosť kritérií pre prijímanie do seminárov, ako aj zavedenie hlbokej formácie v oblasti ochrany detí a mladistvých do akademického štúdia.

 

g) Každý rehoľný inštitút je vyzvaný zabezpečiť trojročnú formáciu na prehĺbenie zakladajúcich chariziem z príslušných zdrojov a prostredníctvom vhodných prostriedkov oživiť v komunitách aspekty života spoločenstva, modlitby a apoštolskej misie. Inštitúty sú vyzývané k pastoračnej otvorenosti voči tým, ktorí znášajú následky zneužívania.

 

h) Vizitácia ukázala, že bolestné udalosti posledných rokov otvorili mnohé zranenia aj v katolíckej komunite. Na druhej strane, v tomto ťažkom období sa prejavila aj neustála životaschopnosť viery írskeho ľudu. Medzi znakmi nádeje je vyzdvihnutá obetavosť, s akou mnohí biskupi, kňazi a rehoľníci žijú svoje povolanie, ľudská a duchovná blízkosť, ktorú mnohí z nich cítili od veriacich v čase krízy, hlboká viera mnohých mužov a žien a zapojenie sa kňazov i laikov do vytvárania štruktúr na ochranu detí a mladistvých. V tejto súvislosti je aktuálnou výzva k jednote v cirkevnom spoločenstve, spoločenstve medzi biskupmi, medzi nimi a Petrovým nástupcom, medzi biskupmi a kňazmi, vrátane pastierov a laikov, diecéznych štruktúr a komunít zasväteného života.

 

i) Nakoniec sa odporúčajú niektoré pastoračné priority, ktoré by mohli usmerňovať obnovu: Formácia v obsahu viery, docenenie postavenia laikov, úloha učiteľov náboženstva, otvorenosť k hnutiam a združeniam, vernosť učiteľskému úradu Cirkvi. Dokument tiež pripomína, že Svätá stolica a írski biskupi už začali spoločnú reflexiu nad aktuálnym stavom diecéz, s cieľom urobiť diecézne zariadenia spôsobilejšími odpovedať na dnešné poslanie cirkvi v Írsku.