Aktuálne

Siedme výročie pontifikátu Benedikta XVI.

Homília biskupa Sečku počas svätej omše v Katedrále sv. Martina

Bratislava 7. mája (TK KBS) – V bratislavskej Katedrále sv. Martina si dnes veriaci pripomenuli 7. výročie pontifikátu Benedikta XVI. Za 265. pápeža Katolíckej cirkvi poďakovali na svätej omši, ktorú pri tejto príležitosti celebroval bratislavský arcibiskup a metropolita Mons. Stanislav Zvolenský. V homílii sa nad službou Petrovho nástupcu zamyslel spišský biskup Mons. Štefan Sečka:

 

Vaša Excelencia, Mons. Mario Giordana, Apoštolský nuncius na Slovensku,

Vaša Excelencia, pán emeritný prezident,

Vážený pán kancelár prezidentskej kancelárie,

Vaše Excelencie, zástupcovia parlamentu, ale aj vlády SR,

Vaše Excelencie, predstavitelia zastupiteľských úradov,

Vážení predstavitelia štátnej správy, samosprávy.

Milí otcovia arcibiskupi, biskupi, kňazi, diakoni, bohoslovci, rehoľníci a rehoľníčky,

drahí bratia a sestry!

Zhromaždili sme sa ďakovať Pánu Bohu za sedem rokov pontifikátu Svätého Otca Benedikta XVI. Spomínali sme na Neho aj pri príležitosti narodenín.

Poskytuje nám to príležitosť zamyslieť sa nad službou Petrovho úradu a to tak pre Cirkev ako aj pre celý svet.

Z Božej vôle má Cirkev pre svoju službu hierarchické usporiadanie. Spoločenstvo Cirkvi sa buduje na princípe autority duchovnej moci a lásky, ktorou vybavil Kristus tých, ktorých si vyvolil za svojich zástupcov na zemi. V službe životu Kristovej Cirkvi je dnes Svätý Otec Benedikt XVI. Pozerajúc na celé dejiny života Cirkvi vidíme, že po mučeníckej smrti svätého Petra sa viditeľnou hlavou Cirkvi stáva jeho nástupca na biskupskom pre stole v Ríme. Rímsky biskup je priamym nástupcom svätého Petra apoštola. Benedikt XVI. je 265. nástupcom apoštola Petra.

Úlohou Svätého Otca je starať sa o celú všeobecnú Cirkev. Ustanovuje biskupov do jednotlivých miestnych cirkví. Dozerá na čistotu a neporušenosť viery pri uskutočňovaní tejto úlohy dostáva zvláštnu pomoc a asistenciu Ducha Svätého dar

neomylnosti. Neomylne učí, ak si počína ako učiteľ viery a mravov, čiže keď učí "ex cathedra".

Spoločenstvo so Svätým Otcom prežívame a praktizujeme hlavne na týchto dvoch rovinách: poslušnosťou a modlitbami. Bezvýhradne sa podriaďujeme učeniu Svätého Otca a riadime sa všetkými pokynmi, ktoré vydáva pre všeobecnú Cirkev. Pri vykonávaní jeho pastierskej služby mu pomáhame modlitbami a duchovnými obetami.

Už 1150 rokov sa z príkladu našich vierozvestov sv. Cyrila a Metoda učíme tejto bezvýhradnej oddanosti a prítulnosti voči Svätému Otcovi. Poslušnosť Cirkvi a jej viditeľnej hlave tvorí podstatný obsah ich odkazu aj pre našu dobu.

Drahí bratia a sestry!

Z mnohých úloh služby Najvyššieho Pastiera Cirkvi rád by som pri dnešnom ďakovnom slávení Eucharistie poukázal - pre naše povzbudenie, na jednu dôležitú tému, ktorá sa bezprostredne viaže na náš vzťah k Svätému Otcovi Benediktovi a ktorá tvorí prioritu jeho apoštolského poslania. Je to téma novej evanjelizácie. Svedectvom toho je zvolanie Biskupskej synody na jeseň tohto roku vo Vatikáne, ktorá sa problematikou novej evanjelizácie bude zaoberať a my budeme čakať na jej výsledok v podobe apoštolského listu. Povzbudzujúcim pre nás nech sú všetky doterajšie aktivity Svätého Otca - zriadenie Pápežskej rady pre novú evanjelizáciu, časté impulzy Svätého Otca na túto tému a problematiku "novej evanjelizácie" v jeho príhovoroch, homíliách, pri katechézach, na generálnych audienciách, ale aj v príhovoroch k biskupom "ad limina apostolorum".

Svätý Otec chce vyburcovať veriacich, aby sa aj oni stali misionármi a plnšie a intenzívnejšie sa stotožňovali s misijnou Cirkvou - s jej misionárskym poslaním. Každý člen Cirkvi, podľa jeho slov, má mať podiel na šírení Evanjelia, na ohlasovaní Krista, na jeho sprístupňovaní ľuďom. Práve tomuto veľkému pohybu všetkých veriacich - počnúc biskupmi, kňazmi a končiac laikmi smerom k rozširovaniu evanjelia a jeho zakoreňovaniu v živote ľudí - dáva Svätý Otec názov "nová evanjelizácia".

O novej evanjelizácii Svätý Otec Benedikt XVI. povedal: "Dnes žijeme v dobe novej evanjelizácie. Otvárajú sa široké obzory hlásania evanjelia, zatiaľ čo územia dávnej kresťanskej tradície sú vyzývané k tomu, aby znovu objavili krásu viery. Protagonistami tejto misie sú muži a ženy, ktorí rovnako ako svätý Pavol môžu povedať: "Pre mňa žiť je Kristus". ľudia, rodiny a komunity, ktoré sa podľa obrazu z evanjelia (porov. Mt 20,1-16) rozhodli pracovať vo vinici Pánovej. Pokorní a veľkorysí pracovníci, ktorí nežiadajú inú odmenu než to, aby mali účasť na poslaní Ježiša a Cirkvi. ... Drahí priatelia, evanjelium zmenilo svet a mení ho stále. Je ako rieka, ktorá zavlažuje rozsiahle oblasti. Obráťme sa v modlitbe na Pannu Máriu, aby v celej Cirkvi dozrievali kňazské, rehoľné a laické povolania pre službu novej evanjelizácii." (Príhovor pred modlitbou Anjel Pána, Rím 18.8.2011)

Výzva k novej evanjelizácii nech u nás na Slovensku zaznie pri slávení Jubilea príchodu sv. Cyrila a Metoda a rovnako v Roku viery, ktorý začne 11. októbra toho roku a ponesie v sebe, okrem iného, rovnako aj myšlienku, inšpiráciu a pastoračnú reflexiu prehĺbenia života viery nás všetkých pomocou Božej milosti a daru prostriedkov posvätenia novej evanjelizácie. Dnes vieme, že prvú evanjelizáciu, ktorú v tejto krajine uskutočňovali svätí solúnski bratia - Cyril a Metod a v ktorej cez stáročia pokračovali naši predkovia, treba v našej dobe aktualizovať -

urobiť ju prítomnou i účinnou pre dnešného človeka. Nová evanjelizácia, to nie je hlásanie "nového" učenia, ale večne platného a nemeniteľného Kristovho učenia. Novou má byť evanjelizácia v obnovenej horlivosti a používaním nových foriem, vhodných na oslovenie súčasného človeka.

Modlíme sa za to, aby odpoveďou na túto výzvu bola zvýšená aktivita našich veriacich po mestách a dedinách pri šírení Kristovho učenia a sprostredkovávaní ho ľuďom. Ide o to, aby sme sa všetci stali misionármi. Nemusíme sa báť, že ak chceme plniť túto kresťanskú úlohu, že musíme ísť do Afriky, alebo do ďalekej Ázie. Misionárske územie, na ktorom máme všetci uskutočňovať svoje misionárske poslanie, je naša krajina - Slovensko. Tu každý vo svojom životnom prostredí máme priestor na novú evanjelizáciu: v rodinách, na pracoviskách, v oblasti kultúry a výroby hodnôt, v školách, slovom všade, kde sú ľudia a kde sa my ako kresťania s nimi stretávame. Treba im priniesť Ježiša Krista a vhodnou formou im ho ponúkať. Ježiš Kristus nesmie zostať iba "našim súkromným vlastníctvom". On je darom, ktorý patrí všetkým a ktorý majú prijať z našich rúk: deti z rúk rodičov a učiteľov; ešte neveriaci robotníci a úradníci z rúk ich kolegova spolupracovníkov na pracovisku.

Na tomto mieste by som sa rád poďakoval Svätému Otcovi za aktivity, ktoré v rámci novej evanjelizácie formujú a inšpirujú aj naše Slovensko. Vám, najdôstojnejší Otec nuncius patri poďakovanie za sprostredkovanie tohoročného stretnutia - konferencie na tému “Nová evanjelizácia a nová kultúra" našej slovenskej Katolíckej cirkvi aj s čelnými predstaviteľmi vatikánskych dikastérií - otcami arcibiskupmi Mons. Fisichellom, predsedom Pápežskej rady pre novú evanjelizáciu a Mons. Cellim, predsedom Pápežskej rady pre spoločenské

komunikačné prostriedky. Verím, že aj ďalšie aktivity KBS a celej Katolíckej cirkvi na Slovensku, podporené modlitbami a obetami mnohých našich chorých a trpiacich, za aktívneho prispenia všetkých povolaných v službe Cirkvi v zmysle Pavlovho, že Kristus "ustanovil niektorých za apoštolov, niektorých za prorokov, iných za evanjelistova iných za pastierov a učiteľov..." povedú k cieľu: „... aby sme pripravovali svätých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela, kým nedospejeme všetci k jednote viery poznaniu Božieho Syna...!" (Ef 4,11-13)

V intenciách tohto Pavlovho povzbudenia prosme, nech sa zo Slovenska stane naozaj nové misionárske územie, kde podľa vzoru a pod mocnou ochranou prvých misionárov Slovenska - svätého Cyrila a Metoda, budeme my, kresťania dneška, uskutočňovať novú kristianizáciu Slovenska. Prosme, aby sme si uvedomili, že podstata živote viery je o. i. aj v tom, aby sme si vážili, že niečo môžeme urobiť pre Boha! Aby sme mali za dar hodnotu nášho povolania, ktorého podstatou je "byť - žiť s Ježišom a dať sa ním poslať do novej evanjelizácie"!

To bude náš najvzácnejší dar pre Svätého Otca Benedikta XVI. na výročie jeho uvedenia na Petrov stolec v Ríme.

A dovoľte mi na záver, použijúc slova P. Lombardiho, SJ, hovorcu Apoštolského stolca popriať v ôsmom roku jeho pontifikátu:

Prajeme mu, aby zdarne dovŕšil dialóg so Spoločenstvom sv. Pia X. ako dúfa, to znamená, že sa zacelí bolestivá rana bez toho, aby sa otvorili nové. Prajeme mu, aby dal posolstvo lásky a nádeje rodinám pri príležitosti jeho cesty do Milána. Prajeme mu, aby jeho výzvy a pozvania k jednote v Cirkvi, adresované búriacim sa skupinám, boli vypočuté s rešpektom a pozorne, a aby bola pochopená ich dôležitosť. Prajeme mu, aby cesta obnovy Cirkvi v Írsku po apoštolskej návšteve pokračovala a posilnila sa tiež vďaka eucharistickému kongresu v Dubline.

Nech v celej Cirkvi po kríze sexuálnych deliktov vďaka úsiliu biskupských konferencií pokračuje hojenie rán, očisťovanie a prevencia, aby ostala v službe celej spoločnosti pri obrane práv maloletých. Nech mu cesta do Libanonu dá možnosť predniesť posolstvo pokoja v dramatických konfliktoch v danej oblasti a povzbudiť skúšané cirkevné spoločenstvá. Nech výročie Druhého vatikánskeho koncilu je príležitosťou pre správne a pokojné pochopenie jeho epochálneho posolstva: „Kompas pre Cirkev našej doby."

Nech Synoda o novej evanjelizácii obohatí tvorivosť a rozvoj Cirkvi v jej poslaní.

Nech Rok viery nie je len sled chvály hodných iniciatív a krásnych osláv, ale skúsenosť obnovy hlbokého vzťahu veriacich s Bohom a Jeho Synom Ježišom Kristom, v kontexte stále častejšieho zanedbávania náboženského rozmeru života a ľudskej cesty v dejinách. Prajeme mu, aby nám mohol darovať poslednú časť svojho diela o Ježišovi. Napokon, Brazílčania sú už v plnej príprave Svetového dňa mládeže v Riu de Janeiro. Ale to sa už vzťahuje na ďalší rok...v ktorom sa aj my nádejame, že ho budeme smieť a môcť, ako dar, privítať aj na našom Slovensku.

Amen.

+ Štefan Sečka

Príhovor otca nuncia počas svätej omše v Katedrále sv. Martina

Bratislava 7. mája (TK KBS) – V bratislavskej Katedrále sv. Martina si dnes veriaci pripomenuli 7. výročie pontifikátu Benedikta XVI. Za prítomnosť a modlitbu za Svätého Otca Benedikta XVI. a jeho apoštolský úrad v závere svätej omše všetkým prítomným poďakoval apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Mario Giordana. Príhovor apoštolského nuncia v plnom znení:

Excelencia Mons. Zvolenský, bratislavský arcibiskup a predseda Konferencie biskupov Slovenska,

Excelencie, otcovia arcibiskupi a biskupi,

Kňazi, seminaristi, rehoľníci a rehoľné sestry,

Predstavitelia občianskeho života,

Členovia diplomatického zboru,

Členovia Zvrchovaného Rádu Maltézskych Rytierov,

Milovaní bratia a sestry v Kristovi,

Chcem srdečne pozdraviť všetkých vás, ktorí ste sa zišli dnes v tejto katedrále pri zvláštnej príležitosti, ktorou si pripomíname siedme výročie voľby Svätého Otca Benedikta XVI (šestnásteho) za najvyššieho pastiera Cirkvi.

Zvlášť pozdravujem tu prítomných biskupov, ktorí spolu s kňazmi, rehoľníkmi a rehoľnými sestrami, ako aj s celým božím ľudom chcú takto vyjadriť vernosť nástupcovi apoštola Petra a morálnu podporu úradu, ktorý mu Kristus zveril: a teda úradu hlavy a pastiera celej Cirkvi.

Taktiež by som chcel poďakovať všetkým tým, ktorí, hoci tu dnes nie sú prítomní, sprevádzajú Svätého Otca svojou modlitbou a ktorým on dnes zvlášť posiela svoje apoštolské požehnanie. Neustávajte i naďalej vo svojich modlitbách zaňho, aby ho Pán napĺňal svojou milosťou a dával mu silu potrebnú k tomu, aby dobre vykonával pooslanie, ktoré mu bolo zverené.

V tejto súvislosti by som rád spomenul myšlienku, ktorú Svätý Otec povedal 16 (šestnásteho) apríla vo svojej homílii počas ďakovnej svätej omše pri príležitosti svojich 85 (osemdesiatich piatich) narodenín.

Ďakujúc za všetky blahoželania a dívajúc sa do budúcnosti povedal: Stojím pred poslednou etapou svojho života a neviem, čo ma čaká. Avšak viem, že existuje božie svetlo, viem, že Kristus vstal zmŕtvych, viem, že toto jeho svetlo je mocnejšie ako každá tma, viem, že božia dobrota je silnejšia, ako sebeväčšie zlo tohto sveta. A to mi pomáha ísť ďalej s odvahou. Toto pomáha nám všetkým ísť odvážne dopredu.

Milovaní bratia a sestry v Kristovi,

Aké krásne a utešujúce slová, plné viery a nádeje! Svätý Otec nám nimi hovorí, že v každej chvíli nášho života, ak sa budeme dívať dopredu, môžeme uvidieť božie svetlo, ktoré nás osvecuje, vedie aj uprostred tmy nášho života a budeme môcť zakúsiť božiu dobrotu, ktorá víťazí nad každým zlom.

Náš ľudský život je totiž veľké tajomstvo a preto nás ani neprekvapuje, že často ho ani nechápeme. Niekedy ho dokonca musíme znášať, nemajúc poruke hotové odpovede na to, čo sa deje okolo nás, v našom osobnom živote, v našich rodinách alebo aj v spoločnosti, v ktorej žijeme.

V takýchto chvíľach je potrebné zachovať si živú nádej, že existuje Ktosi, kto je nad tým všetkým, Ktosi, kto je pánom všetkého a s Kým sa oplatí žiť aj život ťažký, niekedy plný nepochopenia a rôznych ťažkostí.

A toto je aj posolstvo, ktoré nám chce Svätý Otec zanechať: aj my môžeme s presvedčením a vierou opakovať slová: Viem, že Kristus vstal zmŕtvych.... viem, že existuje božie svetlo ... viem, že toto svetlo je mocnejšie ako každá tma .... viem, že božia dobrota je silnejšia, ako každé zlo na tomto svete.

Chcem sa dnes poďakovať vám, otcovia biskupi, ktorí s apoštolskou horlivosťou a pastierskym zápalom, v jednote s nástupcom apoštola Petra, vediete vám zverený ľud po ceste spásy. Zvlášť ďakujem Jeho Excelencii Monsignorovi Zvolenskému, bratislavskému arcibiskupovi a predsedovi Konferencie biskupov Slovenska za to, že predsedal dnes tejto liturgickej slávnosti ako aj Jeho Excelencii Monsignorovi Štefanovi Sečkovi, spišskému diecéznemu biskupovi, za hodnotné slová homílie týkajúce sa osoby a poslania Svätého Otca.

Spomínajúc otcov biskupov mi dovoľte zároveň pozvať vás k modlitbe za Mons. Františka Tondru, emeritného spišského biskupa, ktorého si Pán v týchto dňoch povolal k sebe.

Ďakujem aj všetkým kňazom, rehoľníkom, rehoľným sestrám, členom Zvrchovaného Rádu Maltézskych Rytierov, predstaviteľom občianského života ako aj všetkým vám, veriacim, za vašu prítomnosť i za vašu modlitbu, ktorú ste predniesli Bohu za Svätého Otca a za úrad, ktorý vykonáva pre dobro celej Cirkvi.

Prosme spolu Boha, aby neustále zahŕňal Svätého Otca Benedikta XVI (šestnásteho) bohatstvom svojich milostí a požehnania a tak aby mohol naďalej šíriť vo svete čistotu Kristovho evanjelia a jeho Slovo spásy.

Amen.