Aktuálne

Nanebovstúpenie Pána

  • Vytlačiť

Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený. (Mk 16,16)

 

 

Krst je ako oheň. Zapáli pochodeň viery, ktorá osvetlí každú tmu.


 

Čítanie zo Skutkov apoštolov   1,1-11

Milý Teofil, v prvej knihe som rozprával o všetkom, čo Ježiš robil a  učil od začiatku až do dňa, keď dal skrze Ducha Svätého príkazy apoštolom, ktorých si vyvolil, a vzatý bol do neba. Po svojom umučení im  poskytol mnoho dôkazov, že žije, keď sa im štyridsať dní zjavoval a  hovoril o Božom kráľovstve. A keď s nimi stoloval, prikázal im, aby neodchádzali z Jeruzalema,  ale aby očakávali Otcovo prisľúbenie: „O ktorom ste počuli odo mňa,  že Ján krstil vodou, ale vy budete o niekoľko dní pokrstení Duchom  Svätým.“

A zhromaždení sa ho pýtali: „Pane, už v tomto čase obnovíš kráľovstvo Izraela?“ On im povedal: „Vám neprislúcha poznať časy alebo  chvíle, ktoré Otec určil svojou mocou, ale keď zostúpi na vás Svätý  Duch, dostanete silu a budete mi svedkami v Jeruzaleme i v celej Judei  aj v Samárii a až po samý kraj zeme.“  Keď to povedal, pred ich očami sa vzniesol a oblak im ho vzal spred  očí. A kým uprene hľadeli k nebu, ako odchádza, zastali pri nich  dvaja mužovia v bielom odeve a povedali: „Mužovia galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý bol od vás vzatý do neba,  príde tak, ako ste ho videli do neba odchádzať.“

Počuli sme Božie slovo.

 


Ž – Pán vystupuje do neba za hlaholu poľnice.

Tlieskajte rukami, všetky národy,*  jasajte Bohu hlasom radostným.  Lebo Pán je Najvyšší a hrozný, * nad celou zemou veľký kráľ. – O.

Za jasotu vystupuje Boh, * Pán vystupuje za hlaholu poľnice.  Spievajte Bohu, spievajte,* spievajte nášmu kráľovi, spievajte. – O.

Pretože Boh je kráľom celej zeme; * spievajte mu chválospev. Boh kraľuje nad národmi, * Boh sedí na svojom svätom tróne. – O.

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Efezanom  1,17-23

Bratia, nech vám Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, dá  Ducha múdrosti a zjavenia, aby ste ho poznali.

Nech osvieti oči vášho srdca, aby ste vedeli, aká je nádej z jeho  povolania, aké bohatstvo slávy je z jeho dedičstva vo svätých a aká  nesmierne veľká je jeho moc pre nás veriacich podľa pôsobenia jeho  mocnej sily, ktorú dokázal na Kristovi, keď ho vzkriesil z mŕtvych a  v nebi posadil po svojej pravici nad každé kniežatstvo, mocnosť, silu  a panstvo a nad každé iné meno, ktoré možno vysloviť nielen v tomto  veku, ale aj v budúcom. Všetko mu položil pod nohy a jeho ustanovil nad všetkým za hlavu  Cirkvi, ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý napĺňa všetko vo  všetkom.

Počuli sme Božie slovo.

O. – Aleluja. –

Choďte a učte všetky národy, hovorí Pán; ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.

 


Zakončenie svätého evanjelia podľa Marka    16,15-20

Ježiš sa zjavil Jedenástim a povedal im: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený. A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať zlých duchov, budú hovoriť novými jazykmi,  hady budú brať do rúk a ak niečo smrtonosné vypijú, neuškodí im; na  chorých budú vkladať ruky a tí ozdravejú.“ Keď im to Pán Ježiš povedal, vzatý bol do neba a zasadol po pravici  Boha. Oni sa rozišli a všade kázali. Pán im pomáhal a ich slová  potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali.

Počuli sme slovo Pánovo.