Aktuálne

Narodenie sv. Jána Krstiteľa

Všetci sa pýtali: „Čím len bude tento chlapec?“ A vskutku Pánova ruka bola s ním. (Lk 1,66)

 


 

Kto dôveruje Pánu Bohu -  Pán Boh bude vždy s ním.

 

24. júna - NARODENIE SVATÉHO JÁNA KRSTITELA

Na vigíliu

Čítanie z Knihy proroka Jeremiáša   l,4-10

Za dní kráľa Joziáša Pán prehovoril ku mne takto:  „Skôr, ako som ťa utvoril v matkinom lone, poznal som ťa; a skôr, ako si vyšiel z neho, som ťa posvätil; ustanovil som ťa za proroka národom.“ I povedal som: „Ach, Pane, Bože, veď ja neviem hovoriť, lebo som ešte dieťa.“ Ale Pán mi povedal: „Nehovor: ‚Som dieťa,’ lebo pôjdeš, kamkoľvek ťa pošlem, a budeš hovoriť všetko, čo ti prikážem. Neboj sa ich, veď ja som s tebou a budem ťa chrániť,“ hovorí Pán. Potom Pán vystrel svoju ruku, dotkol sa mi úst a povedal mi: „Hľa, svoje slová vkladám do tvojich úst; pozri, dnes ti dávam moc nad národmi a kráľovstvami, aby si vytrhával a rúcal, ničil a pustošil, budoval a sadil.“

Počuli sme Božie slovo.


Ž - Od života matky si mojím ochrancom.

V teba, Pane, som dúfal; * nebudem zahanbený naveky.  Vo svojej spravodlivosti ma vysloboď a zachráň, * nakloň ku mne svoj sluch a pomôž mi. - O.

Buď mi ochrannou skalou a opevneným hradom * na moju záchranu;  veď ty si moja opora a moje útočište. * Bože môj, vytrhni ma z ruky hriešnika. - O.

Lebo ja, Pane, túžim za tebou, * ty, Pane, si moja nádej od mojej mladosti.  Od matkinho lona mám v tebe oporu, * od života matky si mojím ochrancom. - O.

Moje ústa budú hlásať tvoju spravodlivosť * a tvoju spásu deň čo deň.  Bože, ty si ma poúčal od mojej mladosti * a ja až doteraz ohlasujem tvoje diela zázračné. - O.


Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Petra1. 8-12

Milovaní, Ježiša Krista milujete, hoci ste ho nevideli. Ani teraz ho nevidíte, ale veríte a jasáte nevýslovnou radosťou, plnou slávy, že dosahujete cieľ svojej viery - spásu duší. Túto spásu hľadali a skúmali proroci, ktorí prorokovali o milosti, pripravenej pre vás. Skúmali, na ktorý čas a na aké okolnosti ukazuje Kristov Duch, ktorý bol v nich, keď vopred svedčil o Kristových utrpeniach a o sláve, ktorá po nich nasledovala. A bolo im zjavené, že nie sebe, ale vám poslúžili tým, čo vám teraz zvestujú hlásatelia evanjelia v Duchu Svätom, zoslanom z neba, na čo túžia hľadieť aj anjeli.

Počuli sme Božie slovo.

O. - Aleluja. - Ján prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle a pripraviť Pánovi dokonalý ľud.


Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša                      1,5-17

Za čias judejského kráľa Herodesa žil istý kňaz menom Zachariáš z Abiášovej kňazskej triedy. Jeho manželka pochádzala z Áronových dcér a volala sa Alžbeta. Obaja boli spravodliví pred Bohom a bezúhonne zachovávali všetky Pánove prikázania a ustanovenia. Nemali však deti, lebo Alžbeta bola neplodná a obaja boli v pokročilom veku. Keď raz prišiel rad na jeho triedu a on konal kňazskú službu pred Bohom, podľa zvyku kňazského úradu lósom mu pripadlo vojsť do Pánovho chrámu a priniesť kadidlovú obetu. V čase kadidlovej obety sa vonku modlilo množstvo ľudu. Tu sa mu zjavil Pánov anjel; stál na pravej strane kadidlového oltára. Keď ho Zachariáš zbadal, zľakol sa a zmocňovala sa ho hrôza. Ale anjel mu povedal: „Neboj sa, Zachariáš, lebo je vyslyšaná tvoja modlitba. Tvoja manželka Alžbeta ti porodí syna a dáš mu meno Ján. Budeš sa radovať a plesať a jeho narodenie poteší mnohých. Lebo on bude veľký pred Pánom. Víno a opojný nápoj piť nebude a už v matkinom lone ho naplní Duch Svätý. Mnohých synov Izraela obráti k Pánovi, ich Bohu. Sám pôjde pred ním s Eliášovým duchom a mocou, aby obrátil srdcia otcov k synom a neveriacich k múdrosti spravodlivých a pripravil Pánovi dokonalý ľud.“

Počuli sme slovo Pánovo.

 

 


Na omšu v deň slávnosti

Čítanie z Knihy proroka Izaiáša                             49,1-6

Počúvajte ma, ostrovy, dávajte pozor, národy v diaľavách:

Pán ma z matkinho lona povolal, už v živote mojej matky myslel na moje meno, ústa mi urobil sta ostrý meč, ukryl ma v tôni svojej ruky. Utvoril ma ako zaostrený šíp, do svojho tulca ma uložil. A povedal mi: „Ty si môj služobník, Izrael, na tebe ukážem svoju slávu.“ Ja som povedal: „Nadarmo som sa namáhal, márne a zbytočne som mrhal svoju silu. Ale moje právo je isté u Pána a moja odmena u môjho Boha.“ A teraz hovorí Pán, ten, čo si ma utváral za služobníka už v matkinom lone, aby som priviedol k nemu Jakuba a Izraela okolo neho zhromaždil; tak som bol poctený v očiach Pána a môj Boh sa mi stal silou. Povedal:„To je málo, že si môj služobník, aby si obnovil Jakubove kmene a naspäť priviedol zvyšok Izraela. Urobím ťa svetlom národov, aby moja spása siahala až do končín zeme.“

Počuli sme Božie slovo.

 

 


Ž - Chválim ťa, Pane, že som vznikol tak zázračne.


Pane, ty ma skúmaš a vieš o mne všetko; * ty vieš, či sedím a či stojím. Už zďaleka vnímaš moje myšlienky: + či kráčam a či odpočívam, ty ma sleduješ. * A všetky moje cesty sú ti známe. - O.

Veď ty si stvoril moje útroby, * utkal si ma v živote mojej matky. Chválim ťa, že si ma utvoril tak zázračne; + všetky tvoje diela sú hodny obdivu * a ja to veľmi dobre viem. - O.

Moje údy neboli utajené pred tebou, + keď som vznikal v skrytosti, * utkávaný v hlbinách zeme. - O.

 

 


Čítanie zo Skutkov apoštolov                13,22-26

Pavol povedal: „Boh povolal otcom za kráľa Dávida a vydal mu svedectvo: ‚Našiel som Dávida, syna Jesseho, muža podľa môjho srdca, ktorý bude plniť moju vôľu celú.’ Z jeho potomstva dal Boh podľa prisľúbenia Izraelu Spasiteľa, Ježiša. Pred jeho príchodom Ján hlásal všetkému izraelskému ľudu krst pokánia. Keď Ján končil svoj beh, hovoril: „Ja nie som ten, za koho ma pokladáte. Ale, hľa, po mne prichádza ten, ktorému nie som hoden rozviazať obuv na nohách.’ Bratia, synovia Abrahámovho rodu a tí, čo sa u vás boja Boha, nám bolo poslané toto slovo spásy.“

Počuli sme Božie slovo.

O. - Aleluja. - Ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho: pôjdeš pred tvárou Pána a pripravíš mu cestu.

 Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša                         1,57-66.80

Alžbete nadišiel čas pôrodu a porodila syna. Keď jej susedia a prí­buzní počuli, že jej Pán prejavil svoje veľké milosrdenstvo, radovali sa s ňou. Na ôsmy deň prišli chlapca obrezať a chceli mu dať meno Zachariáš po jeho otcovi. Ale jeho matka povedala: „Nie, bude sa volať Ján.“ Povedali jej: „Veď v tvojom príbuzenstve sa nik takto nevolá.“ Dali znak otcovi, ako ho chce nazvať on. Vypýtal si tabuľku a napísal: „.Ján sa bude volať.“ A všetci sa divili. Vtom sa mu rozviazali ústa a jazyk i prehovoril a velebil Boha. Všetkých ich susedov zmocnil sa strach a všade po judejských horách sa hovorilo o týchto udalostiach. A všetci, čo to počuli, vštepili si to do srdca a vraveli: „Čím len bude tento chlapec?“ A vskutku Pánova ruka bola s ním. Chlapec rástol a mocnel na duchu a žil na púšti až do dňa, keď vystúpil pred Izrael.

Počuli sme slovo Pánovo.