Aktuálne

Úplné odpustky v Roku viery aj vo Višňovom

  • Vytlačiť

Ak veriaci navštívia ako pútnici .... mariánske pútnické miesta v Žilinskej diecéze: vo Višňovom ...... a tu sa zúčastnia na nejakej posvätnej činnosti, slávnosti, alebo aspoň zotrvajú vhodný čas v modlitbe a rozjímaní, ktoré ukončia modlitbou Pána, vyznaním viery v akejkoľvek legitímnej forme, vzývaním blahoslavenej Panny Márie, po riadnej sviatostnej spovedi a po modlitbe na úmysel Svätého Otca.

 

 

 

TOMAS GALIS

ŽILINSKÝ BISKUP

EPISCOPUS ŽILINENSIS

 

Prot. č. 2433/2012     Žilina 10. októbra 2012

 

ÚPLNÉ ODPUSTKY V ROKU VIERY

 

Apoštolským listom Porta fidei vyhlásil Benedikt XVI. Rok viery, ktorý sa začne 11. októbra 2012 a skončí 24. novembra 2013. Apoštolská penitenciária, do kompetencie ktorej spadá regulovanie udeľovania a používania odpustkov a usmerňovanie mysle veriacich k správnemu chápaniu a živeniu zbožnej túžby po ich získaní, pri tejto príležitosti stanovila pravidlá pre získanie odpustkov v Roku viery. Vydala ich v súlade s úmyslom Svätého Otca, aby boli veriaci viac stimulovaní k poznávaniu náuky Katolíckej cirkvi a vzťahu k nej, a aby tak získali hojnejšie duchovné ovocie.

Oznamujem veriacim, že počas Roku viery bude možné získať úplné odpustky od časných trestov za hriechy, udelené pre Božie milosrdenstvo a vzťahujúce sa pre získanie pokoja duší zomrelých veriacich, ako aj na všetkých úprimne ľutujúcich veriacich, po riadnej sviatostnej spovedi a po modlitbe na úmysel Svätého Otca pri týchto príležitostiach:

Ak sa aspoň trikrát zúčastnia na prednáškach či kázňach v rámci misií, alebo na troch stretnutiach o Druhom vatikánskom koncile a o článkoch Katechizmu Katolíckej cirkvi, v ktoromkoľvek kostole, alebo na vhodnom mieste.

Ak navštívia ako pútnici katedrálny chrám Najsvätejšej Trojice v Žiline, baziliku minor v Rajeckej Lesnej, ako aj mariánske pútnické miesta v Žilinskej diecéze: vo Višňovom, Oščadnici, Dubnici nad Váhom, miesto modlitby na vrchu Živčáková, rovnako aj vo všetkých kostoloch a kaplnkách Žilinskej diecézy, ktoré sú zasvätené jej patrónom, apoštolom Slovanov - spolupatrónom Európy - sv. Cyrilovi a Metodovi a tu sa zúčastnia na nejakej posvätnej činnosti, slávnosti, alebo aspoň zotrvajú vhodný čas v modlitbe a rozjímaní, ktoré ukončia modlitbou Pána, vyznaním viery v akejkoľvek legitímnej forme, vzývaním blahoslavenej Panny Márie.

Ak sa počas slávností: Narodenia Pána, Zjavenia Pána, Pánovho zmŕtvychvstania, Nanebovstúpenia Pána, Kristovho Tela a Krvi, Krista Kráľa, Panny Márie Bohorodičky, Nanebovzatia Panny Márie, Nepoškvrneného počatia Panny Márie, sv. apoštolov Petra a Pavla a patrónov Žilinskej diecézy sv. Cyrila a Metoda 14.2.2013 a 5.7.2013, Katedry sv. Petra 22.2.2013 a sviatok sv. Tomáša apoštola 3.7.2013, zúčastnia na niektorom posvätnom mieste na eucharistickej slávnosti, alebo liturgii hodín, spojených s vyznaním viery v niektorej legitímnej forme.

Ak v niektorý slobodne zvolený deň počas Roka viery navštívia baptistérium, alebo miesto, kde boli pokrstení a ktoroukoľvek legitímnou formou si obnovia krstné sľuby.

Úprimne kajúcni veriaci, ktorí sa nemôžu zúčastniť na sláveniach z vážnych dôvodov ako napr. mníšky, žijúce v trvalej klauzúre, pustovníci, väzni, starí, chorí a tí, ktorí sú v nemocniciach, alebo liečebných zariadeniach... získajú úplné odpustky za rovnakých podmienok, pokiaľ sa v duchu a mysli zjednotia s veriacimi zúčastnenými na sláveniach, a to najmä vo chvíľach, keď budú slová pápeža, alebo diecéznych biskupov vysielané v televízii, či rozhlase, keď sa pomodlia vo svojom dome, alebo tam, kde sa nachádzajú napr. v kaplnke kláštora, nemocnice, domu opatrovateľskej služby, väzení... Otče náš, Vyznanie viery v legitímnej forme a ďalšie modlitby, ktoré sú v súlade s cieľom Roka viery, a na tento úmysel obetujú svoje utrpenie, alebo problémy ich života.

Žehná Vám

+ Mons. Tomáš Galis

     žilinský biskup

Mons. Michal Baláž, kancelár