Aktuálne

Otvorený list Gabriele Kuby Oľge Pietruchovej

Otvorený list Gabriele Kuby Oľge Pietruchovej

Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí, MPSVaR SR

Ing. Oľga Pietruchová, M. A., riaditeľka

Od Harryho Pottera ku gender ideológii

Vážená pani Oľga Pietruchová,

kto si je istý svojou vecou, vie pokojne zaobchádzať so svojím protivníkom. Nemusí ponižovať, urážať ani osočovať. Nie je odkázaný na falšovanie argumentov danej osoby, aby ju potom zosmiešnil. Toto všetko ste urobili vo Vašom blogu zo 6. 10. 2013, ktorý ste napísali ešte pred mojou prvou prednáškou na Slovensku. Robíte svojim vlastným záujmom zlú službu, pretože každý môže spoznať, že ste boli od zlosti úplne bez seba. Čudné, že ste sa nedali trochu zabrzdiť autormi predslovu nemeckého a slovenského vydania: vysoko váženým filozofom prof. Robertom Spaemannom a slovenskou poslankyňou v Európskom parlamente Annou Záborskou. Zasadili by sa za dielo „bigotnej náboženskej fanatičky“, ktorá „s obľubou publikuje v mládežníckom časopise nemeckej pravicovo-extrémistickej NPD (Nationaldemokratische Partei Deutschlands – Národnodemokratická strana Nemecka), ideovej následníčky neslávnej NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei – Národnosocialistická nemecká robotnícka strana, označovaná aj ako nacistická strana)?“

K tomu treba povedať: nesympatizujem so stranou NPD ani s nijakým orgánom tejto strany, ani sa s nimi nekontaktujem. Žiaľ, proti tomuto osočovaniu sa budem brániť právnymi krokmi.

Osočujete ma a pokúšate sa ma hanobiť nasledovným:

 

1. Vraciate sa k mojej kritike Harryho Pottera, ktorá nemá ani v najmenšom nič spoločné s témou gender. Robíte to zrejme preto, lebo chcete postaviť proti mne všetkých, ktorí s pôžitkom čítali Harryho Potera. Moju knihu z roku 2003, ktorú ste nečítali, staviate do atmosféry „pálenia kníh“ a „inkvizície“.

2. Ako hnací motív mojich publikácií kritizujúcich súčasnú spoločenskú situáciu mi podsúvate chamtivosť a ziskuchtivosť. Ako ste na to prišli?

3. Tvrdíte, že zatajujem svoj rozvod. Vo svojej prvej knihe Mein Weg zu Maria – Von der Kraft lebendigen Glaubens (Moja cesta k Márii – O sile živej viery) opisujem svoj životný príbeh veľmi otvorene. Na www.kuby.sk si môžete vypočuť moju prednášku zo 17. novembra 2012, v ktorej som rozprávala aj o tomto. Mám si nalepiť na čelo štítok „rozvedená, single“?

4. Nazývate ma „malým dieťaťom, ktoré jednoducho skúša, ako ďaleko môže ísť, aké hlúpostí môže šíriť“. Hovoríte, že „mám problémy s pochopením komplikovanejšieho textu“ a „základných sociologických termínov“, že som spisovateľka „fundamentalistického Dark Age fantasy žánru“ a že na Slovensko ma pozvali „bigotné organizácie“, ktoré (s mojou pomocou) rozširujú „homofóbnu, myzogénnu, ultrakonzervatívnu propagandu“. Týmto urážate tých, ktorí ma pozvali a s ktorými som sa stretla. Patria k nim: vydavateľ mojej knihy, podpredseda Národnej rady SR Ján Figeľ, poslanci Národnej rady SR, kardinál Ján Ch. Korec, riaditelia kňazských seminárov i viacerí biskupi Slovenska.

Vašimi obsahovými útokmi mi podsúvate pozície, ktoré nezastávam. Nedávate si námahu citovať moje výpovede, ale ich prekrúcate. Nebudem sa preto namáhať a vysvetľovať vaše prekrútené tvrdenia. Ak by ste si však skutočne prečítali moju knihu, preskúmali by ste citované pramene a potom by ste mali záujem o výmenu názorov týkajúcich sa vážnych otázok nášho spoločenského vývoja, rada budem s Vami komunikovať.

Pani Pietruchová, viete si vôbec predstaviť, že človek pracuje s čistým úmyslom, pretože chce svoj život skutočne zasadiť za službu pravde – vhod či nevhod? Mnohí bojovali proti nespravodlivým režimom, ktoré už uplynuli. Ani vtedy ich nebola malá menšina, ktorá nevyla s vlkmi a kládla odpor. Na nich sme dnes hrdí. Po páde Berlínskeho múru v roku 1989 sme nerátali s tým, že by mohla vzniknúť nová ideológia, ktorá ničí slobodu v mene slobody.

Viac ako 800 prípadov jej pustošenia je zdokumentovaných na http://www.intoleranceagainstchristians.eu. V dohľadnej budúcnosti sa rozpadnú sociálne systémy pre demografickú krízu. Potom príde deň zúčtovania pre tých, ktorí ničia hodnoty manželstva, rodiny a rodičovstva. A znova mnohí povedia, že o tomto ničení nič nevedeli. Som vďačná, že smiem prispieť k tomu, aby sa aj na Slovensku otvárali ľuďom oči a mohli obraňovať nosné hodnoty svojej kultúry.

S priateľským pozdravom

Gabriele Kuby

 

 

Originál listu:

Offener Brief von Gabriele Kuby an Olga Pietruchova

Department of Gender Equality and Equal Opportunities:

Ing. Oľga Pietruchová, M.A., Director

betrifft: Ihren Blog vom 6. 10. 2013, 20:35,

Od Harryho Pottera ku gender ideológii

Sehr geehrte Frau Olga Pietruchova,

wer seiner Sache sicher ist, kann mit Gegnern gelassen umgehen.

Er muss die Person nicht herabsetzen, beleidigen und verleumden; er ist nicht darauf angewiesen, ihre Argumente zu verfälschen, um sie dann lächerlich machen zu können. Das alles tun Sie in auf Ihrem Blog-Beitrag vom 6. 10. 2013, den Sie noch vor meinem ersten Vortrag in der Slowakei geschrieben haben. Sie tun Ihren eigenen Interessen einen schlechten Dienst, denn jeder kann erkennen, dass Sie völlig außer sich sind vor Wut. Sonderbar, dass Sie sich von den Autoren des Vorworts der deutschen und slowakischen Ausgabe nicht ein wenig haben bremsen lassen: Es ist der hoch angesehene Philosoph Prof. Robert Spaemann und die slowakische Abgeordnete des EU-Parlaments Anna Zaborska. Würden sie sich für das Werk einer „bigotten religiösen Fanatikerin“ einsetzen, welche „gerne im Jugendmagazin der deutschen rechtsextremen NPD, dem ideologischen Nachfolger der berüchtigten NSDAP, publiziert“?

Dazu sei gesagt: Ich habe keinerlei Sympathie oder Kontakt zur NPD oder irgendeinem Medium dieser Partei. Leider muss ich mich gegen diese Verleumdung mit juristischen Schritten wehren.

Über diese frei erfundene Verleumdung hinaus, versuchen Sie mich auf folgende Weise als Person zu diffamieren:

1. Sie greifen zurück auf meine Kritik an Harry Potter, die mit dem Thema Gender nicht das Geringste zu tun hat. Sie tun es, weil Sie all jene, die Harry Potter mit Genuss gelesen haben, gegen mich aufbringen wollen. Mein Taschenbuch aus dem Jahr 2003, welches Sie nicht gelesen haben, stellen Sie in die Nähe von „Buchverbrennung“ und „Inquisition“.

2. Sie unterstellen mir als treibendes Motiv für meine zeitkritischen Publikationen Geldgier. Wie kommen Sie dazu? Haben Sie einmal nachgerechnet, wie viel ein Autor an einem Taschenbuch verdienen kann?

3. Sie behaupten, ich würde verschweigen, dass ich geschieden sei. In meinem ersten Buch „Mein Weg zu Maria - Von der Kraft lebendigen Glaubens“ beschreibe ich meine Lebensgeschichte mit großer Offenheit. Auf www.kuby.sk können Sie meinen Vortrag vom 17. November 2012 anhören, in dem ich eben dies erzähle. Soll ich mir ein Schild auf die Stirn kleben „Geschieden, single“?

4. Sie nennen mich „ein kleines Kind, das ausprobiert, wie weit es gehen kann, wie viel Dummheit sie verbreiten kann“. Sie sagen, ich sei „unfähig, komplexe Texte zu verstehen“ und „soziologische Grundbegriffe“, ich sei Autor des „fundamentalistischen Fantasy Genres Dunkles Mittelalter“, in die Slowakei eingeladen von „bigotten Organisationen, welche (mit meiner Hilfe) homophobe, myzogenale, ultrakonservative Propaganda“ verbreiten. Damit beleidigen Sie die Einladenden. Zu ihnen gehören die Verlegerin meines Buches, Vizeparlamentspräsident Figel, Parlamentsabgeordnete, Direktoren von Priesterseminaren, eine Universitätsfakultät und Bischöfe.

Für Ihre inhaltlichen Angriffe unterstellen Sie mir Positionen, die ich nicht vertrete. Sie machen sich nicht die Mühe zu zitieren, sondern verdrehen meine Aussagen bis zur Lächerlichkeit. Ich mache mir deswegen nicht die Mühe, darauf einzugehen. Sollten Sie mein Buch tatsächlich lesen, die zitierten Quellen geprüft haben und dann die Auseinandersetzung über ernste Fragen unserer gesellschaftlichen Entwicklung suchen, bin ich gerne dazu bereit.

Frau Pietruchova, können Sie sich gar nicht vorstellen, dass ein Mensch mit reiner Motivation arbeitet, weil er sein Leben tatsächlich dafür einsetzen will, der Wahrheit zu dienen – gelegen oder ungelegen? Viele sind heute so tapfere Widerstandskämpfer gegen Unrechtsregime, die vergangen sind. Auch damals war es eine kleine Minderheit, die nicht mit den Wölfen geheult und Widerstand geleistet hat. Auf sie sind wir heute stolz. Nach dem Fall der Mauer 1989 waren wir nicht darauf gefasst, dass eine neue Ideologie auftreten könnte, welche die Freiheit im Namen der Freiheit zerstört. Mehr als 800 Fälle sind auf http://www.intoleranceagainstchristians.eu dokumentiert. In absehbarer Zukunft werden die Sozialsysteme unter der demografischen Krise zusammenbrechen. Dann wird der Tag kommen, an dem die Zerstörer der Werte, welche Ehe, Familie und Elternschaft möglich machen, zur Rechenschaft gezogen werden. Und wieder werden die Vielen sagen: Wir haben es nicht gewusst. Ich bin dankbar, dass ich dazu beitragen darf, auch in der Slowakei den Menschen die Augen zu öffnen, damit sie die tragenden Werte ihrer Kultur verteidigen können.

Mit freundlichen Grüßen

Gabriele Kuby