Aktuálne

Vianočné zamyslenia

1. januára

"Vo vstupnej bráne do nového roka nás nie náhodou víta Panna Mária Bohorodička – svätý vzor dynamického vzťahu k Božiemu slovu. Cez jej "Fiat" sa "Slovo stalo telom". Ona o ňom rozmýšľala "hlboko vo svojom srdci." Ona na Božie slovo odpovedala horlivým: "nech sa mi stane podľa tvojho slova." Ona v Káne Galilejskej vyzvala brať vážne Kristove slová slovami: "Urobte všetko, čo vám povie." Ona si z kríža vypočula slová Božieho syna, aby sa stala aj našou matkou." (Mons. Stanislav Zvolenský)

 

31. decembra

"Sviatok Kristovho narodenia slávený na konci občianskeho roka je vlastne odkazom platným aj pre nadchádzajúci nový rok. Všetkým ľuďom na Slovensku zo srdca prajem hlboký vnútorný pokoj z vedomia, že Boh vo svojej láske pozýva každého mať účasť na jeho dobrodeniach." (Mons. Stanislav Zvolenský)

 

30. decembra

"Podstatné je, aby sme boli schopní a ochotní sa zorientovať. A uvedomiť si, že napriek hlasom vianočných zvonov prehlušených tvrdou realitou našich starostí a radostí, je stredobodom sveta i nášho života a najdôležitejšou skutočnosťou Boh. A jeho láska voči ľudstvu a každému človeku. Jej nositeľom je večný Boží Syn Ježiš Kristus." (Mons. František Rábek)

 

29. decembra

"Dobrota Božej lásky chce predĺžiť svoje objatie cez otvorenú náruč každého rodiča, každého milujúceho človeka, aby sa toto objatie neobjavilo v živote ľudí iba počas Vianoc, ale aj v iných dňoch roka." (Mons. Stanislav Stolárik)

 

28. decembra

"Deti, ktoré dal Herodes pozabíjať, stali sa prvými mučeníkmi pre Krista. Voláme ich sväté neviniatka. Ony orodujú v nebi za všetky deti a chránia ich pred ukrutnosťou zlých ľudí." (Mons. Štefan Sečka)

 

27. decembra

"Sila posolstva Ježiša Krista nie je v triumfalizme a moci tohto sveta, ale v láske, ktorá ide až na kríž. V láske, ktorá sa obetuje a nie je sebecká. Prijmime toto posolstvo lásky, prichádzajúce k nám v Božom dieťati, aby sa nám jeho narodenie stalo realitou v našich srdciach." (Mons. Peter Rusnák)

 

26. decembra

"Deťom sme dávali darčeky pod stromček. Dnes my, dospelí, dostávame veľký dar v osobe a príklade svätého diakona Štefana. Kristus zmenil Štefanov život a posilnil ho Svätým Duchom až natoľko, že on sa už od neho nedokázal odvrátiť ani keď mu hrozila smrť." (Mons. Tomáš Galis)

 

25. decembra

"Ježiš prichádza, prijmime ho! Tak ako v Izraeli hľadá aj u nás vieru, aby ju vo všetkých, ktorí sa mu otvoria, posilnil. Chce posilniť aj tvoju vieru." (Mons. Stanislav Stolárik)

 

 

 

24. decembra

„Vianoce sú časom stíšenia a zastavenia sa. Prisľúbený Mesiáš prichádza na svet, aby nás vykúpil. On túži vstúpiť do nášho srdca a naplniť ho láskou. Stíšme sa pri jasliach a skúmajme, ktorým smerom sa uberá náš život.“ (Mons. Ján Babjak)

 

23. decembra

"Prežívame posledné chvíle adventu, ktorý nám pripomína ten dejinný advent, čiže očakávanie príchodu Mesiáša na túto zem. Adventné obdobie by však malo v nás prebúdzať aj očakávanie druhého slávneho príchodu Krista – na konci časov. No zároveň je pre nás dôležitým obdobím prípravy, v ktorom sa máme učiť vnímať príchod Pána medzi nás v týchto časoch, v rôznych okolnostiach a udalostiach." (Mons. Bernard Bober)

 

22. decembra

"Otvorená náruč betlehemského dieťaťa je pripravená prijať každého z nás, nech prežívame akýkoľvek životný problém. Božie dieťa chce nanovo pripomenúť každému, kto už aj zapochyboval o Božej láske, že Božia láska je otvorená pre každého človeka." (Mons. Stanislav Stolárik)

 

21. decembra

"Môžem slúžiť mamone, rozhodnúť sa pre to, že sa uzavriem pred svojím bratom, svojou sestrou - do svojho ega… Každý z nás stojíme pred možnosťou, pred voľbou, ktorú nám dáva Boh a hovorí nám: Rozhodni sa, čo chceš. Ale Ja Boh, tvoj Pán, tvoj Otec, ten ktorý ťa miluje, ti hovorí, čo je lepšie, čo ti prinesie pokoj, radosť…!" (Mons. Milan Lach)

 

20. decembra

"Slávenie Vianoc nech nie je bezduchý folklór, ale opravdivé privítanie Boha medzi nami. Vítajme ho, tešme sa z neho a klaňajme sa mu. Cez našu autentickú oslavu Vianoc, ON bude živo a účinne prítomný v tomto svete pre dobro všetkých ľudí. My budeme jeho slávou a On našim pokojom, ako to zvestovali betlehemskí anjeli. (Mons. Andrej Imrich)

 

19. decembra

"Svet, v ktorom žijeme je plný smútku a smútok je známkou vnútornej choroby ducha. Ak ju chceme prekonať, je potrebné sústrediť viac pozornosti na "Boha, ktorý tak miloval svet, že nám dal svojho jednorodeného Syna…." (Jn 3,16) (Mons. Milan Chautur)


18. decembra

"Kristus nečakal na ideálne podmienky, aby sa narodil, ale prišiel, lebo bola "plnosť času". Prišiel práve do takého sveta a prišiel vďaka tým niekoľkým, čo ho boli ochotní bez ohľadu na okolnosti s vierou prijať. Tak prichádza aj v našej dobe: do okolností, v akých sa práve nachádzame." (Mons. František Rábek)

 

17. decembra

"V dnešnom svete sa už aj deti chovajú akoby boli dospelé. No vo Svätom písme čítame, že máme byť ako deti. Vianoce sú vynikajúcou príležitosťou stať sa a zostať v duši deťmi: úprimnými, jednoduchými, dôverujúcimi v pomoc rodičov." (Mons. Ján Orosch)

 

16. decembra

"V našom kraji sú Vianoce vzácnymi sviatkami. Všetci sa na ne tešíme a radi ich slávime. Takmer každý sa chce nejako zapojiť do ich oslavy, nikto neostáva bokom. Je ale otázka, všetci ľudia, ktorí nejakým spôsobom oslavujú Vianoce, veria, že slávime narodenie Božieho Syna, ktorý sa stal človekom, aby nám priniesol spásu?" (Mons. Andrej Imrich)

 

15. decembra

"Pri slávení svätej omše najprv prichádza Ježiš Kristus pod spôsobom Slova do myslí a sŕdc veriacich, aby ich naplnil jasom svojej pravdy. Potom vo chvíli premenenia vstupuje do spôsobov chleba a vína. Eucharistia je naozaj "Pán prichádza" – "Kristov advent" - medzi nás a do našich sŕdc." (Mons. Štefan Sečka)

 

14. decembra 2013

"Pri jasličkách oživujme svoju vieru v Boha, ktorý je nielen všemohúci, ale je aj nekonečnou láskou. Táto láska spôsobila, že bezvýhradne prijal bezmocnosť dieťaťa v jasliach i bezmocnosť odsúdenca na kríži." (Mons. Andrej Imrich)

 

13. decembra 2013

"Kde je vlastne pravda, na čom sa dá stavať život? Mnohí sú náchylní neveriť radšej nikomu a urobiť si aj z Vianoc súkromnú záležitosť podľa svojho. Kristus nás však nenechal napospas neistote a pochybnostiam." (Mons. František Rábek)

 

12. decembra 2013

"Od chasidického učiteľa sa traduje múdrosť: "Nemysli si, že môžeš dostať človeka z bahna, keď zostaneš hore a uspokojuješ sa s tým, že mu podáš jednu ruku. Aj ty musíš celkom dolu do tej špiny. Potom ho chyť oboma rukami a vyjdi s ním spolu hore k svetlu!" Čo učí tento rabi, to urobil Ježiš a učí to aj nás." (Mons. Viliam Judák)

 

11. decembra 2013

"Kristus sa znova narodí v nás. Nebude sa zdráhať vstúpiť do našej jaskyne, do našej úbohosti. V tej chvíli sa pre nás stane novou nádejou plnou potechy a pokoja. Príde nie ako dieťatko na maznanie, ako prechodná zábavka a hračka pre dospelých, ako marketingový slogan. Ale ako mocný bojovník, ktorý zničí našu úbohosť a smrť, v ktorej sa nachádzame." (Mons. Tomáš Galis)

 

10. decembra 2013

"Moderné nákupné centrá akoby chceli vytesniť chrámy patriace Bohu. V rituály nákupu je tam obetným darom peniaz. Získanou "milosťou" zakúpený tovar. Obetníkom predavač, oltárom pokladničný pult. Ľudská identita realizovaná iba v premenách platidla na materiálnu vec môže ústiť do stále zhubnejšej túžby po tom, čo skutočné túžby duše nikdy nenasýti." (Mons. Jozef Haľko)

 

9. decembra 2013

"Ak chceme byť naozaj mariánski, musíme si dávať veľký pozor na to, čo vchádza do našej mysle a do našich sŕdc. Lebo často nasávame to, čo naše kresťanské povedomie neformuje, ale práve naopak. Preto nech je nám Panna Mária vzorom, ako si chrániť srdce a premýšľať vždy o tom, čo súvisí s Ježišom."(Mons. Vladimír Filo)

 

8. novembra 2013

"Aj uprostred dňa, v práci, v škole, v prírode, kdekoľvek sa nachádzame, všade si oživujme v mysli a vo vedomí myšlienku na Ježiša. Nejde iba o číru spomienku, že jestvuje. Ide o to Máriino "premýšľanie" o ňom: o ňom ako našom najväčšom dobre. Našom šťastí, našej radosti, našej nádeji, našom pomocníkovi, našej sile, našej pravde, našej ceste, prítomnom i budúcom živote!" (Mons. Štefan Sečka)

 

7. decembra 2013

„Boh v plnosti času splnil svoj prísľub z raja a poslal nám Vykupiteľa sveta. Ježiš Kristus prišiel na zem, aby nás vykúpil z našich hriechov, premohol zlého ducha a ukázal nám cestu do večného cieľa, do neba. Tejto udalosti predchádzala veľká poslušnosť dvoch ľudí: Márie a Jozefa.“ (Mons. Ján Babjak)

 

6. decembra 2013

„Príchod Mesiáša znamená, že bude urovnaný vzťah medzi nami a Pánom Bohom. Že príde k zmiereniu. Že tam, kde bola tma - taká ľudská a duchovná tma - tam príde svetlo. A tam, kde bol strach a kde sme sa museli báť - tam príde radosť.“ (Mons. Marián Chovanec)

 

5. decembra 2013

„Keď vstávame, prvá myšlienka nech patrí Ježišovi. Keď ideme večer spať a lúčime sa so skutočnosťami tohto sveta, nech posledná myšlienka je venovaná Ježišovi v modlitbe i revízií nášho vzťahu k Nemu vo svedomí: či sme žili podľa jeho Evanjelia.“ (Mons. Štefan Sečka)

 

4. decembra 2013

"Agresívne reklamy neváhajú zneužívať ani vianočné koledy. Vnucujú nám, že obsahom šťastných Vianoc sú rozličné veci a ich bezbrehé užívanie. Pritom nechýbajú situácie krajnej biedy nielen v ďalekej Afrike, ale ani v našej bezprostrednej blízkosti." (Mons. František Rábek)


3. decembra 2013

"Naše jestvovanie je dar pre nás samých i pre ľudí okolo nás. Podobne je ich jestvovanie darom pre nich i pre nás. Darcom života je Boh, ktorý nám na Vianoce daruje svojho Syna Ježiša Krista. Boží Syn nám vo svojom posolstve prináša najhlbší zmysel nášho bytia." (Mons. Stanislav Zvolenský)


2. decembra 2013

"Preto sa Boh rozhodol stať jedným z nás, aby sme mu uverili a mali k nemu bližšie. Aby sme si ho vedeli predstaviť v jeho dobrote a láske, ale aj v jeho uzdravujúcej a život dávajúcej moci. Uveriť v Neho znamená opustiť vlastné pohodlie, zbaviť sa vlastného sebectva a znížiť sa v pokore k maličkým jasličkám." (Mons. Milan Chautur)

 

1. decembra 2013

„Prišli sme na púšť, lebo chceme počuť Božie slovo. Chceme ho prijímať, chceme sa ním živiť a chceme kráčať správnym smerom napriek pochybnostiam a slabej viere. Až do Betlehema." (Mons. Ján Orosch)