Aktuálne

Novéna k Božiemu milosrdenstvu

Deviaty deň - Veľkonočná sobota  

„Dnes mi priveď ľahostajné duše a ponor ich do priepasti môjho milosrdenstva. Tieto duše najbolestnejšie zraňujú moje srdce. Kvôli nim najviac trpela moja duša v Getsemanskej záhrade. Ony boli príčinou, že som vyriekol slová: „Otče, ak chceš, vezmi odo mňa tento kalich! No nie moja, ale Tvoja vôľa nech sa stane!“ Pre ne je poslednou nádejou utiekať sa k môjmu milosrdenstvu.“

Najmilostivejší Ježišu, ktorý si zľutovanie samo, privádzam do príbytku Tvojho naj milostivejšieho srdca ľahostajné duše.

Nech sa v ohni Tvojej čistej lásky rozohrejú tieto zľadovatelé duše, ktoré sa podobajú mŕtvolám a ktoré Ťa tak odháňajú od seba. O, najmilostivejší Ježišu, použi všemohúcnosť svojho milosrdenstva a pritiahni ich do samotného ohňa svojej lásky a obdaruj ich svätou láskou, lebo Ty všetko môžeš.

Oheň a ľad nemožno spojiť.

Alebo oheň zhasne, alebo ľad sa roztopí, ale Tvoje milosrdenstvo, ó, Bože, môže pomôcť ešte väčšej biede.

Večný Otče, vzhliadni milosrdným okom na ľahostajné duše, ktoré prebývajú v najmilostivejšom Ježišovom srdci. Otče milosrdenstva, pokorne Ťa prosím pre trpké umučenie Tvojho Syna a pre jeho trojhodinové zomieranie na kríži, dovoľ, aby aj ony oslavovali hĺbku Tvojho milosrdenstva...

O, deň večný, deň vytúžený, vyčkávam ťa túžobne a žiadostivo.

Už onedlho láska rozviaže záclonu a ty sa staneš mojím spasením.

Ó, deň prekrásny, chvíľa neporovnateľná, v ktorej po prvýkrát uzriem svojho Boha,

Ženícha svojej duše a Pána pánov.

Cítim, že mojej duše sa nezmocní strach.

Ó, deň naj slávnostnejší, ó, deň svetla, v ktorom duša spozná Boha v jeho moci, a celá utonie v jeho láske a spozná, že už skončila bieda vyhnanstva.

O, deň šťastlivý, ó, deň požehnaný, v ktorom moje srdce zahorí k Tebe večným ohňom, lebo už teraz Ťa pociťujem, hoci cez záclony.

O, Ježišu, Ty si mojím obdivom a čarom v živote i v smrti.

O, deň, ktorý po celý život očakávam, a vyčkávam na Teba, ó, Bože, lebo len Teba jediného si žiadam,

Ty jediný si v mojom srdci a všetko, čo jestvuje, je ničím.

Ó, deň rozkoše, večných slastí,

Bože veľkého majestátu, môj Ženích,

Ty vieš, že nič neuspokojí srdce panny.

O Tvoje sladké srdce si opieram svoje spánky.

 

Ôsmy deň - Veľkonočný piatok     

„Dnes mi priveď duše, ktoré sú vo väzení očistca, a ponor ich do priepasti môjho milosrdenstva, nech potoky mojej krvi ochladia ich páľavu. Všetky tieto duše veľmi milujem, splácajú mi moju spravodlivosť. Je v tvojej moci priniesť im úľavu. Zober z pokladnice mojej cirkvi všetky odpustky a obetuj ich za ne... O, keby si poznala ich utrpenie, neprestajne by si obetovala za ne duchovnú almužnu a splácala ich dlhy mojej spravodlivosti. “

Najmilostivejší Ježišu, ktorý si povedal, že chceš milosrdenstvo, privádzam do príbytku Tvojho najmilostivejšie- ho srdca duše z očistca, duše, ktoré sú Ti veľmi milé, ale musia Ti splatiť Tvoju spravodlivosť. Nech potoky krvi a vody, ktoré vytryskli z Tvojho srdca, zahasia plamene očistcového ohňa, aby sa aj tam oslavovala moc Tvojho milosrdenstva.

Zo strašnej horúčavy očistcového ohňa vznáša sa nárek k Tvojmu milosrdenstvu a zakúsia potešenie, úľavu a ochladenie v potoku vyliatej krvi a vody.

Večný Otče, vzhliadni milosrdným okom na duše trpiace v očistci, ktoré prebývajú v najmilostivejšom Ježišovom srdci. Pokorne Ta prosím pre bolestné umučenie Ježiša, Tvojho Syna, a pre všetok žiaľ, ktorým bola naplnená jeho najsvätejšia duša, ukáž svoje milosrdenstvo dušiam, na ktoré hľadíš svojím spravodlivým pohľadom. Nehlaď na ne inak ako cez rany Ježiša, Tvojho najmilšieho Syna, lebo veríme, že Tvoja dobrota a zľutovanie sú nekonečné.

 

Siedmy deň - Veľkonočný štvrtok      

„Dnes mi priveď duše, ktoré zvlášť uctievajú a oslavujú moje milosrdenstvo a ponor ich do môjho milosrdenstva. Tieto duše sa najviac trápili pre moje umučenie a najhlbšie prenikli do môjho ducha. Ony sú živým obrazom môjho milostivého srdca. Tieto duše budú žiariť v budúcom živote zvláštnym jasom. Žiadna sa nedostane do pekelného ohňa. Každú zvlášť budem chrániť v hodine jej smrti. “

Najmilosrdnejší Ježišu, ktorého srdce je láska sama, prijmi do príbytku svojho najmilostivejšieho srdca duše, ktoré zvlášť uctievajú a oslavujú veľkosť Tvojho milosrdenstva. Tieto duše sú mocnou silou samého Boha uprostred všetkých trápení a protivenstiev, idú vpred s dôverou v Tvoje milosrdenstvo. Tieto duše sú zjednotené s Ježišom a nesú na svojich pleciach celé ľudstvo. Tieto duše nebudú prísne súdené, ale v hodine smrti ich zahrnieš svojím milosrdenstvom.

Duša, ktorá oslavuje dobrotu svojho Pána, je ním zvláštne milovaná, je vždy blízko prameňa živého a načiera milosť z milosrdenstva Božieho.

 

Šiesty deň - Veľkonočná streda        

„Dnes mi priveď duše pokorné, tiché a duše malých detí a ponor ich do môjho milosrdenstva. Tieto duše sa najviac podobajú môjmu srdcu, ony ma posilňovali, keď som zomieral v bolestnom umučení. Videl som ich ako pozemských anjelov, ktorí budú bdieť pri mojich oltároch. Na ne vylievam celé potoky milostí. Moju milosť je schopná prijať len pokorná duša, pokorné duše obdarúvam svojou dôverou. “ Najmilosrdnejší Ježišu, ktorý si sám povedal: „Učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom...,“ prijmi do príbytku svojho najmilostivejšieho srdca duše tiché a pokorné a duše malých deti. Tieto duše privádzajú do nadšenia celé nebo a Nebeský Otec má v nich zvláštne zaľúbenie. Sú kyticou pred Božím trónom, ktorej vôňou sa opája sám Boh. Tieto duše majú stály príbytok v najmilostivejšom Ježišovom srdci a neprestajne spievajú hymnus lásky a milosrdenstva na veky vekov.

Naozaj pokorná duša a tichá,

už tu na zemi rajom dýcha a vôňou

jej pokorného srdca nadchýna sa sám Stvoriteľ.

Večný Otče, vzhliadni milosrdným okom na duše tiché, pokorné a na duše malých detí, ktoré prebývajú v príbytku najmilostivejšieho Ježišovho srdca. Tieto duše sa najviac podobajú Tvojmu Synovi, vôňa týchto duší sa vznáša zo zeme a dosahuje Tvoj trón. Otče milosrdenstva a všetkého dobra, pokorne Ťa prosím pre lásku a zaľúbenie, aké máš v týchto dušiach, žehnaj celému svetu, aby všetky duše spoločne spievali na slávu Tvojho milosrdenstva na večné veky vekov. Amen.

 

Piaty deň - Veľkonočný utorok

„Dnes mi priveď duše poblúdených a odlúčených bratov a ponor ich do mora môjho milosrdenstva. V bolestnom umučení mi trhali telo i srdce, ktorým je moja cirkev. Keď sa opäť zjednotia s cirkvou, moje rany sa hoja a takto mi uľahčujú v mojom utrpení. “

A pre tých, ktorí roztrhali rúcho Tvojej jednoty, plynie z Tvojho srdca prameň zľutovania. Všemohúcnosť Tvojho milosrdenstva, ó, Bože, aj tieto duše z poblúdenia vyviesť môže.

Naj milosrdnejší Ježišu, ktorý si dobro samo, Ty neodmietaš svetlo tým, ktorí Ťa prosia, prijmi do príbytku svojho najmilostivejšieho srdca duše poblúdených a odlúčených bratov a pritiahni ich svojím svetlom k jednote s Cirkvou a nedovoľ, aby sa Ti stratili z príbytku Tvojho najmilostivejšieho srdca, ale daj, aby aj ony zvelebovali hojnosť Tvojho milosrdenstva.

Večný Otče, vzhliadni svojím milosrdným okom na duše poblúdených a odlúčených bratov, ktorí premárnili Tvoje dobrá a zneužili Tvoje milosti tým, že neústupčivo zotrvávali vo svojich omyloch. Nehlaď na ich omyly, ale na lásku svojho Syna a na jeho bolestné umučenie, ktoré trpel za nich, lebo aj ony prebývajú v najmilostivejšom Ježišovom srdci. Daj, nech aj ony oslavujú Tvoje veľké milosrdenstvo na večné veky. Amen.

 

 

Štvrtý deň - Veľkonočný pondelok     

„Dnes mi priveď pohanov a tých, ktorí ma ešte nepoznajú. Aj na nich som myslel vo svojom bolestnom umučení a ich budúca horlivosť potešila moje srdce. Ponor ich do mora môjho milosrdenstva.“

Najmilostivejší Ježišu, ktorý si svetlom celého sveta, prijmi do príbytku svojho najmilostivejšieho srdca duše neveriacich, ktoré Ťa ešte nepoznajú, nech ich osvietia lúče Tvojej milosti, aby aj ony spolu s nami oslavovali Tvoje predivné milosrdenstvo, a nedopusť, aby sa vzdialili z príbytku Tvojho najmilostivejšieho srdca.

Nech svetlo Tvojej lásky

osvieti temnotu duše,

daj, aby Ťa tieto duše spoznali

a spolu s nami Tvoje milosrdenstvo oslavovali.

Večný Otče, vzhliadni milosrdným okom na duše neveriacich a tých, ktorí Ťa ešte nepoznajú a prebývajú v najmilostivejšom Ježišovom srdci. Pritiahni ich do svetla evanjelia. Tieto duše nevedia, akým veľkým šťastím je Teba milovať. Daj, aby aj ony oslavovali hojnosť Tvojho milosrdenstva na večné veky. Amen.

 

Tretí deň - Veľkonočná nedeľa       

„Dnes mi priveď všetky zbožné a verné duše a ponor ich do mora môjho milosrdenstva. Tieto duše ma utešovali na krížovej ceste, boli tou kvapkou útechy v mori horkosti.“

Naj milosrdnejší Ježišu, ktorý všetkým tak hojne udeľuješ svoje milosti z pokladnice svojho milosrdenstva, prijmi nás do príbytku svojho najmilostivejšieho srdca a nedovoľ, aby sme sa z neho niekedy vzdialili. Pokorne Ťa o to prosíme pre Tvoju nepochopiteľnú lásku, ktorou horí Tvoje srdce k Nebeskému Otcovi.

Sú nepreskúmateľné milosrdenstva divy, nepreskúma ich ani hriešnik, ani spravodlivý.

Na všetkých pozeráš okom zľutovania a všetkých priťahuješ do svojej lásky.

Večný Otče, zhliadni milosrdným okom na verné duše ako na dedičstvo svojho Syna a pre jeho bolestné umučenie daj im svoje požehnanie a zahŕňaj ich svojou ustavičnou starostlivosťou, aby nestratili lásku a poklad svätej viery, ale aby so všetkými zástupmi anjelov a svätých oslavovali Tvoje nesmieme milosrdenstvo na večné veky. Amen.

 

 

Druhý deň - Biela sobota     

„Dnes mi priveď duše kňazov a rehoľné duše a ponor ich do môjho nekonečného milosrdenstva. Ony mi dali silu vydržať bolestné umučenie, nimi ako tepnami prúdi na ľudstvo moje milosrdenstvo. “

Naj milosrdnejší Ježišu, od ktorého pochádza všetko dobré, rozmnož v nás milosti, aby sme dobre konali skutky milosrdenstva, aby tí, čo na nás pozerajú, chválili Otca milosrdenstva, ktorý je v nebi.

Prameň Božej lásky prebýva v čistých srdciach, vykúpaných v mori milosrdenstva, žiarivých ako hviezdy, jasných ako zora.

Večný Otče, vzhliadni svojím milosrdným okom na kruh vyvolených vo svojej vinici, na kňazské a rehoľné duše a obdar ich silou svojho požehnania. Pre lásku srdca svojho Syna, v ktorého srdci prebývajú, daj im silu svojho svetla, aby mohli viesť druhých na cestách spásy, aby spoločne spievali na slávu Tvojho nepochopiteľného milosrdenstva na večné veky. Amen.

 

Prvý deň - Veľký piatok         

„Dnes mi privedieš celé ľudstvo a zvlášť všetkých hriešnikov a ponoríš ich do mora môjho milosrdenstva. A tým ma potešíš v trpkom smútku, do ktorého ma privádza strata duší. “

Naj milosrdnejší Ježišu, ktorého vlastnosťou je zľutovávať sa nad nami a odpúšťať nám, nehlaď na naše hriechy, ale na našu vieru, ktorú máme v Tvoju nekonečnú dobrotu a prijmi nás do príbytku svojho najľútostivejšieho srdca a nedovoľ, aby sme sa z neho niekedy stratili. Pokorne Ťa prosíme pre Tvoju lásku, ktorá Ťa spája s Otcom i Duchom Svätým.

O, všemohúcnosť milosrdenstva Božieho, záchrana človeka hriešneho.

Ty si milosrdenstvo a zľutovania more, pomáhaš tomu, kto ťa prosí v pokore.

Večný Otče, vzhliadni milosrdným okom na celé ľudstvo a zvlášť na úbohých hriešnikov. Toto ľudstvo prebýva v najmilostivejšom Ježišovom srdci a pre jeho bolestné umučenie preukáž nám svoje milosrdenstvo, aby sme oslavovali všemohúcnosť Tvojho milosrdenstva na veky vekov. Amen.

 

 

 

Pozývame Vás k spoločnej modlitbe, ktorú prikázal Pán Ježiš sv. Faustíne napísať a vykonať pred Sviatkom Božieho milosrdenstva. Začína sa na Veľký piatok, trvá do soboty pred nedeľou Božieho milosrdenstva počas 9 dní.

„ Túžim, aby si tých deväť dní privádzala duše k prameňu môjho milosrdenstva, aby načerpali silu, úľavu a všetku milosť, ktorú potrebujú v ťažkostiach života a zvlášť v hodine smrti. Každý deň privedieš do môjho srdca inú skupinu duší a ponoríš ich do mora môjho milosrdenstva. A ja všetky tieto duše privediem do domu môjho Otca. Budeš to robiť v tomto aj v budúcom živote. A neodmietnem nič žiadnej duši, ktorú privedieš k prameňu môjho milosrdenstva. Každý deň budeš prosiť môjho Otca pre moje bolestné umučenie o milosti pre tieto duše. “

Odpovedala som: „Ježišu, neviem, ako sa mám tú novénu modliť a ktoré duše mám prvé priviesť do Tvojho najľútostivejšieho srdca.“ A Ježiš mi odpovedal, že mi povie každý deň, ktoré duše mám priviesť do jeho srdca.