Aktuálne

Svätý Otec František píše rodinám

PÁPEŽ FRANTIŠEK PÍŠE LIST RODINÁM

Pápež František v ňom prosí rodiny o modlitbu za biskupskú synodu, ktorá sa uskutoční v jeseni 2014. List napísal 2. februára 2014 na sviatok Obetovania Pána, ktorý sa viaže na udalosť zo života Svätej rodiny, kedy Mária s Jozefom prinášajú Ježiša do chrámu a stretávajú sa so Simeonom a Annou.

Drahé rodiny, prichádzam na prah vášho domu, aby som vám povedal o podujatí, ktoré, ako je už známe, sa bude konať v mesiaci októbri 2014 vo Vatikáne. Ide o mimoriadne generálne zhromaždenie Biskupskej synody, zvolané kvôli prediskutovaniu témy „Pastoračné výzvy týkajúce sa rodiny v kontexte evanjelizácie“. Dnes je totiž Cirkev povolaná hlásať evanjelium aj tým, že sa postaví k novým naliehavým pastoračným potrebám, ktoré sa týkajú rodiny.

Táto dôležitá udalosť sa týka celého Božieho ľudu, biskupov, kňazov, zasvätených osôb a laikov z miestnych cirkví na celom svete, ktoré sa aktívne podieľajú na jej príprave konkrétnymi návrhmi a nevyhnutne potrebným príspevkom modlitby. Modlitbová podpora je naozaj potrebná a dôležitá obzvlášť z vašej strany, drahé rodiny.

 

V skutočnosti, toto synodálne zhromaždenie je venované špeciálne vám, vášmu povolaniu a poslaniu v Cirkvi a v spoločnosti, problematike manželstva, rodinného života, výchovy detí a úlohe rodiny v poslaní Cirkvi. Preto vás prosím, aby ste sa intenzívne modlili k Duchu Svätému, aby osvietil synodálnych otcov a aby ich viedol v ich náročnej úlohe.

Ako viete, po tomto mimoriadnom synodálnom zhromaždení bude o rok nasledovať riadne zhromaždenie, ktoré bude ďalej pokračovať v tej istej téme rodiny. V tejto súvislosti sa v septembri 2015 bude konať tiež Svetové stretnutie rodín vo Filadelfii. Modlime sa teda všetci spoločne, aby prostredníctvom týchto podujatí Cirkev uskutočnila opravdivú cestu rozlišovania a osvojila si adekvátne pastoračné prostriedky, ktoré pomôžu rodinám čeliť súčasným problémom so svetlom a silou, ktoré pochádzajú z evanjelia.

Píšem vám tento list v deň, keď sa slávi sviatok Obetovania Ježiša v chráme. Evanjelista Lukáš rozpráva, že Panna Mária a sv. Jozef podľa Mojžišovho zákona priniesli Dieťa do chrámu, aby ho obetovali Pánovi, a že dvaja starci, Simeon a Anna, pohýnaní Duchom Svätým, im prišli v ústrety a rozpoznali v Ježišovi Mesiáša (porov. Lk 2,22-38). Simeon ho vzal do náručia a vzdal Bohu vďaku za to, že napokon „uvidel“ spásu. Anna, napriek pokročilému veku nabrala nový dych a začala všetkým rozprávať o Dieťati. Je to krásny obraz: dvojica mladých rodičov a dvaja starí ľudia, zhromaždení okolo Ježiša. Skutočne Ježiš privádza k stretnutiu a spája generácie! On je nevyčerpateľným prameňom tej lásky, ktorá víťazí nad každou uzavretosťou, každou osamelosťou, nad každým smútkom.

Na vašej rodinnej ceste sa delíte o toľké krásne momenty: stravovanie, odpočinok, domáce práce, zábava, modlitba, výlety a púte, skutky solidárnosti... Predsa však, ak chýba láska, chýba radosť; a pravú lásku, tú nám dáva Ježiš: ponúka nám svoje Slovo, ktoré nám svieti na cestu, dáva nám Chlieb života, ktorý nás udržiava v každodenných námahách na našej ceste.

Drahé rodiny, vaša modlitba za Biskupskú synodu bude vzácnym pokladom, ktorý obohatí Cirkev. Ďakujem vám a prosím vás, aby ste sa modlili aj za mňa, aby som mohol slúžiť Božiemu ľudu v pravde a láske. Ochrana Preblahoslavenej Panny Márie a svätého Jozefa nech vás všetkých stále sprevádza a nech vám pomáha kráčať zjednotených v láske a vzájomnej službe. Zo srdca vyprosujem každej rodine Pánovo požehnanie.

Vatikán 2. februára 2014, Sviatok Obetovania Pána

 

 

Modlitba pápeža Františka k Svätej nazaretskej rodine:

 

Ježiš, Mária a Jozef, k vám, Svätá nazaretská rodina,

obraciame dnes svoj pohľad

s obdivom a dôverou.

Vo vás kontemplujeme

krásu spoločenstva pravej lásky,

vám odporúčame všetky naše rodiny,

aby sa v nich obnovili úžasné dobrodenia milosti.

Svätá nazaretská rodina,

príťažlivá škola svätého evanjelia,

nauč nás napodobňovať tvoje čnosti

s múdrou duchovnou disciplínou,

udeľ nám čistotu pohľadu,

ktorý dokáže spoznať dielo Prozreteľnosti,

v každodenných životných situáciách.

Svätá nazaretská rodina,

verná opatrovateľka tajomstva spásy,

daj, nech sa v nás nanovo zrodí úcta k mlčaniu,

urob naše rodiny večeradlami modlitby

a pretvor ich na malé domáce cirkvi,

obnovuj túžbu po svätosti,

buď posilou v šľachetných námahách práce, výchovy,

načúvania, vzájomného porozumenia a odpúšťania.

Svätá nazaretská rodina,

nanovo prebuď v našej spoločnosti vedomie

posvätnosti a nedotknuteľnosti rodiny,

ako neoceniteľného a ničím nenahraditeľného dobra.

Nech je každá rodina pohostinným príbytkom dobroty a pokoja

pre deti i starších ľudí,

pre chorých a osamelých,

pre toho, kto je chudobný a odkázaný na pomoc.

Ježiš, Mária a Jozef, k vám sa s dôverou modlíme,

vám sa s radosťou zverujeme.