Aktuálne

Pôst so zasvätenými

6. apríla 2015

Veľké veci nevznikajú bez veľkých obetí.

Sv. Ján Leonardi

 

5. apríla 2015

Cirkev, ktorá sa plaví ako veľká loď po mori tohto sveta a dorážajú na ňu v tomto živote vlny rozličných protivenstiev, neslobodno opustiť, ale ju treba riadiť.

Sv. Bonifác

 

4. apríla 2015

Našou prvou a najdôležitejšou povinnosťou je vzdávať Bohu, podľa našich skromných možností, tú najväčšiu slávu, aj keď mu takú, akú si od nás zasluhuje, nebudeme môcť nikdy vzdať, lebo sme iba slabučké stvorenia.

Sv. Maximilián Mária Kolbe

 

3. apríla 2015

Mučeníci lásky tisíc ráz viac trpia, ak ostávajú nažive, aby mohli plniť Božiu vôľu, ako keby mali dať tisíc životov, aby vydali svedectvo viere, láske a vernosti.

Sv. Jana Františka de Chantal

 

2. apríla 2015

Nepochybne šťastný je ten, kto dostáva možnosť zúčastniť sa na posvätnej hostine a celým srdcom sa primknúť k tomu, ktorého krásu bez prestania obdivujú všetky blahoslavené nebeské zástupy.

Sv. Klára

 

1. apríla 2015

Kým tu žijeme, musíme získať večný život.

Sv. Kajetán

 

31. marca 2015

Buď naveky zvelebený, môj Pane, Ježišu Kriste, za to, že si vo svojej smrteľnej úzkosti dal všetkým hriešnikom nádej na odpustenie, keď si milosrdne prisľúbil rajskú slávu zločincovi, ktorý sa na teba obrátil.

Sv. Brigita Švédska

 

30. marca 2015

Pánovo slovo je svetlom pre rozum a ohňom pre vôľu, aby človek mohol poznať a milovať Boha.

Sv. Vavrinec z Brindisi

 

29. marca 2015

Keby na svete nebolo chudobných, ľudia by si ich museli nájsť, aj spod zeme by ich museli vyhrabať, aby im mohli robiť dobre a preukazovať milosrdenstvo.

Sv. Kamil de Lellis

 

28. marca 2015

Keď deti vyučujeme, ale najmä keď sa staráme o ich nábožnosť a kresťanské vzdelanie, staráme sa o spásu ich duše i tela a tým preukazujeme deťom v istom zmysle tú istú službu, ktorú im preukazujú ich anjeli strážcovia.

Sv. Jozef ce Calasanz

 

27. marca 2015

Ako keď sa dve rieky stekajú tak, že menšia stráca svoje meno a preberá meno väčšej, priam tak pôsobí aj Boží Duch, keď prichádza do duše, aby sa s ňou spojil.

Sv. Mária Magdaléna de´Pazzi

 

 

26. marca 2015

Ježišovo meno je svetlom kazateľov, lebo dodáva hlásaniu a počúvaniu jeho slova žiarivú jasnosť.

Sv. Bernardín Sienský

 

25. marca 2015

Ó, môj sladký Ježišu, teraz už s pokojom a ochotou prijmem takú smrť, aká sa bude tebe páčiť spolu so všetkými sprievodnými súženiami, bolesťami a mukami.

Bl. Sára Salkaháziová

 

24. marca 2015

V každej ťažkej misii musíme byť svätí.

Sv. Peter Chanel

 

23. marca 2015

Božiu prítomnosť si máme uvedomiť tak silne, ako si uvedomujeme napríklad to, že nás bolí zub.

Sv. Teofan, pustovník

 

22. marca 2015

Nenechajte sa ihneď zmiasť a pomýliť strachom a neodbočte z cesty, ktorá vedie k spáse. Na začiatku je úzka.

Sv. Benedit z Nursie

 

21. marca 2015

Cestou nech ťa vedie viera a cestou nech ti je Sväté písmo! A dobrým vodcom Slovo z neba. Od tejto lampy si aj ty zažni svoju lampu, aby svietila do tvojho vnútorného človeka, ktorý zas je lampou tvojho tela.

Sv. Ambróz

 

20. marca 2015

Aby sme sa páčili Bohu, nemusíme veľa robiť, ale skôr všetko vykonávať s dobrou vôľou, bez akejkoľvek sebalásky a ľudských ohľadov.

Sv. Ján z Kríža

 

19. marca 2015

Kde je viac lásky, tam je pravda, pretože tam je Boh a jeho kráľovstvo.

Sv. Hildegarda z Bingenu

 

18. marca 2015

Pred tvárou Pána je cennejšia odrobinka čistej lásky ako všetky ostatné skutky dokopy.

Svätý Ján z Kríža

 

17. marca 2015

Ak sa srdce nemodlí, potom sa jazyk márne namáha.

Svätý Bernard zo Sieny

 

16. marca 2015

Kto nevie mlčať, toho nepriateľ ľahko premôže.

Sv. Albert Veľký

 

15. marca 2015

Buďte stále veselé, pretože smútok je matkou vlažnosti.

Maria Dominika Mazzarellová

 

14. marca 2015

Kto chce Boha milovať,už ho miluje.

Sv. Mária Margita Alacoque

 

12. marca 2015

Môj život je chvíľkou, okamihom, ktorý mizne. Môj život je chvíľkou, ktorá uniká ako sen. Na zemi, Bože, mám pre lásku k Tebe len dnešný deň!

Sv. Terézia z Lisieux

 

 

13. marca 2015

Štúdiom kníh sa hľadá Boh, modlitbou sa nachádza.

 Sv. Charles de Foucauld

 

11. marca 2015

Vierou vopred vychutnávame poznanie, ktoré nás urobí blaženými v budúcom živote.

Sv. Tomáš Akvinský


10. marca 2015

Kladiem si otázku, čo alebo kto bol príčinou, že si dal človeku tak veľkú dôstojnosť? Iste to bola jedine tvoja nesmierna láska, s ktorou si sám v sebe pozeral na svoje stvorenia a zamiloval si ich; veď si ich stvoril z lásky; a z lásky si mu dal bytie schopné pokúšať tvoje večné dobro.

Sv. Katarína Sienská

 

9. marca 2015

Veď to je dôvod, prečo sa Slovo stalo človekom a Boží Syn synom človeka: aby sa človek stal Božím synom tým, že vstúpi do spoločenstva so slovom a dostane tak Božské synovstvo.

Sv. Irenej z Lyonu

 

8. marca 2015

Nechápem, ako nemožno dôverovať tomu, ktorý všetko môže. S ním všetko a bez neho nič. On, Pán, nedovolí a nedopustí, aby boli zahanbení tí, ktorí vložili do neho všetku svoju dôveru.

Sv. Faustína

 

7. marca 2015

Ako sa niekto môže pýšiť darmi, ktoré v sebe objaví? Čím viac sa pokladáme za bohatých, tým skôr by sme sa mali pokoriť pred Pánom. Lebo Pánove dary pribúdajú a my nikdy nedokážeme splatiť darcovi všetky jeho dobrá.

Sv. Páter Pio

 

6. marca

Čím väčšmi je človek priťahovaný k Bohu, tým viac musí, v tomto zmysle vychádzať zo seba, to znamená ísť do sveta, aby do neho vnášal Božský život."

Sv. Edith Steinová

 

5. marca 2015

Najlepšou a najsilnejšou zbraňou na dobytie neba je trpezlivosť v skúškach. Komu Boh nedá telesné sily, ten ich nepotrebuje. Pán je spokojný, keď každý dá to, čo má.

Sv. Terézia z Avily

 

4. marca 2015

Človek, ktorý bol stvorený na Boží obraz, sa stáva skutočne sám sebou, keď prekonáva vlastný egoizmus, prekračuje sám seba, obracia sa k iným a delí sa s darmi, ktoré dostal.

Sv. Vincent Pallotti

 

3. marca 2015

Aká nutná je práca pre misie! Cirkev, ktorá v tomto neprejaví rozhodný zápas, ukáže inovercom, že si nedostatočne uvedomuje cenu duší a svoje poslanie ísť do celého sveta.

Sv. Arnold Janssen

 

2. marca 2015

Pravá radosť k nám neprichádza od stvorenia, ale od tvorcu.

Sv. Bernard z Clairvaux

 

1. marca 2015

Byť kresťanom znamená: byť pútnikom až do príchodu do Otcovho domu.

Sv. Augustín

 

28. februára 2015

Zvlášť sa starajte o chorých, deti, starých a chudobných ľudí – získate si tak Božie požehnanie a priazeň ľudí.

Sv. Ján Bosco

 

27. februára 2015

Modlitba je to najväčšie a najvznešenejšie, čo môžeme vykonať. Tu môže stáť stvorenie pred tvárou Stvoriteľa, modlitbou možno robiť nátlak na Božie srdce.

Sv. Alfonz de Liguori

 

26. februára 2015

V mnohých krajinách nie sú kresťania len preto, že niet nikoho, kto by ich kresťanmi urobil.

 Sv. František Xaverský

 

 

25. februára 2015

Boh je štedrý. Z jeho rúk dostanem to, čo nenájdem v rukách ľudí. Keď ľudia nedajú nič, obdržím všetko od Boha.

Sv. Ignác z Loyoly

 

24. februára 2015

Ak vás pre vašu nábožnosť považujú za pokrytca, ak vás považujú za slabocha a zbabelca, že odpúšťate krivdy, netrápte sa preto. Kresťanskú čnosť, ktorá musí byť povznesená nad všetku ľudskú úctu, takéto falošné a klamné posudzovanie nemôže zatemniť.

Sv. František Saleský

 

23. februára 2015

Bože, daj mi pokoj, aby som prijal to, čo nemôžem zmeniť. Daj mi odvahu zmeniť to, čo zmeniť môžem a mám. A ešte mi daj múdrosť spoznať ten rozdiel.

Sv. František z Assisi

 

22. februára 2015

Náš Pán zaujímal vždy posledné miesto. Tak aj my musíme svojho blížneho predchádzať dobrotou srdca a nikdy sa nevtierať, nehovoriť naprázdno, ale zdvorilo a s láskou.

Sv. Vincent De Paul

 

 

21. februára 2015

Vaše srdce nech mlčí, aby mohlo tým viac hovoriť so svojím trpiacim Spasiteľom.

Božia služobnica Františka Lechnerová

 

 

20. februára 2015

Synom Máriinho Nepoškvrneného Srdca je muž, ktorý horí láskou a kade prejde, zapaľuje.

Sv. Anton Claret

 

19. februára 2015

Buďte radostní, vždy plní lásky, viery a nádeje v Boha. A žite nový život!

Sv. Angela Merici

          

Popolcová streda 18. februára 2015

Kto veľmi miluje, prestáva trpieť.

Bl. Sestra Zdenka

 

Projekt KBS Slovenska