Aktuálne

Diabol sa HO bojí. Ján Pavol II. pomáha počas exorcizmov

Hlavný exorcista Ríma vidí vzrastajúci počet mladých ľudí, ktorí sa dostávajú pod vplyv zlého, ale v posledných rokoch svojej služby zisťuje, že svätý Ján Pavol II. je mocným orodovníkom v boji o duše.

Malá, nenápadná kancelária na juhozápade Ríma vyzerá príliš všedne na to, aké obrovské boje dobra a zla sa v nej odohrávajú. Ale práve tu otec Gabriele Amorth vykonal počas posledných dvadsiatich šiestich rokov väčšinu zo svojich sedemdesiattisíc exorcizmov.

„Svet sa musí dozvedieť, že Satan existuje,“ vyjadril sa otec Gabriele pre CNA. „Diabol a démoni sú mnohí a majú dva druhy moci – obyčajnú a výnimočnú.“

Deväťdesiatročný taliansky kňaz zo Spoločnosti svätého Pavla a oficiálny exorcista Rímskej diecézy vysvetľuje rozdiel. „Takzvaná obyčajná moc je tá, ktorou pokúša človeka, aby sa vzdialil od Boha a mohol byť vzatý do pekla. Túto moc prejavuje voči všetkým mužom a ženám, nech sú kdekoľvek a akéhokoľvek vyznania.“

Čo sa týka nadprirodzenej moci, ktorú satan používa, otec Amorth ju vysvetľuje ako konanie diabla, keď sa sústredí na jedného človeka. Prejavy tejto moci kategorizuje na štyri typy: posadnutie diablom; diabolské útrapy, ktorými trpel napríklad páter Pio, keď mu diabol fyzicky ubližoval; posadnutosť v myšlienkach, ktorá môže človeka priviesť k zúfalstvu a skaze; a keď diabol obhospodaruje nejaký priestor, zviera či dokonca predmet.

Otec Amorth dodáva, že takáto výnimočná prítomnosť je zriedkavá, ale jej výskyt sa zvyšuje. Obáva sa najmä množstva mladých ľudí, ktorí sú ovplyvňovaní satanom cez sekty, seansy a drogy. Ale nezúfa si. „S Ježišom Kristom a Máriou nám dal Boh prísľub, že nikdy nedovolí, aby boli pokušenia väčšie než naše sily.“

Zároveň dáva veľmi praktický návod, ktorý môže každý z nás využiť v boji proti satanovi. „Pokušenia diabla je možné poraziť na prvom mieste tým, že sa vyhýbame príležitostiam pokušení, pretože diabol vždy vyhľadáva naše najslabšie miesta. A potom modlitbou. My kresťania máme výhodu, pretože máme Ježišovo Slovo, máme sviatosti a modlitbu k Bohu.“

Nie je prekvapujúce, že „Ježiš Kristus“ je meno, ktoré otec Amorth vyslovuje pri vyháňaní zlých duchov najčastejšie. Ale obracia sa aj na svätých mužov a ženy a prosí ich o nebeskú asistenciu.

Zaujímavosťou je, že svätý Ján Pavol II. sa v posledných rokoch preukázal ako zvlášť mocný orodovník. „Viackrát som sa spýtal zlého ducha: „Prečo sa tak bojíš Jána Pavla II.?“ Dostal som dve rozličné odpovede, obe zaujímavé. Jednou bolo: „Pretože pokazil moje plány.“

Domnievam sa, že narážal na pád komunizmu v Rusku a východnej Európe. Kolaps komunizmu.“ „Druhou odpoveďou bolo: „Pretože vytrhol tak veľa mladých ľudí z mojich rúk.“

Je toľko mladých, ktorí sa vďaka Jánovi Pavlovi II. obrátili. Možno už boli kresťanmi, ale nepraktizujúcimi, no s pomocou Jána Pavla II. sa opäť vrátili k živej viere. „Vytrhol tak veľa mladých ľudí z mojich rúk.“

“A kto je najmocnejším orodovníkom? „Samozrejme, je to Mária. Ach, keď prosíte Máriu!“ „Raz som sa spýtal zlého: „Ale prečo sa bojíš viac, keď prosím o príhovor Máriu, než keď vzývam Ježiša Krista?“ On mi odpovedal: „Pretože som viac ponížený prehrou s ľudskou bytosťou než s ním.“

Avšak príhovor žijúcich je tiež dôležitý, vraví otec Amorth. Pripomína ľuďom, že exorcizmus je modlitba, a keďže to je takto, kresťania sa môžu modliť, aby oslobodili dušu alebo miesto od diabla. Sú ale potrebné tri veci. „Pán im (apoštolom) dal odpoveď, ktorá je dôležitá aj pre nás, exorcistov.

Povedal, že aby sme dokázali poraziť tento druh zlého ducha, potrebujeme veľa viery, veľa modlitby a veľa pôstu. Viera, modlitba a pôst.“

„Najmä viera, potrebujete tak veľa viery. Mnoho ráz, rovnako i pri uzdravovaniach, Ježiš v evanjeliu nehovorí: „To som ja, kto ťa uzdravil.“ Hovorí: „Tvoja viera ťa uzdravila.“ Chce od ľudí vieru, silnú a absolútnu vieru. Bez viery nezmôžete nič.“

        napísal: David Kerr,   5/11/2015,  Zdroj: Farnosť Šumice, ČR

http://www.farnostsumice.cz/diabol-sa-ho-boji-jan-pavol-ii-pomaha-pocas-exorcizmov/