Aktuálne

Vladyka Milan Chautur na Púti rodín 2016

  • Vytlačiť

Na hlavnú Mariánsku púť v Roku milosrdenstva príde do Višňového Mons. vladyka Milan Chautur, CSSsR, biskup Košickej eparchie. Je to tradičná Púť rodín. Vladyka bude slúžiť sv. omšu v sobotu 25. júna o 18,00 hod. v areáli mariánskeho pútnickeho miesta. Otec biskup má pri KBS na starosti rodiny. Pozývame vás, príďte sa povzbudiť.

 

Životopis vladyku Milana Chautura, CSsR

 

Vladyka Milan Chautur sa narodil 4. septembra 1957 v Snine. Detstvo prežil v dnes už nejestvujúcej rusínskej obci Veľká Poľana na východe Slovenska. Študoval na gymnáziu v Humennom a už počas stredoškolského štúdiá v roku 1974 zložil prvé rehoľné sľuby v Kongregácii Najsvätejšieho Vykupiteľa (redemptoristov).

 

 

Po maturite bol prijatý na Cyrilometodskú bohosloveckú fakultu v Bratislave. Kňazskú vysviacku prijal z rúk križevackého eparchu Dr. Joachima Segediho dňa 14. júna 1981 v Prešove. Po vysviacke spravoval farnosť Borov a Kalinov. Počas výkonu základnej vojenskej služby v rokoch 1982 – 1984 v Strašiciach a Lounách v Čechách účinne pôsobil medzi vojakmi ako kňaz. Po absolvovaní základnej vojenskej služby pôsobil vo farnostiach Medzilaborce (1984-85), Šmigovec (1985-89), Porúbka (1989-92). Pre svoju aktívnu pastoračnú činnosť s mládežou bol v pozornosti Štátnej bezpečnosti. Dňa 1. júla 1990 bol zvolený za viceprovinciála kongregácie redemptoristov so sídlom v Michalovciach.

 

O dva roky na to ho 11. januára 1992 Svätý Otec Ján Pavol II. menoval za titulárneho biskupa kresimenského a pomocného prešovského biskupa. Biskupskú chirotóniu (vysviacku) prijal 29. februára 1992 v Mestskej hale v Prešove z rúk prešovského sídelného biskupa Mons. Jána Hirku. V tom čase bol najmladším biskupom Katolíckej cirkvi. Päť rokov sa ako pomocný prešovský biskup venoval najmä pastorácii mládeže. Dňa 21. februára 1997 bol Mons. Milan Chautur Svätým Otcom Jánom Pavlom II. menovaný za apoštolského exarchu pre novovytvorený apoštolský exarchát katolíkov byzanského obradu v Košiciach. Jeho pastoračná aktivita sa odvtedy sústreďuje na proces liturgickej a duchovnej obnovy celého exarchátu a na zriadenie nutných článkov riadiacej štruktúry exarchátu.

 

Takmer presne po jedenástich rokoch od vyhlásenia Košického apoštolského exarchátu 18. februára 2008 bol exarchát povýšený na eparchiu a stal sa súčasťou miestnej Cirkvi sui iuris. Za účasti Jeho Eminencie Kardinála Leonarda Sandriho, prefekta Kongregácie pre východné cirkví bol vladyka Milan Chautur uvedený do úradu prvého košického eparchu.

 

V rámci Konferencie biskupov Slovenska vedie vladyka Milan Chautur Radu pre rodinu a mládež.

 

 

 

 

Erb vladyku Milana Chautura, CSsR

 

V strede erbu je byzantský kríž, aby na prvý pohľad bolo zrejmé, že ide o cirkev byzantského rítu, ktorej liturgia, obrady i tradícia budú zachovávané a zveľaďované v novozriadenej eparchii. To, že je to eparchia zriadená Apoštolskou stolicou, je naznačené bieložltou kombináciou farieb, ktoré sú farbami pápežskej vlajky. Bielo-žlté pole s byzantským krížom zvýrazňuje tiež vernosť veriacich eparchie Svätému Otcovi.

 

Pod krížom sú grécke písmená K a M - iniciály mien Kyrilos a Methodios, misie solúnskych bratov, ktorí prišli šíriť kresťanstvo medzi našich predkov a 5. júla boli vyhlásení za patrónov Košického apoštolského exarchátu, predchodcu dnešnej eparchie. Celý znak je zahalený modrým plášťom v tvare písmena M. Z plášťa svietia tri hviezdičky, čo značí, že eparchia s Katedrálnym chrámom Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach zverujeme našej nebeskej Matke. Ona je tou, ktorú ikonografia zobrazuje s tromi hviezdami, ktoré symbolizujú jej panenstvo pred narodením Ježiša Krista, pri jeho narodení i po narodení.

 

To, že znak je štvrtený a má dve červené polia s krížom a ľaliou, naznačuje, že ide o znak biskupa so všetkými právomocami, v našom prípade biskupa - eparchu, ktorý je hlavou miestnej cirkvi.

 

Vladyka Milan má heslo „Hľa, tvoja matka" (Jn 19, 27) a jeho znak zvýrazňuje scénu z Golgoty, kde na kríži zomieral Boží Syn a pod ním stála jeho matka, ktorej srdce zostalo nepoškvrnené a čisté a toho symbolom je biela ľalia. Preto práve jej Spasiteľ zveril apoštola Jána a s ním celé ľudstvo slovami Hľa, tvoja matka. Pozadie znaku tvorí biskupský klobúk, biskupský plášť a symboly biskupa - mitra, žezlo a kríž.