Aktuálne

Svätý Otec 14. februára

Katechéza pápeža Františka: Krédo a spoločné modlitby - odpoveď na Božie slovo

 

Vatikán 14. februára – Aj v dnešnom chladnom a sychravom počasí vyšiel Svätý Otec medzi veriacich zídených na generálnej audiencii na Vatikánskom námestí. Na palubu svojho papamobilu prechádzajúceho pomedzi davy dnes opäť pribral aj niekoľko detí. Ešte predtým však osobne pozdravil chorých, ktorí kvôli nečasu sledovali audienciu z Auly Pavla VI.

 

Pápež František pokračoval v cykle katechéz o svätej omši. Už po tretíkrát sa venoval Bohoslužbe slova, pričom dnes priblížil význam Kréda a spoločných modlitieb nazývaných aj Všeobecná modlitba.

 

Úvod ku katechéze tvorili nasledovné Ježišove slová z Evanjelia podľa Jána:

 

«Ak ostanete vo mne a moje slová ostanú vo vás, proste, o čo chcete, a splní sa vám to. Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a stanete sa mojimi učeníkmi» (Jn 15,7-8).

 

Plné znenie katechézy pápeža Františka

 

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

 

Dobrý deň, aj keď tento deň je trochu nepekný, no nie? No ak je duša v radosti, vždy je deň dobrý. Takže predsa: dobrý deň! Dnes sa audiencia odohráva na dvoch miestach: malá skupinka chorých je kvôli počasiu v aule. Chorí sú v aule a my sme tu, no vidíme sa - oni vidia nás a my vidíme ich na veľkoplošnej obrazovke. Pozdravíme ich aplauzom? Ďakujem.

 

Pokračujeme v katechéze o svätej omši. Počúvanie biblických čítaní predĺžené v homílii je odpoveďou - na čo? Je odpoveďou na jedno právo: na duchovné právo Božieho ľudu hojne prijímať poklad Božieho slova (porov. Úvod Lekcionára, 45).

 

Každý z nás, keď ide na svätú omšu, má právo na to, aby hojne prijímal Božie slovo dobre prečítané, dobre povedané a potom dobre vysvetlené v homílii. Je to právo! A keď sa Božie slovo neprečíta dobre, keď nie je horlivo hlásané diakonom, kňazom či biskupom, opomína sa právo veriacich. Máme právo na počúvanie Božieho slova.

 

Pán hovorí ku všetkým, k pastierom aj veriacim. Klope na srdcia tých, ktorí sa zúčastňujú na svätej omši, každý vo svojom životnom stave, veku, situácii. Pán utešuje, volá, vzbudzuje zárodky nového a zmiereného života. A to všetko pre jeho Slovo. Jeho Slovo klope na srdce a mení ho!

 

Preto po homílii chvíľa ticha dovoľuje to, aby sa v duši usadilo prijaté semienko a aby sa tak zrodili predsavzatia priľnúť k tomu, čo Duch Svätý každému vnukol. Ticho po homílii. Treba tam zachovať dobrú chvíľu ticha, aby každý pouvažoval nad tým, čo si vypočul.

 

A po tomto tichu, ako pokračuje svätá omša? Osobná odpoveď viery sa začleňuje do vyznania viery Cirkvi, vyjadreného v „Kréde“. My všetci vyslovujeme „Krédo“ pri omši. Symbol viery, vyslovovaný celým zhromaždením, ukazuje spoločnú odpoveď na to, čo sme spolu počúvali v Božom slove (porov. Katechizmus Katolíckej cirkvi, 185-197).

 

Existuje vitálne prepojenie medzi počúvaním a vierou. Sú zjednotené. Veď viera sa nerodí z fantázie ľudskej mysle, ale ako pripomína sv. Pavol, «je z hlásania a hlásanie skrze Kristovo slovo» (Rim 10,17). Viera je teda vyživovaná počúvaním a vedie ku sviatosti. Vyslovovanie Kréda tak vedie k tomu, aby liturgické zhromaždenie «spomínalo a vyznávalo veľké tajomstvá viery, prv ako by sa začalo ich slávenie v Eucharistii» (Všeobecné smernice Rímskeho misála, 67).

 

Symbol viery prepája Eucharistiu s krstom, ktorý sme prijali «v mene Otca i Syna i Ducha Svätého» a pripomína nám, že sviatostiam porozumieme vo svetle viery Cirkvi.

 

Odpoveď na Božie slovo prijaté s vierou je potom vyjadrené v spoločných prosbách, zvaných Všeobecná modlitba, pretože zahŕňa potreby Cirkvi a sveta (porov. Všeob. smernice Rímskeho misála, 69-71; Úvod Lekcionára, 30-31). Nazýva sa aj Modlitba veriacich.

 

Otcovia Druhého vatikánskeho koncilu chceli znovu zaviesť túto modlitbu nasledujúcu po Evanjeliu a homílii osobitne v nedeľu a počas sviatkov, aby «sa za účasti ľudu na nej prednášali prosby za svätú Cirkev, za tých, ktorí nás spravujú, za tých, ktorí sa nachádzajú v rôznych ťažkostiach, ako aj za všetkých ľudí a za spásu celého sveta» (Sacrosanctum concilium, 53; porov. 1 Tim 2,1-2).

 

Preto pod vedením kňaza, ktorý ju uvádza a uzatvára, «ľud vykonáva úlohu svojho krstného kňazstva, prináša Bohu prosby za spásu všetkých» (Všeob. smernice Rímskeho misála, 69). A po jednotlivých úmysloch prednesených diakonom alebo lektorom, zhromaždenie zjednocuje svoj hlas hovoriac: «Vypočuj nás, Pane».

 

Pamätáme totiž na to, čo nám povedal Pán Ježiš: «Ak ostanete vo mne a moje slová ostanú vo vás, proste, o čo chcete, a splní sa vám to» (Jn 15,7). Niekto by mohol povedať: „My však v toto neveríme, lebo máme malú vieru“. Keby sme však mali vieru ako horčičné zrnko, hovorí Ježiš, dostali by sme všetko. „Proste čo chcete, a dostanete.“

 

A v tomto momente všeobecnej modlitby po Kréde je chvíľa vyprosovať si od Pána vo svätej omši tie najdôležitejšie veci, veci, ktoré potrebujeme, to čo chceme. „Dostanete“ – tým či oným spôsobom, no „dostanete“. „Všetko je možné tomu, kto verí“, povedal Pán. Čo odpovedal ten človek, na ktorého sa Pán obrátil so slovami, že všetko je možné tomu, kto verí? Povedal: „Verím Pane. Pomôž mojej malej viere“.

 

Aj my môžeme povedať: „Verím Pane. Pomôž mojej malej viere“. A modlitbu musíme prednášať s týmto duchom viery: „Verím Pane, pomôž mojej malej viere“. Naopak, nárokovanie si spôsobom svetskej logiky nestúpa k nebu, tak ako zostávajú nevypočuté aj do seba zahľadené požiadavky (porov. Jak 4, 2-3).

 

Úmysly, na ktoré je Boží ľud pozvaný sa modliť, musia dať hlas konkrétnym potrebám cirkevného spoločenstva a sveta, vyhýbajúc sa zvykovým a krátkozrakým formulám. „Všeobecná“ modlitba, ktorá uzatvára Bohoslužbu slova, nás vyzýva osvojiť si pohľad Boha, ktorý sa stará o všetky svoje deti.

 

 

 

 

Katechéza pápeža Františka o svätej omši: Liturgia slova – evanjelium a homília

 

„Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

 

Pokračujeme v katechézach o svätej omši. Prišli sme k liturgickým čítaniam. Dialóg medzi Bohom a jeho ľudom, rozvinutý v omšovej liturgii slova, dosahuje vrchol pri prednese evanjelia. Predchádza ho spev Aleluja – alebo iný spev v období Pôstu – s ktorým «zhromaždenie veriacich prijíma Pána, ktorý bude k nemu hovoriť v evanjeliu» (Všeobecné smernice Rímskeho misála, 62).

 

Tak ako Kristove tajomstvá osvetľujú celé biblické zjavenie, v liturgii slova evanjelium predstavuje svetlo na pochopenie biblických textov, ktoré mu predchádzajú, tak zo Starého ako aj z Nového zákona. V skutku, «Kristus je centrom a plnosťou celého Svätého písma, ako aj liturgického slávenia» (Úvod k Lekcionáru, 5). V centre je vždy Ježiš Kristus, vždy.

 

Preto samotná liturgia odlišuje evanjelium od ostatných čítaní a vyznačuje ho osobitnou poctou a prejavmi uctievania (porov. Všeobecné smernice Rímskeho misála, 60, 134). Totiž čítanie z neho je vyhradené vysvätenému služobníkovi, ktorý ho ukončuje pobozkaním knihy; počúvame ho v stoji a robíme si znak kríža na čele, na ústach a na hrudi; sviece a kadidlo vzdávajú úctu Kristovi, ktorý prostredníctvom evanjeliového čítania dáva znieť svojmu účinnému slovu.

 

Cez tieto znaky si zhromaždenie uvedomuje prítomnosť Krista, ktorý mu adresuje „dobrú zvesť“, ktorá obracia a premieňa. Toto dianie predstavuje priamy rozhovor, ako o tom svedčia aj aklamácie, ktorými odpovedáme na prednes: «Sláva tebe, Pane» a «Chvála tebe, Kriste». Na počúvanie evanjelia vstávame, pretože že je to Kristus, ktorý tam k nám hovorí. A z tohto dôvodu sme pozorní, lebo tu ide o priamy rozhovor. Je to Pán, ktorý k nám hovorí.

 

Takže pri svätej omši čítame evanjelium nie pre to, aby sme sa dozvedeli, ako sa udalosti vyvíjali, ale evanjelium počúvame preto, aby sme si uvedomovali, čo Ježiš kedysi urobil a povedal. A to slovo je živé, Ježišovo slovo, ktoré je v evanjeliu, je živé a prichádza do môjho srdca. Preto je veľmi dôležité počúvať Božie slovo s otvoreným srdcom, lebo je to živé slovo.

 

Svätý Augustín píše, že «Kristovými ústami je Evanjelium. On kraľuje na nebi, avšak neprestáva hovoriť na zemi» (sv. Augustín, Kázne 85,1: PL 38,520). Ak je pravdou, že v liturgii «Kristus ešte stále ohlasuje evanjelium» (Konštitúcia II. vatikánskeho koncilu Sacrosanctum concilium, 33), tak z toho vyplýva, že v účasti na svätej omši mu musíme dať odpoveď. Počúvame evanjelium a musíme dať odpoveď v našom živote.

 

Kristus si na doručenie svojho posolstva adresátom poslúži aj slovom kňaza, ktorý po evanjeliu prednáša homíliu (porov. Všeob. smernice Rímskeho misála, 65-66; Úvod k Lekcionáru, 24-27). Homília, veľmi odporúčaná Druhým vatikánskym koncilom ako súčasť samotnej liturgie (porov. Sacrosanctum concilium, 52), nie je nejakým príležitostným prejavom, nie je ani katechézou, ako táto, ktorú práve robím. A nie je ani prednáškou či lekciou. Homília je niečo iné.

 

Čím je homília? «Je pokračovaním v dialógu medzi Pánom a jeho ľudom» (Apoštolská exhortácia Evangelii gaudium, 137), aby našiel naplnenie v živote. Opravdivou exegézou evanjelia je náš svätý život! Pánovo slovo končí svoju púť tým, že sa v nás stelesňuje, uplatňujúc sa v skutkoch, tak ako sa to udialo u Márie a svätých.

 

Spomeňte si, čo som povedal naposledy: Pánovo slovo vchádza ušami, vstupuje do srdca a prechádza do rúk, do dobrých skutkov. Homília tiež nasleduje Pánovo slovo a vykonáva túto púť, aby nám pomohla v tom, aby Pánovo slovo dorazilo k rukám, prechádzajúc srdcom.

 

Téme homílie som sa už venoval v exhortácii Evangelii gaudium, kde som pripomenul, že liturgický kontext «si vyžaduje, aby kázanie nasmerovalo celé zhromaždenie, ako aj samotného kazateľa na spoločenstvo s Kristom v Eucharistii, ktoré mení život» (tamtiež, 138) .

 

Ten, kto prednáša homíliu – kňaz, diakon či biskup – musí dobre vykonať svoje ministérium, venujúc skutočnú službu všetkým tým, ktorí sa zúčastňujú na svätej omši; avšak aj tí, čo ho počúvajú, si musia konať svoj diel práce. Predovšetkým venovaním náležitej pozornosti, čiže zaujatím správneho vnútorného rozpoloženia, bez subjektívnej požadovačnosti, uvedomujúc si, že každý kazateľ má svoje prednosti aj limity. Ak je niekedy príčinou nezáživnosti dlhá, nevýstižná či nezrozumiteľná homília, inokedy je naopak prekážkou [náš] predsudok.

 

A ten, kto prednáša homíliu, si musí byť vedomý, že tu nekoná v nejakej svojej veci, ale keď káže, dáva hlas Ježišovi, káže Ježišovo slovo. Homília musí byť dobre pripravená a musí byť krátka, stručná! Raz mi rozprával jeden kňaz ako zašiel do iného mesta, kde bývali jeho rodičia, a otec mu povedal: „Vieš, teším sa, lebo s mojimi priateľmi sme našli kostol, kde je omša bez kázne!“

 

Koľkokrát vidíme, že počas kázne niektorí zadriemu, iní klebetia alebo si vyjdú von zafajčiť... Preto prosím vás, nech je homília stručná, ale dobre pripravená. A ako sa pripravuje homília, milí kňazi, diakoni, biskupi? Modlitbou, štúdiom Božieho slova a urobením jasnej a stručnej syntézy; nemá prevyšovať desať minút, prosím.

 

Na záver môžeme povedať, že v liturgii slova prostredníctvom evanjelia a homílie Boh vedie dialóg so svojím ľudom, ktorý ho počúva s pozornosťou a úctou a zároveň uznáva, že je prítomný a činný. Ak sa teda vložíme do počúvania „Dobrej noviny“, budeme ňou obrátení a premenení, a teda schopní zmeniť seba samých a aj svet. Prečo? Lebo Dobrá novina, Božie slovo, vchádza ušami, vstupuje do srdca a prichádza do rúk, aby konalo dobré skutky.

 

 

31. januára

 

Generálna audiencia Svätého Otca: Počúvanie Božieho slova je našou výživou

 

Vatikán 31. januára - Pri generálnej audiencii, ktorá sa dnes opäť konala pod holým nebom na Vatikánskom námestí, Svätý Otec František hovoril o úlohe bohoslužby slova vo svätej omši ako o dialógu medzi Bohom a jeho ľudom.

 

Počúvanie Božieho slova predstavuje výživu pre život človeka, zdôraznil pápež František: „Počúvame ho ušami, musí nám vojsť do srdca a odtiaľ prechádza do rúk, k dobrým skutkom.“ Svätý Otec pri tejto príležitosti osobitne prízvukoval dôslednú prípravu lektorov na prednes Božieho slova pri liturgii.

 

V závere audiencie pápež František pripomenul aktuálnu liturgickú spomienku, a to osobitne mladým: „Dnes si pripomíname sv. Jána Bosca, otca a učiteľa mládeže. Drahí mladí, hľaďte na neho ako na príkladného vychovávateľa.“

 

Na Námestí sv. Petra bola dnes aj skupina národných riaditeľov Pápežských misijných diel, ako aj účastníci kongresu Federácie skautov Európy, na ktorom sú aj niekoľkí zástupcovia zo Slovenska.

 

Na úvod katechézy Svätého Otca zazneli slová z Listu Hebrejom: «Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a skrze ktorého stvoril aj svet» (Hebr 1,1-2).

 

Plné znenie katechézy Svätého Otca:

 

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

 

Dnes pokračujeme v katechézach o svätej omši. Po tom, ako sme sa pristavili pri úvodných obradoch, teraz budeme uvažovať o liturgii slova, ktorá je konštitutívnou časťou, lebo sa schádzame práve pre to, aby sme počúvali to, čo Boh pre nás vykonal a čo má ešte v úmysle vykonať. Je to skúsenosť, ktorá sa deje „naživo“, a nie len ako niečo referované z počutia, pretože «keď sa v Cirkvi číta Sväté písmo, sám Boh hovorí k svojmu ľudu, a Kristus, prítomný vo svojom slove, ohlasuje evanjelium» (Všeobecné smernice Rímskeho misála, 29; porov. Sacrosanctum Concilium, 7; 33).

 

A koľkokrát sa popri tom, ako sa číta Božie slovo, robia komentáre: „Pozri na toho, pozri na tú, na ten klobúk, čo má na sebe, je to na smiech.“ A začína sa s poznámkami. Či tomu tak nie je? Je to tak? Máme mať takéto komentáre, keď sa číta Božie slovo? Pýtam sa vás: musíme to robiť? Nie! Lebo ak klebetíš s ľuďmi, nepočuješ Božie slovo.

 

Keď sa číta Božie slovo v Biblii – prvé čítanie, druhé čítanie, responzóriový žalm a evanjelium – musíme počúvať, otvoriť si srdce, lebo sám Boh k nám hovorí, a nie myslieť na iné veci či hovoriť o inom. Je to jasné? Zdá sa mi, že je to nie je veľmi jasné. Vysvetlím vám, čo sa deje pri tejto bohoslužbe slova.

 

Stránky Biblie tu prestávajú byť písomnosťou, aby sa stali živým slovom vysloveným Bohom. Je to Boh, ktorý prostredníctvom toho, kto číta, k nám hovorí, obracia sa na nás, ktorí počúvame s vierou. Duch, «ktorý hovoril prostredníctvom prorokov» (Krédo) a inšpiroval posvätných autorov, pôsobí tak, že «Božie slovo v srdciach spôsobuje to, čo v ušiach zaznelo» (Lekcionár, Úvod, 9).

 

Avšak pre počúvanie Božieho slova je potrebné mať aj otvorené srdce, aby sme slová prijali do srdca. Boh hovorí a my ho počúvame, aby sme potom uviedli do praxe to, čo sme počuli. Je veľmi dôležité počúvať. Niekedy azda celkom dobre nerozumieme, lebo zopár čítaní je aj trochu ťažších. No Boh k nám aj napriek tomu hovorí, iným spôsobom: v tichu a v počúvaní Božieho slova. Nezabudnite na to. Keď sa pri omši začne s čítaniami, započúvajme sa do Božieho slova.

 

Potrebujeme ho počúvať! Je to totiž otázka života, ako nám to dobre pripomína úderné vyjadrenie, že «nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst» (Mt 4,4). Život, ktorý nám dáva Božie slovo. V tomto zmysle hovoríme o liturgii slova ako o „stole“, ktorý nám Pán prestiera, aby sýtil náš duchovný život. Táto liturgická hostina je veľmi bohatá, hlboko načiera z pokladov Biblie (porov. SC, 51), ako zo Starého zákona, tak aj z Nového zákona, lebo v nich Cirkev hlása jedno a to isté Kristovo tajomstvo (porov. Lekcionár, Úvod, 5).

 

Pomyslime na bohatstvo biblických čítaní ponúkaných troma nedeľnými cyklami, ktoré nás vo svetle synoptických evanjelií sprevádzajú v priebehu liturgického roka. Je to jedno veľké bohatstvo. Túžim tu pripomenúť aj dôležitosť responzóriového žalmu, ktorého funkcia je pomôcť rozjímať nad tým, čo sme si prv vypočuli v čítaní. Je dobré, ak sa hodnota žalmu pozdvihne spevom, aspoň v refréne (porov. Všeobecné smernice Rím. misála, 64; Lekcionár, Úvod, 19-22).

 

Liturgické prednášanie čítaní, spolu so spevmi prevzatými zo Svätého písma, vyjadruje a podporuje jednotu cirkevného spoločenstva, sprevádzajúc životnú cestu všetkých i každého jednotlivo. Takto chápeme, prečo sa zakazujú niektoré subjektívne rozhodnutia, ako napr. vynechanie čítaní či ich náhrada nebiblickými textami.

 

Nuž niekto, ako som počul, keď je nejaká nová správa, číta noviny, lebo je to správa dňa. Nie! Božie slovo je Božím slovom! Noviny môžeme čítať potom, ale tu sa číta Božie slovo. Je to Pán, ktorý k nám hovorí. Nahradiť toto Slovo inými vecami ochudobňuje a ohrozuje dialóg medzi Bohom a jeho modliacim sa ľudom.

 

Naopak, [žiada si to] dôstojnosť ambóny a používanie Lekcionára, ochotu dobrých lektorov a žalmistov. Hľadajme preto dobrých lektorov, takých, čo vedia čítať, nie takých, ktorí si mrmlú a nič nie je rozumieť. Treba dobrých lektorov! Musia sa pripraviť a nacvičiť si to pred omšou, aby to dobre prečítali. Toto vytvára atmosféru vnímavého ticha.[1]

 

Vieme, že Pánovo slovo je nevyhnutná pomoc na to, aby sme sa nestratili, ako si to dobre uvedomuje žalmista, ktorý sa na Pána obracia s vyznaním: «Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy a pochodeň na mojich chodníkoch» (Ž 119,105). Ako by sme sa mohli zhostiť nášho pozemského putovania, s jeho námahami a skúškami, bez toho, aby sme boli pravidelne vyživovaní a osvetľovaní Božím slovom, ktoré zaznieva v liturgii?

 

Istotne nestačí počúvať ušami bez toho, aby sme zrno Božieho slova prijali do srdca a umožnili mu priniesť ovocie. Pamätajme na podobenstvo o rozsievačovi a rozličných výsledkoch podľa rozličných druhov pôdy. (porov. Mk 4,14-20). Pôsobenie Ducha Svätého, ktorý robí odpoveď účinnou, potrebuje srdcia, ochotné pracovať a dať sa zušľachťovať, aby tak to, čo sme si vypočuli pri svätej omši prešlo do každodenného života, v duchu napomenutia apoštola Jakuba: «A slovo aj uskutočňujte, nebuďte len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba» (Jak 1,22).

 

Božie slovo v nás spôsobuje proces napredovania. Počúvame ho ušami, prechádza do srdca - nezostáva v ušiach, ale musí prísť do srdca - a zo srdca prechádza do rúk, do dobrých skutkov. Toto je cesta, ktorú v nás koná Božie slovo: z uší do srdca a do rúk. Učme sa tomuto. Ďakujem.

 

14. decembra

Pápež František v televíznom rozhovore: So Satanom nediskutuj, je inteligentnejší

 

Vatikán 14. decembra – V ôsmom diele relácie „Padre Nostro“ (Otče náš), ktorý včera odvysielala talianska katolícka televízia TV 2000, sa pápež František v rozhovore s väzenským kaplánom Marcom Pozzom vyjadruje k existencii a k účinkovaniu diabla vo svete. Svätý Otec upozorňuje, že „so Satanom sa nediskutuje, je inteligentnejší ako my.“

 

„Satan je zlo, nie je to hmla. Nie je to niečo rozptýlené, je to osoba. So Satanom sa nediskutuje. Ak začneš so Satanom diskutovať, si stratený. On je inteligentnejší ako my a zničí ťa, ovládne ťa a si stratený.“

 

Podľa pápeža Františka má Satan meno a vchádza do našich domov:

 

„Používa vyberané spôsoby voči nám, voči nám kňazom, voči nám biskupom. Vojde a potom dopadneme zle, ak si včas neuvedomíme jeho prítomnosť.“      

 

 

13. decembra

 

Svätý Otec pokračoval v cykle katechéz: Prečo ísť v nedeľu na svätú omšu?

 

Vatikán 13. decembra – Pri dnešnej generálnej audiencii sa Svätý Otec František vrátil k nedávno začatému cyklu katechéz o svätej omši. Vo štvrtom pokračovaní si položil otázku: „Prečo ísť v nedeľu na svätú omšu?“ V odpovedi vysvetlil pôvod slávenia Dňa Pána a potrebu kresťana pravidelne čerpať z Eucharistie. Osobitne hovoril o nedeľnom dni pracovného pokoja. Pripomenul, že ide o významný výdobytok, ktorý prinieslo kresťanstvo, ktoré chápe človeka ako slobodného, a nie ako otroka neustálej práce.

 

V dnešný deň, ktorý je liturgickou spomienkou svätej panny a mučeníčky Lucie, si pápež František pripomína 48. výročie kňazskej vysviacky. Jorge Bergoglio vstúpil do Spoločnosti Ježišovej 11. marca 1958, kňazstvo prijal 13. decembra 1969, slávnostné rehoľné sľuby zložil 22. apríla 1973 a biskupské svätenie prijal 27. júna 1992. Pripomeňme, že už o tri dni, v nedeľu 17. decembra, oslávi pápež František svoje 81. narodeniny.

 

Ešte pred generálnou audienciou sa Svätý Otec stretol v priľahlej sále so skupinou angažovaných veriacich, ktorí sa zúčastňujú v Ríme na Fóre mimovládnych organizácií s katolíckou inšpiráciou. Išlo najmä o reprezentantov organizácií spolupracujúcich s OSN, ako je napr. Komunita sv. Egídia. Pápež František ich povzbudil, aby v duchu spoločenstva a spolupráce pracovali na budovaní spravodlivejšieho a solidárnejšieho sveta, pričom zdôraznil duchovné zameranie ich činnosti:

 

„Vysoko oceňujem vaše úsilie prinášať svetlo Evanjelia do rozličných periférií nášho sveta, na obranu ľudskej dôstojnosti, na podporu integrálneho rozvoja národov a na pomoc v materiálnych i duchovných potrebách mnohých členov našej ľudskej rodiny.“

 

V zaplnenej Aule Pavla VI., kde ani tentoraz nechýbali slovenskí pútnici, zaznelo pred katechézou čítanie z Jánovho evanjelia o Pánovom vzkriesení, ktoré sa udialo práve v nedeľu:  

 

«Ráno prvého dňa v týždni, ešte za tmy, prišla Mária Magdaléna k hrobu a videla, že kameň je od hrobu odvalený. [...] Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: „Pokoj vám!“ Ako to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána. A znova im povedal: „Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.“ Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: „Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané» (Jn 20,1.19-23).

 

Štvrtá katechéza o svätej omši

 

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

 

Pokračujúc na ceste katechéz o svätej omši si dnes kladieme otázku: Prečo ísť v nedeľu na svätú omšu?

 

Nedeľné slávenie Eucharistie je stredobodom života Cirkvi (porov. Katechizmus Katolíckej cirkvi, 2177). My kresťania chodíme v nedeľu na svätú omšu, aby sme stretli zmŕtvychvstalého Pána, alebo lepšie, aby sme mu dovolili, aby sa s nami stretol, aby sme počúvali jeho slovo, sýtili sa pri jeho stole a tak sa stali Cirkvou, čiže jeho tajomným telom žijúcim vo svete.

 

Toto už od začiatku chápali Ježišovi učeníci, ktorí slávili eucharistické stretnutie s Pánom v ten deň týždňa, ktorý Židia nazývali „prvým v týždni“ a Rimania „dňom slnka“, lebo v ten deň Ježiš vstal z mŕtvych a zjavil sa učeníkom, hovoriac s nimi, jediac s nimi, darujúc im Ducha Svätého (porov. Mt 28,1; Mk 16,9; Lk 24,1.13; Jn 20,1.19), ako sme to počuli v biblickom čítaní. Aj veľké zoslanie Ducha Svätého na Turíce nastalo v nedeľu, päťdesiaty deň po Ježišovom zmŕtvychvstaní. Z týchto dôvodov je pre nás nedeľa svätým dňom, posväteným eucharistickým slávením, živou prítomnosťou Pána medzi nami a pre nás. Je to teda svätá omša, ktorá robí nedeľu kresťanskou! Kresťanská nedeľa sa „točí“ okolo svätej omše. Aká je to pre kresťana nedeľa, ak v nej chýba stretnutie s Pánom?

 

Existujú kresťanské spoločenstvá, ktoré sa žiaľ nemôžu tešiť zo svätej omše každú nedeľu; aj oni sú však v tento svätý deň povolané zhromaždiť sa na modlitbu v mene Pána, počúvajúc Božie slovo a oživujúc si túžbu po Eucharistii.

 

Niektoré sekularizované spoločnosti stratili kresťanský zmysel nedele osvetlenej Eucharistiou. Toto je škoda! V týchto kontextoch je nevyhnutné oživiť toto vedomie, aby sme znovu obnovili význam oslavy, význam radosti, farského spoločenstva, solidarity, odpočinku posilňujúceho dušu i telo (porov. KKC, 2177-2188). Týmto všetkým veciam nás nedeľu čo nedeľu vyučuje Eucharistia. Preto chcel Druhý vatikánsky koncil zdôrazniť, že nedeľa «je prvotným sviatočným dňom a tak ho aj treba predkladať a odporúčať nábožnosti veriacich, aby sa zároveň stal dňom radosti a odpočinku od práce» (Konštit. Sacrosanctum concilium, 106).

 

Nedeľný odpočinok od práce v prvých storočiach neexistoval – je to špecifický prínos kresťanstva. Na základe biblickej tradície Židia odpočívajú v sobotu, zatiaľ čo v rímskej spoločnosti sa v rámci týždňa nepočítalo s dňom odpočinku od služobných prác. Práve kresťanské chápanie: žiť ako synovia a nie ako otroci, živiť sa Eucharistiou – toto urobilo nedeľu, takmer všeobecne, dňom odpočinku.

 

Bez Krista sme odsúdení na ovládnutie únavou každodennosti, s jej starosťami a strachom o zajtrajšok. Nedeľné stretnutie s Pánom nám dodáva silu prežívať prítomnú chvíľu každého dňa s dôverou a odvahou, ako aj kráčať vpred s nádejou. To je to, prečo my kresťania ideme na stretnutie s Pánom v nedeľu pri eucharistickom slávení.

 

Eucharistické spojenie vo svätom prijímaní s Ježišom – vzkrieseným a žijúcim naveky – anticipuje tú nedeľu bez konca, keď už viac nebude námahy ani bolesti, ani smútku či sĺz, ale len radosť z plného a večného žitia s Pánom. Aj o tomto blaženom odpočinku nám hovorí nedeľná svätá omša, keď nás učí zveriť sa v priebehu týždňa do rúk Otca, ktorý je na nebesiach.

 

Čo môžeme odpovedať tomu, kto hovorí, že neosoží chodiť na omšu, ani len v nedeľu, lebo to, čo je dôležité, je dobre žiť a milovať blížneho? Je pravda, že kvalita kresťanského života sa meria schopnosťou milovať, ako povedal Ježiš: «Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať» (Jn 13,35); ako však môžeme uskutočňovať evanjelium bez toho, aby sme k tomu nedeľu čo nedeľu nabrali potrebnú energiu z nevyčerpateľného zdroja Eucharistie? Nechodíme na omšu preto, aby sme niečo dali Bohu, ale preto, aby sme prijali od neho to, čo skutočne potrebujeme. Pripomína nám to modlitba Cirkvi, ktorá sa takto obracia na Boha: «Ty hoci nepotrebuješ našu oslavu, predsa prijímaš naše vďaky; pretože nás nesmierne miluješ. Naše chvály nepridávajú nič k tvojej veľkosti, ale nám prispievajú k spáse» (Rímsky misál, Pieseň vďaky - spoločná IV.).

 

Na záver: prečo ísť v nedeľu na svätú omšu? Nestačí odpovedať, že je to cirkevný predpis; toto pomáha chrániť jej hodnotu, avšak samotné to nestačí. My kresťania potrebujeme mať účasť na nedeľnej svätej omši, lebo jedine s Ježišovou milosťou, s jeho živou prítomnosťou v nás a medzi nami môžeme uviesť do praxe jeho prikázanie, a tak byť jeho hodnovernými svedkami.

 

 

22. novembra

Tretia katechéza cyklu o Eucharistii: Svätá omša znamená byť opäť na Kalvárii

 

 

Vatikán 22. novembra – „Svätá omša je pamiatkou Kristovho paschálneho tajomstva“ – tak znela téma dnešnej katechézy pápeža Františka pri generálnej audiencii. V treťom pokračovaní cyklu o eucharistii Svätý Otec vysvetlil, že pamiatka tu neznamená len spomínanie na udalosť z minulosti, ale opätovné sprítomnenie Kristovho diela spásy. Sláviť svätú omšu znamená prežívať Ježišovu obetu z lásky k nám, jeho utrpenie, smrť, zmŕtvychvstanie a nanebovstúpenie. „Ísť na svätú omšu je ako ísť na Kalváriu,“ opakovane zdôraznil pápež František.

 

V súvislosti s dnešným sviatkom svätej panny a mučeníčky Cecílie Svätý Otec na záver audiencie povzbudil veriacich k rastu vo viere a láske podľa jej príkladu. Osobitne oslovil mládež, chorých a mladomanželov: „Prosme všetci sv. Cecíliu, nech nás naučí spievať celým srdcom, nech nás naučí plesať, že sme spasení.“  

 

Medzi pútnikmi z celého sveta boli Slováci, najmä skupina účastníkov charitatívneho štafetového behu z Košíc do Ríma pod vedením duchovného otca Petra Gombitu z košického charitatívneho centra Oáza - nádej pre nový život.

 

Ešte pred generálnou audienciou prijal pápež František na osobnej audiencii návštevu zo Saudskej Arábie, radcu ministra pre islamské záležitosti Saudskoarabského kráľovstva Abdullaha bin Fahad Allaidana.

 

Katechéza pápeža Františka o svätej omši – 3. časť

 

Úvodom ku dnešnej katechéze boli slová sv. Pavla z Listu Galaťanom:

 

«S Kristom som pribitý na kríž. Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus. Ale život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miluje a vydal seba samého za mňa. Nepohŕdam Božou milosťou» (Gal 2,19-21).

 

Svätá omša je pamiatka Kristovho paschálneho tajomstva

 

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

 

Pri pokračovaní v katechézach o svätej omši si môžeme položiť otázku: čo je v podstate svätá omša? Svätá omša je pamiatkou Kristovho paschálneho tajomstva. Ona nás robí účastnými na jeho víťazstve nad hriechom a smrťou a dáva plný význam nášmu životu.

 

Aby sme pochopili hodnotu svätej omše, musíme predovšetkým chápať biblický význam „pamiatky“. Táto «nie je len spomienkou» – pamiatka nie je čisto len spomienkou – «na minulé udalosti, ale pamiatka ich istým spôsobom sprítomňuje a aktualizuje. Práve takto chápe Izrael svoje vyslobodenie z Egypta: vždy, keď sa slávi Veľká noc, udalosti exodu sa sprítomňujú pamäti veriacich, aby podľa nich stvárňovali svoj život» (Katechizmus Katolíckej cirkvi, 1363). Ježiš Kristus svojím utrpením, smrťou, zmŕtvychvstaním a nanebovstúpením doviedol Paschu k naplneniu. A svätá omša je pamiatkou tej jeho Paschy, jeho „exodu“, ktorý uskutočnil pre nás, aby nám dal vyjsť z otroctva a voviedol nás do zasľúbenej zeme večného života. Nie je iba spomienkou, nie, je niečím viac: je sprítomnením toho, čo sa stalo pred dvadsiatimi storočiami.

 

Eucharistia nás vždy privádza k vrcholu spásonosnej činnosti Boha: Pán Ježiš, stávajúc sa pre nás rozlámaným chlebom, vylieva na nás celé svoje milosrdenstvo a svoju lásku, ako to urobil na kríži, aby tak obnovil naše srdce, náš život a spôsob budovania vzťahu s ním a s bratmi. Druhý vatikánsky koncil hovorí: «Vždy, keď sa na oltári slávi obeta kríža, v ktorej bol obetovaný náš veľkonočný Baránok Kristus, uskutočňuje sa dielo nášho vykúpenia» (Lumen gentium, 3).

 

Každé eucharistické slávenie je lúčom toho nezapadajúceho slnka, ktorým je zmŕtvychvstalý Ježiš. Zúčastniť sa na svätej omši, osobitne na nedeľnej, znamená vstúpiť do víťazstva Zmŕtvychvstalého, byť ožiarení jeho svetlom, ohriati jeho teplom. Prostredníctvom eucharistického slávenia nás Duch Svätý robí účastnými na Božom živote, ktorý je schopný premeniť celú našu smrteľnú existenciu. A pri jeho prechode zo smrti do života, z času do večnosti, Pán Ježiš pri konaní Paschy berie so sebou aj nás. Pri svätej omši sa uskutočňuje Pascha. Pri svätej omši sme s Ježišom, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych, a on nás posúva vpred, k večnému životu. V omši sa spájame s ním. Ba ešte viac, Kristus žije v nás a my žijeme v ňom: «S Kristom som pribitý na kríž» – hovorí svätý Pavol. «Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus. Ale život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miluje a vydal seba samého za mňa» (Gal 2, 19-20). Takto zmýšľal Pavol.

 

Naozaj, jeho krv nás oslobodzuje od smrti a od strachu z nej. Oslobodzuje nás nielen z nadvlády fyzickej smrti, ale aj z duchovnej smrti, ktorou je zlo, hriech, a ktorá nás ovládne zakaždým, keď padáme za obeť hriechu, či už nášho, alebo iných. A tak sa náš život znečisťuje, prichádza o krásu, stráca význam, vädne.

 

Kristus nám naopak život prinavracia; Kristus je plnosťou života a keď sa konfrontoval so smrťou, navždy ju zničil: «Svojím zmŕtvychvstaním premohol smrť a obnovil život» (Štvrtá eucharistická modlitba). Kristova Pascha je definitívnym víťazstvom nad smrťou, lebo on premenil svoju smrť na najvyšší skutok lásky. Zomrel z lásky! A v Eucharistii nám chce komunikovať túto svoju veľkonočnú, víťaznú lásku. Ak ho prijímame s vierou, aj my môžeme skutočne milovať Boha a blížneho, môžeme milovať tak, ako on miloval nás, darujúc život.

 

Ak je Kristova láska vo mne, môžem sa plne darovať druhému, vo vnútornej istote, že ak by ma ten druhý azda zranil, ja nezomriem; ináč by som sa musel brániť. Mučeníci darovali život práve v tejto istote o Kristovom víťazstve nad smrťou. Len ak zakúsime túto Kristovu moc, moc jeho lásky, sme skutočne slobodní darovať sa bez strachu. A toto je svätá omša: vstúpiť do tohto Ježišovho utrpenia, smrti, zmŕtvychvstania a nanebovstúpenia. A keď ideme na svätú omšu, akoby sme išli na Kalváriu, je to to isté. Len si pomyslite: keby sme išli na Kalváriu – zapojme svoju predstavivosť – a sme v tej chvíli tam, vediac, že ten muž je Ježiš... No dovolili by sme si baviť sa medzi sebou, fotiť, robiť tak trochu divadlo? Nie! Pretože to je Ježiš! Určite by sme boli v tichu, v plači a aj v radosti, že sme zachránení. Keď vstupujeme do kostola, aby sme slávili svätú omšu, pomyslime na toto: vstupujem na Kalváriu, kde Ježiš dáva za mňa svoj život. A tak zmizne každé divadlo, zmizne vyrušovanie, púšťanie poznámok a všetky tieto veci, ktoré nás vzďaľujú od tejto tak krásnej skutočnosti, akou je svätá omša, Ježišov triumf.

 

Myslím, že teraz je jasnejšie ako sa Veľká noc sprítomňuje a uskutočňuje zakaždým, keď slávime svätú omšu, čiže zmysel pamiatky. Účasť na Eucharistii nám dáva vstúpiť do Kristovho paschálneho tajomstva, dáva nám prejsť spolu s ním zo smrti do života, čiže [sme tam] na Kalvárii. Svätá omša znamená zopakovať Kalváriu, nie je to nejaké divadlo. Ďakujem.

 

 

15. novembra

Druhá katechéza Svätého Otca o Eucharistii: Svätá omša je modlitbou

 

Vatikán 15. novembra – „Svätá omša je modlitbou“ – takto dnes Svätý Otec František pri generálnej audiencii pokračoval v cykle o Eucharistii druhou katechézou. Veriacim zídeným na Vatikánskom námestí pripomenul, že modlitba je dialógom s Pánom. Človek bol stvorený pre život vo vzťahoch a osobitne pre dôverný vzťah s Bohom, a Eucharistia je privilegovanou chvíľou pre dialóg s Bohom, vysvetlil pápež František.

 

Medzi veriacimi na Námestí svätého Petra dnes nechýbali ani pútnici zo Slovenska, okrem iných aj skupina veriacich z farnosti Holčíkovce z okresu Vranov nad Topľou.

 

Úvodom ku katechéze Svätého Otca bol úryvok z Evanjelia podľa Lukáša:

 

«Raz sa [Ježiš] na ktoromsi mieste modlil. Keď skončil, povedal mu jeden z jeho učeníkov: „Pane, nauč nás modliť sa, ako Ján naučil svojich učeníkov.“ Povedal im: „Keď sa modlíte, hovorte: Otče, posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo. Chlieb náš každodenný daj nám každý deň a odpusť nám naše hriechy, lebo aj my odpúšťame každému svojmu dlžníkovi. A neuveď nás do pokušenia“» (Lk 11,1-4).

 

Katechéza Svätého Otca: Svätá omša je modlitba

 

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

 

Pokračujeme v katechézach o svätej omši. Pre to, aby sme pochopili krásu eucharistického slávenia, chcem začať s jedným veľmi jednoduchým aspektom: svätá omša je modlitbou, ba viac, je modlitbou „par excellence“, tou najvyššou, najvznešenejšou a zároveň tou „najkonkrétnejšou“. V skutku je stretnutím lásky s Bohom prostredníctvom jeho slova a Ježišovho Tela a Krvi. Je to stretnutie s Pánom.

 

Najprv však musíme odpovedať na jednu otázku. Čo v skutočnosti je modlitba? Predovšetkým je dialógom, osobným vzťahom s Bohom. Človek bol stvorený ako bytosť v osobnom vzťahu s Bohom; ako bytosť vo vzťahu, ktorá nachádza svoju plnú realizáciu jedine v stretnutí so svojím Stvoriteľom. Cesta života smeruje k definitívnemu stretnutiu sa s Pánom.

 

Kniha Genezis tvrdí, že človek bol stvorený na obraz a podobu Boha, ktorý je Otcom, Synom a Duchom Svätým, jedným dokonalým vzťahom lásky, ktorý je jednotou. Z toho môžeme rozumieť, že my všetci sme boli stvorení tak, aby sme vstúpili do dokonalého vzťahu lásky, v neustálom darovaní sa a prijímaní sa, aby sme tak našli plnosť nášho bytia.

 

Keď Mojžiš tvárou v tvár horiacemu kru prijíma povolanie od Boha, pýta sa ho, aké je jeho meno. A čo Boh odpovedá? «Ja som, ktorý som!» (Ex 3,14). Tento výraz v jeho pôvodnom význame vyjadruje prítomnosť a priazeň; a vskutku, hneď nato Boh dodáva: «Pán, Boh vašich otcov, Boh Abraháma, Izáka a Jakuba» (porov. v. 15). Tak aj Kristus, keď povoláva svojich učeníkov, volá ich, aby zostali s ním. Toto je teda tou najväčšou milosťou: môcť zakúsiť, že svätá omša, eucharistia, je privilegovanou chvíľou pre zotrvávanie s Ježišom a cez neho s Bohom a s bratmi.

 

Modliť sa, tak ako každý skutočný dialóg, znamená aj vedieť zotrvať v tichu – počas dialógov sú chvíle ticha –, v tichu spoločne s Ježišom. A keď ideme na svätú omšu, možno prichádzame o päť minút skôr a začíname sa rozprávať s tým, kto je pri mne. Nie je to však chvíľa na klebetenie, je to moment ticha, aby sme sa pripravili na dialóg. Je to chvíľa sústredenia sa v srdci, aby sme sa pripravili na stretnutie s Ježišom.

 

Ticho je totiž veľmi dôležité. Pamätajte na to, čo som povedal minulý týždeň: nejdeme na akési predstavenie, prichádzame na stretnutie s Pánom a ticho nás pripravuje a sprevádza. Zotrvajme v tichu spoločne s Ježišom. A z tajomného ticha Boha vychádza jeho Slovo, ktoré zaznieva v našom srdci. Sám Ježiš nás učí ako je skutočne možné „zotrvávať“ s Otcom a ukazuje nám to svojou modlitbou. Evanjeliá nám ukazujú Ježiša, ktorý sa uchyľuje na odľahlé miesta, aby sa modlil; učeníci, vidiac tento jeho dôverný vzťah s Otcom, cítia túžbu mať na tom účasť a pýtajú sa ho: «Pane, nauč nás modliť sa» (Lk 11,1).

 

Počuli sme to skôr, v čítaní na začiatku audiencie. Ježiš odpovedá, že prvou nevyhnutnou vecou k modlitbe je vedieť povedať „Otče“. Dávajme si pozor: ak nedokážem povedať „otče“ Bohu, nie som schopný modliť sa. Tak jednoduché. A takto sa musíme naučiť hovoriť „Otče“. Povedať „Otec“, čiže vstúpiť do jeho prítomnosti so synovskou dôverou. Avšak k tomu, aby sme sa mohli učiť, potrebujeme pokorne uznať, že máme potrebu byť vyučovaní a s jednoduchosťou povedať: Pane, nauč ma modliť sa.

 

Toto je prvý bod: byť pokornými, uznať sa za synov, odpočívať v Otcovi, dôverovať mu. K tomu, aby sme vstúpili do nebeského kráľovstva, je nevyhnutné stať sa maličkými ako deti. V tom zmysle, že deti vedia dôverovať, vedia, že niekto sa o nich postará – o to, čo budú jesť, do čoho sa zaodejú a tak ďalej (porov. Mt 6, 25-32). Toto je prvý postoj: dôvera a dôvernosť, ako dieťa voči rodičom; vedieť, že Boh na teba pamätá, stará sa o teba, [gesto smerom k veriacim] o teba, o teba, o mňa, o všetkých.

 

Druhou predispozíciou, ktorá je tiež vlastná deťom, je nechať sa prekvapiť. Dieťa vždy kladie milión otázok, lebo túži objavovať svet; a žasne dokonca aj nad malými vecami, lebo preň je všetko nové. K tomu, aby sme vstúpili do nebeského kráľovstva, je treba zostať žasnúť. V našom vzťahu s Pánom, v modlitbe, pýtam sa: dovolíme si žasnúť? Alebo si myslíme, že modlitba je hovoriť k Bohu tak ako papagáje? Nie, znamená to dôverovať a otvoriť srdce, aby sme zostali žasnúť. Nechávame sa prekvapiť Bohom, ktorý je vždy Bohom prekvapení? Lebo stretnutie s Pánom je vždy živým stretnutím, nie ako stretnutie z múzea. Je to živé stretnutie, a my ideme na svätú omšu, nie do múzea. Prichádzame na živé stretnutie s Pánom.

 

V evanjeliu sa hovorí o istom Nikodémovi (Jn 3, 1-21), staršom mužovi s istou autoritou v Izraeli, ktorý ide za Ježišom, aby ho spoznal; a Pán mu hovorí o nevyhnutnosti „znovu sa narodiť zhora“ (porov. v. 3). Čo to však znamená? Dá sa „znovu sa narodiť“? Je možné vrátiť sa k tomu, aby sme vnímali chuť, radosť, úžas života aj tvárou v tvár mnohým tragédiám?

 

Toto je jedna podstatná otázka našej viery a toto je túžbou každého skutočného veriaceho: túžba po znovuzrodení, radosť začať odznova. Máme túto túžbu? Každý jeden z nás: Mám túžbu vždy sa znovuzrodiť, aby som stretol Pána? Máte túto túžbu? Popravde, dá sa ľahko stratiť, lebo v dôsledku mnohých aktivít, mnohých plánov, ktoré treba uskutočniť, nakoniec nám zostáva málo času a strácame z pohľadu to, čo je podstatne dôležité: náš život srdca, náš duchovný život, náš život, ktorý je stretávaním sa s Pánom v modlitbe.

 

V skutku, Pán nás prekvapuje ukazujúc nám, že nás miluje aj v našich slabostiach. «Ježiš Kristus [...] je zmiernou obetou za naše hriechy; a nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta» (1 Jn 2,2). Tento dar, zdroj skutočnej útechy – veď Pán nám vždy odpúšťa, a toto dáva útechu, je to skutočnou útechou –, to je dar, ktorý nám bol daný prostredníctvom Eucharistie, tej svadobnej hostiny, pri ktorej Ženích stretáva našu krehkosť.

 

Môžem povedať, že keď pristupujem k svätému prijímaniu na svätej omši, Pán sa stretáva s mojou krehkosťou? Áno! Môžeme to povedať, lebo je to pravda! Pán sa stretáva s našou krehkosťou, aby nás znovu priviedol k nášmu prvému povolaniu: byť na obraz a podobu Boha. Toto je prostredie Eucharistie, toto je modlitba. Ďakujem.

 

Svätý Otec sa na záver generálnej audiencie odfotografoval okrem iných aj so skupinou Španielskeho námorníctva v uniformách.

 

V dopoludňajších hodinách Svätý Otec prijal predstaviteľov talianskej automobilovej spoločnosti Lamborghini, ktorí mu odovzdali dar v podobe unikátneho športového modelu s označením Huracán. Ako informovalo Tlačové stredisko Svätej stolice, biely luxusný automobil Svätý Otec hneď odovzdal na zaradenie do dražby na účely charity.

 

Pápež František stanovil tri účely, na ktoré sa má požiť výťažok: Prvým je uľahčenie návratu kresťanov na Ninivskú planinu na severe Iraku rekonštrukciou zničených a poškodených domov prostredníctvom projektov Pápežskej nadácie ACN (Pomoc trpiacej Cirkvi, Kirche in Not). Druhým účelom je podpora činnosti Komunity pápeža Jána XXIII. pôsobiacej najmä v Taliansku, ktorá sa angažuje v záchrane žien z prostitúcie, konkrétne projektu „Dom pápeža Františka“. Tretím účelom budú zdravotnícke projekty v Afrike, najmä na pomoc ženám a deťom v Stredoafrickej republike, a to prostredníctvom dvoch talianskych dobročinných združení.

 

8. novembra

Pápež František začal nový cyklus katechéz na tému svätej omše

 

Vatikán 8. novembra – Pápež František pri dnešnej generálnej audiencii začal nový cyklus katechéz, ktorého témou je svätá omša. Ako vysvetlil na úvod, chce takto v zmysle požiadavky II. vatikánskeho koncilu prispieť k „liturgickej formácii veriacich, ktorá je nevyhnutná pre skutočnú obnovu“.

 

Eucharistia je „srdcom“ Cirkvi a pre kresťana je preto zásadne dôležité „dobre porozumieť hodnote a významu svätej omše, aby sme náš vzťah s Bohom žili čoraz plnšie“, zdôraznil Svätý Otec. Prezradil, že sa postupne bude venovať aj rozličným otázkam spojeným s obradom eucharistického slávenia, napr. dôvod prežehnania sa, úloha liturgických čítaní, či zmysel výzvy celebranta „Hore srdcia“.

 

Na dnešnej audiencii, ktorá sa začala na Námestí sv. Petra o 9.35, bola medzi pútnikmi z rozličných krajín aj stovka Slovákov. Zo Žilinskej diecézy prišlo na púť farské spoločenstvo z obce Slopná v okrese Považská Bystrica.

 

Pred samotnou katechézou zaznelo čítanie z Jánovho evanjelia:

 

«[Ježiš povedal:] Veru, veru, hovorím vám: Kto verí, má večný život. Ja som chlieb života. Vaši otcovia jedli na púšti mannu a pomreli. Toto je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby nezomrel nik, kto bude z neho jesť. Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohto chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta. » (Jn 6,47-51)

 

Celá katechéza Svätého Otca: Úvod k cyklu o svätej omši

 

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

 

Dnes začíname novú sériu katechéz, ktorá zameria svoj pohľad na „srdce“ Cirkvi, čiže na Eucharistiu. Pre nás kresťanov je zásadne dôležité dobre porozumieť hodnote a významu svätej omše, aby sme náš vzťah s Bohom žili čoraz plnšie.

 

Nesmieme zabudnúť na veľký počet kresťanov, ktorí na celom svete počas dvoch tisícročí dejín odolávali až na smrť, aby bránili Eucharistiu; a koľkí ešte aj dnes riskujú život, aby sa mohli zúčastniť na nedeľnej svätej omši. V roku 304 počas Diokleciánových prenasledovaní prichytili skupinku kresťanov zo severnej Afriky ako slávili svätú omšu v jednom dome a boli zatknutí. Rímsky prokonzul sa ich pri výsluchu opýtal, prečo tak konali, hoci vedeli, že je to absolútne zakázané. Oni odpovedali: «Bez nedele nemôžeme žiť», čo znamenalo: ak nemôžeme sláviť Eucharistiu, nemôžeme žiť, náš kresťanský život by zahynul.

 

V skutku, Ježiš povedal svojim učeníkom: « Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život. Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň» (Jn 6, 53-54).

 

Títo kresťania zo severnej Afriky boli zabití kvôli sláveniu Eucharistie. Zanechali svedectvo o tom, že kvôli Eucharistii je možné zrieknuť sa pozemského života, lebo ona nám dáva večný život, tým, že nás robí účastnými na Kristovom víťazstve nad smrťou. Je to svedectvo, ktoré dolieha na nás všetkých a žiada si odpoveď, čo pre každého z nás znamená zúčastniť sa na obete svätej omše a pristúpiť k Pánovmu stolu. Hľadáme ten zdroj, z ktorého „vytryskuje živá voda“ pre večný život? Ten, ktorý robí z nášho života duchovnú obetu chvály a vďakyvzdania a robí z nás s Kristom jedno telo? Toto je ten najhlbší význam svätej Eucharistie, ktorá znamená „vďakyvzdanie“: vďakyvzdanie Bohu Otcovi, Synovi a Duchu Svätému, ktorý nás zapája do svojho spoločenstva lásky a premieňa nás.

 

V budúcich katechézach by som chcel dať odpoveď na niektoré dôležité otázky týkajúce sa Eucharistie a svätej omše, aby sme znovuobjavili či objavili, ako prostredníctvom tohto tajomstva viery žiari Božia láska.

 

Druhý vatikánsky koncil bol silne motivovaný túžbou viesť kresťanov k chápaniu veľkosti viery a krásy stretnutia s Kristom. Z tohto dôvodu bolo nevyhnutné predovšetkým uskutočniť pod vedením Ducha Svätého vhodnú obnovu liturgie, lebo Cirkev z nej neustále žije a vďaka nej sa obnovuje.

 

Centrálnou témou, ktorú zdôraznili konciloví otcovia, je liturgická formácia veriacich, nevyhnutná pre skutočnú obnovu. A práve toto je cieľom aj tohto cyklu katechéz, ktorý dnes začíname: rásť v poznaní tohto veľkého daru, ktorý nám Boh daroval v Eucharistii.

 

Eucharistia je úžasnou udalosťou, v ktorej sa Ježiš Kristus, náš život, stáva prítomným. Byť účastný na svätej omši «znamená ešte raz prežiť Pánovo utrpenie a jeho spásonosnú smrť. Je to teofánia: Pán sa sprítomňuje na oltári, aby bol obetovaný Otcovi za spásu sveta» (Homília pri sv. omši v Dome sv. Marty, 10. februára 2014).

 

Pán je tam s nami, je prítomný. Mnohokrát však ideme [na svätú omšu] a obzeráme sa po veciach a klebetíme medzi sebou, zatiaľ čo kňaz slávi eucharistiu... a neslávime popri ňom. Je tu však Pán! Ak by sem dnes prišiel prezident krajiny alebo nejaká svetovo veľmi dôležitá osoba, je isté, že my všetci by sme boli pri nej blízko, chceli by sme ju pozdraviť. No pomysli: keď ideš na svätú omšu, je tam Pán! A ty si roztržitý... Je tam Pán! Na toto musíme myslieť. – „Otče, omše sú však nudné“ – „Čo to hovoríš? Že Pán je nudný?“ – „Nie, nie. Nie omša, to kňazi.“ – „Nuž, kiež sa tí kňazi obrátia, ale je to Pán, ktorý je tam. Pochopil si?“ Nezabudnite. Zúčastniť sa na svätej omši znamená znovu prežívať Pánovo utrpenie a jeho spásonosnú smrť.

 

Teraz sa pokúsime položiť si niektoré jednoduché otázky. Napríklad, prečo robíme znamenie kríža a skutok kajúcnosti na začiatku omše? To je jedna otázka. A tu by som chcel urobiť malú vsuvku. Videli ste, ako sa deti prežehnávajú? Nevieš čo to robia, či je to znamenie kríža alebo naznačujú niečo iné. Robia takto [pápež imituje neurčité pohyby]... Treba naučiť deti dobre sa prežehnať. Tak sa začína svätá omša, tak sa začína život, tak sa začína deň. Význam toho je, že sme vykúpení Pánovým krížom. Sledujte deti a dobre ich naučte urobiť znamenie kríža.

 

A tie čítania počas svätej omše, prečo sú tam? Prečo sa v nedeľu čítajú tri čítania a po iné dni dve? Prečo sú tam? Čo znamenajú liturgické čítania a načo sa čítajú? Alebo, prečo v istom momente kňaz, ktorý predsedá sláveniu, hovorí: „Hore srdcia“? Nehovorí: „Hore naše telefóny, aby sme si urobili fotku!“ Nie, je to nepekná vec! A poviem vám, že mi je z toho veľmi smutno, keď slávim svätú omšu tu na námestí alebo v bazilike a vidím zdvihnuté mnohé telefóny a nielen veriacich, aj niektorých kňazov a aj biskupov. Ale prosím vás! Svätá omša nie je nejaké predstavenie: ideme sa ňou stretnúť s Pánovým utrpením a zmŕtvychvstaním. Preto kňaz hovorí: „Hore srdcia“. Čo to znamená? Pamätajte si: žiadne telefóny.

 

Je veľmi dôležité vrátiť sa k základom, znovuobjaviť to, čo je zásadne dôležité, prostredníctvom toho, čoho sa dotýkame a čo vidíme pri slávení sviatostí. Žiadosť apoštola Tomáša (porov. Jn 20,25), aby mohol vidieť a dotknúť sa rán po klincoch na Ježišovom tele, je túžba nejakým spôsobom sa „dotknúť“ Boha, aby sme mu uverili. To, čo svätý Tomáš žiada od Pána je tým, čo my všetci potrebujeme: vidieť ho, dotknúť sa ho, aby sme ho mohli rozpoznať. Sviatosti vychádzajú v ústrety tejto ľudskej potrebe. Sviatosti, a osobitným spôsobom eucharistické slávenie, sú znakmi Božej lásky, privilegovanými spôsobmi ako sa s ním stretnúť.

 

A tak prostredníctvom týchto katechéz, ktoré dnes začíname by som chcel spolu s vami znovuobjaviť krásu ukrývajúcu sa v eucharistickom slávení, ktorá keď sa raz odhalí, dáva plný zmysel životu každého človeka. Nech nás Panna Mária sprevádza na tomto novom úseku cesty. Ďakujem.

 

22. októbra

František: Platiť daň nie je modloslužobný úkon

 

Vatikán. Na Svatopetrském náměstí se dnes před polednem sešlo asi 35 tisíc lidí, aby si vyslechli pravidelnou promluvu Petrova nástupce před mariánskou modlitbou Anděl Páně. Papež František komentoval dnešní evangelium (Mt 22,15-21), ve kterém se farizeové snaží chytit Ježíše za slovo a kladou mu otázku, zda je dovoleno platit daň římskému císaři.

 

„Na jedné straně – řekl mimo jiné Petrův nástupce - Ježíš odpovídá, aby se císaři vracelo to, co mu patří, a prohlašuje, že platit daň není modloslužebný úkon, nýbrž povinnost vůči pozemské autoritě; na druhé straně Ježíš brilantně poukazuje na prvenství Boha a žádá, aby bylo Bohu dáváno to, co mu náleží jakožto Pánu lidského života a dějin.“

 

„Křesťan je povolán konkrétně se zasazovat o věci pozemské a sociální, aniž by stavěl Boha a císaře proti sobě. Klást proti sobě Boha a císaře je fundamentalistický postoj. Křesťan je povolán se konkrétně nasazovat v pozemských skutečnostech, které však osvěcuje světlem přicházejícím od Boha. Prioritní odevzdanost Bohu a naděje v Něho neobnáší útěk z reality, nýbrž činorodě vrací Bohu to, co Mu patří. Proto věřící hledí k budoucnosti, k Boží skutečnosti, aby žil pozemský život v plnosti a odvážně odpovídal na Jeho výzvy.

Panna Maria ať nám pomáhá, abychom žili ve shodě s Božím obrazem, který nosíme ve svém nitru, a zároveň přispívali k vytváření pozemské obce.“

 

 

Potom papež obrátil pozornost ke včerejší beatifikaci 109 španělských mučedníků.

 

„Včera byli v Barceloně blahořečeni Matteo Casals, Teofilo Csajús, Fernando Saperas a 106 druhů mučedníků řeholní kongregace klaretinů zabitých z nenávisti k víře během španělské občanské války. Jejich heroický příklad a jejich přímluva ať jsou oporou křesťanů, kteří i v dnešní době na různých místech světa ve velkém počtu snášejí diskriminace a perzekuce.“

 

Potom papež připomněl dnešní Misijní neděli, která letos připadá na den liturgické památky sv. Jana Pavla II.:

 

„Dnes je Světový den misií, jehož téma zní „Misie se nachází v srdci křesťanské víry“. Všechny vybízím, aby prožívali radost z misií dosvědčováním evangelia v prostředí, kde každý žije a pracuje. Současně jsme povoláni podporovat sympatií, konkrétní pomocí a modlitbou misionáře, kteří odešli hlásat Krista těm, kdo jej dosud neznají. Připomínám také, že se chystám vyhlásit v roce 2019 říjen za Mimořádný misijní měsíc s cílem oživit vroucnost evangelizačních aktivit církve ad gentes. V den, na který připadá liturgická památka misionářského papeže, svatého Jana Pavla II., svěřme misijní poslání církve ve světě jeho přímluvě.“

 

Potom Svatý otec obrátil pozornost k situaci v Keni:

 

„Prosím vás, abyste se spolu se mnou modlili za mír ve světě. V těchto dnech sleduji obzlášť pozorně Keňu, kterou jsem navštívil v roce 2015. Modlím se za tuto zemi, aby se vyrovnala s nynějšími těžkostmi v ovzduší konstruktivního dialogu a měla přitom na srdci obecné dobro.“

 

Po společné mariánské modlitbě Anděl Páně udělil Petrův nástupce apoštolské požehnání.

 

 

Príhovor Svätého Otca pred modlitbou Anjel Pána

 

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

 

Evanjelium tejto nedele (Mt 22,15-21) nám predstavuje ďalšiu konfrontáciu medzi Ježišom a jeho protivníkmi. Týka sa témy platenia dane cisárovi, tej ošemetnej otázky, či je oprávnené alebo nie platiť daň rímskemu cisárovi, ktorému bola podrobená Palestína v Ježišovej dobe. Pozície boli rozličné. Akokoľvek, otázka položená zo strany farizejov: «Slobodno platiť cisárovi daň, či nie?» (v. 17) predstavuje pascu nastraženú Učiteľovi. Keby totiž odpovedal tak či onak, bolo by ho možné obviniť za postoj za alebo proti Rímu.

 

No Ježiš aj v tomto prípade odpovedá s pokojom a využije zlomyseľnú otázku na to, aby predložil dôležitú náuku, zaujímajúc nadhľad nad polemikou a nad súperiacimi pozíciami. Hovorí farizejom: «Ukážte mi daňový peniaz!» Oni mu podali denár, a Ježiš sa pri pohľade na mincu pýta: «Čí je tento obraz a nápis?» Farizeji sú nútení odpovedať: «cisárov». Nato Ježiš uzatvára: «Dávajte teda, čo je cisárovo, cisárovi, a čo je Božie, Bohu» (porov. v. 19-21). Na jednej strane tým, že prikazuje vrátiť cisárovi to, čo mu patrí, Ježiš deklaruje, že platiť daň nie je čin modloslužby, ale čin povinnosti voči pozemskej autorite. Na druhej strane – a práve tu Ježiš dáva rozhodujúci impulz – tým, že poukazuje na prvenstvo Boha, žiada dať mu to, čo mu patrí ako Pánovi ľudského života a dejín.

 

Odkaz na cisárov obraz vyrazený na minci hovorí, že je správne cítiť sa naplno – s právami i povinnosťami – občanmi štátu. Ale symbolicky to vedie aj k myšlienke na iný obraz, ktorý je vtlačený v každom človeku: obraz Boha. On je Pánom všetkého, a my, ktorí sme boli stvorení „na jeho obraz“, patríme predovšetkým jemu. Ježiš dokáže z otázky položenej farizejmi vyťažiť ešte radikálnejšiu a životne dôležitú otázku pre každého z nás. Otázku, ktorú si môžeme položiť: Ku komu patrím ja? K rodine, k obci, k priateľom, ku škole, k práci, k politike, k štátu? Áno, zaiste. Ale predovšetkým – pripomína nám Ježiš – patríš Bohu. Toto je tá zásadne dôležitá príslušnosť. To on ti dal všetko, čím si a čo máš. A tak náš život, deň čo deň, môžeme a musíme žiť v uznaní tejto našej zásadnej príslušnosti a v srdci si vážiť nášho Pána, ktorý tvorí každého z nás ako jedinečného a neopakovateľného, ale vždy na obraz svojho milovaného Syna, Ježiša. Je to nádherné tajomstvo.

 

Kresťan je povolaný konkrétne sa angažovať v ľudských a sociálnych záležitostiach bez kladenia do protikladu „Boha“ a „cisára“. Stavať proti sebe Boha a cisára by bol fundamentalistický postoj. Kresťan je povolaný angažovať sa konkrétnym spôsobom v pozemských záležitostiach, ale osvecovať ich svetlom, ktoré pochádza od Boha. Prvoradá odovzdanosť Bohu a nádej v neho nepredstavujú nejaký únik z reality, ale naopak činorodým spôsobom dať Bohu to, čo mu patrí. Toto je dôvod, prečo veriaci človek hľadí na budúcu skutočnosť, tú Božiu, aby žil pozemský život v plnosti a odvážne odpovedal na jeho výzvy.

 

Nech nám Panna Mária pomáha žiť vždy v súlade s Božím obrazom, ktorý nosíme v našom vnútri, prispievajúc aj naším dielom k budovaniu pozemskej obce.                    

 

24. septembra

Anjel Pána so Svätým Otcom: Boh chce dať všetkým tú istú odmenu

 

Vatikán 24. septembra – O otcovskej štedrosti a veľkodušnosti Boha voči každému človeku bez rozdielu hovoril pápež František v dnešnú 25. nedeľu liturgického obdobia cez rok vo svojom poludňajšom príhovore z okna Apoštolského paláca. Pri výklade Ježišovho podobenstva o hospodárovi a robotníkoch vo vinici zdôraznil, že „Boh chce povolať všetkých, aby pracovali pre jeho kráľovstvo“ a „na konci chce dať všetkým tú istú odmenu, ktorou je spása, večný život.“

 

Ako zvyčajne sa Svätý Otec pomodlil s veriacimi na Námestí sv. Petra mariánsku modlitbu Anjel Pána. „Nech nám presvätá Panna Mária pomáha, aby sme do nášho života prijali logiku lásky, ktorá nás oslobodí od namýšľania si, že si zasluhujeme Božiu odmenu, a od vynášania negatívnych súdov nad druhými,“ zaželal všetkým pápež František a udelil im požehnanie.

 

Svätý Otec pripomenul aj včerajšiu slávnosť v Oklahoma City v USA, pri ktorej bol vyhlásený za blahoslaveného misijný kňaz Stanley Francis Rother, ktorý pochádzal z Oklahomy a ako misionár pôsobil v Guatemale. Tam bol v roku 1981 vo veku 46 rokov zavraždený z nenávisti voči viere pre jeho prácu na evanjelizácii a ľudskom pozdvihnutí chudobných v Guatemale.

 

„Nech nám jeho hrdinský príklad pomôže byť odvážnymi svedkami Evanjelia, angažujúc sa v prospech ľudskej dôstojnosti,“ povzbudil veriacich Svätý Otec.

 

Príhovor Svätého Otca Františka pred modlitbou Anjel Pána

 

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

 

V dnešnom evanjeliovom čítaní (porov. Mt 20,1-16) nachádzame podobenstvo o robotníkoch zjednaných na prácu na deň, ktoré Ježiš rozpráva, aby tak komunikoval dva aspekty Božieho kráľovstva: prvý aspekt je, že Boh chce povolať všetkých, aby pracovali pre jeho kráľovstvo; druhým aspektom je, že na konci chce dať všetkým tú istú odmenu, ktorou je spása, večný život.

 

Majiteľ vinice, ktorý zobrazuje Boha, vyšiel skoro ráno a najíma skupinu robotníkov, s ktorými sa dohodne na mzde jeden denár za deň: bola to spravodlivá odmena. Potom ešte vyjde aj v inom čase, až päťkrát počas dňa, až po neskoré popoludnie, aby najal aj iných robotníkov, vidiac že nemajú čo robiť. Na konci dňa, hospodár nariaďuje, aby bol všetkým vyplatený denár, aj tým, čo pracovali iba pár hodín. Prirodzene že robotníci, ktorí boli najatí ako prví, si sťažovali, lebo boli ohodnotení tak isto ako tí, čo pracovali kratšie. Majiteľ im však pripomína, že dostali to, na čom sa dohovorili; ak ale on chce byť veľkorysý aj k iným, nemajú byť neprajní.

 

V skutočnosti, hospodárova „nespravodlivosť“ slúži na to, aby u poslucháčov podobenstva vyprovokovala posun do inej úrovne, lebo Ježiš tu nechcel hovoriť o probléme práce alebo o spravodlivej mzde, ale o Božom kráľovstve! Posolstvo je nasledovné: v Božom kráľovstve nejestvujú nezamestnaní, všetci sú povolaní robiť si svoju prácu; pre všetkých bude na konci odmena, ktorá pochádza z Božej spravodlivosti – nie z tej ľudskej, na šťastie! –, t. j. spása, ktorú nám získal Ježiš Kristus svojou smrťou a zmŕtvychvstaním. Je to spása, ktorá je darovaná, nie zaslúžená – spása je zadarmo –, podľa ktorej „poslední budú prvými a prví poslednými“ (Mt 20,16).

 

Týmto podobenstvom chce Ježiš otvoriť naše srdcia logike Otcovej lásky, ktorá je zadarmo a bohatá. Ide o to, aby sme žasli a boli fascinovaní Božími „myšlienkami“ a „cestami“, ktoré – ako pripomína prorok Izaiáš – nie sú našimi myšlienkami a nie sú našimi cestami (porov. Iz 55,8). Zmýšľanie človeka je často poznačené egoizmom a snahou po osobnej výhode, no naše úzkoprsé a kľukaté myšlienky sa nedajú porovnávať so širokými a priamymi cestami Pána. On používa milosrdenstvo – nezabúdajme na to, že používa milosrdenstvo –, zoširoka odpúšťa, je plný štedrosti a láskavosti, ktorou zahrňuje každého z nás, všetkým otvára nesmierne teritórium svojej lásky a milosti, ktoré ako jediné môžu udeliť ľudskému srdcu plnosť radosti.

 

Ježiš chce, aby sme sa zamysleli nad pohľadom hospodára z podobenstva: nad pohľadom, ktorý vidí robotníkov čakajúcich na prácu, a volá ich, aby šli pracovať do jeho vinice. Je to pohľad plný pozornosti a láskavosti; je to pohľad, ktorý volá, pozýva vstať a vydať sa na cestu, lebo chce, aby každý jeden z nás žil a mal život v plnosti, život venovaný práci, uchránený tak pred prázdnotou a nečinnosťou. [Je to pohľad] Boha, ktorý nikoho nevyraďuje, a chce, aby každý dosiahol svoju plnosť. Takáto je láska nášho Boha, Boha, ktorý je naším Otcom.

 

Nech nám presvätá Panna Mária pomáha, aby sme do nášho života prijali logiku lásky, ktorá nás oslobodí od namýšľania si, že si zasluhujeme Božiu odmenu, a od vynášania negatívnych súdov nad druhými.

 

21. septembra

 

Ranná homília na sviatok sv. Matúša: Vstupná brána ku stretnutiu sa s Ježišom

 

 

Vatikán 21. septembra – „Vstupnou bránou ku stretnutiu sa s Ježišom je uznať, že sme hriešnikmi.“ Pri rannej svätej omši v Dome sv. Marty povedal tieto slová pápež František. V homílii pripomenul cestu obrátenia sv. Matúša, ktorého sviatok dnes Cirkev slávi. Využil aj predstavivosť veriacich, keď pripomenul svoju obľúbenú scénu od známeho talianskeho maliara Caravaggia.

 

Svätý Otec poukázal na skutočnosť, že v dnešnom evanjeliovom úryvku (Mt 9,9-13), v ktorom sám Matúš opisuje udalosť svojho povolania môžeme rozpoznať tri úseky: stretnutie, oslava a pohoršenie. Ježiš uzdravil ochrnutého a stretáva Matúša, sediaceho na mýtnici. Nútil Izraelitov platiť dane, aby ich potom odovzdal Rimanom, a preto ním opovrhovali, pokladali ho za zradcu národa.

 

Ježiš na neho pozrel a povedal: „Nasleduj ma!“ A on vstal a nasledoval ho, ako sa píše v dnešnom evanjeliu. Na jednej strane ide o pohľad sv. Matúša, skleslý pohľad: pozeral „zboku“, „jedným okom na Boha“, „druhým na peniaze“, „zaujatý peniazmi, ako ho namaľoval Caravaggio“, má neprívetivý pohľad. Na druhej strane, „Ježišov milosrdný pohľad, ktorý – pokračoval pápež – na neho pozeral s veľkou láskou“. Odpor toho muža, ktorý chcel peniaze, “opadne“: vstane a nasleduje ho. „Je to boj medzi milosrdenstvom a hriechom“, zhrnul Svätý Otec.

 

Ježišova láska mohla vstúpiť do srdca tohto muža, pretože „vedel, že je hriešnik“, vedel že, „nikto mu nechce dobre“ a tiež, že ním opovrhujú. A práve „toto poznanie hriešnosti otvorilo dvere Ježišovmu milosrdenstvu“. Teda „zanechá všetko a ide“. Toto je stretnutie medzi hriešnikom a Ježišom. Pápež František ďalej vysvetľuje:

 

„To je prvá podmienka záchrany: cítiť sa v nebezpečenstve. Prvá podmienka uzdravenia: cítiť sa chorý. A cítiť sa hriešnikom je prvá podmienka pre prijatie tohto milosrdného pohľadu. Len pomyslime na Ježišov pohľad, taký pekný, taký dobrý, taký milosrdný. A aj my, keď sa modlíme, cítime tento pohľad na sebe, je to pohľad lásky, pohľad milosrdenstva, pohľad ktorý nás zachraňuje. Nebojte sa“.

 

Tak ako Zachej, aj Matúš sa cíti šťastný a vzápätí pozýva Ježiša domov na hostinu. Druhou etapou je práve „oslava“. Matúš pozval priateľov, tých, čo boli „z tej istej partie“, hriešnikov a mýtnikov. Určite sa pri stole pýtali Pána a on odpovedal. Toto – poznamenal Svätý Otec – pripomína Ježišove slová v 15. kapitole Lukášovho evanjelia: „Tak bude aj v nebi väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie, ako nad deväťdesiatimi deviatimi spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú.“ Ide o oslavu stretnutia s Otcom, oslavu milosrdenstva.“ Ježiš vskutku „plytvá milosrdenstvom“, a to pre všetkých, zdôraznil pápež František.

 

A potom tretí moment: je ním „pohoršenie“. Farizeji vidiac, že mýtnici a hriešnici sú za jedným stolom s Ježišom, hovoria jeho učeníkom: ‚Ako to, že váš učiteľ jedáva s mýtnikmi a hriešnikmi?‘ „Pohoršovanie sa vždy začína týmito slovami: ‚Ale ako to?’“, pripomenul Svätý Otec. „Keď počujete tieto slová, smrdí to... a za tým prichádza pohoršenie“. Ako ďalej vysvetlil, išlo tu v podstate o „nečistotu spočívajúcu v nedodržiavaní zákona“. Poznali veľmi dobre „Náuku“, vedeli, ako sa kráča „cestou Božieho kráľovstva“, vedeli „najlepšie zo všetkých, ako sa má konať“, ale „zabudli na prvý príkaz lásky“. A teda „ostali uväznení v zajatí obiet“, azda s myšlienkou: „Nuž, prinesieme Bohu obetu“, urobíme všetko, čo treba konať, „tak sa spasíme“. V skratke, verili že spása prichádza od nich samých, cítili sa byť istí. „Nie! Zachraňuje nás Boh, zachraňuje nás Ježiš Kristus“, zdôraznil pápež.

 

„To ‚Ale ako to?’, ktoré sme toľkokrát počuli medzi veriacimi katolíkmi pri pohľade na skutky milosrdenstva: Ako to? - A Ježiš hovorí jasne, veľmi jasne: ‚Choďte a naučte sa’. Poslal ich učiť sa: ‚Choďte a učte sa, čo to znamená «milosrdenstvo chcem, a nie obety», pretože som neprišiel volať spravodlivých, ale hriešnikov’. Ak chceš byť povolaný Ježišom, uznaj, že si hriešnik“.

 

Svätý Otec v homílii vyslovil povzbudenie k tomu, aby sme vedeli uznať, že sme hriešnikmi, a to nie abstraktne, ale s „konkrétnymi hriechmi“. „Všetci ich máme“, dodal pápež František s výzvou: „Nechajme nech sa Ježiš na nás pozrie tým milosrdným pohľadom plným lásky.“ Svätý Otec sa ešte pristavil pri otázke pohoršení a zdôraznil, že sú mnohé:

 

„Sú mnohé, mnohé ... A stále, aj v súčasnej Cirkvi. Hovoria: ‚Nie, nemôže sa, je všetko jasné, to je všetko, nie, nie... Títo sú hriešnici, musíme ich vylúčiť’. Aj mnohí svätí boli prenasledovaní alebo upodozrievaní. Spomeňme si na sv. Janu z Arku, upálenú, pretože si mysleli, že je azda bosorka, a bola odsúdená. Jedna svätica! Pomyslite na sv. Teréziu (z Avily) upodozrievanú z herézy, pomyslite na blahoslaveného Rosminiho. ‚Milosrdenstvo chcem, a nie obety’. A vstupnou bránou ku stretnutiu sa s Ježišom je uznať, akí sme, v pravde. Hriešnici. A on príde a stretneme sa. Je také krásne stretnúť sa s Ježišom!“

 

20. septembra

Katechéza Svätého Otca Františka: Návod na sebavýchovu k nádeji

 

Vatikán 20. septembra – Pri dnešnej generálnej audiencii sa pápež František v katechéze opäť venoval téme nádeje. Tentoraz tak urobil formou rád do života a výziev adresovaných veľmi priamo, v druhej osobe.

 

Svätý Otec tiež vyjadril svoju duchovnú podporu Mexiku, ktoré včera zasiahlo zemetrasenie o sile 7,1 stupňov a vyhasilo vyše dve stovky životov.

 

V závere generálnej audiencie pápež František pozdravil slovenských pútnikov, okolo 200 účastníkov 12. národnej púte Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky.

 

Katechéza Svätého Otca Františka

 

V poradí 33. pokračovanie cyklu katechéz pápeža Františka o kresťanskej nádeji uviedol biblický citát z Listu Hebrejom:

 

«Veď Boh nie je nespravodlivý, že by zabudol na vaše skutky a na lásku, ktorú ste prejavili jeho menu, keď ste posluhovali – a ešte posluhujete – svätým. Ale túžime, aby každý z vás prejavoval rovnakú horlivosť za plné rozvinutie nádeje až do konca, aby ste nezleniveli, ale aby ste napodobňovali tých, čo vierou a vytrvalosťou sú dedičmi prisľúbení». (Hebr. 6,10-12)

 

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

 

Dnešná katechéza má tému, ktorá znie: „Vychovávať k nádeji“. A preto ju budem adresovať priamo, s oslovením „ty“, v predstave, že hovorím ako vychovávateľ, ako otec k mladému človeku či k akejkoľvek osobe, ktorá je otvorená učiť sa.

 

Uvažuj, tam, kde ťa Boh zasial: maj nádej! Vždy dúfaj!

 

Nepoddávaj sa noci: pamätaj, že prvý nepriateľ, ktorého si treba podrobiť, nie je mimo teba, je v tvojom vnútri. Preto nedávaj priestor trpkým, pochmúrnym myšlienkam. Tento svet je prvým zázrakom, ktorý Boh urobil; a Boh vložil do našich rúk milosť nových zázrakov. Viera a nádej idú pospolu. Ver v existenciu vyšších a krajších právd. Dôveruj v Boha Stvoriteľa, v Ducha Svätého, ktorý všetko hýbe smerom k dobru, v Kristovo objatie, ktoré čaká na každého človeka na konci jeho existencie; ver, on na teba čaká. Svet napreduje vďaka pohľadu mnohých ľudí, ktorí kliesnili priechody, ktorí vybudovali mosty, ktorí snívali a verili; aj keď okolo seba počúvali slová výsmechu.

 

Nikdy si nemysli, že zápas, ktorý vedieš tu na zemi, je úplne zbytočný. Na sklonku života nás nečaká stroskotanie: nosíme v sebe semienko absolútna. Boh nesklame: ak do našich sŕdc vložil nádej, nechce jej dať zaniknúť v neustálych frustráciách. Všetko sa rodí, aby to zakvitlo vo večnej jari. Aj Boh nás stvoril, aby sme kvitli. Pamätám si na ten dialóg, keď dub požiadal mandľovník: „Rozprávaj mi o Bohu“. A mandľovník rozkvitol.

 

Kdekoľvek si, buduj! Ak si na zemi, povstaň! Nikdy nezostávaj v páde, povstaň, dovoľ, aby ti pomohli vstať na nohy. Ak sedíš, daj sa na cestu! Ak ťa paralyzuje nuda, vyžeň ju dobrými skutkami! Ak sa cítiš byť prázdny alebo zdemoralizovaný, popros Ducha Svätého, aby znovu zaplnil tvoju ničotu.

 

Vytváraj pokoj uprostred ľudí a nepočúvaj hlas tých, čo zasievajú nenávisť a rozdelenia. Nepočúvaj tieto hlasy. Ľudia, aj keď sú si vzájomne odlišní, boli stvorení pre vzájomné spolužitie. V nezhodách maj trpezlivosť: jedného dňa odhalíš, že každý je nositeľom nejakého zlomku pravdy.

 

Miluj ľudí. Maj rád každého jednotlivo. Rešpektuj cestu všetkých, či už je priamočiara alebo plná súžení, lebo každý má svoj vlastný príbeh, aby ho rozpovedal. Aj každý z nás má svoj príbeh, ktorý sa žiada rozpovedať. Každé rodiace sa dieťa je prísľubom života, ktorý sa tak opätovne ukazuje ako mocnejší než smrť. Každá rodiaca sa láska je potenciálom premeny, prahnúcej po šťastí.

 

Ježiš nám zveril svetlo, ktoré žiari v temnotách: bráň ho, ochraňuj ho. Toto jedinečné svetlo je tým najväčším bohatstvom zvereným tvojmu životu.

 

A predovšetkým, snívaj! Neboj sa snívať! Snívaj! Snívaj o svete, ktorý ešte nie je vidieť, ale ktorý istotne príde. Nádej nás privádza k existencii stvorenia, ktoré siaha až ku svojmu definitívnemu naplneniu, keď Boh bude všetko vo všetkých. Ľudia so schopnosťou predstavivosti darovali človeku vedecké a technické objavy. Prebrázdili oceány, vkročili na terén, kam ešte nikto nikdy nevstúpil. Ľudia, ktorí živili nádeje sú tiež tými, ktorí premohli otroctvo a priniesli na túto zem lepšie životné podmienky. Pomyslite na týchto ľudí.

 

Buď zodpovedný za tento svet a za život každého človeka. Mysli na to, že každá nespravodlivosť voči chudobnému je otvorenou ranou a umenšuje tvoju vlastnú dôstojnosť. Život sa neskončí s tvojou existenciou a na tento svet prídu ďalšie generácie, ktoré budú nasledovať po tej našej a ešte mnoho ďalších. A každý deň pros Boha o dar odvahy. Pamätaj na to, že Ježiš kvôli nám zvíťazil nad strachom. On porazil strach. Náš najzákernejší nepriateľ nezmôže nič proti viere. A keď sa ocitneš ustráchaný zoči-voči nejakej životnej ťažkosti, pamätaj na to, že nežiješ len pre seba samého. Už pri krste bol tvoj život ponorený do tajomstva Trojice a ty patríš Ježišovi. Ak by ťa jedného dňa premkla hrôza, alebo by si si pomyslel, že zlo je priveľké na to, aby sa mu dalo vzdorovať, mysli jednoducho na to, že Ježiš žije v tebe. A je to on, ktorý cez teba, so svojou miernosťou, si chce podrobiť všetkých nepriateľov človeka: hriech, nenávisť, zločin, násilie, všetkých našich nepriateľov.

 

Maj vždy odvahu pravdy, avšak pamätaj: nie si nadradený nad nikým. Pamätaj na to! Nikomu nie si nadradený. Ak by si zostal aj posledným, kto by veril v pravdu, nevyhýbaj sa kvôli tomu spoločnosti ľudí. Aj keby si žil v tichu pustovne, nos v srdci utrpenie každého stvorenia. Si kresťan; a v modlitbe všetko znovu odovzdávaj Bohu.

 

A pestuj ideály. Ži pre niečo, čo prevyšuje človeka. A ak by si tieto ideály od teba jedného dňa vyžadovali zaplatiť „mastný“ účet, nikdy ich neprestaň nosiť vo svojom srdci. Vernosť dosiahne všetko.

 

Ak pochybíš, povstaň: nič nie je ľudskejšie ako urobiť chybu. A samotné tieto chyby sa ti nesmú stať väzením. Nebuď uväznený vo vlastných chybách. Boží Syn neprišiel kvôli zdravým, ale kvôli chorým: takže prišiel aj kvôli tebe. A ak v budúcnosti ešte urobíš chybu, neboj sa, vstaň! Vieš prečo? Lebo Boh je tvojím priateľom. Boh je tvojím priateľom.

 

Ak ťa zasiahne trpkosť, pevne ver vo všetkých ľudí, čo ešte stále pracujú pre dobro: v ich pokore je semienko nového sveta. Navštevuj osoby, ktoré si zachovali srdce podobné srdcu dieťaťa. Uč sa z úžasu, pestuj v sebe žasnutie. Pestuj žasnutie.

 

Ži, miluj, snívaj, ver. A s Božou milosťou, nikdy nezúfaj.

Svätý Otec sa vo svojich pozdravoch prihovoril aj za Mexiko, ktoré včera zasiahlo silné zemetrasenie. Počet obetí je najmenej 217. Stalo sa tak v deň, keď si latinskoamerická krajina pripomínala výročie jedného z najničivejších zemetrasení, ktoré v roku 1985 zdevastovalo hlavné mesto. Pápež František vyjadril svoju duchovnú podporu týmito slovami:

 

„V týchto bolestivých chvíľach chcem vyjadriť svoju blízkosť a modlitbu za celý mexický národ. Pozdvihnime všetci našu modlitbu k Bohu, aby prijal do svojho lona tých, ktorí prišli o život a posilnil zranených, ich rodiny a všetkých poškodených. Prosme tiež za celý záchranný tím, ktorý pomáha všetkých postihnutým ľuďom. Nech je Panna Mária Guadalupská so svojou nehou nablízku milovanému mexickému národu.“

 

 

19. septembra

 

Ranná homília pápeža Františka: „Som schopný mať súcit?“

 

Vatikán 19. septembra – Spolucítiť, priblížiť sa, prinavrátiť dôstojnosť trpiacemu človeku. Tak zneli tri hlavné body dnešnej homílie pápeža Františka, ktorú predniesol počas rannej omše v Dome sv. Marty. Svätý Otec sa v modlitbe obrátil na Pána, aby nám dal „milosť“ mať súcit „s toľkými ľuďmi, ktorí trpia“; milosť priblížiť sa a viesť ich „za ruku“ na miesto „dôstojnosti, ktorú chce pre nich Boh“.

 

Pápež František vychádzal z Lukášovho evanjeliového rozprávania o tom, ako Ježiš vzkriesil syna vdovy v meste Naim (Lk 7,11-17). Vysvetlil, že vdovy, siroty a cudzinci boli v tej dobe „biednejšími od otrokov“ a už v Starom zákone sa opakuje výzva postarať sa o nich, pomôcť im, aby sa začlenili do spoločnosti. Vzorom je Ježiš, ktorý má schopnosť „všimnúť si detaily“, keďže „hľadí srdcom“ a preto vie mať súcit, zdôraznil Svätý Otec:

 

„Spolucítenie je cit, ktorý zainteresuje [celého človeka], je to cit srdca, nášho vnútra, ktorý zahŕňa všetko. Nie je to to isté ako niekoho poľutovať alebo povedať ,Aká škoda, úbohí ľudia!’ Nie, nie je to to isté. Spolucítenie nás robí účastnými. Znamená to ,trpieť spoločne’. Toto znamená súcit. Pán sa zainteresuje s vdovou a so sirotou... ,Ale veď, máš tu celý zástup, prečo nehovoríš k nim? Nechaj tak... život je taký... sú to tragédie, ktoré sa stávajú, to sa prihodí...’ Nie, pre neho bola dôležitejšia tá vdova a tá mŕtva sirota, než zástup ľudí, ku ktorému hovoril a ktorý ho nasledoval. Prečo? Lebo jeho srdce, jeho vnútro sa zainteresovalo. Pán sa so svojim súcitom vložil do tohto prípadu. Mal súcit.“

 

Súcit teda nabáda, aby sme sa priblížili k trpiacemu, pokračoval ďalej v kázni pápež František:

 

„Priblížiť sa a dotknúť sa reality. Dotknúť sa. Nepozerať na ňu z diaľky. [Ježiš] mal súcit: prvé slovo. Priblížil sa: druhé slovo. Potom, keď urobí zázrak, nepovie: ,Do videnia, musím ísť ďalej’. Nie, vzal chlapca a - čo hovorí [Písmo]? - ,vrátil ho jeho matke.’ Vrátiť: tretie slovo. Ježiš robí zázraky, aby prinavracal, aby vrátil ľudí na ich miesto. A to je to, čo vykonal pri vykúpení. Mal súcit - Boh mal súcit -, priblížil sa k nám vo svojom Synovi a všetkým nám navrátil dôstojnosť Božích detí. Znovu nás všetkých stvoril.“

 

Na záver dnešnej homílie sa Svätý Otec František obrátil na veriacich s výzvou, aby „robili to isté“, aby si vzali príklad od Krista a priblížili sa k núdznym, nesnažili sa im pomáhať „z diaľky“, hoci by to boli aj ľudia špinaví či zapáchajúci, takí, čo „nepoznajú sprchu“.

 

„Toľkokrát pozeráme televízne noviny alebo titulné stránky denníkov, samé tragédie... Pozri, v tej krajine deti nemajú čo jesť; v tamtej krajine sú deti vojakmi; v ďalšej sú ženy zotročené; atď. Och, aká pohroma! Úbohí ľudia... [A potom] obrátim stranu a prejdem na román, na telenovelu, ktorá vzápätí nasleduje. Toto nie je kresťanské. A otázka, ktorú by som chcel teraz položiť hľadiac na všetkých, aj na seba, je táto: ,Som schopný mať súcit? Modliť sa? Keď vidím tieto veci, ktoré mi do domu prinášajú médiá... pohne sa moje vnútro? Trpí moje srdce spolu s tými ľuďmi? Alebo pociťujem poľutovanie a poviem: ,Úbohí ľudia, je to už tak...’ A ak nevieš mať súcit, vyprosuj si tú milosť: ,Pane, daj mi milosť súcitu’!“

 

Našou modlitbou príhovoru, dodal na záver pápež František, touto našou „prácou“ ako kresťanov, budeme schopní pomôcť ľuďom, ktorí trpia, aby „sa mohli navrátiť do spoločnosti“, „do rodinného života“, do života práce, jednoducho do „každodenného života“.

 

 

18. septembra

 

Ranná homília pápeža Františka: Modlime sa za tých, čo nám vládnu

 

Vatikán 18. septembra – Pápež František v dnešnej homílii v Dome sv. Marty, kde slúžil v ranných hodinách omšu, povzbudil veriacich, aby sa modlili za svojich vládnych predstaviteľov, i keď tí sa môžu mýliť. Rovnako verejných činiteľov vyzval, aby sa v modlitbe utiekali k Bohu, lebo inak riskujú, že sa uzatvoria vo vlastnom kruhu. Ak si verejný správca uvedomuje vlastnú podriadenosť voči ľudu a pred Bohom, potom sa modlí, pripomenul pápež v homílii.

 

Svätý Otec našiel podnet k svojej úvahe v dnešnom prvom čítaní z Prvého listu Timotejovi, v ktorom sv. Pavol (1 Tim 2,1-8) radí apoštolovi, aby sa modlil za vládnych predstaviteľov. Dnešné Evanjelium podľa Lukáša zase hovorí o vysokopostavenom stotníkovi, ktorý mal chorého sluhu. Miloval ľud ako aj svojho služobníka, o ktorého si robil starosti (Lk 7,1-10).

 

„Tento muž pocítil potrebu modlitby,“ vysvetlil pápež František. Nielen preto, lebo „miloval“, ale tiež preto, lebo „si uvedomoval, že nie je pánom všetkého, nezastáva poslednú inštanciu“. Vedel, že nad ním je niekto vyšší, kto vládne. Mal svojich podriadených, vojakov, ale aj on sám bol v stave podriadenosti. A to viedlo k modlitbe, zamyslel sa Svätý Otec:

 

„Vládca, ktorý si toto uvedomuje, sa modlí. Ak sa nemodlí, uzatvára sa v odvolávaní sa len na seba samého alebo na svoju stranu, na ten kruh ľudí, z ktorého nemôže vyjsť; je to človek uzavretý sám v sebe. Keď však vidí skutočné problémy a uvedomuje si túto podriadenosť, že je tu ešte niekto iný, kto má väčšiu moc než on. A kto má väčšiu moc než vládca? No predsa ľud, ktorý mu dal moc. A Boh, od ktorého pochádza moc skrze ľud. Ak si toto vladár uvedomí, modlí sa.“

 

Svätý Otec tak poukázal na dôležitosť modlitby človeka, ktorý vládne, „lebo ide o modlitbu za spoločné dobro ľudu, ktorý mu bol zverený“. Zároveň si tiež zaspomínal na stretnutie s istým verejným činiteľom, ktorý každý deň strávil dve hodiny v tichu pred Bohom napriek tomu, že bol zaneprázdnený. Je preto potrebné prosiť Boha o milosť vládnuť správne, tak ako Šalamún, ktorý od Boha nežiadal zlato alebo bohatstvá, ale múdrosť, aby mohol vládnuť.

 

Vládni predstavitelia, pokračoval ďalej v úvahe Svätý Otec, musia prosiť Pána o túto múdrosť. „Je nesmierne dôležité, aby sa modlili“ prosiac Pána, aby v nich zachoval „vedomie podriadenosti“ voči Bohu a voči ľuďom: vedomie, „že v tomto spočíva moja sila, a nie v malej skupinke ľudí alebo vo mne samom,“ dodal pápež.

 

A tým, ktorí by o sebe tvrdili, že sú agnostici alebo ateisti, Svätý Otec odkázal: „Ak sa nemôžeš modliť, konfrontuj sa ... so svojím svedomím, ... s múdrymi tvojho ľudu“, len „neostaň sám s malou skupinkou tvojej strany“. „Toto je autoreferenciálna zahľadenosť do seba,“ dodal pápež.  

 

V prvom čítaní sv. Pavol vyzýva veriacich k modlitbe za kráľov, „aby sme mohli viesť tichý a pokojný život, dôstojný a zasvätený Bohu“. Svätý Otec ďalej poukázal na nezodpovednosť ľudského posudzovania, keď vládneho predstaviteľa hania alebo vychvaľujú len podľa toho, či patrí k ich preferovanej strane:

 

„,Ja som ho volil, má môj hlas’ - ,Ja som ho nevolil, nestarám sa’? Takto nie. Nesmieme nechať verejných predstaviteľov samých na seba, musíme ich sprevádzať modlitbou. Kresťania sa musia za vládnych predstaviteľov modliť. ,Ale otče, ako sa mám modliť za tohto, čo robí toľko zla?’. ,O to viac to potrebuje. Modli sa, konaj pokánie za neho.’ Modlitba príhovoru – ako krásne to hovorí Pavol – je za všetkých kráľov, za všetkých tých, ktorí sú pri moci. Prečo? ,Aby sme mohli viesť tichý a pokojný život.’ Keď je ten, kto vládne slobodný a môže vládnuť v pokoji, celý ľud má z toho úžitok.“

 

Na záver dnešnej rannej homílie v Dome sv. Marty pápež František pozval veriacich, aby si spytovali svedomie ohľadom modlitby za tých, ktorí im vládnu:

 

„Prosím vás o láskavosť: každý z vás nech si dnes vyhradí päť minúť, nie viac. Ak je to verejný predstaviteľ, nech sa opýta sám seba: ,Modlím sa k tomu, ktorý mi dal moc skrze ľud?’ Ak nie si verejný predstaviteľ, [spýtaj sa sám seba]: ,Modlím sa za predstaviteľov moci? Áno, za toho a za toho áno, lebo sa mi páčia, ale za tamtých nie’? - Oni to však potrebujú ešte viac! Nuž: ,Modlím sa za všetkých verejných predstaviteľov?’ A ak si pri spytovaní svedomia pred spoveďou uvedomíte, že ste sa nemodlili za vládnych predstaviteľov, vyznajte to v spovedi. Lebo nemodliť sa za verejných predstaviteľov je hriech.“

 

 

17. septembra

 

Anjel Pána so Svätým Otcom: „Ako i my odpúšťame svojim vinníkom“

 

Vatikán 17. septembra – Pri poludňajšej modlitbe Anjel Pána spolu s veriacimi zhromaždenými na Vatikánskom námestí sa Svätý Otec František v príhovore zameral na požiadavku lásky, ktorou je odpúšťať. Kresťan dokáže druhým odpúšťať, ak žije vo vedomí, že jemu samému bolo veľkodušne odpustené zo strany Boha. Pápež František v tejto súvislosti zvlášť pripomenul slová, ktoré denne vyslovujeme v modlitbe Otčenáš.

 

Medzi prítomnými na modlitbe Svätý Otec osobitne pozdravil účastníkov vytrvalostného behu Via Pacis, ktorý sa dnes konal v uliciach Ríma a jeho trasa spájala viaceré miesta spojené s rozličnými náboženskými vyznaniami prítomnými vo Večnom meste. Popri iných skupinách pozdravil aj mládež, ktorá pod vedením kapucínov prišla z Loreta na duchovné sústredenie v Ríme.

 

Príhovor Svätého Otca Františka pred modlitbou Anjel Pána

 

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

 

Evanjeliová stať z dnešnej nedele (porov. Mt 18,21-35) nám ponúka učenie o odpustení, ktoré nepopiera utrpenú krivdu, ale uznáva, že ľudská bytosť, stvorená na Boží obraz, znamená vždy viac než zlo, ktorého sa dopúšťa. Svätý Peter sa pýta Ježiša: „Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti mne prehreší? Azda sedem ráz?“ (v. 21). Petrovi sa javí odpustiť sedemkrát tomu istému človeku ako maximum; a možno pre nás je priveľa už aj to, keď odpustíme dvakrát. Ježiš ale odpovedá: „Hovorím ti: Nie sedem ráz, ale sedemdesiatsedem ráz“ (v. 22), presnejšie povedané: musíš odpúšťať vždy. Potvrdzuje to vyrozprávaným podobenstvom o milosrdnom kráľovi a nemilosrdnom sluhovi, čím ukazuje na vnútorný rozpor u človeka, ktorému sa dostalo odpustenia, no on sám neskôr odpustiť odmieta.

 

Kráľ z podobenstva je veľkodušný človek, ktorý zo súcitu prepáči enormný dlh – neuveriteľných „desaťtisíc talentov“ ­– sluhovi, ktorý ho úpenlivo prosí. Ale ten istý sluha, hneď ako stretne jedného svojho spolusluhu, ktorý mu dlží sto denárov – čiže omnoho menej, – zachová sa neľútostným spôsobom; nechá ho uvrhnúť do žalára. Rozporuplné správanie tohto sluhu je aj naším prípadom, keď odmietame odpustiť našim bratom. Zatiaľ čo kráľ z podobenstva je obrazom Boha, ktorý nás miluje láskou tak veľmi bohatou na milosrdenstvo, že nás prijíma, miluje a odpúšťa nám neustále.

 

Už pri našom krste nám Boh odpustil, prepáčil nám nesplatiteľný dlh: dedičný hriech. Nuž, toto je prvý raz. Ďalej nám s bezhraničným milosrdenstvom odpúšťa všetky naše viny, hneď ako prejavíme čo i len malý znak ľútosti. Boh je takýto: je milosrdný. Keď sme v pokušení uzavrieť si naše srdce pred človekom, ktorý nás urazil a prosí nás o odpustenie, spomeňme si na slová nebeského Otca nemilosrdnému sluhovi: „Ja som ti odpustil celú dlžobu, pretože si ma prosil. Nemal si sa teda aj ty zľutovať nad svojím spolusluhom, ako som sa ja zľutoval nad tebou?“ (v. 32-33). Každý, kto zažil radosť, pokoj a pocit vnútornej slobody z toho, že mu bolo odpustené, sa môže otvoriť možnosti odpúšťať aj zo svojej strany.

 

Do modlitby Otče náš Ježiš vložil to isté učenie ako nachádzame v dnešnom podobenstve. Postavil do priameho vzťahu odpustenie, o ktoré prosíme Boha, a odpustenie, ktoré máme my udeliť našim bratom: „Odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom“ (Mt 6,12). Božie odpustenie je znakom jeho prekypujúcej lásky ku každému jednému z nás; je to láska, ktorá nám necháva slobodu vzdialiť sa, tak ako márnotratný syn, no ktorá tiež očakáva každý deň náš návrat; je vynachádzavou láskou pastiera k stratenej ovečke; je nehou, ktorá prijíma každého hriešnika, ktorý klope na jeho dvere. Otec nebeský – náš Otec – je plný, plný lásky a túži nám ju ponúknuť; avšak nemôže tak urobiť, ak si zavierame svoje srdce pred láskou k iným.

 

Nech nám Panna Mária pomáha stále viac si uvedomovať veľkosť odpustenia, ktoré sme zadarmo prijali od Boha, aby sme sa stali milosrdnými tak ako on, dobrý Otec, pomalý do hnevu a veľký v láske.

 

 

13. septembra

 

Generálna audiencia pápeža Františka: Svedectvo Kolumbie je cenné pre celú Cirkev

 

Vatikán/Kolumbia 13. septembra – Vatikánske námestie dnes po týždňovej odmlke opäť ožilo stretnutím pútnikov so Svätým Otcom. Prvú generálnu audienciu po príchode z apoštolskej cesty do Kolumbie venoval pápež František ako zvyčajne krátkej rekapitulácii jej priebehu a podelil sa so zážitkami, ktoré si z 20. zahraničnej cesty priniesol.

 

Medzi pútnikmi z rozličných národov nechýbali ani menšie skupiny zo Slovenska. Svätý Otec osobitne pozdravil účastníčky generálnych kapitul viacerých ženských kongregácií a oslovil tiež 250 účastníkov medzinárodného medicínskeho sympózia špecializovaného na letectvo a kozmonautiku. V príhovore Talianskym pútnikom pápež František vyjadril svoju blízkosť obyvateľom Livorna, ktorých pred niekoľkými dňami zasiahla živelná pohroma s viacerými obeťami na životoch.

 

Celý príhovor Svätého Otca pri generálnej audiencii

 

„Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

 

Ako viete, v uplynulých dňoch som absolvoval apoštolskú cestu do Kolumbie. Z celého srdca ďakujem Pánovi za tento veľký dar; a rád by som opäť vyjadril svoju vďačnosť pánovi prezidentovi republiky, ktorý ma tak zdvorilo prijal, kolumbijským biskupom, ktorí odviedli veľký kus práce pri príprave návštevy, ako aj ďalším autoritám krajiny a všetkým tým, ktorí spolupracovali na realizácii tejto cesty. A špeciálne poďakovanie [patrí] kolumbijskému ľudu, ktorý ma prijal s toľkou láskou a toľkou radosťou!

 

Je to radostný ľud, uprostred toľkých utrpení, avšak radostný; ľud s nádejou. Jednou z vecí, ktoré ma najviac chytili za srdce, boli vo všetkých mestách uprostred zástupov ľudí otcovia a mamy s deťmi, ktorí dvíhali deti, aby ich pápež požehnal. Ale aj s hrdosťou ukazovali svoje deti, akoby hovorili: „Toto je naša pýcha! Toto je naša nádej.“ A ja som uvažoval: ľud schopný privádzať deti na svet a schopný ukazovať ich s hrdosťou ako nádej, tento ľud má budúcnosť. A veľmi sa mi to páčilo.

 

Špeciálnym spôsobom som počas tejto cesty pociťoval kontinuitu s oboma pápežmi, ktorí navštívili Kolumbiu predo mnou: bl. Pavol VI. v roku 1968 a sv. Ján Pavol II. v ’86. Kontinuita mocne podnietená Duchom, ktorý vedie kroky Božieho ľudu na cestách dejín.

 

 

Mottom cesty bolo «Demos el primer paso», teda «Urobme prvý krok» odvolávajúc sa na proces zmierenia, ktorý Kolumbia prežíva, aby vyšla z polstoročia trvajúceho vnútorného konfliktu, ktorý zasial utrpenie a nepriateľstvá, spôsobujúc mnohé rany, len ťažko zahojiteľné. S Božou pomocou je už však na ceste. Svojou návštevou som chcel požehnať úsilie tohto národa, utvrdiť ho vo viere a v nádeji a prijať jeho svedectvo, ktoré je bohatstvom pre moju službu a pre celú Cirkev. Svedectvo tohto národa je bohatstvom pre celú Cirkev.

 

Kolumbia – ako väčšina latinskoamerických krajín – je krajinou, ktorá má silné kresťanské korene. A zatiaľ čo táto skutočnosť ešte viac zväčšuje bolesť z tragédie vojny, ktorá ju doráňala, zároveň predstavuje záruku pokoja, pevný základ pre jej obnovu, lymfu jej neporaziteľnej nádeje. Je zrejmé, že Zlý chcel rozdeliť národ, aby zničil Božie dielo, je však rovnako jasné, že Kristova láska, jeho nekonečné milosrdenstvo, je silnejšie než hriech a smrť.

 

Táto cesta mala priniesť Kristovo požehnanie, požehnanie Cirkvi tej túžbe po živote a pokoji, ktorá prekypuje zo srdca tohto národa. Mal som možnosť vidieť na vlastné oči tisíce a tisíce detí, chlapcov a dievčat a mladých, ktorí zaplnili námestie v Bogote, a ktorých som stretal na každom kroku. Tú silu života, ktorú aj samotná príroda ohlasuje svojou bujarosťou a svojou biodiverzitou. Kolumbia je druhou krajinou v rebríčku biodiverzity. V Bogote som sa mohol stretnúť s biskupmi krajiny a tiež s výkonným výborom Latinskoamerickej biskupskej konferencie. Ďakujem Bohu, že som ich mohol objať a odovzdať im svoje pastoračné povzbudenie pre ich misiu v službe Cirkvi, sviatosti Krista, nášho pokoja a našej nádeje.

 

Deň venovaný osobitným spôsobom téme zmierenia, kulminačný moment celej cesty, sa odohral vo Villavicenciu. Ráno tam bola veľká eucharistická slávnosť s blahorečením mučeníkov Jesúsa Emiliana Jaramilla Monsalveho, biskupa, a Pedra Maríu Ramíreza Ramosa, kňaza. Popoludní to bola špeciálna liturgia zmierenia, symbolicky orientovaná smerom ku Kristovi z Bocayá, bez rúk a bez nôh, zmrzačenému rovnako ako jeho ľud.

 

Blahorečenie dvoch mučeníkov výstižne pripomenulo, že pokoj je založený tiež – ak nie predovšetkým – na krvi mnohých svedkov lásky, pravdy, spravodlivosti a tiež mučeníkov v plnom zmysle slova, zavraždených pre vieru, tak ako tí dvaja práve spomenutí. Počúvať ich životopisy bolo dojímavé až do plaču: slzy bolesti a radosti zároveň. Pred ich relikviami a ich tvárami svätý a verný Boží ľud silne pocítil vlastnú identitu, s bolesťou z pomyslenia na tak premnohé obete a s radosťou z Božieho milosrdenstva, ktoré sa vylieva na tých, ktorí sa ho boja (porov. Lk 1,50).

 

«Milosrdenstvo a vernosť sa stretnú navzájom, spravodlivosť a pokoj sa pobozkajú» (Ž 85,11), počúvali sme v úvode. Tento verš žalmu obsahuje proroctvo toho, čo sa stalo uplynulý piatok v Kolumbii; proroctvo a Božiu milosť pre tejto zranený národ, aby mohol znova povstať a kráčať novým životom. Tieto prorocké slová plné milosti sme videli vtelené do príbehu svedkov, ktorí hovorili v mene mnohých, čo uprostred svojich rán s Kristovou milosťou vyšli zo seba samých a otvorili sa stretnutiu, odpusteniu, zmiereniu.

 

V Medellíne to bola zase perspektíva kresťanského života ako učeníctva: povolanie a poslanie. Keď sa kresťania naplno usilujú nasledovať Ježiša Krista, stávajú sa skutočne soľou, svetlom a kvasom vo svete a ovocie vidno v hojnosti. Jednými z týchto plodov sú Hogares, čiže domovy, kde deti a mladí zranení životom môžu nájsť novú rodinu, kde sú milovaní, prijatí, chránení a sprevádzaní. A ďalšie ovocie, hojné ako strapec hrozna, sú povolania ku kňazskému a zasvätenému životu, ktoré som mohol požehnať a s radosťou povzbudiť počas nezabudnuteľného stretnutia so zasvätenými a ich rodinami.

 

A nakoniec v Cartagene, meste sv. Petra Clavera, apoštola otrokov, sa pozornosť sústredila na pozdvihnutie človeka a jeho základných ľudských práv. Sv. Peter Claver a neskôr aj sv. Maria Bernarda Bütlerová venovali život tým najchudobnejším a vydedeným a tak ukázali život skutočnej revolúcie, tej evanjeliovej, nie ideologickej, ktorá naozaj oslobodzuje ľudí a spoločnosť spod otroctiev včerajška, no bohužiaľ i dneška. V tomto zmysle ,urobiť prvý krok’ – motto cesty – znamená priblížiť sa, skloniť sa, dotknúť sa tela zraneného a opusteného brata. A urobiť tak s Kristom, Pánom, ktorý sa stal pre nás otrokom. Vďaka nemu existuje nádej, lebo on je milosrdenstvo a pokoj.

 

Opäť zverujem Kolumbiu a jej milovaný národ Matke, Našej Pani z Chiquinquirá, ktorú som si mohol uctiť v katedrále v Bogote. Kiež s Máriinou pomocou každý Kolumbijčan môže každý deň urobiť prvý krok smerom k bratovi a sestre, a tak spoločne – deň čo deň – budovať pokoj v láske, v spravodlivosti a v pravde.

 

 

3. septembra

 

Nedeľná katechéza pápeža: Odolajme pokušeniu nasledovať Ježiša bez kríža

 

Vatikán 3. septembra – „Vždy existuje pokušenie nasledovať Ježiša bez kríža, dokonca ukazovať Bohu správnu cestu.“ Tak znela jedna z myšlienok pápeža Františka, ktoré predniesol pred modlitbou Anjel Pána na Námestí sv. Petra vo Vatikáne. Svätý Otec sa nechal inšpirovať Evanjeliom podľa Matúša.

 

Plné znenie katechézy pápeža Františka pred modlitbou Anjel Pána

 

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

 

Dnešný evanjeliový úryvok (porov. Mt 16,21-27) je pokračovaním toho z minulej nedele, v ktorej vystupovalo do popredia vyznanie viery Petra, «skaly», na ktorej chcel Ježiš postaviť svoju Cirkev. Dnes nám Matúš ukazuje opačnú reakciu toho istého Petra, keď Ježiš zjavuje učeníkom, že musí v Jeruzaleme trpieť, byť zabitý a vstať z mŕtvych (porov. v. 21).

 

Peter si berie Učiteľa stranou a vyčíta mu, že to – čo hovorí – sa jemu, Kristovi, nemôže stať. Ježiš zase Petrovi vytýka tvrdými slovami: «Choď mi z cesty, satan! Na pohoršenie si mi, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské!» (v.23). Len pred chvíľou bol apoštol požehnaný Otcom, lebo dostal to zjavenie od Otca; bol pevnou «skalou», na ktorej Ježiš mohol postaviť svoju komunitu a hneď na to sa stáva prekážkou; skalou, avšak nie na budovanie, ale skalou, ktorá zavadzia na ceste Mesiáša. Ježiš dobre vie, že Peter a ďalší majú pred sebou ešte poriadny kus cesty, aby sa stali apoštolmi!

 

V tej chvíli sa Učiteľ obracia na všetkých tých, ktorí ho nasledujú, s jasnosťou im ukazujúc cestu, ktorú treba prejsť: «Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma» (v. 24). Vždy, aj dnes, existuje pokušenie nasledovať Krista bez kríža, dokonca ukazovať Bohu správnu cestu. Ako Peter: ,Nie, nie, Pane, toto nie, toto sa nikdy nestane.’ Ježiš nám však pripomína, že jeho cesta je cesta lásky, a neexituje skutočná láska bez obety seba samého. Sme povolaní nenechať sa pohltiť víziou tohto sveta, ale stále viac si ako kresťania uvedomovať potrebu a námahu kráčať proti prúdu a vychádzať v ústrety.

 

Ježiš dopĺňa svoj návrh slovami, ktoré vyjadrujú veľkú, vždy platnú, múdrosť, lebo spochybňujú mentalitu a egocentrické správanie. Vyzýva: «Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho» (v. 25). V tomto paradoxe je zahrnuté zlaté pravidlo, ktoré Boh vpísal do ľudskej prirodzenosti stvorenej v Kristovi; pravidlo, že jedine láska dá zmysel a životu šťastie.

 

Vynaloženie vlastných talentov, vlastnej energie a vlastného času len pre vlastnú záchranu, ochranu a realizovanie seba samého v skutočnosti vedie k vlastnej strate alebo lepšie povedané k smutnej a sterilnej existencii. Ak naopak žijeme pre Pána a postavíme náš život na láske, ako to urobil Ježiš, môžeme zakúsiť skutočnú radosť a náš život nebude sterilný, bude plodný.

 

V slávení Eucharistie znovu prežívame tajomstvo kríža; nie len si pripomíname, ale robíme pamiatku vykupiteľskej obety, v ktorej Boží syn úplne stráca seba samého, aby seba znova získal od Otca a tak opäť našiel nás, ktorí sme boli spolu s celým stvorením stratení. Zakaždým, keď sa zúčastňujeme na svätej omši, sa nám láska ukrižovaného a zmŕtvychvstalého Krista udeľuje ako jedlo a nápoj, aby sme ho mohli nasledovať na každodennej ceste, v konkrétnej službe bratom.

 

Nech Najsvätejšia Mária, ktorá nasledovala Ježiša až na kalváriu, aj nás sprevádza a pomáha nám nemať strach z kríža s prebodnutým Ježišom, nie kríža bez Ježiša: kríža s Ježišom, teda z kríža utrpenia pre lásku k Bohu a k bratom, lebo toto utrpenie skrze Kristovu milosť plodí vzkriesenie.

 

 

15. augusta

Anjel Pána na slávnosť Nanebovzatia: Mária je vzor pokory a radostnej chvály

 

Vatikán 15. augusta – Na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie sa Svätý Otec spojil s veriacimi na Námestí sv. Petra pri poludňajšej mariánskej modlitbe. V príhovore z okna Apoštolského paláca predstavil Pannu Máriu ako tú, ktorá plná poníženosti prináša svetu najcennejší dar, ktorým je Ježiš, a ktorá chváli Boha naplnená radosťou v chválospeve Magnifikat.

 

Svätý Otec sa zamyslel nad vysokou hodnotou cnosti poníženosti a prítomných pozval odpovedať si v duchu na otázku: „Ako je to s mojou pokorou?“

 

Na záver pápež František zveril Panne Márii úzkosti a bolesti národov, ktoré trpia v dôsledku prírodných pohrôm, sociálnych napätí či konfliktov a jej prostredníctvom vyprosoval svetu pokoj a svornosť.

 

Plné znenie príhovoru pápeža Františka pred modlitbou Anjel Pána

 

„Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

 

Dnes, na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie, nám evanjelium predstavuje Nazaretskú devu, ktorá sa po prijatí anjelovej zvesti urýchlene vydáva na cestu, aby bola nablízku Alžbete počas posledných mesiacov jej tehotenstva. Pri príchode k nej Mária z jej úst počuje slová, ktoré dali podobu modlitbe „Zdravas, Mária“: «Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života» (Lk 1,42). Naozaj, ten najväčší dar, ktorý Mária prináša Alžbete – a celému svetu – je Ježiš, ktorý už žije v nej; a žije nielen vo viere a v očakávaní, ako u toľkých žien Starej zmluvy: z Panny [Márie] si Ježiš vzal ľudské telo, pre svoje poslanie spásy.

 

V dome Alžbety a jej manžela Zachariáša, kde predtým vládol smútok z chýbajúcich detí, teraz je tam radosť z prichádzajúceho dieťatka. Z dieťaťa, ktoré sa stane veľkým Jánom Krstiteľom, predchodcom Mesiáša. A keď prichádza Mária, radosť prekypuje a vyráža zo sŕdc, pretože neviditeľná, ale skutočná Ježišova prítomnosť napĺňa zmyslom všetko: život, rodinu, spásu ľudu... Všetko!

 

Táto plná radosť sa prejavuje Máriiným hlasom v nádhernej modlitbe, ktorú nám uchovalo Lukášovho evanjelium a ktorá sa podľa svojho úvodného slova v latinčine nazýva Magnifikat. Je to spev na chválu Boha, ktorý koná veľké veci cez ponížených ľudí, neznámych pre svet, akou je sama Mária, akým je jej manžel Jozef, a akým je aj miesto, kde žijú, Nazaret.

 

To sú tie veľké veci, ktoré Boh vykonal cez ponížených ľudí, veľké veci, ktoré Pán koná vo svete cez ponížených, pretože poníženosť je ako prázdno, ktoré necháva priestor Bohu. Ponížený človek je mocný, pretože je pokorný, nie preto, že je silný. A toto je veľkosť poníženého a poníženosti. Chcel by som sa vás opýtať – a aj sám seba – ale neodpovedajme nahlas, každý si odpovedzme v srdci: „Ako je to s mojou pokorou?“

 

Magnifikat ospevuje Boha milosrdného a verného, ktorý napĺňa svoj plán spásy prostredníctvom maličkých a chudobných, cez tých, ktorí majú vieru v neho, ktorí sa spoliehajú na jeho slovo, tak ako Mária. Hľa, Alžbetino zvolanie: «Blahoslavená si ty, ktorá si uverila» (porov. Lk 1,45). Príchod Ježiša prostredníctvom Márie vytvoril v tom dome nielen ovzdušie radosti a bratského spoločenstva, ale aj ovzdušie viery, ktorá privádza k nádeji, k modlitbe, ku chvále.

 

Všetko toto by sme si priali, aby sa udialo aj dnes v našich domovoch. Oslavou presvätej Panny Márie Nanebovzatej si žiadame, aby nám ona opäť priniesla do našich rodín, do našich spoločenstiev, ten nesmierny dar, tú jedinečnú milosť, o ktorú musíme vždy prosiť na prvom mieste a ponad všetky iné milostivé dary, ktoré nám tiež môžu ležať na srdci: o ten milostivý dar, ktorým je Ježiš Kristus!

 

Prinášajúc Ježiša, Mária prináša aj nám novú radosť, plnú významu; prináša nám novú schopnosť prekonať s vierou tie najbolestnejšie a najťažšie momenty, prináša nám schopnosť milosrdenstva, aby sme si vzájomne odpúšťali, chápali sa a podporovali sa navzájom.  

 

Mária je vzorom čností a viery. Keď ju dnes kontemplujeme v jej nanebovzatí, pri naplnení jej pozemského putovania, ďakujeme jej za to, že nás vždy predchádza na púti života a viery – je prvou učeníčkou. A prosíme ju, aby nás ochraňovala a bola nám oporou, aby sme mohli mať vieru, ktorá je silná, radostná a milosrdná; aby nám pomáhala byť svätými, aby sme sa s ňou stretli jedného dňa v nebi.“

 

Po týchto slovách sa Svätý Otec spolu s prítomnými pomodlil v latinskom jazyku modlitbu Anjel Pána. Po zvyčajnej prosbe za zosnulých udelil svoje Apoštolské požehnanie. Pred záverečným pozdravom jednotlivých skupín veriacich pápež František pridal prosbu k Panne Márii o sprostredkovanie daru pokoja.

 

„Milí bratia a sestry, Márii, Kráľovnej pokoja, ktorú dnes kontemplujeme v sláve raja, chcem opätovne zveriť úzkosti a bolesti národov, ktoré v toľkých kútoch sveta trpia v dôsledku prírodných pohrôm, sociálnych napätí alebo konfliktov. Nech naša nebeská Matka všetkým vyprosí útechu a budúcnosť v pokoji a svornosti!“

 

 

13. augusta

Anjel Pána so Svätým Otcom: Loďku Cirkvi nezachraňujú kvality ľudí

 

Vatikán 13. augusta – V druhú augustovú nedeľu, ktorá je liturgicky 19. nedeľou obdobia cez rok, Svätý Otec na poludnie udelil z okna Apoštolského paláca požehnanie veriacim, s ktorými sa ako zvyčajne pomodlil mariánsku modlitbu. V bohatej účasti pútnikov na Námestí sv. Petra, medzi ktorými bolo osobitne cítiť mladých, skupiny skautov či františkánskej mládeže, boli prítomné aj dve desiatky slovenských účastníkov Minoritskej cyklopúte pod vedením pátra Luciána Boguckého.

 

Pápež František na úvod priblížil odkaz evanjeliovej udalosti o učeníkoch plaviacich sa po mori a o topiacom sa Petrovi, ktorého Ježiš zachraňuje. „Keď sa človek silno nechytí Pánovho slova, väčšiu istotu hľadá v horoskopoch a čítaní z karát, začína sa potápať,“ upozornil Svätý Otec. Pripomenul, že kresťan nie je uchránený od búrok a náročných situácií, a preto je rozhodujúcou oporou viera jednotlivca i celého spoločenstva v Ježišovu prítomnosť a pomoc. Evanjeliový príbeh predstavuje aj obraz Cirkvi ako loďky, ktorej zárukou bezpečnosti nie sú ľudské kvality, ale „viera v Ježiša a v jeho slovo“, dodal pápež František.

 

Príhovor Svätého Otca pred modlitbou Anjel Pána

 

Milí bratia a sestry, dobrý deň!

 

Dnes nám evanjeliová stať (Mt 14,22-33) opisuje udalosť, pri ktorej Ježiš ­– po noci strávenej v modlitbe na brehu Galilejského jazera – mieri rovno k loďke učeníkov, kráčajúc po mori. Loďka sa nachádzala uprostred jazera a ohrozoval ju silný protivietor. Keď učeníci vidia Ježiša ako kráča na vodách, považujú to za mátohou a zachvacuje ich strach. Ježiš ich však upokojuje: „Vzchopte sa! To som ja, nebojte sa!“ (v. 27). Peter mu so svojou typickou prudkosťou hovorí: „Pane, ak si to ty, rozkáž, aby som prišiel k tebe po vode“; a Ježiš naň zavolá: „Poď!“ (v. 28-29). Peter vystúpi z loďky a kráča po vode k Ježišovi; silný vietor ho ale znepokojí, a tak sa začne potápať. Zvolá teda: „Pane, zachráň ma!“; a Ježiš vystrie ruku a uchopí ho (v. 30-31).

 

Tento evanjeliový príbeh obsahuje bohatú symboliku a dáva nám zamyslieť sa nad našou vierou, tak jednotlivcov, ako aj cirkevného spoločenstva, i nad vierou všetkých nás, ktorí sme dnes tu na Námestí sv. Petra. Má spoločenstvo, toto cirkevné spoločenstvo, vieru? Aká je viera každého z nás a viera nášho spoločenstva? Loďkou je život každého z nás, ale i život Cirkvi; protivietor zas predstavuje ťažkosti a skúšky. Petrovo zvolanie: „Pane, rozkáž, aby som prišiel k tebe!“ a jeho výkrik: „Pane, zachráň ma!“ sa veľmi podobajú našej túžbe cítiť Pánovu prítomnosť, ale aj strachu a úzkosti, ktoré sprevádzajú najťažšie momenty nášho života a života našich spoločenstiev, poznačeného vnútornou krehkosťou i vonkajšími ťažkosťami.

 

Petrovi v tej chvíli nestačilo Ježišovo spoľahlivé slovo, ktoré bolo akoby natiahnutým lanom, ktorého sa možno prichytiť a tak čeliť zradným a búrlivým vodám. Je to niečo, čo sa môže prihodiť aj nám. Keď sa človek silno nechytí Pánovho slova, väčšiu istotu hľadá v horoskopoch a čítaní z karát, začína sa potápať. Inými slovami, jeho viera nie je veľmi pevná. Dnešné evanjelium nám pripomína, že viera v Pána a v jeho slovo nás nevedie cestou, na ktorej je všetko ľahké a pokojné, a kde sa vyhneme búrkam života. Viera nás uisťuje o Prítomnosti, o Ježišovej prítomnosti, ktorá nás poháňa prekonávať životné búrky; dáva nám istotu, že je tu ruka, ktorá nás uchopí, aby nám pomohla čeliť ťažkostiam a ukázala nám cestu aj v tme. Viera skrátka nie je únikom pred problémami života, ale je oporou pri kráčaní životom a dodáva mu zmysel.

 

Táto epizóda je nádherným obrazom reality Cirkvi všetkých čias: loďka, ktorá počas dlhej plavby musí vzdorovať aj silným náporom vetra a búrkam, ktoré hrozia, že ju prevrátia. To, čo ju zachraňuje, nie je odvaha či kvality jej ľudí: zárukou proti stroskotaniu je viera v Krista a v jeho slovo. Toto je zárukou: viera v Ježiša a v jeho slovo je zárukou. V loďke sme bezpeční, napriek našej úbohosti a našim slabostiam; predovšetkým vtedy, keď pokľakneme a adorujeme Pána, tak ako učeníci, ktorí sa mu na konci „klaňali a vraveli: «Naozaj si Boží Syn!»“ (v. 33). Je krásne povedať Ježišovi tieto slová: „Naozaj si Boží Syn!“ - Povieme to všetci spoločne? - „Naozaj, ty si Boží Syn!“ [zhromaždenie opakuje].

 

Nech nám Panna Mária pomáha vytrvať pevne vo viere, aby sme odolávali búrkam života, zostať v loďke Cirkvi, strániac sa pokušenia nastúpiť na zvodné, ale nebezpečné plavidlá ideológií, módnych tendencií a sloganov.

 

 

9. augusta

 

Generálna audiencia pápeža Františka: Ježiš by dal život i za jediného z nás

 

Vatikán 9. augusta – Hnacou silou nádeje je Božie odpustenie. To bola téma dnešnej katechézy Svätého Otca Františka pri generálnej audiencii. V súvislosti s nedávnymi útokmi proti kresťanským komunitám v Nigérii a v Stredoafrickej republike pápež František vyslovil výzvu, aby nastal koniec „každej formy nenávisti a násilia a neopakovali sa viac hanebné zločiny spáchané na bohoslužobných miestach, kde sa veriaci zhromažďujú na modlitbu“. Spolu s celým zhromaždením sa Svätý Otec modlil za bratov a sestry v Nigérii a Stredoafrickej republike.  

 

V horúcom počasí, podobne ako minulý týždeň, opäť prichýlila pútnikov klimatizovaná aula Pavla VI. Medzi veriacimi z celého sveta dali o sebe vedieť osobitne skupina klaretínskych misionárok sláviacich v Ríme generálnu kapitulu, ako aj veľká skupina mladých sestier milosrdnej lásky sv. Jany Antidy, rehoľníčok s vincentínskou charizmou, ktoré sa pripravujú na večné sľuby. K duchovnej atmosfére prispel spevácky zbor z Poľska, ktorý zaspieval mariánsku pieseň venovanú Jasnohorskej Čiernej Madone.

 

Na úvod dnešnej audiencie zaznel úryvok z Lukášovho evanjelia o udalosti odpustenia hriechov pri Ježišovej návšteve v dome farizeja Šimona:

 

«Potom sa obrátil k žene a Šimonovi povedal: „Vidíš túto ženu? Vošiel som do tvojho domu a nedal si mi vodu na nohy. Ale ona slzami zmáčala moje nohy a svojimi vlasmi ich poutierala. Preto ti hovorím: Odpúšťajú sa jej mnohé hriechy, lebo veľmi miluje. Komu sa menej odpúšťa, menej miluje.“ A jej povedal: „Tvoje hriechy sú odpustené.“ Vtedy tí, čo s ním stolovali, začali si hovoriť: „Ktože je to, že aj hriechy odpúšťa?“ On však povedal žene: „Tvoja viera ťa zachránila. Choď v pokoji!» (Lk 7,44.47-50)

 

Plné znenie katechézy Svätého Otca

 

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

 

Počuli sme reakciu hostí u farizeja Šimona: «Ktože je to, že aj hriechy odpúšťa?» (Lk 7,49). Ježiš práve vykonal škandalózny skutok. Jedna žena z mesta, ktorú všetci poznali ako hriešnicu, vošla do Šimonovho domu, kľakla si k Ježišovým nohám a vyliala na ne voňavý olej. Všetci, ktorí tam boli pri stole, šomrali: ak je Ježiš prorok, nemal by akceptovať takéto prejavy, hlavne od ženy ako je táto.

 

Tieto ženy, nešťastnice, slúžili len na návštevy potajomky – aj zo strany vysoko postavených mužov –, alebo na ukameňovanie. Podľa vtedajšieho myslenia, medzi svätým a hriešnikom, medzi čistým a nečistým, mala byť jednoznačná separácia.

 

Ale Ježišov postoj je iný. Od začiatku svojho pôsobenia v Galilei sa približuje k malomocným, posadnutým, všetkým chorým a žijúcim na okraji spoločnosti. Takýto spôsob správania nebol vôbec bežný, a to natoľko, že táto sympatia Ježiša voči vylúčeným, „nečistým“, bude jednou z vecí, ktoré najviac znepokoja jeho súčasníkov.

 

Tam kde nejaký človek trpí, Ježiš sa ho ujíma a preberá utrpenie na seba. Ježiš nekáže, že podmienky trestu sa majú hrdinsky znášať, tak ako to hovorili stoickí filozofi. Ježiš zdieľa ľudskú bolesť, a keď sa s ňou stretáva, z jeho vnútra vychádza ten postoj, ktorý charakterizuje kresťanstvo: milosrdenstvo. Ježiš oproti ľudskej bolesti cíti milosrdenstvo: Ježišovo srdce je milosrdné. Ježiš zažíva súcit. Doslovne: Ježiš cíti chvenie svojich vnútorností.

 

Koľko krát sa v evanjeliách stretneme s podobnými reakciami. Ježišovo srdce stelesňuje a odhaľuje srdce Boha, ktoré tam, kde nejaký muž či žena trpí, chce jeho uzdravenie, oslobodenie a plnosť života.    

 

Z tohto dôvodu Ježiš doširoka otvára náruč hriešnikom. Koľkí ľudia ešte aj dnes zotrvávajú v pomýlenom živote, pretože nenachádzajú nikoho, kto by bol ochotný sa na nich pozrieť iným spôsobom, Božími očami, alebo lepšie povedané srdcom Boha, to znamená pozerať na nich s nádejou. Ježiš naopak vidí možnosť zmŕtvychvstania aj u toho, kto urobil mnoho chybných rozhodnutí. Ježiš je vždy tu, s otvoreným srdcom, roztvárajúc to milosrdenstvo, ktoré má v srdci: odpúšťa, objíma, chápe, približuje sa, taký je Ježiš!

 

Niekedy zabúdame, že u Ježiša nešlo o ľahkú lásku za nízku cenu. Evanjeliá zachytávajú prvé negatívne reakcie voči Ježišovi práve vtedy, keď istému človeku odpustil hriechy (por. Mk 2,1-12). Bol to muž, ktorý trpel dvojnásobne: pretože nemohol kráčať a pretože cítil, že zlyhal.

 

A Ježiš chápe, že tá druhá bolesť je väčšia od prvej, až do tej miery, že sa ho hneď ujíma s ohlasovaním oslobodenia: «Synu, odpúšťajú sa ti hriechy!» (v. 5). Oslobodzuje ho od toho pocitu skľúčenosti z vlastného zlyhania. A vtedy niektorí zákonníci – to sú tí, čo veria, že oni sú dokonalí: a myslím na mnohých katolíkov, ktorí sa pokladajú za dokonalých a pohŕdajú inými... toto je smutné... – niektorí tam prítomní zákonníci sa pohoršili nad týmito Ježišovými slovami, ktoré im znejú ako rúhanie, keďže len Boh môže odpúšťať hriechy.

 

My ktorí sme zvyknutí zakusovať odpúšťanie hriechov, niekedy až príliš „lacno“, mali by sme si niekedy spomenúť, čo sme stáli Božiu lásku. Každý z nás stál dosť: život Ježiša! On by ho bol dal aj pre iba jedného z nás.

 

Ježiš ide na kríž nie preto, že uzdravuje chorých, že káže lásku, že ohlasuje blahoslavenstvá. Boží Syn ide na kríž predovšetkým preto, lebo odpúšťa hriechy, pretože chce úplné, definitívne oslobodenie ľudského srdca. Pretože neakceptuje, že ľudská bytosť strávi celý svoj život s tým nezmazateľným „tetovaním“, s myšlienkou, že nemôže byť prijatá milosrdným srdcom Boha. A s týmito pocitmi Ježiš ide naproti hriešnikom, ktorými sme my všetci.

 

Takto sa hriešnikom dostáva odpustenie. Nie sú len upokojení na úrovni psychologickej, pretože sú oslobodení od pocitu viny. Ježiš robí oveľa viac: ponúka ľuďom, ktorí zlyhali, nádej nového života. „Ale, Pane ja som handra“ – „Pozeraj dopredu a dám ti nové srdce“. Toto je nádej, ktorú nám dáva Ježiš. Život poznačený láskou.

 

Mýtnik Matúš sa stáva apoštolom Krista. Matúš, ktorý je zradcom vlasti, zdieračom ľudí. Zachej, skorumpovaný jerišský boháč – ten mal určite titul úplatkára –, mení sa na dobrodinca chudobných. Žena zo Samárie, ktorá mala piatich mužov a teraz žila s ďalším, počuje prísľub „živej vody“, ktorá v nej môže vyvierať natrvalo (Jn 4,14). Takto Ježiš mení srdce, robí tak s nami všetkými.

 

Osoží nám pomyslieť na to, že Boh si nevybral ako prvý základ na sformovanie svojej Cirkvi ľudí, ktorí nikdy nepochybili. Cirkev je ľud hriešnikov, ktorí zažívajú milosrdenstvo a odpustenie Boha. Peter pochopil viac pravdy o sebe počas spevu kohúta, než pri svojich poryvoch šľachetnosti, ktoré mu vydúvali hruď v pocite nadradenosti nad ostatnými.

 

Bratia a sestry, všetci sme úbohí hriešnici, odkázaní na Božie milosrdenstvo, ktoré má silu zmeniť nás a dať nám novú nádej, a to každý deň. A robí to! A ľuďom, ktorí pochopili túto základnú pravdu, Boh darúva poslanie najkrajšie na svete, a to lásku k bratom a sestrám, a ohlasovanie milosrdenstva, ktoré on neodopiera nikomu. A toto je naša nádej. Poďme vpred s touto dôverou v odpustenie, v Ježišovu milosrdnú lásku.

 

 

6. augusta

 

Anjel Pána so Svätým Otcom: Cez leto načerpajme nové sily pre telo i dušu

 

Vatikán 6. augusta – V dnešnú nedeľu, ktorá sa kryje so sviatkom Premenenia Pána, Svätý Otec František v poludňajšom príhovore povzbudil veriacich využiť leto na užší duchovný kontakt s Bohom cez rozjímavú modlitbu nad Svätým písmom. Zaželal všetkým, aby im dovolenkový čas poslúžil na regeneráciu tela i ducha, pričom osobitne pamätal na tých, ktorí si bežnú dovolenku z rôznych dôvodov nemôžu dovoliť.

 

V biblickom zamyslení pápež František predstavil odkaz udalosti Ježišovho premenenia na hore Tábor ako „posolstvo nádeje“, ktoré pozýva „stretnúť sa s Ježišom, aby sme slúžili bratom“. Všetkých, osobitne trpiacich a prenasledovaných, zveril Svätý Otec do ochrany Božej Matky, ktorú nazval „počúvajúcou Pannou“.

 

Plné znenie nedeľného príhovoru Svätého Otca pred modlitbou Anjel Pána

 

Milí bratia a sestry, dobrý deň!

 

V túto nedeľu slávime liturgický sviatok Premenenia Pána. Dnešná evanjeliová stať rozpráva, ako sa apoštoli Peter, Jakub a Ján stali svedkami tejto neobyčajnej udalosti. Ježiš ich vzal so sebou «a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty» (Mt 17,1). Zatiaľ čo sa Ježiš modlil, výraz jeho tváre sa zmenil, žiaril ako slnko a jeho odev zbelel ako svetlo. Vtedy sa zjavili Mojžiš a Eliáš a začali s Ježišom viesť rozhovor. V tomto momente, Peter povedal Ježišovi: «Pane, dobre je nám tu. Ak chceš, urobím tu tri stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi» (v. 4). Keď Peter ešte hovoril, zahalil ich jasný oblak.

 

Udalosť Premenenia Pána nám ponúka posolstvo nádeje – takto aj my budeme s Ježišom –: pozýva nás stretnúť sa s Ježišom, aby sme slúžili bratom.

 

Výstup učeníkov na vrch Tábor nás privádza zamyslieť sa nad dôležitosťou odpútania sa od svetských záležitostí, aby sme sa mohli vydať na cestu hore a kontemplovať Ježiša. Ide o to, aby sme sa v stíšení pripravili na pozorné načúvanie Kristovi, milovanému Synovi Otca, a tým opätovne vyhľadávali okamihy na modlitbu, ktoré umožňujú pokorné a radostné prijatie Božieho slova.

 

V tomto duchovnom výstupe, v tomto odpútaní sa od svetských záležitostí, sme povolaní znovu objavovať upokojujúce a regenerujúce ticho z meditácie nad Evanjeliom, z čítania Biblie, ktoré privádza k cieľu bohatému na krásu, jas a radosť. Túto vnútornú krásu, túto radosť, ktorú Božie slovo v nás plodí, začneme vnímať, keď sa s Bibliou v ruke ponoríme do ticha.

 

Z tohto hľadiska je obdobie leta prozreteľnostnou chvíľou na to, aby sme umocnili našu snahu hľadať a stretnúť sa s Pánom. V tomto období sú študenti oslobodení od školských povinností a veľa rodín je na dovolenkách; je dôležité, aby človek mohol v čase dovoleniek a oddychu od každodennej práce načerpať nové sily pre telo i ducha a prehlboval tak svoj duchovný život.

 

Na konci úžasného zážitku Premenenia, učeníci zostúpili z vrchu (porov. v. 9) a ich oči a srdce boli zo stretnutia s Pánom premenené. Aj my môžeme prejsť tým istým. Vždy živšie objavovanie Ježiša nie je samo osebe koniec, ale privádza nás k „zostupu z vrchu“, aby sme sa – naplnení silou božieho Ducha – odhodlali k novým krokom na ceste opravdivého obrátenia a vytrvalo svedčili o láske ako zákone každodenného života.

 

Premenení Kristovou prítomnosťou a zápalom jeho Slova budeme konkrétnym znakom Božej oživujúcej lásky pre všetkých našich bratov, zvlášť pre trpiacich, pre všetkých tých, čo sú osamelí a opustení, pre chorých a pre to množstvo mužov a žien v rôznych končinách sveta, ktorí sú ponižovaní nespravodlivosťou, aroganciou moci a násilím.

 

Počas Premenenia zaznel hlas nebeského Otca: «Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie; počúvajte ho» (v. 5). Pozrime sa na Máriu, počúvajúcu Pannu, ktorá je vždy pripravená prijať a v srdci uchovávať každé slovo božského Syna (porov. Lk 1,51). Kiež nám naša Matka a Matka Božia pomáha naladiť sa na Božie Slovo, aby sa tak Kristus stal svetlom a vodcom celého nášho života.

 

Zverujeme jej prázdninový čas všetkých, aby bol pohodový a prospešný, no najmä jej zverujeme leto všetkých tých, ktorí si nemôžu užívať čas dovoleniek, nakoľko im v tom bráni vek, zdravotné či pracovné dôvody, ekonomická tieseň alebo iné problémy, aby bolo leto predsa len pre nich časom odpočinku, spríjemneným prítomnosťou priateľov a veselými chvíľami.

 

 

23. júla

Pápež František pri Anjel Pána: Čo sa zdalo byť kúkoľom, môže sa stať pšenicou

Vatikán 23. júla – Nedeľňajšie poludnie patrilo na Vatikánskom námestí modlitbe Anjel Pána, po ktorej veriaci prijali požehnanie Svätého Otca. V krátkom zamyslení pápež František rozobral Ježišovo podobenstvo o pšenici a kúkoli. Vysvetlil, že Boh nám svojou múdrosťou „pomáha pochopiť, že dobro a zlo nemožno stotožňovať s istými vymedzenými územiami či určitými ľudskými skupinami“ a nálepkovať ľudí ako dobrých či zlých. „Deliaca čiara medzi dobrom a zlom prechádza srdcom každej osoby“, pripomenul Svätý Otec.

Ježišovo podobenstvo nás chce naučiť trpezlivým „Božím časomieram“ a „Božiemu pohľadu“, vysvetlil ďalej pápež František. Výsledkom toho je podľa jeho slov naplnenie nádeje na obrátenie hriešnika: „Vďaka blahodarnému vplyvu túžobného očakávania sa to, čo bolo alebo sa zdalo byť kúkoľom, môže nakoniec stať dobrou plodinou,“ povedal v dnešnom príhovore z okna Apoštolského paláca pápež František.

Po spoločnej modlitbe Anjel Pána a apoštolskom požehnaní Svätý Otec vyslovil naliehavú výzvu k pokojnému riešeniu súčasných napätí v Jeruzaleme:

„S rozochvením sledujem vážne napätia a násilnosti v týchto dňoch v Jeruzaleme. Cítim potrebu vyjadriť dôraznú výzvu k umiernenosti a dialógu. Pozývam vás pripojiť sa ku mne v modlitbe, aby Pán všetkým vnukol úmysly zmierenia a pokoja.“

Celý príhovor Svätého Otca pred modlitbou Anjel Pána

Milí bratia a sestry, dobrý deň!

Dnešná evanjeliová stať nám podáva tri podobenstvá, ktorými Ježiš hovorí zástupom o Božom kráľovstve. Pristavím sa pri tom prvom: o dobrej pšenici a kúkoli, ktoré znázorňuje problém zla vo svete a zdôrazňuje Božiu trpezlivosť (porov. Mt 13,24-30.36-43). Koľko trpezlivosti má Boh! Toto môže povedať aj každý z nás: „Koľko trpezlivosti má so mnou Boh!“ Evanjeliový príbeh sa odohráva na roli a má dvoch opačných protagonistov. Na jednej strane majiteľa role, ktorý reprezentuje Boha a rozsieva dobré semeno, na druhej strane nepriateľa, ktorý znázorňuje Satana, a rozsieva burinu.

Postupom času medzi pšenicou rastie aj kúkoľ. A k tomuto majú majiteľ role a jeho sluhovia rozdielne postoje. Sluhovia by chceli zasiahnuť a kúkoľ vytrhať; avšak majiteľ, ktorému záleží predovšetkým na záchrane pšenice, im oponuje slovami: „Nie, lebo pri zbieraní kúkoľa by ste mohli vytrhnúť aj pšenicu“ (v. 29). Týmto obrazom Ježiš hovorí, že dobro a zlo sú natoľko vzájomne prepletené, že je nemožné ich oddeliť, a tak vykoreniť všetko zlo. To môže urobiť iba Boh, a urobí tak pri poslednom súde. So svojimi dvojznačnosťami a zloženým charakterom je prítomná situácia tým poľom slobody, poľom slobody kresťanov, na ktorom sa odohráva náročné konanie rozlišovania medzi dobrom a zlom.

Na tomto poli teda ide o spojenie – vo veľkej dôvere v Boha a jeho prozreteľnosť – dvoch zjavne si odporujúcich prístupov: rozhodnosti a trpezlivosti. Rozhodnosť je vo vôli byť zo všetkých svojich síl dobrou pšenicou – všetci to chceme, zo všetkých síl –, a teda strániť sa zla a jeho lákadiel. Trpezlivosť znamená dať prednosť takej Cirkvi, ktorá je kvasom v ceste a nebojí sa, že si zašpiní ruky pri praní šatstva svojich detí, pred akousi Cirkvou „čistých“, ktorá si nárokuje súdiť prv než nastane čas, kto je v Božom kráľovstve a kto nie.

Pán, ktorý je vtelenou Múdrosťou, nám dnes pomáha pochopiť, že dobro a zlo nemožno stotožňovať s istými vymedzenými územiami či určitými ľudskými skupinami: „Títo sú dobrí, a tamtí zlí“. Hovorí nám, že deliaca čiara medzi dobrom a zlom prechádza srdcom každej osoby, prechádza srdcom každého z nás, čiže: všetci sme hriešnici. Mám chuť požiadať vás: „Kto nie je hriešnik, nech zdvihne ruku“. Nikto! Pretože všetci nimi sme, všetci sme hriešnici.

Ježiš Kristus, svojou smrťou na kríži a svojím zmŕtvychvstaním, nás oslobodil z otroctva hriechu a dáva nám milosť kráčať novým životom; ale spolu s krstom nám dal aj sviatosť zmierenia, lebo vždy potrebujeme odpustenie našich hriechov. Pozerať sa stále a výlučne len na to zlo, ktoré je mimo nás, znamená nechcieť uznať hriech, ktorý je aj v nás.

A ďalej, Ježiš nás učí inému spôsobu, ako hľadieť na pole sveta, ako pozorovať skutočnosť. Sme pozvaní naučiť sa Božím časomieram – ktoré nie sú ako tie naše – a naučiť sa aj Božiemu „pohľadu“: vďaka blahodarnému vplyvu túžobného očakávania sa to, čo bolo alebo sa zdalo byť kúkoľom, môže nakoniec stať dobrou plodinou. Toto je skutočnosť obrátenia. Je to perspektíva nádeje!

Nech nám Panna Mária pomáha vnímať uprostred reality, ktorá nás obklopuje, nie iba to, čo je nečisté a zlé, ale aj to, čo je dobré a krásne; aby sme strhli masku Satanovmu dielu, ale najmä aby sme dôverovali Božiemu pôsobeniu, ktoré zúrodňuje dejiny.

 

16. júla

Anjel Pána so Svätým Otcom: Zušľachtime si pôdu srdca spoveďou a modlitbou

Vatikán 16. júla – V júli sa verejný program Svätého Otca obmedzuje na nedeľné poludňajšie stretnutia pri modlitbe Anjel Pána, preto viacerí pútnici a návštevníci Ríma využili príležitosť, aby dnes napoludnie na Námestí sv. Petra prijali apoštolské požehnanie. Pápež František sa v krátkej katechéze venoval evanjeliovému podobenstvu o rozsievačovi (Mt 13,1-23). Veriacich povzbudil k zušľachťovaniu pôdy svojho srdca sviatosťou zmierenia a modlitbou, aby sa stala úrodnou pre prijatie Božieho slova.

Svätý Otec pri príležitosti sviatku Panny Márie Karmelskej zablahoželal všetkým karmelitánom: „Chcel by som pozdraviť osobitne sestry a bratov karmelitánov v deň ich sviatku. Prajem im, aby dokázali naďalej s rozhodnosťou kráčať po ceste kontemplácie.“

Na vatikánskom námestí bola prítomná aj veľká skupina veriacich z Venezuely. Obyvateľov krajiny, ktorá už niekoľko mesiacov trpí vážnou politickou a ekonomickou krízou, pápež ubezpečil o svojej modlitbe: „S osobitným pozdravom sa obraciam na venezuelskú katolícku komunitu, v opätovnej modlitbe za vašu krajinu.“

Plné znenie príhovoru Svätého Otca pred modlitbou Anjel Pána

„Milí bratia a sestry, dobrý deň!

Keď sa Ježiš prihováral ľuďom, používal jednoduchý jazyk a poslúžil si aj obrazmi, príkladmi vzatými z každodenného života, aby ho tak mohli všetci ľahko pochopiť. Ľudia ho preto ochotne počúvali a cenili si jeho posolstvo, ktoré im priamo prenikalo do srdca. Nebol to teda ten komplikovaný jazyk, ktorým v tom čase hovorili zákonníci, ktorý sa nedal dobre pochopiť a bol plný rigídnosti, čím ľudí odpudzoval. Ježiš so svojím spôsobom reči umožňoval chápať Božie kráľovstvo; nešlo o zložitú teológiu. Príklad toho nám prináša dnešné evanjelium: podobenstvo o rozsievačovi.

Rozsievačom je Ježiš. Všimnime si, že týmto vyobrazením sa Ježiš predstavuje ako ten, čo sa nenanucuje, ale ponúka; nepriťahuje nás tým, že sa nás zmocňuje, ale tým, že sa nám dáva: rozhadzuje osivo. S trpezlivosťou a štedrosťou rozsieva svoje Slovo, ktoré nie je návnadou či pascou, ale je semienkom, ktoré môže priniesť úrodu. A kedy môže priniesť úrodu? Vtedy, ak ho prijmeme.

Podobenstvo sa teda predovšetkým týka nás: skutočne hovorí viac o pôde než o rozsievačovi. Ježiš ako keby vykonával akýsi „duchovný röntgen“ nášho srdca, ktoré je pôdou, na ktorú padá semienko Slova. Naše srdce, tak ako pôda, môže byť dobré, a vtedy Slovo prináša úrodu, a hojnú. Ale môže byť aj tvrdé, nepreniknuteľné. To sa deje vtedy, keď Slovo počúvame, ale ono sa od nás odráža presne tak ako od cesty: neprenikne dovnútra.

Okrem dobrej pôdy a asfaltovej cesty – ak hodíme semienko na dlažbu, nevyrastie nič – sú tu však ešte dva prechodové druhy pôdy, ktoré v rozličnej miere môžeme mať v sebe. Ježiš hovorí, že prvou takou je skalnatá pôda. Skúsme si to predstaviť: skalnatá pôda je tá, „kde nie je veľa zeme“ (porov. v. 5); semienko vzíde, no nepodarí sa mu zapustiť hlboké korene. Takéto je povrchné srdce, ktoré Pána prijme, chce sa modliť, chce milovať a vydávať svedectvo, ale nevydrží, unaví sa a nikdy už opäť „nenaštartuje“. Je to srdce bez hĺbky, kde majú skaly lenivosti prevahu nad dobrou pôdou; kde je láska nestálou a prchavou. Nuž, kto Pána prijíma len vtedy, keď sa mu to hodí, ten úrodu neprinesie.

A napokon je tu pôda tŕnitá, plná krovín, ktoré zadúšajú dobré rastliny. Čo tieto kríky predstavujú? „Svetské radosti a klam bohatstva“ (v. 22), hovorí Ježiš veľmi jasne. Kríkmi sú neresti, ktoré Bohu uštedrujú údery, zadúšajú jeho prítomnosť v nás: sú to predovšetkým modly svetského bohatstva, život chamtivosti, život pre seba samých, pre bohatstvo a moc. Ak si pestujeme tieto kríky, zadúšajú Boží rast v nás. Každý z nás môže rozpoznať svoje menšie či väčšie kríky, neresti, ktoré prebývajú v jeho srdci; tie viac či menej zakorenené kry, ktoré sa Bohu nepáčia a zabraňujú človeku mať čisté srdce. Treba ich vytrhnúť, inak Slovo neprinesie úrodu, semienko sa nevyvinie.

Drahí bratia a sestry, Ježiš nás dnes pozýva pozrieť sa dovnútra: poďakovať sa za našu dobrú pôdu a pracovať na tých pôdach, ktoré ešte nie sú dobré. Pýtajme sa, či je naše srdce otvorené s vierou prijať semeno Božieho slova. Pýtajme sa, či je tých našich skál lenivosti ešte mnoho a či sú veľké; odhaľujme a pravým menom pomenujme naše kríky nerestí. Nájdime odvahu pustiť sa do náležitého zušľachtenia pôdy, poriadneho zušľachtenia nášho srdca tým, že prinesieme Pánovi vo svätej spovedi a v modlitbe naše skaly a naše kríky. Keď tak urobíme, Ježiš, dobrý rozsievač, rád urobí aj prácu naviac: očistí naše srdce, odstráni skaly a tŕnie, ktoré udúšajú Slovo.

Božia Matka, ktorú si dnes pripomíname titulom Preblahoslavená Panna Mária z hory Karmel, neprekonateľná v prijímaní Božieho slova a v jeho uskutočňovaní (porov. Lk 8,21), nech nám pomáha očisťovať naše srdce a udržiavať si v ňom Pánovu prítomnosť.“

 

9. júla

Anjel Pána so Svätým Otcom: Poďme k Ježišovi s našou vyčerpanosťou

Vatikán 9. júla – Poďme k Ježišovi s našou vyčerpanosťou, nezostaňme ležať pod ťarchami života. Takto dnes vyzval Svätý Otec veriacich pri poludňajšej modlitbe Anjel Pána. Letnou horúčavou rozpálené Námestie sv. Petra dnes zaplnili spolu s domácimi Talianmi a pútnikmi z iných národov aj pútnici z Poľska, ktorí prišli až do Ríma na bicykloch. Svätý Otec okrem nich osobitne pozdravil aj mládežnícky spevácky zbor z Taiwanu. Na diaľku tiež pozdravil veľkú púť Rádia Mária, ktorá sa dnes konala v Čenstochovej.

V plnom znení prinášame príhovor Svätého Otca Františka pred poludňajšou modlitbou Anjel Pána, v ktorom priblížil odkaz evanjelia 14. nedele obdobia cez rok:

„Milí bratia a sestry, dobrý deň!

V dnešnom Evanjeliu Ježiš hovorí: «Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním» (Mt 11,28). Ježišov výrok nie je vyhradený iba niekomu z jeho priateľov. Nie, obracia sa ním na „všetkých“ tých, čo sú unavení a gniavení životom. Napokon, kto by sa mohol cítiť byť z tohto pozvania vyňatý? Pán pozná, aký ťažký vie byť život. On vie, že srdce vyčerpávajú mnohé veci: sklamania a zranenia z minulosti, bremená, ktoré treba niesť i príkoria, ktoré treba znášať v súčasnosti, neistoty a starosti o budúcnosť.

Zoči-voči tomuto všetkému je prvým Ježišovým slovom pozvanie. Pozvanie pohnúť sa a reagovať: „Poďte“. V situácii nezdarov je chybou zostať nehybne ležať na lopatkách. Zdá sa to samozrejmé, no aké ťažké je reagovať a otvoriť sa! Nie je to ľahké. V tmavých okamihoch príde človeku ako prirodzené, že chce zostať iba sám so sebou a dumať nad tým, aký nespravodlivý je život, akí nevďační sú druhí, aký zlý je svet, a tak ďalej. Všetci to poznáme. Nie raz sme už takúto hroznú situáciu zažili. Avšak keď sa takto uzavrieme do seba, všetko vidíme čierne. Môže to dospieť dokonca až k tomu, že si na smútok zvykneme a on sa v nás udomácni. Takýto smútok nás zráža k zemi, tento smútok je hrozná vec. Ježiš nás naopak chce vytiahnuť z týchto „pohyblivých pieskov“ a preto každému hovorí: „Poď!“ – „Kto?“ – „Ty, ty, aj ty...“. Úniková cesta spočíva vo vzťahu, v tom, že natiahneš ruku a pozdvihneš zrak k tomu, ktorý ťa skutočne miluje.

Vyjsť zo seba samého ale nestačí. Treba vedieť, kam sa treba vydať. Veľa cieľov je totiž klamlivých: sľubujú úľavu a rozptyľujú len na chvíľu, uisťujú o pokoji a obveseľujú, ale potom zanechajú človeka v osamelosti, v akej bol predtým. Sú to iba „ohňostroje“. A tak Ježiš ukazuje, kam má človek ísť: „Poďte ku mne“. Koľkokrát v životných ťažkostiach alebo v situácii, ktorá nám spôsobuje zármutok, skúšame o nich hovoriť s niekým, kto by nás vypočul, s priateľom, s odborníkom... Robiť tak je veľmi dobré. Avšak nezabúdajme na Ježiša! Nezabúdajme sa otvoriť práve jemu a vyrozprávať mu náš život, zveriť mu osoby a situácie. Možno sú v našom živote isté „zóny“, ktoré sme mu ešte nikdy neotvorili a ktoré zostali v tme, lebo ešte nikdy neuzreli Pánovo svetlo. Každý z nás má svoj vlastný príbeh. A ak niekto má nejakú tú tmavú zónu, vyhľadajte Ježiša, choďte za misionárom milosrdenstva, choďte za kňazom, choďte... Choďte teda k Ježišovi a vyrozprávajte mu to. Dnes hovorí každému: „Odvahu, nepoddávaj sa ťažkostiam života, neuzatváraj sa pre strachy a hriechy, ale príď ku mne!“.

Ježiš nás očakáva, očakáva nás neustále; no nie preto, aby čarovne rozriešil naše problémy, ale aby nás v nich urobil silnými. Ježiš nám nesníma životné bremená, ale úzkosť srdca; neberie nám z pliec kríž, ale nesie ho s nami. S ním sa každé bremeno stáva ľahkým (porov. v. 30), lebo on je tá posila, ktorú hľadáme. Keď do života vstúpi Ježiš, prichádza pokoj, ktorý zostáva aj uprostred skúšok, v útrapách. Poďme k Ježišovi, dajme mu svoj čas, stretnime sa s ním každý deň v modlitbe, v dôvernom osobnom dialógu; navyknime si na jeho Slovo, bez strachu objavujme jeho odpustenie, sýťme sa jeho Chlebom života: pocítime, ako sme milovaní, pocítime jeho útechu.

Je to sám Ježiš, čo nás o to takmer nástojčivo žiada. Opakuje to ešte aj na konci dnešného evanjelia: «Učte sa odo mňa [...] a nájdete odpočinok pre svoju dušu» (v. 29). A tak sa učme prichádzať za Ježišom, a zatiaľ čo budeme počas letných mesiacov hľadať trochu odpočinku od toho, čo unavuje telo, nezabudnime nachádzať pravú regeneráciu v Pánovi. Nech nám v tom pomáha Panna Mária, naša Matka, ktorá sa o nás vždy stará, keď sme zmorení a gniavení životom, a sprevádza nás k Ježišovi.“

 

7. júla

Posolstvo pápeža Františka účastníkom stretnutia G20 v Hamburgu

 

Vatikán/Nemecko 7. júla – Svätý Otec František zaslal účastníkom stretnutia G20 v Hamburgu svoje posolstvo. V liste adresovanom nemeckej kancelárke Angele Merkelovej ponúka niekoľko podnetov pre uvažovanie nad svetovými problémami. Robí tak najmä v duchu štyroch filozofických princípov, ktoré predstavil vo svojej exhortácii Evangelii gaudium.

 

„V srdciach a v mysliach vládcov a v každej etape aktualizácie politických opatrení je potrebné dať absolútnu prioritu chudobným, utečencom, trpiacim, vysídleným a vylúčeným, bez ohľadu na národnosť, rasu, vierovyznanie alebo kultúru a odmietnuť vojenské konflikty,“ píše lídrom G20 pápež František.

 

Spolu s vysvetlením zásady, že „celok je viac než jednotlivé časti“, pripomína aj skutočnosť, že okrem skupiny G 20, ktorá predstavuje len 10% ľudstva, je tu aj ďalších 90% obyvateľov zeme. V tejto súvislosti sa podľa jeho slov ukazuje dôležitosť úlohy OSN a úsilia o multilaterálnosť.

 

Svojím posolstvom pápež František nadviazal na predchádzajúcu iniciatívu pápeža Benedikta XVI., ktorý sa podobne v roku 2009 obrátil listom na účastníkov G20 v Londýne.

 

Plné znenie Posolstva pápeža Františka účastníkom G20 v Hamburgu

 

Jej Excelencii pani Angele Merkelovej, kancelárke Spolkovej republiky Nemecko

 

V nadväznosti na naše nedávne stretnutie vo Vatikáne a odpovedajúc na Vašu priliehavú žiadosť, túžim sa podeliť s niektorými myšlienkami, ktoré mne i všetkým pastierom Katolíckej cirkvi ležia na srdci vzhľadom na stretnutie G20, na ktorom sa zúčastňujú hlavy štátov a vlád skupiny hlavných ekonomík sveta a najvyšší predstavitelia Európskej únie. Pokračujem tak aj v iniciatíve pápeža Benedikta XVI., ktorú začal v apríli 2009 pri príležitosti stretnutia G20 v Londýne. Môj predchodca podobne napísal Vašej Excelencii aj v roku 2006, pri príležitosti nemeckého predsedníctva v Európskej únii a G8.

 

Chcem v prvom rade vyjadriť Vám a predstaviteľom, ktorí sa stretnú v Hamburgu moje ocenenie úsilia vynaloženého na zabezpečenie zvládnuteľnosti riadenia (governability) a stabilizácie svetovej ekonomiky, s osobitným zreteľom na finančné trhy, na obchod, na daňové problémy, a všeobecnejšie na to, aby rast svetovej ekonomiky bol inkluzívny a udržateľný (porov. Prehlásenie G20 v Chang-čou, z 5. septembra 2016). Tieto snahy, ako to predpokladá pracovný program stretnutia, sú neoddeliteľné od upriamenia pozornosti na prebiehajúce konflikty a na svetový problém migrácie.

 

V programovom dokumente môjho pontifikátu adresovanom katolíckym veriacim, v Apoštolskej exhortácii Evangelii gaudium, som navrhol štyri princípy konania pri budovaní bratskej, spravodlivej a mierovej spoločnosti: čas je nadradený priestoru; jednota prevláda nad konfliktom; skutočnosť je dôležitejšia než myšlienka; celok je viac než jednotlivé časti. Je jasné, že tieto línie činnosti patria k dlhovekej múdrosti celého ľudstva, a preto si myslím, že môžu poslúžiť ako príspevok k reflexii na stretnutí v Hamburgu a aj na hodnotenie jeho výsledkov.

 

Čas je nadradený priestoru. Závažnosť, komplexnosť a vzájomné prepojenie svetových problémov sú také, že neexistujú okamžité a plne uspokojivé riešenia. Žiaľ, migračná dráma, neoddeliteľná od chudoby a zostrená vojnami, je toho dôkazom. Je zato možné dať do pohybu procesy, ktoré budú schopné ponúknuť pokrokové a nie traumatizujúce riešenia a priviesť v relatívne krátkom čase k slobodnému pohybu a k stabilite osôb, čo je výhodné pre všetkých. Predsa však si toto napätie medzi priestorom a časom, medzi limitom a plnosťou, žiada presne opačný pohyb vo svedomí vládcov a mocných. Účinné riešenie nevyhnutne rozložené v čase bude možné len vtedy, ak cieľový zámer procesu je jasne prítomný v jeho plánovaní. V srdciach a v mysliach vládcov a v každej etape aktualizácie politických opatrení je potrebné dať absolútnu prioritu chudobným, utečencom, trpiacim, vysídleným a vylúčeným, bez ohľadu na národnosť, rasu, vierovyznanie alebo kultúru a odmietnuť vojenské konflikty.

 

Na tomto mieste nemôže chýbať v príhovore k predstaviteľom štátov a vlád krajín G20 a celej svetovej komunite naliehavá výzva vzhľadom na tragickú situáciu v Južnom Sudáne, v panve Čadského jazera, v oblasti Afrického rohu a v Jemene, kde je 30 miliónov ľudí bez jedla a vody potrebnej na prežitie. Postavenie sa k týmto situáciám na zaistenie okamžitej pomoci týmto národom bude znakom serióznosti a úprimnosti nasadenia v strednodobom horizonte reformy svetovej ekonomiky a garanciou jej efektívneho rozvoja.

 

Jednota prevláda nad konfliktom. História ľudstva, aj dnes, nám predstavuje široký záber aktuálnych a potenciálnych konfliktov. Vojna, jednako nie je nikdy riešením. V tesnej blízkosti storočnice Listu Benedikta XV. predstaviteľom bojujúcich národov, cítim povinnosť žiadať svet ukončiť všetky tieto nezmyselné krviprelievania. Cieľom G20 a iných podobných každoročných stretnutí je vyriešiť v pokoji ekonomické rozdiely a nájsť spoločné finančné a obchodné pravidlá, ktoré umožnia integrálny rozvoj všetkých, aby sa dosiahlo naplnenie Agendy 2030 a Cieľov udržateľného rozvoja (porov. Prehlásenie G20 v Chang-čou z 5. septembra 2016). Toto však nebude možné, ak sa všetky strany nezasadia za celkové zníženie úrovne konfliktov, za zastavenie súčasných pretekov v zbrojení a nezrieknu sa priameho či nepriameho zapájania sa do konfliktov, a rovnako ak sa neakceptuje diskusia čestným a transparentným spôsobom o všetkých názorových rozdieloch. Tragickým protirečením a nezrovnalosťou je na jednej strane zdanlivá jednota vyjadrovaná na spoločných fórach o ekonomických a sociálnych otázkam, a na druhej strane zámerné či pasívne akceptovanie pretrvávania vojenských konfliktov.

 

Realita je dôležitejšia ako myšlienka. Tragické ideológie prvej polovice 20. storočia boli nahradené novými ideológiami absolútnej autonómie trhu a finančnej špekulácie (poprv. EG 56). Tie zanechávajú boľavú stopu vylúčenia, skartácie a tiež smrti. Avšak v politických a ekonomických úspechoch, ktoré tiež nechýbali v minulom storočí, vždy badať zdravý a múdry pragmatizmus, ktorý sa riadi prvenstvom človeka a úsilím o integrovanie a koordinovanie odlišných a často protichodných skutočností, vychádzajúc z rešpektu voči každému jednotlivému občanovi. V tomto zmysle prosím Boha, aby stretnutie v Hamburgu bolo osvietené príkladom európskych a svetových predstaviteľov, ktorí vždy uprednostňovali dialóg a hľadanie spoločných riešení: Schuman, De Gasperi, Adenauer, Monnet a mnohí ďalší.

 

Celok je viac než jednotlivé časti. Problémy sa musia riešiť konkrétne a so všetkou potrebnou pozornosťou k ich osobitosti, ale aby riešenia boli trvácne, nemôžu byť bez širšej vízie a musia brať do úvahy dopady na všetky krajiny a všetkých ich obyvateľov, a tiež rešpektovať ich pohľady a názory. Chcem zopakovať varovanie, ktoré adresoval Benedikt XVI. stretnutiu G20 v Londýne v roku 2009. I keď je odôvodnené, že stretnutia G20 sa obmedzujú na limitovaný počet krajín, ktoré reprezentuje 90% svetovej produkcie materiálnych dobier a služieb, táto skutočnosť má viesť prítomných k hlbokej reflexii. Tie štáty a osoby, ktorých hlas má menšiu silu na svetovej politickej scéne, sú presne tí, ktorí najviac trpia škodlivými dôsledkami ekonomických kríz, za ktoré nesú malú či nijakú zodpovednosť. Zároveň táto veľká väčšina, ktorá v ekonomických termínoch reprezentuje len 10% z celku, je tou časťou ľudstva, ktorá má najväčší potenciál prispievať k rozvoju všetkých. Preto je na mieste stále poukazovať na OSN, na programy a pridružené agentúry a regionálne organizácie, rešpektovať a ctiť si medzinárodné zmluvy a naďalej podporovať multilaterálnosť, aby riešenia boli skutočne univerzálnymi a trvácnymi, v prospech všetkých (porov. Benedikt XVI., List p. Gordonovi Brownovi, 30. marca 2009).

 

Chcel som ponúknuť tieto úvahy ako príspevok k práci G20, dôverujúc v ducha zodpovednej solidarity, ktorý vedie všetkých prítomných. Zvolávam preto požehnanie Boha na stretnutie v Hamburgu a na všetky snahy medzinárodného spoločenstva na sformovanie novej éry rozvoja, ktorý bude inovatívny, vzájomne prepojený, udržateľný, rešpektujúci životné prostredie a zahŕňajúci všetky národy a všetkých jednotlivcov (porov. Prehlásenie G20 v Chang-čou).

 

2. júla

 

Anjel Pána so Svätým Otcom: Pre učeníka je Ježiš vždy na prvom mieste

 

Vatikán 2. júla – Svätý Otec František sa v nedeľu napoludnie prihovoril veriacim zhromaždeným na Námestí sv. Petra na modlitbou Anjel Pána. V krátkej katechéze im z okna Apoštolského paláca ponúkol výklad Ježišových slov o prioritách, ktoré sa vyžadujú od učeníka - misionára. Predniesol tiež výzvu na pokojné riešenie politickej a ekonomickej krízy vo Venezuele.

 

Svätý Otec pripomenul, že vzťah s Ježišom musí u učeníka zaujímať prvé miesto. „Čím viac je Ježiš stredom učeníkovho srdca a života, tým viac z tohto učeníka presvitá Ježišova prítomnosť,“ povedal Svätý Otec. Prvoradá otázka určená každému kresťanovi je preto podľa pápežových slov nasledovná: „Stretávaš sa s Ježišom?“

 

Plné znenie príhovoru Svätého Otca pred modlitbou Anjel Pána

 

„Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

 

Dnešná liturgia nám prináša posledné výroky prejavu o misijnom poslaní v 10. kapitole Matúšovho evanjelia (porov. 10,37-42). Ježiš nimi poučuje dvanástich apoštolov v okamihu, keď ich po prvýkrát vysiela na misiu do dedín Galiley a Judey. Ježiš v tejto záverečnej časti zdôrazňuje dva aspekty, ktoré sú podstatné pre život učeníka-misionára. Tým prvým je, že učeníkovo puto s Ježišom je silnejšie ako akékoľvek iné puto. Druhým aspektom je, že misionár neprináša seba samého, ale Ježiša, a skrze neho lásku nebeského Otca. Uvedené dva aspekty navzájom súvisia, pretože čím viac je Ježiš stredom učeníkovho srdca a života, tým viac z tohto učeníka „presvitá“ Ježišova prítomnosť. Oba aspekty idú ruka v ruke.

 

Ježiš hovorí: «Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden...» (v. 37). Otcovská láska, nežnosť matky, vrúcne priateľstvo medzi bratmi a sestrami, to všetko je veľmi dobré a oprávnené, nemôže to mať ale prednosť pred Kristom. Nie preto, že by Kristus chcel, aby sme nemali srdce, či aby sme boli nevďační, práve naopak. Byť učeníkom si vyžaduje mať v prvom rade vzťah s majstrom.

 

U akéhokoľvek učeníka - či už je to laik, laička, kňaz, biskup - ide o tento prednostný vzťah. Azda prvá otázka, ktorú by sme mali klásť kresťanovi, je táto: „Stretávaš sa s Ježišom? Prosíš Ježiša?“ - Vzťah. Mohla by sa tu takmer parafrázovať Kniha Genezis: Preto muž opustí svojho otca i svoju matku a prilipne k Ježišovi Kristovi a budú jedným telom (porov. Gn 2,24).

 

Kto sa nechá pritiahnuť k Pánovi Ježišovi týmto putom lásky a života, stane sa jeho reprezentantom, jeho „vyslancom“, najmä čo sa týka spôsobu bytia, spôsobu života. A to až do tej miery, že sám Ježiš, keď vysiela učeníkov na misiu, hovorí im: «Kto vás prijíma, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal» (Mt 10,40).

 

Potrebné je, aby ľud mohol vnímať, že pre tohto učeníka je Ježiš skutočne „Pán“, že je skutočne stredom jeho života, že je pre neho všetkým. Nezáleží na tom, či má potom učeník - tak ako každá ľudská bytosť - aj svoje limity a či schybí, len aby mal dostatok pokory si to priznať. Dôležité je, aby učeník nemal dvojtvárne srdce. To je nebezpečné.

 

„Som kresťan, som Ježišov učeník, som kňaz, biskup“ - a pritom mám dvojtvárne srdce? Nie, takto to nejde. Učeník nesmie mať srdce dvojtvárne, ale jednoduché a jednoliate; srdce, ktoré nesedí na dvoch stoličkách, ale je úprimné samo k sebe i k ostatným. Dvojtvárnosť nie je kresťanská. Preto Ježiš prosí Otca, aby učeníci neprepadli duchu tohto sveta. Buď si s Ježišom, s jeho duchom, alebo si s duchom tohto sveta.

 

Skúsenosť nás kňazov nás učí jednu veľmi peknú, veľmi dôležitú vec: je to práve táto pohostinnosť voči svätému veriacemu Božiemu ľudu, je to práve ten «pohár studenej vody» (v. 42) o ktorom dnes hovorí Pán v Evanjeliu, podaný s vrúcnou vierou, ktorý ti pomáha byť dobrým kňazom! Aj v misii je prítomná istá vzájomná reciprocita: ak všetko zanecháš kvôli Ježišovi, ľudia v tebe rozpoznávajú Pána; ale súčasne ti pomáhajú, aby si sa dennodenne obracal k nemu, obnovoval sa a očisťoval z kompromisov a aby si prekonával pokušenia. Čím bližšie je totiž kňaz k Božiemu ľudu, tým bližšie sa bude cítiť k Ježišovi; a čím bližšie je kňaz k Ježišovi, tým bližšie sa bude cítiť k Božiemu ľudu.

 

Panna Mária osobne zažila, čo to znamená milovať Ježiša v nadobudnutí odstupu od seba samej, dajúc tak rodinným vzťahom nový zmysel na základe viery v neho. Nech nám svojím materským príhovorom pomáha byť slobodnými a radostnými misionármi Evanjelia.“

 

Po udelení požehnania pripojil pápež František výzvu na pokojné riešenie politickej a ekonomickej krízy vo Venezuele, sprevádzanej nepokojmi a protestmi, ktoré si už vyžiadali viacero desiatok obetí. Svätý Otec predniesol nasledujúcu výzvu:

 

„Drahí bratia a sestry, 5. júla si Venezuela pripomenie sviatok nezávislosti. Uisťujem o svojej modlitbe za túto drahú krajinu a vyjadrujem svoju blízkosť rodinám, ktoré prišli o svojich synov pri pouličných manifestáciách. Vyzývam, aby sa urobil koniec násiliu a našlo sa pokojné a demokratické riešenie krízy. Nech Naša Pani z Coromoto oroduje za Venezuelu!“

 

Po týchto slovách sa pápež František spolu s celým námestím pomodlil „Zdravas Mária“.

 

 

29. júna

Homília Svätého Otca na slávnosť sv. Petra a Pavla: Vyznanie, prenasledovanie, modlitba

 

Vatikán 29. júna – V plnom znení prinášame homíliu Svätého Otca Františka pri liturgickej slávnosti sv. Petra a Pavla, ktorej predsedal 29. júna o 9.30 na Vatikánskom námestí a počas ktorej odovzdal páliá novým arcibiskupom metropolitom.

 

Dnešná liturgia nám ponúka tri slová, ktoré sú zásadne dôležité pre život apoštola: vyznanie, prenasledovanie, modlitba.

 

Vyznanie, to je to Petrovo v evanjeliu, keď sa Pánova otázka zo všeobecnej mení na konkrétnu. Ježiš sa totiž najprv opýtal: «Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?» (Mt 16,13). Z tejto „ankety“ vychádza z viacerých strán najavo, že ľud považuje Ježiša za proroka. A tak Majster kladie učeníkom otázku, ktorá je naozaj rozhodujúca: «A za koho ma pokladáte vy?» (v. 15). V tejto chvíli odpovie iba Peter: «Ty si Mesiáš, Syn živého Boha» (v. 16). Hľa, vyznanie: uznať v Ježišovi očakávaného Mesiáša, živého Boha, Pána vlastného života.

Túto životne dôležitú otázku Ježiš dnes adresuje nám, všetkým nám, osobitne nám duchovným pastierom. Je to rozhodujúca otázka, pred ktorou neplatia odpovede podľa okolností, pretože v hre je život: a životná otázka si žiada životnú odpoveď. Pretože málo osoží poznať články viery, ak nevyznávame Ježiša ako Pána nášho vlastného života. Dnes sa nám pozerá do očí a pýta sa: „Kým som pre teba?“ Akoby povedal: „Som ešte Pánom tvojho života, nasmerovaním tvojho srdca, dôvodom tvojej nádeje, tvojou neochvejnou dôverou?“ So sv. Petrom dnes aj my obnovme našu životnú voľbu ako učeníci a apoštoli; prejdime nanovo od prvej Ježišovej otázky k tej druhej, aby sme k nemu patrili nielen slovami, ale skutkami a životom.

 

Spytujme sa, či sme salónnymi kresťanmi, ktorí vedú pletky o tom, ako sa uberajú veci v Cirkvi a vo svete, alebo sme kráčajúcimi apoštolmi, ktorí vyznávajú Ježiša životom, pretože ho majú v srdci. Kto vyznáva Ježiša, vie, že sa od neho nežiada len vyjadrovať názory, ale dať život; vie, že nemôže veriť vlažným spôsobom, ale je povolaný, aby „horel“ láskou; vie, že v živote sa nemôže nechať voľne unášať alebo si hovieť v blahobyte, ale musí vziať na seba riziko vyjdením na hlbinu, každodenným darovaním seba samého. Kto vyznáva Ježiša, je ako Peter a Pavol: nasleduje ho až do konca; nie len do istej miery, ale až do konca; a nasleduje ho jeho cestou, nie našimi cestami. Jeho cesta je cesta nového života, radosti a vzkriesenia, cesta, ktorá prechádza aj cez kríž a prenasledovania.

 

A tu je druhé slovo: prenasledovania. Nie iba Peter a Pavol dali krv pre Krista, ale celé spoločenstvo bolo v začiatkoch prenasledované, ako nám to pripomenula kniha Skutkov apoštolov (porov. 12,1). Aj dnes v rôznych častiach sveta, neraz v atmosfére mlčania – neraz mlčania spoluviny – sú mnohí kresťania odsúvaní na okraj, očierňovaní, diskriminovaní, sú terčom násilia, a to aj vražedného, často bez patričného zasadenia sa tých, ktorí by mohli presadiť rešpektovanie ich svätosvätých práv.

 

Chcel by som zdôrazniť predovšetkým to, čo hovorí apoštol Pavol, prv než má - ako to píše - «vyliať svoju krv na obetu» (2 Tim 4,6). Pre neho žiť bol Kristus (porov. Flp 1,21), a to Kristus ukrižovaný (porov. 1 Kor 2,1), ktorý za neho dal svoj život (porov. Gal 2,20). Takto, ako verný učeník, Pavol nasledoval Majstra obetujúc aj on svoj život. Bez kríža nie je Kristus, ale bez kríža nie je ani kresťan. Je to totiž «vlastné kresťanskej cnosti, že nielen koná dobro, ale vie aj znášať zlá» (Augustín, Disc. 46,13), tak ako Ježiš. Znášať zlo nie je iba mať trpezlivosť a odhodlane ísť ďalej. Znášať znamená napodobňovať Ježiša: niesť bremeno, niesť ho na pleciach pre Neho a pre druhých. Je to akceptovanie kríža, napredujúc s dôverou, že nie sme sami: ukrižovaný a vzkriesený Pán je s nami. Takto s Pavlom môžeme povedať, že «zo všetkých strán nás sužujú, ale nie sme stiesnení; sme bezradní, ale nepoddávame sa; prenasledujú nás, ale nie sme opustení» (2 Kor 4,8-9).

 

Znášať znamená vedieť víťaziť s Ježišom, na Ježišov spôsob, nie na spôsob sveta. Hľa, prečo sa Pavol – ako sme si to vypočuli – považuje za víťaza, ktorý má prijať víťazný veniec (porov. 2 Tim 4,8) a píše: «Dobrý boj som bojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval» (v. 7). Jediným správaním v jeho dobrom boji bolo žiť pre: nie pre seba samého, ale pre Ježiša a pre iných. Žil „bežiac“, čiže bez toho, aby sa šetril, naopak, zodierajúc sa. O jednej veci hovorí, že si ju zachoval: nie zdravie, ale vieru, čiže vyznanie Krista. Z lásky k nemu prežíval skúšky, ponižovania a utrpenia, ktoré sa nikdy nemajú vyhľadávať, ale majú sa prijímať. A takto sa v tajomstve bolesti obetovanej z lásky, v tomto mystériu, ktoré toľkí prenasledovaní, chudobní a chorí bratia stelesňujú aj dnes, skvie spásonosná sila Ježišovho kríža.

 

Tretím slovom je modlitba. Život apoštola, ktorý vyviera z vyznania a ústi do obety, každý deň plynie v modlitbe. Modlitba je neodmysliteľnou vodou, ktorá živý nádej a dáva rásť dôvere. Modlitba nám pomáha cítiť sa milovaní a umožňuje nám milovať. Pomáha nám kráčať vpred v temných chvíľach, pretože zapaľuje Božie svetlo. V Cirkvi je to práve modlitba, ktorá nás všetkých podopiera a pomáha nám prekonávať skúšky. Vidíme to aj v prvom čítaní: «Petra teda strážili vo väzení. Ale cirkev sa bez prestania modlila k Bohu za neho» (Sk 12,5). Cirkev, ktorá sa modlí, chráni Pán a vždy ju aj sprevádza. Modliť sa znamená zveriť mu cestu, aby sa o ňu staral. Modlitba je silou, ktorá nás spája a podopiera, je to liek proti izolácii a sebestačnosti, ktoré vedú k duchovnej smrti. Pretože ak sa nemodlíme, Duch života neveje a bez modlitby sa neotvárajú vnútorné väzenia, ktorých sme väzňami.

 

Nech nám svätí apoštoli vyprosia, aby sme mali srdce rovnaké ako oni, unavené a zmierené modlitbou. Unavené, pretože žiada, klope a prihovára sa, naplnené mnohými osobami a situáciami; ale zároveň aj zmierené, pretože, keď sa modlíme, Duch prináša útechu a silu. V Cirkvi je veľmi naliehavé mať učiteľov modlitby, ale na prvom mieste byť mužmi a ženami modlitby, ktorí žijú modlitbu!

 

Pán zasahuje, keď sa modlíme, on, ktorý je verný láske, ktorú sme mu vyznali a stojí pri nás počas skúšok. On sprevádzal cestu apoštolov a bude sprevádzať aj vás, drahí bratia kardináli, ktorí ste sa tu zišli v láske apoštolov, čo vyznali vieru krvou. Bude nablízku aj vám, drahí bratia arcibiskupi, ktorí ste dostali pálium a budete utvrdení v žití pre stádo, napodobňujúc Dobrého Pastiera, ktorý vás podporuje a nesie na svojich pleciach. Sám Pán, ktorý túži vidieť zhromaždené celé jeho stádo, nech požehnáva a ochraňuje aj Ekumenického patriarchu, drahého brata Bartolomeja, a delegáciu ktorú sem poslal na znak apoštolského spoločenstva.

 

 

Noví kardináli navštívili emeritného pápeža Benedikta XVI.

 

 

Vatikán 29. júna – Piati noví kardináli, ktorých včera kreoval v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne Svätý Otec František, prijali požehnanie do novej služby aj z rúk emeritného pápeža Benedikta XVI.

 

Na záver konzistória nastúpili spolu so Svätým Otcom do auta a odobrali sa do kláštora Mater Ecclesiae vo Vatikánskych záhradách, kde emeritný pápež býva. Ten sa s nimi zvítal vo viacerých jazykoch. S laoským kardinálom, ktorý sa Josephovi Ratzingerovi predstavil ako prvý, hovoril po francúzsky, rovnako ako s kardinálom z Mali. S prelátmi zo Španielska a Salvádoru zase hovoril v španielčine.

 

Benedikt XVI. svoj krátky príhovor zakončil slovami: „Pán nakoniec víťazí. Ďakujem vám všetkým.“ Ešte pred odchodom spolu s pápežom Františkom udelili pätici apoštolské požehnanie a na záver si urobili spoločnú fotografiu.

 

Po stretnutí s emeritným pápežom Benediktom XVI. zamierili piati noví kardináli do Auly Pavla VI., kde ich už čakali gratulácie veriacich. Arcibiskupa Štokholmu kardinála Andersa Arborelia prišlo zo Švédska povzbudil približne 450 ľudí. Početná skupina pútnikov čakala aj na arcibiskupa Bamaka v Mali kardinála Jeana Zerbu a pomocného biskupa arcidiecézy San Salvador kardinála Gregoria Rosu Cháveza.

 

Najväčšia skupina veriacich, medzi ktorými nechýbali mnohí kňazi a osoby zasväteného života, prišla zo Španielska. Na gratuláciu a stisk ruky s novým kardinálom Juanom Josém Omellom si museli počkať v rade. Naopak apoštolského vikára z Paksé kardinála Louis-Marie Linga Mangkhanekhouna, ktorý pochádza z komunistického Laosu, rodáci mohli sprevádzať v modlitbách len na diaľku.

 

28. júna

 

Pápež František kreoval kardinálov z Mali, Španielska, Švédska, Laosu a Salvádoru

 

Vatikán 28. júna - Na dnešnom riadnom verejnom konzistóriu Svätý Otec František kreoval piatich nových kardinálov: 73-ročného arcibiskupa Bamaka v Mali Jeana Zerbu, 71-ročného arcibiskupa Barcelony Juana Josého Omellu, 67-ročného štokholmského biskupa Andersa Arborelia z rehole bosých karmelitánov, 73-ročného apoštolského vikára v laoskom Paksé Louis-Marie Linga Mangkhanekhouna a 74-ročného pomocného biskupa arcidiecézy San Salvador Gregoria Rosu Cháveza.

 

Slávenie konzistória sa začalo v Bazilike sv. Petra o 16. hodine úvodnou modlitbou Svätého Otca a čítaním z Markovho evanjelia (Mk 10,32-45). V príhovore pápež František novým kardinálom pripomenul ich poslanie, ktoré ich úzko spája s Kristom: „Ježiš ‚ide pred vami‘ a žiada vás, aby ste ho rozhodne nasledovali na jeho ceste. Volá vás, aby ste hľadeli na realitu, aby ste sa nenechali rozptýliť inými záujmami, inými perspektívami.“

 

Vidieť realitu znamená podľa pápeža Františka hľadieť očami Ježiša: „Realita je kríž, je to hriech sveta, ktorý prišiel vziať na seba a vykoreniť ho zo zeme mužov a žien. Realita sú nevinní, ktorí trpia a zomierajú kvôli vojnám a terorizmu; sú to podoby otroctva, ktoré neprestávajú popierať dôstojnosť ani v dobe ľudských práv; realita je tá o utečeneckých táboroch, ktoré sa často podobajú viac na peklo, než na očistec; realita je systematické skartovanie všetkého, čo už viac neslúži, vrátane ľudí.“

 

Ježiš Kristus nepovoláva kardinálov, aby boli „kniežatami“, ale naopak aby slúžili spolu s ním, dodal na záver pápež František:

 

„Volá vás slúžiť tak ako on a spolu s ním. Slúžiť Otcovi a bratom. Volá vás, aby ste s rovnakým postojom ako on čelili hriechu sveta a jeho dôsledkom pre dnešné ľudstvo.“

 

Po príhovore Svätého Otca nasledoval obrad kreovania nových kardinálov pozostávajúci najprv z ich vyznania viery a prísahy vernosti Svätému Otcovi a jeho nástupcom. Potom už každému z kardinálov z Mali, Španielska, Švédska, Laosu a Salvádoru pápež František udelil insígnie vo forme pokrývky hlavy a prsteňa, spolu s listinou (bulou), ktorou sa im prideľuje titulárny kostol alebo diakonia. S každým z nových kardinálov si Svätý Otec vymenil znak pokoja.

 

Aktuálna štatistika Kardinálskeho kolégia

 

Po dnešnom konzistóriu sa kardinálsky zbor rozrástol na 225 členov, z ktorých 121 má právo zúčastniť sa na konkláve ako voliči. Pokiaľ ide o zastúpenie kontinentov medzi kardinálmi-voličmi, stále vedie Európa s počtom 53, na druhom mieste je Amerika s počtom 34 (Severná Amerika 17, Južná Amerika 12 a Stredná Amerika 5). O tretie miesto sa delia Afrika a Ázia, ktoré majú po 15 kardinálov. Oceánia je zastúpená štyrmi kardinálmi vo veku pod 80 rokov.

 

Na Slávnosť sv. Petra a Pavla zajtra 29. júna budú piati noví kardináli koncelebrovať s pápežom Františkom na Vatikánskom námestí pri svätej omši o 9.30. Spolu s ostatnými členmi kardinálskeho kolégia bude prítomných 36 nových arcibiskupov metropolitov, ktorí prednesú slávnostnú prísahu a Svätý Otec požehná páliá ako insígnie ich hodnosti v duchovnej službe.

 

Noví arcibiskupi pochádzajú zo všetkých kontinentov. Piati sú z Brazílie, po troch z Poľska a USA, dvaja z Filipín. Po jednom sú zastúpení metropoliti z Alžírska, Čadu, Sudánu, Kamerunu, Kene, Konga, Mozambiku, ďalej z Kanady, Kuby, Dominikánskej republiky, Venezuely, Argentíny a Čile, z Indie, Bangladéša, Vietnamu, z Indonézie, Malajzie a Francúzskej Polynézie. Z Európy je okrem Poľska zastúpené Albánsko, Francúzsko a Taliansko.

 

Plné znenie príhovoru Svätého Otca

 

«Ježiš išiel pred nimi». Toto je obraz, ktorý nám predstavuje evanjelium, ktoré sme si vypočuli (Mk 10,32-45) a ktorý vytvára pozadie aj pre akt, ktorý práve vykonávame: konzistórium na kreovanie nových kardinálov.

 

Ježiš kráča odhodlane smerom k Jeruzalemu. Veľmi dobre vie, čo ho čaká a viackrát o tom hovoril svojim učeníkom. Avšak medzi Ježišovým srdcom a srdcom učeníkov je vzdialenosť, ktorú dokáže preklenúť jedine Duch Svätý. Ježiš to vie; práve preto má s nimi trpezlivosť, hovorí k nim s úprimnosťou a predovšetkým ich predchádza, kráča pred nimi.

 

Samotní učeníci sú počas cesty rozptyľovaní záujmami, ktoré neladia s Ježišovým „riadením“, s jeho vôľou, ktorá je jedno s vôľou Otca. Napríklad – ako sme to počuli – dvaja bratia Jakub a Ján uvažujú, aké by bolo krásne sedieť po pravici a ľavici kráľa Izraela (porov. v. 37). Nedokážu vidieť realitu! Myslia si, že vidia, ale nevidia; že vedia, avšak nevedia; že rozumejú lepšie než ostatní, avšak nechápu...

 

Realita je v skutočnosti úplne odlišná, je to tá, ktorú si uvedomuje Ježiš a ktorá vedie jeho kroky. Realita je kríž, je to hriech sveta, ktorý prišiel vziať na seba a vykoreniť ho zo zeme mužov a žien. Realita sú nevinní, ktorí trpia a zomierajú kvôli vojnám a terorizmu; sú to podoby otroctva, ktoré neprestávajú popierať dôstojnosť ani v dobe ľudských práv; realita je tá o utečeneckých táboroch, ktoré sa často podobajú viac na peklo, než na očistec; realita je systematické skartovanie všetkého, čo už viac neslúži, vrátane ľudí.

 

To je to, čo vidí Ježiš, zatiaľ čo kráča smerom k Jeruzalemu. Počas svojho verejného života ukázal Otcovu nehu, uzdravujúc všetkých tých, ktorí boli pod mocou Zlého (porov. Sk 10,38). Teraz vie, že nastal čas ísť do hĺbky, vytrhnúť koreň zla a z toho dôvodu ide odhodlane smerom na kríž.

 

Aj my, bratia a sestry, kráčame s Ježišom na tejto ceste. Predovšetkým sa obraciam na vás, drahí noví kardináli. Ježiš „ide pred vami“ a žiada vás, aby ste ho rozhodne nasledovali na jeho ceste. Volá vás, aby ste hľadeli na realitu, aby ste sa nenechali rozptýliť inými záujmami, inými perspektívami.

 

On vás nepovolal, aby ste sa stali „kniežatami“ Cirkvi, aby ste „sedeli po jeho pravici a jeho ľavici“. Volá vás slúžiť tak ako on a spolu s ním. Slúžiť Otcovi a bratom. Volá vás, aby ste s rovnakým postojom ako on čelili hriechu sveta a jeho dôsledkom pre dnešné ľudstvo. Nasledujúc ho, aj vy kráčajte pred svätým Božím ľudom, majúc pohľad upretý na kríž a na Pánovo vzkriesenie.  

 

A tak na orodovanie Panenskej Matky vzývajme s vierou Ducha Svätého, aby preklenul každú vzdialenosť medzi našimi srdcami a srdcom Krista, a aby sa celý náš život stal službou Bohu a bratom.“

 

 

 

Posledná audiencia pred júlovou prestávkou: Mučeníctvo je svedectvo lásky

 

Vatikán 28. júna – Pri poslednej generálnej audiencii pred júlovou mesačnou prestávkou sa Svätý Otec František v katechéze zameral na rozmer mučeníctva v kresťanskom živote. Mučeníctvo dal do súvisu s témou nádeje, ktorej sa systematicky venuje v posledných mesiacoch.

 

Mučeníctvo je sprievodným znakom Ježišovho štýlu, ktorý sa vždy stavia na opačnú stranu než zlo, nenávisť a lož. Samotné mučeníctvo však podľa pápežových slov nie je najvyšším ideálom kresťanského života, lebo ešte vyššie nad ním stojí láska, čiže láska k Bohu a k blížnemu. Kresťanské mučeníctvo teda nemá ani najmenšiu súvislosť s fenoménom samovražedných atentátnikov, poznamenal Svätý Otec.

 

Generálna audiencia sa odohrávala na Námestí sv. Petra a jej úvod tvorilo čítanie z 10. kapitoly Matúšovho evanjelia.

 

«Hľa, posielam vás ako ovce medzi vlkov. Buďte teda opatrní ako hady a jednoduchí ako holubice. Chráňte sa ľudí, lebo vás vydajú súdom, budú vás bičovať vo svojich synagógach. Brat vydá na smrť brata a otec dieťa. Deti povstanú proti rodičom a pripravia ich o život. Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale kto vytrvá do konca, bude spasený» (Mt 10,16-17.21-22).

 

Plné znenie katechézy Svätého Otca

 

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

 

Dnes sa budeme zamýšľať nad kresťanskou nádejou ako silou mučeníkov. Keď v evanjeliu Ježiš vysiela učeníkov na misiu, nebalamúti ich vidinami jednoduchého úspechu; naopak jasne ich upozorňuje, že ohlasovanie Božieho kráľovstva v sebe vždy zahŕňa istú opozíciu. A používa aj jeden extrémny výraz: «Všetci vás budú nenávidieť – budete nenávidení ­pre moje meno» (Mt 10,22).

 

Kresťania milujú, avšak nie vždy sú milovaní. Ježiš nám hneď od počiatku predostiera túto skutočnosť: či už v silnejšej alebo slabšej miere, vyznanie viery sa odohráva v nepriateľskej atmosfére.

 

Kresťania sú teda mužmi a ženami „idúcimi proti prúdu“. Je to normálne: pretože svet je poznačený hriechom, čo sa prejavuje rozličnými formami egoizmu a nespravodlivosti.

 

Ten, kto nasleduje Krista, kráča opačným smerom. Nie kvôli duchu hašterivosti, ale kvôli vernosti logike Božieho kráľovstva, ktorá je logikou nádeje a uplatňuje sa v životnom štýle založenom na Ježišových usmerneniach.

 

A prvým usmernením je chudoba. Keď Ježiš vysiela svojich učeníkov na misiu, zdá sa, že sa stará viac o to, aby ich „zobliekol“, než aby ich „zaodel“! Naozaj, veď kresťan, ktorý nie je pokorný a chudobný, odpútaný od bohatstva a moci a predovšetkým odpútaný od seba samého, sa Ježišovi nepodobá.

 

Kresťan putuje po svojej ceste na tomto svete s tým, čo je na cestu nevyhnutné, avšak so srdcom plným lásky. Skutočnou porážkou pre neho či pre ňu je upadnúť do pokušenia pomsty a násilia, odpovedajúc na zlo prostredníctvom zla.

 

Ježiš nám hovorí: «posielam vás ako ovce medzi vlkov» (Mt 10,16). Čiže bez ostrých čeľustí, bez pazúrov a bez zbraní. Kresťan skôr bude musieť byť obozretný, ba niekedy aj chytrý: toto sú cnosti akceptované evanjeliovou logikou. Avšak nikdy nie násilie. Na porazenie zla sa neslobodno uchýliť k rovnakým metódam zla.

 

Jedinou silou kresťana je Evanjelium. V časoch ťažkostí treba veriť, že Ježiš stojí pred nami a neprestáva sprevádzať svojich učeníkov. Prenasledovanie nie je v rozpore s Evanjeliom, ale je jeho súčasťou: ak prenasledovali nášho Učiteľa, ako môžeme dúfať, že budeme ušetrení boja? Avšak uprostred víchrice kresťan nesmie strácať nádej, mysliac si, že je opustený.

 

Ježiš svojich učeníkov uisťuje hovoriac: «Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané» (Mt 10,30). Akoby povedal, že žiadne z utrpení človeka, ani len to nejnebadanejšie a najskrytejšie, nie je Božím očiam neviditeľné.

 

Boh vidí a istotne ochraňuje; a daruje svoje oslobodenie. Veď uprostred nás je Niekto, kto je mocnejší než zlo, mocnejší než mafie, než temné intrigy toho, kto ťaží z kože zúfalých, kto spupne gniavi druhých... Je tu niekto, kto vždy počuje hlas Ábelovej krvi volajúcej zo zeme.

 

Kresťania teda musia byť vždy na tej „druhej osi“ sveta; tej, ktorú si volí Boh: byť nie prenasledovateľmi, ale prenasledovanými; nie arogantnými, ale pokornými; nie predavačmi ilúzií, ale podriadenými pravde; nie podvodníkmi, ale čestnými ľuďmi.

 

Táto vernosť až na smrť Ježišovmu štýlu, ktorý je štýlom nádeje, bola prvými kresťanmi nazvaná jedným krásnym menom: „mučeníctvo“, čo znamená „svedectvo“. Mali mnoho iných ďalších možností, ktoré im ponúkal slovník: mohlo sa to nazývať hrdinstvom, sebazrieknutím, či sebaobetou. Prvotní kresťania to však nazvali menom, ktoré nesie vôňu učeníctva.

 

Mučeníci nežijú pre seba, nebojujú pre to, aby potvrdili svoje vlastné myšlienky, a prijímajú nutnosť smrti jedine pre vernosť Evanjeliu. Mučeníctvo nie je ani najvyšším ideálom kresťanského života, lebo ešte vyššie nad ním stojí láska, čiže láska k Bohu a k blížnemu.

 

Výborne o tom hovorí apoštol Pavol v hymne na lásku, čiže lásku k Bohu a k blížnemu. Vyjadruje to skvele: «A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo» (1 Kor 13,3).

 

Kresťanom sa protiví myšlienka, že by samovražední atentátnici mohli byť nazývaní „mučeníkmi“: ich skon nemá v sebe nič také, čo by sa mohlo čo i len približovať postoju Božích detí.

 

Neraz, keď čítame príbehy mnohých mučeníkov včerajška a dneška – ktorí sú početnejšími než mučeníci prvotných čias –, zostávame v úžase pred pevnosťou, s ktorou čelili skúške. Táto pevnosť je znamením veľkej nádeje, ktorá ich držala: nádej istá si toho, že nikto a nič ich nemôže odlúčiť od Božej lásky, ktorá nám bola darovaná v Ježišovi Kristovi (porov. Rim 8,38-39).

 

Nech nám Boh vždy daruje silu byť jeho svedkami. Nech nám dá prežívať kresťanskú nádej predovšetkým v skrytom mučeníctve plnenia si našich každodenných povinností dobre a s láskou. Ďakujem.

 

 

 

 

Pápež talianskym odborom: Chráňte najslabších pracovníkov, myslite na mladých

 

Vatikán 28. júna – Pápež František vyzval podniky a spoločnosti, aby na pracovisko prijali viac mladých ľudí tvrdiac, že je „hlúpe a krátkozraké“ nútiť ľudí pracovať do vysokého veku. Urobil tak na stretnutí so zástupcami a členmi Konfederácie talianskych odborov (Confederazione italiana sindacati lavoratori), ktorých prijal ešte pred generálnou audienciou v Aule Pavla VI. Tí sa v týchto dňoch zúčastňujú v Ríme na národnom kongrese s názvom „Za človeka, za prácu“.

 

„Keď sú mladí mimo svet práce, podnikom chýba energia, entuziazmus, inovácie, radosť zo života, ktoré sú vzácnymi spoločnými dobrami, čo zlepšujú ekonomický život i verejné šťastie.“

 

Okrem nedostatku pracovných miest pre mladých kritizoval Svätý Otec nedostatok času pre rodinu, „zlaté“ dôchodky či platovú nerovnosť medzi mužmi a ženami. Talianske odbory varoval pred rizikom nasledovania príkladu inštitúcií a mocných, ktoré by mali naopak kritizovať.

 

Naopak podľa pápežových slov odbory majú „prorockú úlohu, ktorá spočíva v ochrane najslabších pracovníkov, vrátane cudzincov a tých, ktorí sú bez náležitých práv vyradení z pracovného trhu a tým z demokracie“.

 

 

27. júna

 

Pápež František kardinálom v Ríme: Vstaňme, zdvihnime oči a dúfajme

 

Vatikán 27. júna – Pápež František dnes pri príležitosti 25. výročia svojej biskupskej vysviacky predsedal spolu s kardinálmi prítomnými v Ríme slávnostnú omšu v Paulínskej kaplnke vo Vatikáne. Na rannej liturgii sa zúčastnil aj emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov kardinál Jozef Tomko.

 

Svätý Otec kardinálov, z ktorých väčšina je v pokročilom veku, povzbudil, aby sa stali „starými otcami, ktorí majú sny“ a tak mladým pomohli v ich poslaní prorokovať. Vo svojej homílii sa zameral na tri imperatívy, s ktorými sa Boh obrátil na Abraháma na začiatku knihy Genezis: „Vstaň! Zdvihni oči! Dúfaj!“

 

Plné znenie homílie pápeža Františka pri príležitosti 25. výročia biskupskej vysviacky

 

V prvom čítaní sme počuli, ako pokračuje dialóg medzi Bohom a Abramom, ten dialóg, ktorý sa začal s oným «Odíď. Odíď z tvojej krajiny...» (porov. Gn 12,1). A v pokračovaní v tomto dialógu nachádzame tri imperatívy: «Vstaň!», «Zdvihni oči!», «Dúfaj!». Tri rozkazy, ktoré naznačujú cestu, ktorú musí Abram prejsť a tiež spôsob, akým tak má urobiť, vnútorný postoj: vstaň, zdvihni oči, dúfaj.

 

«Vstaň!». Vstaň, kráčaj, nezostaň stáť na mieste. Máš úlohu, máš misiu a musíš ju splniť kráčajúc. Nesmieš ostať sedieť: vstaň, kráčaj. A Abram začal kráčať. Vždy na ceste. A symbolom tohto kráčania je stan. Kniha Genezis hovorí, že Abram chodieval so stanom, a keď zastal, postavil stan. Kým tu bol tento imperatív «Vstaň!», Abram nikdy pre seba nepostavil dom. Postavil iba oltár: to bola jediná vec, aby mohol uctievať toho, kto mu nariadil, aby vstal, aby bol na ceste so stanom. «Vstaň!»

 

«Zdvihni oči!». Druhý imperatív. «Zdvihni oči a z miesta, na ktorom si, pozri na sever a na juh, na východ a na západ» (Gn 13,14). Zdvihni oči. Zdvihni oči k horizontu, nestavaj múry. Vždy zdvihni oči a choď tak vpred. A mystikou [spiritualitou] horizontu je to, že čím ďalej kráčame vpred, horizont sa vzďaľuje stále viac. Treba pohľad upriamiť, upriamiť ho vpred, kráčajúc, avšak smerom k horizontu.

 

Tretím imperatívnom je «Dúfaj!». V knihe Genezis máme tento pekný rozhovor [medzi Abramom a Bohom]: «[Pane,] dal si mi toho toľko, avšak dedičom bude tento domáci sluha» – «Dedič vyjde z tvojho lona, narodí sa z teba. Dúfaj!» (porov. Gn 15,3-4). A toto povedal človeku, ktorý nemohol mať potomstvo pre vysoký vek ako aj pre neplodnosť svojej ženy. Vyjde z «teba» a tvojho potomstva – z teba – bude «ako prachu zeme. Ak teda niekto dokáže spočítať prach zeme, bude môcť spočítať aj tvoje potomstvo» (Gn 13,16). A trochu ďalej [Boh Abramovi hovorí]: «Pozri na nebo a spočítaj hviezdy, ak môžeš! Také bude tvoje potomstvo». A Abram uveril a Pán mu to započítal za spravodlivosť (porov. Gn 15,5-6). V Abramovej viere sa začína tá spravodlivosť, ktorú apoštol Pavol posunie ešte ďalej vo vysvetlení ospravodlivenia. «Vstaň! Zdvihni oči! – horizont, žiadne múry, len horizont – Dúfaj!». Nádej je bez múrov, je to len horizont.

 

Nuž, keď bol Abram povolaný, bol viac menej v našom veku: chystal sa do dôchodku; do dôchodku, aby si oddýchol... Začal v tom veku. Starší muž, s váhou staroby, tej staroby, ktorá prináša bolesti, choroby... Avšak ty [– povedal mu Pán], akoby bol mladík: «Vstaň, choď!». Akoby bol nejaký skaut: «Choď! Zdvihni oči a dúfaj».

 

A toto Božie slovo platí aj pre nás, ktorí sme viac menej vo veku Abrama – sú tu aj mladší, no väčšina z nás je v tom veku; a práve nám Pán dnes hovorí to isté: «Vstaň, zdvihni oči, dúfaj!». Hovorí nám, že nenastal čas uzatvárať svoj život, nemáme ukončovať náš príbeh, sumarizovať naše dejiny. Pán nám hovorí, že náš príbeh je stále otvorený; je otvorený až do konca, je otvorený pre poslanie. A s týmito troma rozkazmi nám naznačuje našu misiu: «Vstaň! Zdvihni oči! Dúfaj!»

 

Niekto, kto nám nepraje, o nás môže povedať, že sme „gerontokracia“ [vláda starcov] Cirkvi. Je to posmešok. Nerozumie tomu, čo hovorí. My nie sme starci: sme starí otcovia. Sme starí otcovia. A ak toto nepocítime, musíme si prosiť o milosť to cítiť. Starí otcovia, na ktorých hľadia naši vnuci. Starí otcovia, ktorí im musia dať zmysel života, vďaka našej vlastnej skúsenosti. Starí otcovia, ktorí nie sú uzavretí do melanchólie z našej minulosti, ale otvorení k tomuto dávaniu. A tak pre nás toto «Vstaň, zdvihni oči, dúfaj!» sa volá «snívať». Sme starými otcami, ktorí sú povolaní snívať a odovzdať náš sen dnešnej mládeži. Oni ho potrebujú, lebo z našich snov môžu načerpať silu prorokovať a pokračovať v plnení ich poslania.

 

Prichádza mi na um pasáž z Lukášovho evanjelia (2,21-38) o Simeonovi a Anne. Dvaja starí rodičia, avšak koľkú schopnosť snívať mali títo dvaja! A celý tento sen vyrozprávali sv. Jozefovi, Panne Márii, ľuďom... A Anna to išla rozniesť na všetky strany: «Je to on! Je to on!» a rozpovedať sen svojho života.

 

A to je to, čo dnes Pán od nás žiada: aby sme boli starými otcami, aby sme odovzdali mladým vitalitu, lebo oni to od nás čakajú; aby sme sa neuzavreli, ale dali zo seba to najlepšie: oni očakávajú od nás našu skúsenosť, naše pozitívne sny, aby mohli prorokovať a pracovať.

 

Prosím Pána za nás všetkých, aby nám dal túto milosť. A tiež za tých, ktorí sa ešte nestali starými otcami: hľa tu predseda biskupov Brazílie je ešte mladík, ale ten čas príde! Teda milosť byť starými otcami, milosť snívať a odovzdať tento sen našim mladým. Potrebujú to.    

 

[Slová pápeža Františka na záver svätej omše ešte pred požehnaním]

 

Chcel by som sa poďakovať vám všetkým za slová, s ktorými sa na mňa obrátil kardinál Sodano, dekan [Kardinálskeho zboru] spolu s novým prodekanom, ktorý je vedľa neho – gratulujem [k voľbe]! Chcem sa poďakovať za túto spoločnú modlitbu pri tomto výročí, prosiac o odpustenie za moje hriechy a o vytrvalosť vo viere, v nádeji, v láske. Veľmi vám ďakujem za túto bratskú spoločnosť a prosím Pána, aby vás požehnal a sprevádzal na ceste služby Cirkvi. Veľká vďaka.

 

 

26. júna

 

Ranná homília pápeža Františka: Kresťan sa zrieka, kráča za prísľubom a žehná

 

Vatikán 26. júna – Nepotrebujeme ani horoskopy ani veštcov na spoznávanie budúcnosti. Skutočný kresťan nie je ten, ktorý zapustí korene a zostane stáť na jednom mieste, ale ten, ktorý dôveruje Bohu a nechá sa viesť cestou otvorenou na Pánove prekvapenia. Tak znela hlavná myšlienka dnešnej homílie pápeža Františka, ktorú predniesol počas poslednej rannej omše v Dome sv. Marty pred letnými prázdninami.

 

Tri dimenzie životného štýlu kresťana: zrieknutie sa, prísľub a požehnanie

 

Svätý Otec sa pri svojej úvahe nechal inšpirovať prvým čítaním z knihy Genezis (Gn 12,1-9) a zamyslel sa nad postavou Abraháma, v ktorom sa „štýl kresťanského života, štýl nás ako ľudu“ podľa jeho slov zakladal na troch dimenziách. Sú nimi „zrieknutie sa“, „prísľub“ a „požehnanie“. Pán, pripomenul pápež, vyzval Abraháma, aby opustil svoju krajinu, svoju vlasť, dom svojho otca:

 

„Byť kresťanom vždy so sebou prináša rozmer zrieknutia sa, ktoré nachádza svoju plnosť v Ježišovom obnažení na kríži. Vždy je tu to «odíď», «zanechaj», aby si urobil prvý krok: ,Zanechaj to a odíď z tvojej krajiny, od tvojich príbuzných, z domu tvojho otca’. Ak si trošku zaspomíname, uvidíme, že v evanjeliách má povolanie učeníkov formu «odíď», «zanechaj» a «poď». Rovnako u prorokov, však? Pomyslime na Elizea obrábajúceho pôdu: ,Nechaj to tak a poď!’ – [a on odpovedal:] ,Dovoľ mi aspoň rozlúčiť sa s rodičmi.’ – ,Choď teda, ale vráť sa.’ ,Zanechaj a poď.’“

 

Kresťan je stále na ceste, smerom k Pánovým prisľúbeniam

 

Kresťania musia mať túto „schopnosť“ zrieknuť sa, inak nie sú „autentickými kresťanmi“, tak ako nimi nie sú tí, ktorí sa nenechajú „obnažiť a ukrižovať s Kristom“. Abrahám „na základe viery poslúchol“ a odišiel do krajiny, ktorú mal „dostať do dedičstva“, ale bez toho, aby poznal presné miesto určenia:    

 

„Kresťan nemá horoskop, aby videl budúcnosť; nejde k veštcovi, ktorý má krištáľovú guľu, nepotrebuje, aby mu čítal z ruky... Nie, nie. On síce nevie, kam ide, ale nechá sa viesť. A to je prvá dimenzia nášho kresťanského života: zrieknutie sa. Ale prečo je tu toto zrieknutie? Pre nejakú nehybnú askézu? Nie. Preto, aby kráčal za prísľubom. A to je druhá [dimenzia]. Sme mužmi a ženami, ktorí kráčajú smerom k prisľúbeniu, k stretnutiu, smerom k niečomu – ku krajine, hovorí [Boh] Abrahámovi – ktorú máme dostať do dedičstva.“

 

Buďme otvorení pre Božie prekvapenia

 

Božie slovo, všimol si ďalej Svätý Otec, hovorí o tom, že Abrahám si nepostavil dom, ale „rozložil si stan“, aby naznačil, že „je na ceste a dôveruje Bohu“. Ďalej postavil oltár, aby „mohol uctievať Pána“. A takto „pokračoval v ceste“, bol „vždy na ceste“:

 

„Táto cesta sa začína každý deň od rána; ako cesta odovzdania sa Pánovi, cesta otvorená na Pánove prekvapenia: neraz sú dobré, inokedy nepríjemné – pomyslime na chorobu, na smrť. Avšak je to cesta otvorená, lebo ja viem, že ty ma privedieš na bezpečné miesto, do krajiny, ktorú si pre mňa pripravil. Teda, človek na ceste, človek, ktorý žije v stane, duchovnom stane. Keď sa naša duša príliš usadí, príliš sa usídli, vtedy stráca tento rozmer kráčania za prisľúbením. A namiesto toho, aby k prisľúbeniu kráčal, prenáša si ho a vlastní ho. A toto nie je v poriadku, toto nie je vlastné kresťanstvu.“

 

Žehnať znamená „hovoriť dobre o Bohu a o druhých“

 

Na počiatku tejto našej kresťanskej rodiny, dodal na záver pápež František, vyniká ďalšia charakteristika, a tou je požehnanie. To znamená, že kresťan je muž alebo žena, čo „žehná“, čiže „hovorí dobre o Bohu a hovorí dobre o druhých“ a čo „sa nechá požehnať od Boha a od druhých“, aby kráčal vpred. Toto je schéma „nášho kresťanského života“, lebo všetci, takisto laici, musíme „žehnať druhým, hovoriť dobre o iných a hovoriť dobre Bohu o druhých“.

 

Častokrát sme navyknutí na to, vysvetlil Svätý Otec, že „nehovoríme dobre“ o blížnom, že sa nám „jazyk pohybuje trochu roztopašne“, namiesto toho, aby sme sa riadili Božím prikázaním, ktoré Boh zveril „nášmu otcovi“ Abrahámovi, ako „syntézu života: Je to prikázanie kráčať, nechajúc sa „obnažiť“ Pánom, spoliehajúc sa na jeho prísľuby, aby sme boli bezúhonní. Kresťanský život je v konečnom dôsledku „tak jednoduchý“, zakončil svoju dnešnú rannú homíliu pápež František.

 

 

Anjel Pána so Svätým Otcom: Nebojte sa tých, ktorí zabíjajú telo

 

Vatikán 25. júna – Pápež František sa dnes na poludnie stretol s veriacimi pri modlitbe Anjel Pána. Vo svojom zamyslení nad odkazom liturgických textov 12. cezročnej nedele zdôraznil Ježišovu výzvu učeníkom, aby sa nebáli prenasledovania pre Evanjelium. Vysvetlil, že sa žiada nielen odvážne vzdorovať fyzickému prenasledovaniu, ale aj skrytým formám odporu a boja proti Evanjeliu.

 

Medzi pútnikmi na Námestí sv. Petra dnes viali najmä ukrajinské zástavy. Okolo 6000 gréckokatolíckych veriacich z Ukrajiny a Bieloruska prišlo dnes sláviť do Baziliky sv. Petra 150. výročie kanonizácie sv. Jozafáta. Svätý Otec osobitne pozdravil biskupov a kňazov Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi a vyprosoval od Pána „odvahu kresťanského svedectva a dar pokoja pre drahú ukrajinskú zem“.

 

Pápež František pripomenul aj dnešnú slávnosť blahorečenia biskupa Teofila Matulionisa v hlavnom meste Litvy Vilniuse. Litovský mučeník zomrel v roku 1962 takmer 90-ročný, po celoživotnom znášaní prenasledovania pre vieru. „Vzdajme Bohu chválu za tohto neoblomného obrancu Cirkvi a ľudskej dôstojnosti,“ vyzval prítomných pápež František.

 

Svoju blízkosť s uistením o modlitbe za mŕtvych a zranených vyjadril Svätý Otec obyvateľom Číny v súvislosti so živelnou pohromou v dedine Xinmo, ktorú včera zasiahol pôdny zosuv.

 

Plné znenie katechézy Svätého Otca

 

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

 

V dnešnom Evanjeliu (porov. Mt 10,26-33) Pán Ježiš po tom, ako svojich učeníkov povolal a vyslal na misiu, poučuje ich a pripravuje čeliť skúškam a prenasledovaniam, na ktoré nutne narazia. Ísť na misiu, to nie je robiť turistiku, a Ježiš ich varuje: „Stretnete sa s prenasledovaním“.

 

Vyzýva ich týmito slovami: „Nebojte sa ich teda. Lebo nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo [...]. Čo vám hovorím vo tme, hovorte na svetle [...]. Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu“ (v. 26-28). Môžu zabiť len telo, ale nemajú moc zabiť dušu. Týchto sa nebojte.

 

Vyslanie zo strany Ježiša učeníkom negarantuje úspech, podobne ako im ani nezabezpečuje ochranu pred zlyhaniami či utrpením. Musia teda rátať tak s možnosťou odmietnutia, ako i s prípadným prenasledovaním. Toto trochu desí, ale je to pravda.

 

Učeník je pozvaný pripodobniť svoj život Kristovi, ktorý bol prenasledovaný ľuďmi, poznal odmietnutie, opustenosť a smrť na kríži. Kresťanské poslanie, ktoré by sa nieslo v znamení nerušeného pokoja, neexistuje. Neexistuje kresťanská misia v zmysle nerušenosti.

 

Ťažkosti a útrapy sú súčasťou evanjelizácie a my sme povolaní, aby sme v nich nachádzali príležitosť na overenie autentickosti našej viery a nášho vzťahu s Ježišom. Ťažkosti máme pokladať za možnosť byť ešte väčšmi misionármi a rásť v dôvere voči Bohu, nášmu Otcovi, že neopúšťa svoje deti v čase búrky.

 

V ťažkostiach pri vydávaní kresťanského svedectva vo svete nie sme nikdy Otcom zabudnutí, ale vždy máme na pomoci jeho pozornú starostlivosť. Preto v dnešnom evanjeliu Ježiš až tri razy uisťuje svojich učeníkov slovami: „Nebojte sa!“.

 

I v dnešných časoch, bratia a sestry, je prenasledovanie kresťanov prítomné. My sa modlíme za našich bratov a sestry, ktorí sú prenasledovaní a chválime Boha, pretože navzdory tomu naďalej pokračujú vo vydávaní svedectva s odvahou a vernosťou svojej viere.

 

Ich príklad nech nám pomáha, aby sme neváhali svojimi postojmi vyznávať Krista, odvážne vydávajúc o ňom svedectvo v každodenných situáciách, a to i za okolností zdanlivo pokojných. Formou skúšky totiž môžu byť aj situácie bez nepriateľstva či útrap.

 

Pán nás vysiela i dnes nielen ako „ovce medzi vlkov“, ale tiež ako svoje strážne majáky medzi ľudí, ktorí sa nechcú zobudiť zo svetskej letargie, ktorá ignoruje slová evanjeliovej Pravdy a vytvára si vlastné, pominuteľné pravdy. A keď prídeme do takýchto prostredí alebo keď v nich žijeme a keď tam vyslovíme slová Evanjelia, vyvolá to nevôľu a budú na nás krivo pozerať.

 

Avšak v tomto všetkom nám Pán naďalej hovorí tak ako vo svojom čase hovorieval učeníkom: „Nebojte sa!“ A nezabúdajme na toto slovo: vždy, keď sme v nejakých protivenstvách, v nejakom prenasledovaní, keď na nás dolieha nejaké utrpenie, počúvajme v srdci Ježišov hlas: „Nemajte strach! Neboj sa, len vpred, ja som s tebou!“

 

Nebojte sa toho, kto sa vám vysmieva a zle s vami zaobchádza; nebojte sa toho, kto vás ignoruje alebo toho, kto vám do tváre prejavuje úctu, ale za vaším chrbtom brojí proti Evanjeliu. Veľa je takých, čo sa na nás usmievajú, ale za chrbtom broja proti Evanjeliu. Všetci ich poznáme.

 

Ježiš nás nenechá samých, lebo sme mu vzácni. Neponechá nás osamotených, pretože každý z nás je mu vzácny, a on nás sprevádza.  

 

Panna Mária, vzor pokorného a odvážneho pridŕžania sa Božieho slova, nech nám pomáha pochopiť, že vo vydávaní svedectva viery sa nerátajú úspechy, ale vernosť. Vernosť Kristovi, keď si za akýchkoľvek, i tých najproblematickejších okolností uvedomujeme ten neoceniteľný dar, že sme jeho učeníkmi - misionármi.

 

23. júna

 

Ranná homília pápeža Františka na sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

 

Vatikán 23. júna – Aby sme mohli počuť Pánov hlas, musíme sa stať maličkými. Pápež František to povedal vo svojej homílii, ktorú dnes na sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho predniesol pri slávení v Dome sv. Marty. Svätý Otec vysvetlil, že Pán „sa zamiešal medzi nás na ceste života“ a dal nám „svojho Syna a život svojho Syna z lásky k nám“.

 

Podnet k svojej úvahe našiel Svätý Otec v dnešnom prvom čítaní z knihy Deuteronómium (Dt 7,6-11). Mojžiš hovorí Izraelitom, že Boh si ich vyvolil, aby boli jeho ľudom medzi ostatnými národmi. Boh nám podľa pápežových slov „dal v Ježišovom srdci milosť oslavovať s radosťou veľké tajomstvá našej spásy, jeho lásku voči nám“.

 

Boh si vyvolil nás a nie my sme si vyvolili Boha

 

V kázni poukázal na dve kľúčové slovách, ktorými sú vyvoliť a malosť. Čo sa týka prvého výrazu, nie my sme si vybrali Boha, vysvetlil Svätý Otec, ale je to Boh, ktorý zo seba urobil „väzňa nás“ všetkých:  

 

„Pripojil sa k nášmu životu, nemôže sa už oddeliť. Hral naplno! A v tomto postoji ostane verný. Boli sme vyvolení pre lásku a toto je naša identita. ,Ja som si vybral toto náboženstvo, vybral som si...’. Nie, nie! To nie ty si si vybral. Je to on, ktorý si vybral teba, povolal ťa a pripojil sa k tebe. A toto je naša viera. Ak v to neveríme, nepochopili sme, čo znamená Kristovo posolstvo, nepochopili sme Evanjelium.“

 

Ak chceme počuť hlas Pána, musíme sa stať maličkými

 

Druhé slovo – malosť – pripomína, ako Mojžiš vysvetlil, že Pán si vyvolil izraelský národ, lebo bol „najmenším zo všetkých národov“, pripomenul Svätý Otec a pokračoval vo svojej homílii nasledovne:

 

„Zamiloval sa do našej malosti a pre ňu si nás zvolil. Volí si maličkých. Nie veľkých, ale malých. Zjavuje sa maličkým: ,Skryl si tieto veci pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým’ (Lk 10,21). Zjavuje sa maličkým. Ak chceš pochopiť niečo z Ježišovho tajomstva, zníž sa, staň sa maličkým. Uznaj, že si ničím.

 

A nielen že si vyberá a zjavuje sa maličkým, ale tiež maličkých volá: ,Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním’ (Mt 11,28). Vy, čo ste tí najmenší – pre utrpenia, pre únavu – on si volí maličkých, zjavuje sa maličkým a povoláva ich. [Znamená to snáď, že] veľkých nepovoláva? Jeho srdce je otvorené, avšak veľkí nie sú schopní [jeho] hlas počuť, lebo sú plní seba samých. Aby sme mohli počuť Pánov hlas, musíme sa stať maličkými.“

 

Prebodnuté Kristovo srdce ako pozvanie ísť k podstate viery

 

Keď sa staneme maličkými, pochopíme tajomstvo Kristovho srdca, ktoré nie je, pripomenul pápež František, ako „niektorí hovoria“ len akýmsi „svätým obrázkom“ na uctievanie. Prebodnuté Kristovo srdce je „srdce zjavenia, srdce našej viery, lebo on sa stal maličkým, zvolil si túto cestu“.

 

Je to cesta pokory a poníženia sa „až na smrť“ na kríži. Je to „krok k maličkosti, aby sa mohla zjaviť Božia sláva,“ dodal Svätý Otec a pokračoval: z prebodnutého Kristovho boku „vyšla krv a voda“ a „toto je Kristovo tajomstvo“ dnešnej slávnosti „Srdca, ktoré miluje, ktoré robí rozhodnutie, ktoré je verné“ a ktoré „si s nami vytvára puto, zjavuje sa maličkým, povoláva maličkých a robí sa maličkým“.

 

A tak, ako ďalej zdôraznil pápež František, ide tu o podstatu viery. Viera nie je len nejakým formálnym súhlasom s tým, že „Ježiš je Boh“, ale preniknutím do tajomstva Ježiša Krista, ktoré vyjadruje jeho Srdce:

 

„Toto je to tajomstvo. Toto je to zjavenie, toto je Božia sláva. Vernosť v urobení rozhodnutia, v pripútaní sa, v osobnom prihlásení sa k maličkým: stať sa maličkým, uponížiť sa. Otázka viery je jadrom nášho života: môžeme byť veľmi čnostní, ale s nijakou alebo len malou vierou. Musíme začať odtiaľto, od tajomstva Ježiša Krista, ktorý nás zachránil svojou vernosťou.“

 

Svätý Otec František zakončil dnešnú rannú homíliu modlitbou, aby nám Pán udelil milosť oslavovať v Srdci Ježiša Krista „veľké činy, veľké diela spásy, veľké diela vykúpenia“.

 

 

22. júna

Ranná homília: Duchovný pastier je horlivý, rozpozná zlo a vie ho odsúdiť

 

Vatikán 22. júna – Duchovný pastier musí byť horlivý a musí tiež vedieť rozlišovať a odsúdiť zlo. Týmito slovami sa v dnešnej homílii pápež František prihovoril veriacim v Dome sv. Marty, kde slúžil omšu v ranných hodinách. Svätý Otec sa zastavil pri postave apoštola Pavla a nadviazal na príklad talianskeho kňaza Lorenza Milaniho, ktorého hrob v toskánskej dedinke Barbiana navštívil pred dvoma dňami pri 50. výročí jeho smrti.

 

Dobrý pastier dá svoj život za svoje ovce

 

Pápež František sa nechal vo svojej kázni inšpirovať čítaním z Druhého listu sv. Pavla, aby tak hovoril o charakteristikách dobrého duchovného pastiera (2 Kor 11,1-11). Práve v apoštolovi Pavlovi nachádza Svätý Otec postavu „skutočného pastiera“, ktorý neopúšťa svoje ovce, akoby to urobil „nájomník“.

 

Jeho prvou charakteristikou je teda „zapálenosť“, a to „až do tej miery, že povie svojim ľuďom, svojmu ľudu: ,Cítim voči vám božskú žiarlivosť’“. Duchovný pastier sa preto stáva akoby „bláznom“ pre svoj ľud. „A toto,“ pokračoval vo svojej homílii pápež František, „je tá črta, ktorú nazývame apoštolský zápal: nemožno byť skutočným pastierom bez tohto vnútorného ohňa“.

 

Vie rozlišovať a chráni sa zvodov Zlého

 

Druhou charakteristikou dobrého pastiera je teda „byť človekom, ktorý vie rozlišovať“:

 

„On vie, že v živote existuje zvádzanie. Otec lži je zvodca. Pastier nie. Pastier miluje. Naopak had, otec lži, závistlivec, je zvodcom. Je to zvodca, ktorý sa snaží [ľudí] odviesť od vernosti, a preto tá Pavlova ‚božská žiarlivosť‘ bola snahou priviesť ľud k jedinému ženíchovi, udržať ho verným jeho ženíchovi. V dejinách spásy, v Písme nachádzame mnohokrát vzdialenie sa od Boha, neveru Pánovi, idolatriu, akoby na spôsob manželskej nevery.“

 

Nie je naivný, vie odsúdiť zlo

 

Druhou charakteristikou je, „aby vedel rozlišovať: rozlišovať, kde sa nachádzajú nebezpečenstvá a kde sú milosti... kde je skutočná cesta“. Toto, vysvetlil Svätý Otec František, „znamená, že vždy sprevádza ovce: v dobrých chvíľach a tiež v ťažkých chvíľach, v momentoch zvádzania, s trpezlivosťou ich privádza do ovčinca“. Treťou charakteristikou je „schopnosť odsúdiť“ zlo:

 

„Apoštolom nemôže byť niekto naivný, kto si hovorí: ,Všetko je krásne, ide sa ďalej... spravme si všetci hostinu... všetko je dovolené...’. Lebo vernosť jedinému ženíchovi, Ježišovi Kristovi, treba chrániť. A tak teda [pastier] vie byť konkrétny, vie odsúdiť [čo treba], povedať: ,Toto nie’. Tak ako rodičia dieťaťu, keď začne liezť po štyroch a ide k zásuvke, aby do nej strčilo prsty: ,Nie, toto nerob! To je nebezpečné!’. Často mi prichádza na myseľ to ,ničoho sa nechytaj’, ako mi moji rodičia a starí rodičia hovorievali tam, kde bolo nebezpečenstvo.“  

 

Kňaz, ktorému na druhých naozaj záleží

 

„Dobrý pastier,“ pokračoval ďalej vo svojej dnešnej homílii pápež František, „vie pranierovať a pomenovať“ veci tak, ako to robieval sv. Pavol. Svätý Otec sa pri tejto myšlienke vrátil k svojej utorkovej ceste na sever Talianska, kde navštívil hroby dvoch významných talianskych kňazov. Jeden z nich, don Lorenzo Milani, mal svoje motto, ktoré „učieval svojich mladých“:

 

„‚I care.‘ - Čo to znamená? Vysvetlili mi, že s týmito slovami chcel povedať: ,Záleží mi na tom’. Učil, že veci treba brať vážne, čo bolo v protiklade s tým, čo letelo ako slogan v tej dobe: ,Je mi to fuk‘. Povedal to však iným slovníkom, ktorý si na tomto mieste nedovolím reprodukovať. A takto učil mladých pokročiť vpred. Daj si záležať: chop sa svojho života!“

 

Ide teda o schopnosť jasne pomenovať a odsúdiť to, čo nám škodí. Mnohokrát „strácame túto schopnosť niečo odsúdiť a chceme sa starať o ovečky s akýmsi dobráctvom, ktoré je nielen naivné, ale aj škodlivé“. Ide o akési „dobráctvo kompromisov“, aby sme „si získali obdiv či lásku veriacich tým, že ich necháme nech si robia čo chcú“:

 

Na záver kázne v Dome sv. Marty pápež František zhrnul svoje myšlienky. Prvou charakteristikou apoštola Pavla bol jeho apoštolský zápal: bol horlivý a zanietený. „Bol to človek,“ dodal „ktorý vedel rozlišovať, lebo poznal zvodnosť a vedel, že diabol zvádza“. To bola jeho druhá charakteristika ako dobrého pastiera. A po tretie bol to „muž so schopnosťou odsúdiť veci, ktoré spôsobujú zlo jeho ovečkám“. Svätý Otec napokon zakončil homíliu modlitbou „za všetkých pastierov Cirkvi, aby sv. Pavol za nich pred Pánom orodoval,“ aby všetci mohli „mať tieto tri črty v službe Pánovi“.

 

 

21. júna

 

Katechéza Svätého Otca Františka: Nádej byť svätým
 

Vatikán 21. júna – Pri dnešnej generálnej audiencii, na ktorej sa za horúceho počasia zúčastnilo okolo 12 tisíc pútnikov, hovoril Svätý Otec o nádeji v súvislosti so svätosťou. Zdôraznil, že nádej byť svätým sa týka každého človeka a zaručuje ju sám Boh. Svätosť znamená plnenie si denných povinností s otvorenosťou pre Boha, a to sa týka aj prežívania ťažkostí a utrpenia. K prežívaniu svätosti nám veľmi pomáha blízkosť svätých, ktorí sú už v nebi, zdôraznil v dnešnej katechéze Svätý Otec.

 

Úvodom ku katechézy bolo čítanie z Listu Hebrejom:

 

«Boh prichystal pre nás niečo lepšie, aby nedosiahli dokonalosť bez nás. Podľa Kristovho príkladu vytrvajme v duchovnom boji. – Preto aj my, obklopení takým oblakom svedkov, zhoďme všetku príťaž a hriech, ktorý nás opantáva, a vytrvalo bežme v závode, ktorý máme pred sebou, s očami upretými na Ježiša, pôvodcu a zavŕšiteľa viery» (Hebr. 11,40-12,2a)

 

Plné znenie katechézy Svätého Otca

 

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

 

V deň nášho krstu pre nás zaznelo vzývanie svätých. Mnohí z nás boli v tej chvíli deťmi, nesenými v náručí rodičov. Krátko pred úkonom pomazania olejom katechumenov, symbolom Božej moci v boji proti zlu, kňaz pozval celé zhromaždenie k modlitbe za tých, čo išli prijať krst, vzývajúc príhovor svätých.

 

To bolo po prvýkrát, čo nám v priebehu nášho života bola darovaná táto spoločnosť „starších“ bratov a sestier – svätých ­­–, ktorí prešli tou istou cestou ako my, ktorí poznali tie isté naše námahy, a ktorí navždy žijú v Božom objatí. List Hebrejom označuje túto spoločnosť, ktorá nás obklopuje, výrazom «oblak svedkov» (12,1). Takýto sú svätí: je to celý oblak svedkov.

 

Kresťania v boji proti zlu nezúfajú. Kresťanstvo pestuje jednu nevyliečiteľnú dôveru: neverí, že negatívne a rozkladné sily by mohli zvíťaziť. Posledným slovom nad dejinami človeka nie je nenávisť, nie je smrť, nie je vojna. V každej chvíli života nám pomáha Božia ruka a tiež nenápadná prítomnosť všetkých veriacich, ktorí «nás predišli so znakom viery» (Rímsky kánon).

 

Ich existencia nám hovorí predovšetkým to, že kresťanský život nie je akýmsi nedosiahnuteľným ideálom. A spoločne nás utešuje: nie sme sami, Cirkev je tvorená nespočetnými bratmi, neraz anonymnými, ktorí nás predišli a ktorí sú pôsobením Ducha Svätého zapojení do životných udalostí tých, čo ešte žijú tu na zemi.

 

Vzývanie svätých pri krste nie je ich jediným vzývaním poznačujúcim cestu kresťanského života. Keď dvaja snúbenci zasväcujú svoju lásku vo sviatosti manželstva, opäť sa pre nich – tentoraz ako pre dvojicu – vzýva príhovor svätých. A toto vzývanie je zdrojom dôvery pre dvoch mladých vydávajúcich sa na „cestu“ manželského života.

 

Ten, kto skutočne miluje, má túžbu a odvahu povedať „navždy“ – navždy – lebo vie, že potrebuje Kristovu milosť a pomoc svätých, aby mohol žiť manželský život navždy. Nie tak, ako hovoria niektorí: „pokiaľ trvá láska“. Nie. Navždy! V opačnom prípade je lepšie, ak sa neoženíš, nevydáš. Buď navždy, alebo nič. Preto sa v liturgii uzatvárania manželstva vzýva prítomnosť svätých.

 

A v ťažkých chvíľach je treba mať odvahu pozdvihnúť oči k nebu, mysliac na mnohých kresťanov, ktorí prešli strasťami a uchovali svoje krstné rúcha bielymi, vypierajúc ich v Baránkovej krvi (porov. Zjv 7,14): tak hovorí kniha Zjavenia apoštola Jána. Boh nás nikdy neopúšťa: zakaždým, keď to potrebujeme, príde jeden z jeho anjelov, aby nás pozdvihol a dodal nám útechy.

 

Niekedy sú to „anjeli“ s ľudskou tvárou a srdcom, lebo Boží svätí sú vždy tu, ukrytí uprostred nás. Toto je ťažké pochopiť a aj predstaviť si to, no svätí sú prítomní v našom živote. A keď niekto vzýva nejakého svätého či svätú, je to preto, že je blízko nás.

 

Aj kňazi si uchovávajú spomienku na vzývanie svätých, ktoré sa nad nimi odriekalo. Je to jedna z najdojemnejších chvíľ liturgie kňazskej vysviacky. Kandidáti si ľahnú na zem tvárou dolu. A celé zhromaždenie, vedené biskupom, vzýva príhovor svätých. Jeden muž by bol zdrvený ťarchou misie, ktorá je mu zverená, avšak vnímajúc, že celé nebo stojí za ním, že mu nebude chýbať Božia milosť, lebo Ježiš zostáva vždy verný, vtedy je možné začať s pokojom a sviežosťou. Nie sme sami.

 

A čím sme my? Sme prachom ašpirujúcim na nebo. Naše sily sú slabé, je však mocné tajomstvo milosti, ktorá je prítomná v živote kresťanov. Sme verní tejto zemi, ktorú Ježiš miloval v každom okamihu svojho života, avšak vieme a chceme dúfať v premenu sveta, v jeho definitívne naplnenie, kde konečne nebude viac sĺz, zloby ani utrpenia.

 

Nech nám všetkým Pán daruje nádej byť svätými. Niekto z vás sa ma môže opýtať: „Ale Otče, je možné byť svätým v každodennom živote?“ Áno, je to možné. „No znamená to, že sa musíme modliť celý deň?“ Nie, znamená to, že si musíš plniť svoje povinnosti po celý deň: modliť sa, ísť do práce, strážiť deti.

 

No žiada sa robiť to všetko so srdcom otvoreným voči Bohu, s tou ochotou, aby naša práca, ale aj to, keď sme v chorobe, v utrpení, v ťažkostiach, aby tieto ťažkosti boli otvorené k Bohu. A tak sa staneme svätými. Dá sa to. Nech nám Pán dá nádej byť svätými. Možeme sa nimi stať. Myslíme si, že je to ťažké, že je ľahšie byť zločincami než svätými... To nie. Je možné byť svätými, lebo nám pomáha Pán. Je to on, kto nám pomáha.

 

Je to veľký dar, ktorý každý z nás môže venovať svetu. Nech nám Pán dá milosť veriť v neho tak hlboko, že sa staneme obrazom Krista pre tento svet. Naše dejiny potrebujú „mystikov“: osoby odmietajúce akúkoľvek nadvládu, zamerané na lásku k blížnemu a na bratstvo. Mužov a ženy, ktorí sú v živote ochotní prijať aj istú dávku utrpenia, lebo na seba berú námahu druhých. Veď bez týcho mužov a žien by svet nemal nádej. Preto vám želám, a prajem to i sebe, aby nám Pán dal nádej byť svätými. Ďakujem!

 

 

Ešte pred začiatkom audiencie pozdravil Svätý Otec delegáciu ligy amerického futbalu American Pro Football Hall of Fame. Jej členov povzbudil, aby sa snažili byť pozitívnymi vzormi pre mladých a športom upevňovali hodnoty súdržnosti a záujmu o druhých, prekonávali individualizmus a vytvárali kultúru stretnutia.

 

Na Námestí sv. Petra dnes bola aj skupina zo Slovenska z oblasti Žiliny a Oravy s niekoľkými pútnikmi na vozíčkoch.

 

Po katechéze a pozdravoch skupín pútnikov pápež František pripomenul včerajší Svetový deň migrantov. Pri tejto príležitosti vyzdvihol kampaň talianskych katolíckych združení za vylepšenie štátnej legislatívy v otázke migrácie.

 

Celkom na záver ako zvyčajne pápež František oslovil mladých, chorých a mladomanželov:

 

„V piatok bude Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, deň, v ktorý Cirkev podporuje modlitbou a svojou láskou všetkých kňazov. Milí mladí, čerpajte z Ježišovho Srdca, ktoré je výživou pre váš duchovný život a prameňom vašej nádeje. Drahí chorí, obetujte svoje utrpenie Pánovi, aby vlieval svoju lásku do sŕdc ľudí. A vy, drahí mladomanželia, zúčastňujte sa na Eucharistii, aby ste živení Kristom boli kresťanskými rodinami, ktoré si nesú dotyk lásky jeho Božského srdca.“

 

16. júna

 

Ranná homília pápeža Františka: Máme poklad v hlinených nádobách

 

Vatikán 16. júna – Buďme si vedomí, že sme slabí, zraniteľní a hriešnici. Jedine Božia moc zachraňuje a uzdravuje. Tak znela jedna z kľúčových myšlienok dnešnej homílie pápeža Františka, ktorú predniesol počas rannej omše v Dome sv. Marty.

 

Potrebujeme Božiu moc, aby sme boli spasení

 

Nikto nemôže „zachrániť sám seba“, potrebujeme „Božiu moc“, aby sme boli spasení, pokračoval ďalej vo svojej kázni Svätý Otec, pričom uvažoval nad dnešným čítaním z Druhého listu sv. Pavla Korinťanom (2 Kor 4,7-15). Apoštol v ňom hovorí o poklade, ktorý máme „v hlinených nádobách“. Nasledovníkov Krista tak vyzýva, aby si „uvedomili“, že sú „z hliny, slabí, hriešni“ a že bez Božej moci nemôžeme „kráčať vpred“.

 

Tento Kristov poklad, vysvetlil pápež František, máme „v našej krehkosti: my sme tou hlinou“. Lebo je to „Božia moc, Božia sila, ktorá zachraňuje, ktorá uzdravuje, ktorá stavia na nohy“. A práve to je „realita našej zraniteľnosti“:

 

„My všetci sme zraniteľní, krehkí, slabí a potrebujeme byť uzdravení. A sv. Pavol hovorí: zo všetkých strán nás sužujú, sme bezradní, sme prenasledovaní, zrážaní [k zemi], čo je prejav našej slabosti, slabosti Pavlovej, prejav hliny. A toto je naša zraniteľnosť. Jednou z najťažších vecí v živote je priznať si vlastnú zraniteľnosť. Niekedy sa snažíme zraniteľnosť zakryť, aby ju nebolo vidieť, alebo ju zamaskovať, aby nebola na očiach, alebo ju zastierať... Samotný Pavol na začiatku tejto kapitoly hovorí: ,Zriekli sme sa hanebnej pretvárky’. Pretvárky sú hanebné, vždy. Sú pokrytecké.“

 

Popierať našu krehkosť je pokrytectvom

 

Okrem „pokrytectva voči druhým“, pokračoval ďalej vo svojej úvahe Svätý Otec, existuje ešte pokrytectvo „voči nám samotným“. To znamená vtedy, keď si o sebe namýšľame, že „sme niečo iné“, že „nepotrebujeme uzdravenie a pomoc“. Keď jednoducho hovoríme: „nie som stvorením z hliny“, mám „vlastný poklad“.    

 

„Toto je cesta vedúca k márnosti, k pýche, k zahľadenosti do seba, keď človek nevníma, že je hlinou, ale hľadá spásu a naplnenie sám zo seba. Avšak je to Božia moc, čo nás zachraňuje v našej zraniteľnosti; a Pavol to uznáva, keď hovorí: ,Sme sužovaní, ale nie sme stiesnení’. Nie sme stiesnení, lebo Božia moc nás zachraňuje. ,Sme bezradní, – uznáva – ale nepoddávame sa’. Je tu niečo Božie, čo nám dáva nádej. ,Sme prenasledovaní, ale nie opustení; zrážajú nás, ale nehynieme.’ Neprestajne tu vidíme vzťah medzi hlinou a mocou, hlinou a pokladom. Máme poklad v hlinených nádobách. Avšak pokušenie je vždy to isté: zakryť, utajiť, neveriť, že sme hlina. To je pokrytectvo voči nám samým.“

 

Hlina je schopná prijať poklad len v poníženosti

 

Apoštol Pavol, podčiarkol ďalej pápež František, týmto spôsobom „zmýšľania, uvažovania, ohlasovania Božieho slova“ nás napokon privádza k dialógu „medzi pokladom a hlinou“. K dialógu, ktorý musíme neprestajne viesť, ak chceme byť čestní.

 

A práve tu zohráva podľa Svätého Otca dôležitú úlohu „pocit zahanbenia“. Ako upozornil, vyznanie našich hriechov v spovedi by inak bolo len ako zoznam cien na trhovisku, s úmyslom „trošku obieliť tú hlinu“, aby sme boli silnejší. My však musíme naopak akceptovať svoju slabosť a zraniteľnosť, i keď je to „ťažké“ urobiť.

 

„Je to zahanbenie, čo nám rozširuje srdce, aby vstúpila Božia moc, Božia sila. Zahanbenie, že sme hlina a nie nádoba zo striebra či zlata. Že sme hlinou. A ak sa dostaneme do tohto bodu, budeme šťastní. Budeme veľmi šťastní. Teda dialóg medzi Božou mocou a hlinou: spomeňme si na umývanie nôh, keď sa Ježiš priblížil k Petrovi a Peter povedal: ,Nie, mne nie, Pane, prosím nie! Čo to robíš?’. Peter vtedy nepochopil, že je hlinou, že potrebuje Pánovu moc, aby sa spasil.“

 

Ide tu teda o „veľkodušnosť“ v schopnosti uznať, že „sme zraniteľní, krehkí, slabí a hriešnici“. Len vtedy, keď akceptujeme, že sme hlina, dodal na záver dnešnej rannej homílie Svätý Otec František, „sa na nás prejaví výnimočná Božia moc a dá nám plnosť, spásu, šťastie, radosť z toho, že sme spasení“. Vtedy budeme schopní prijať „poklad“ Pána.

 

18. júna

Slávnosť Božieho Tela v Lateráne: Eucharistia je liek na rozkúskovaný život

 

Vatikán 18. júna – Na priestranstve pred Lateránskou bazilikou dnes o 19. hodine slávil Svätý Otec František spolu s veriacimi Rímskej diecézy omšu zo Slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. V homílii poukázal na jeden z dôležitých aspektov Eucharistie, ktorým je pamiatka. Upozornil na uponáhľanosť doby, ktorá človeku nenecháva čas spomínať. Neustále sa ženie za rýchlo ubiehajúcim dianím, prichádzajúc tak o vnútornú hĺbku. Pápež František predstavil Eucharistiu ako liek na túto chorobu dneška:

 

„Vonkajší život sa tak stáva rozkúskovaným, vnútorný život ustrnutým. Ale dnešná slávnosť nám pripomína, že v rozkúskovanosti života nám Pán prichádza v ústrety s láskyplnou krehkosťou, ktorou je Eucharistia. V Chlebe života nás Pán prichádza navštíviť stávajúc sa skromným pokrmom, ktorý láskou uzdravuje našu pamäť, chorú na uponáhľanosť. Pretože Eucharistia je pamiatka Božej lásky. Tam sa koná pamiatka jeho umučenia, lásky Boha k nám, ktorá je našou silou, oporou v našom putovaní.“    

Ďalším rozmerom Eucharistie, na ktorý upozornil Svätý Otec, je vytváranie spoločenstva. „Eucharistie nie je sviatosťou ‚pre mňa‘, ale sviatosťou mnohých, ktorí tvoria jedno telo.“ Pápež František v tomto zmysle nazval Eucharistiu „sviatosťou jednoty“ a „duchovným DNA“ veriacich, ktoré ich zjednocuje v láske, uzdravujúc ich ambície a rivalitu.

 

Okrem duchovných osôb dostali pri slávení čestné miesto deti, ktoré nedávno prijali prvé sväté prijímanie. Pri slávnosti vo večernej atmosfére zapadajúceho slnka účinkoval spevácky zbor Rímskej diecézy. Po svätej omši nasledovala eucharistická procesia k Bazilike Santa Maria Maggiore, do ktorej sa zapojili členovia rozličných duchovných rodín a nábožných bratstiev so svojimi zástavami a symbolmi. Za monštranciu nesenou pod baldachýnom kráčal vikár Rímskej diecézy kardinál Agostino Vallini sprevádzaný diakonmi. Záverečné eucharistické požehnanie Svätého Otca pred Mariánskou bazilikou ako zvyčajne tvorilo záver slávnosti, ktorá sa tento rok po prvý raz konala v nedeľu, v zhode s viacročnou praxou Rímskej diecézy.

 

 

Svátost upamatování

 

Homilie papeže Františka ze slavnosti Božího Těla, baz. sv. Jana na Lateránu

 

Česká sekce RV

 

O slavnosti Corpus Domini se několikrát vrací téma paměti: „Pamatuj na celou cestu, po níž tě vedl Hospodin, tvůj Bůh [...] abys nezapomněl na Hospodina [...] který tě sytil na poušti manou“ (srov. Dt 8,2.14.16) – říkal Mojžíš lidu. „To čiňte na mou památku“ (1 Kor 11,24) – řekne Ježíš nám. „Pamatuj na Ježíše Krista,“ řekne Pavel svému učedníkovi. „Chléb živý, který sestoupil z nebe,“ (Jan 6,51) je svátost upamatování, která nám reálně a hmatatelně připomíná dějiny Boží lásky k nám.

 

Pamatuj říká dnes Boží slovo každému z nás. Paměť Pánových skutků dávala lidu sílu na poušti. Pamatováním si toho, co pro nás učinil Pán, se zakládají naše osobní dějiny spásy. Paměť je pro víru podstatná jako voda pro rostlinu. Jako nemůže rostlina setrvat při životě a nést plody bez vody, tak také víra, pokud nečerpá z paměti skutků učiněných Pánem pro nás. „Pamatuj na Ježíše Krista.“

 

Pamatuj. Paměť je důležitá, protože nám umožňuje přebývat v lásce, pamatovat znamená nosit v srdci (ri-cordare), nezapomenout, kdo miluje nás a koho jsme povoláni milovat. A přece tato jedinečná schopnost, kterou nám daroval Pán, je dnes poněkud oslabena. V uspěchanosti, do níž jsme ponořeni, nám, jak se zdá, mnoho lidí a mnoho faktů uniká. Rychle obracíme stránky; dychtíme po novostech, ale jsme chudí na vzpomínky. Pálením vzpomínek a chvilkovým prožíváním riskujeme, že zůstaneme na povrchu, v proudu následujících věcí, nevydáme se na hlubinu a připravíme se o měřítko, které nám připomíná, kdo jsme a kam jdeme. Vnější život se pak stane útržkovitým a ten niterný netečným.

 

Dnešní slavnost nám však připomíná, že v této životní útržkovitosti nám vychází Pán vstříc přívětivou křehkostí, kterou je eucharistie. V Chlebu života nás přichází navštívit Pán a stává se skromným pokrmem, který uzdravuje láskou naši paměť stonající uspěchaností. Eucharistie je totiž památkou Boží lásky. „Připomínáme si památku Jeho umučení“ (Nešpory ze slavnosti Těla a Krve Páně, antifona k Magnificat), Boží lásky k nám – ta je naší silou a naší oporou na cestě. Proto nám tolik prospívá eucharistická památka: není to abstraktní, studená a povrchní vzpomínka, nýbrž živá a útěchyplná památka Boží lásky. Paměť anamnestická a mimetická. V eucharistii je veškerá chuť Ježíšových slov a gest, příchuť Jeho Paschy, vůně Jeho Ducha. Jejím přijímáním se nám do srdce vtiskuje jistota, že On nás miluje. A když to říkám, myslím zejména na vás, děti, které zanedlouho přistoupíte k prvnímu svatému přijímání a je vás tady hodně.

 

Eucharistie v nás tak formuje vděčnou paměť, abychom v sobě rozpoznávali, že jsme děti milované a sycené Otcem; svobodnou paměť, aby Ježíšova láska, Jeho odpuštění zahojilo rány minulosti a zacelilo vzpomínky na utrpěná i způsobená příkoří; trpělivou paměť, abychom v protivenstvích věděli, že Ježíšův Duch zůstává v nás. Eucharistie nám dodává odvahu: i na té nejneschůdnější cestě nejsme sami, Pán na nás nezapomíná a pokaždé, když za Ním přijdeme, občerství nás láskou.

 

Eucharistie nás upamatovává, že nejsme jednotlivci, nýbrž tělo. Jako sbíral lid na poušti manu spadlou z nebe a sdílel ji v rodině (srov. Ex 16), tak nás svolává Ježíš, nebeský Chléb, abychom jej přijímali společně a sdíleli mezi sebou. Eucharistie není svátost „pro mne“, je to svátost mnohých, kteří tvoří jediné tělo; věřící, svatý Boží lid. Připomíná nám to sv. Pavel: „Protože je to jeden chléb, tvoříme jedno tělo, i když je nás mnoho, neboť všichni máme účast na jednom chlebě“ (1 Kor 10,17). Eucharistie je svátost jednoty. Kdo ji přijímá, nemůže nebýt tvůrcem jednoty, protože se v něm, v jeho „duchovní DNA“ rodí budova jednoty. Ať nás tento Chléb jednoty uzdraví z ambic ovládat druhé, z chtivosti hrabat pro sebe, z rozněcování nesouhlasu a ze šíření kritik; ať v nás vzbudí radost ze vzájemné lásky bez řevnivosti, závisti a zlomyslných řečí.

 

A nyní, žijme eucharistii, klaňme se a děkujme Pánu za tento svrchovaný dar: živou památku Jeho lásky, která z nás činí jedno tělo a vede k jednotě.

 

Přeložil Milan Glaser

 

 

Anjel Pána s pápežom Františkom: Slávnosť Božieho Tela a modlitba za Portugalsko

 

Vatikán 18. júna – Pri nedeľnej poludňajšej modlitbe Anjel Pána pozval Svätý Otec František veriacich k modlitbe za Portugalsko zasiahnuté tragickým lesným požiarom s vyše 60 obeťami. V katechéze sa venoval významu sviatku Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, ktorý sa v Ríme slávi v dnešnú nedeľu vo večerných hodinách pred Lateránskou bazilikou za účasti pápeža. Eucharistická procesia povedie ako zvyčajne k Bazilike Santa Maria Maggiore.

 

Pápež František dnes osobitne pripomenul blížiaci sa Svetový deň utečencov vyhlásený zo strany OSN na 20. jún. V ten istý deň podnikne Svätý Otec František púť do Bozzola a Barbiany na severe Talianska k hrobom významných kňazských osobností 20. storočia: Prima Mazzolariho a Lorenza Milaniho.

 

Plné znenie poludňajšej katechézy Svätého Otca    

 

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

 

V dnešnú nedeľu sa v Taliansku a aj iných krajinách slávi slávnosť Kristovho Tela a Krvi; často sa používa aj latinský názov Corpus Domini alebo Corpus Christi. Každú nedeľu sa cirkevné spoločenstvo sústreďuje okolo Eucharistie, sviatosti ustanovenej Ježišom počas Poslednej večere. A predsa každý rok radostne slávime slávnosť venovanú tomuto ústrednému tajomstvu viery, aby sme tak v plnosti vyjadrili našu poklonu Kristovi, ktorý sa dáva ako pokrm a nápoj spásy.

 

Dnešné evanjeliové čítanie, vzaté z Evanjelia podľa Jána, je časťou reči o „chlebe života“ (porov. 6,51-58). Ježiš prehlasuje: „Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. [...] A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta“ (v. 51). Ježiš chce povedať, že Otec ho poslal na svet ako pokrm večného života, a preto obetuje samého seba, svoje telo. Ježiš skutočne na kríži daroval svoje telo a vylial svoju krv. Ukrižovaný Syn človeka je pravým veľkonočným Baránkom, ktorý vyvádza [človeka] z otroctva hriechu a podopiera [ho] na ceste do zasľúbenej zeme. Eucharistia je sviatosťou jeho Tela, daného pre život sveta; ten, kto sa živí týmto pokrmom, zostáva v Ježišovi a žije pre neho. Prijať (dosl. „asimilovať“) Ježiša značí byť v ňom, stať sa synmi v Synovi.

 

V Eucharistii sa Ježiš, tak ako v prípade emauzských učeníkov, stavia po našom boku ako pútnikov v dejinách, aby v nás živil vieru, nádej a lásku; aby nás utešoval v skúškach; posilňoval v úsilí o spravodlivosť a pokoj. Táto solidárna prítomnosť Božieho Syna sa nachádza všade: v meste i na vidieku, na severe i na juhu sveta, v krajinách s kresťanskou tradíciou i v tých, kde prebieha prvotná evanjelizácia. V Eucharistii Boží Syn ponúka samého seba ako duchovnú posilu, aby nám pomohol uviesť do praxe svoje prikázanie – milovať sa navzájom tak ako nás on miloval –, vytvárajúc tak spoločenstvá prijímajúce a otvorené voči potrebám všetkých, obzvlášť tých najviac zraniteľných, osôb chudobných a núdznych.

 

Sýtiť sa Ježišom v Eucharistii znamená tiež s dôverou sa odovzdať do jeho rúk a nechať sa ním viesť. Znamená to prijať Ježiša na miesto vlastného „ja“. Týmto spôsobom v nás nezištná láska prijatá od Ježiša vo svätom (eucharistickom) prijímaní účinkovaním Ducha Svätého živí lásku k Bohu a k bratom i sestrám, ktorých stretávame pri našom každodennom putovaní. Živení Kristovým Telom sa sami čoraz viac a konkrétnejšie stávame týmto Mystickým telom Krista. Pripomína nám to apoštol Pavol: „Nie je kalich dobrorečenia, ktorému dobrorečíme, účasťou na Kristovej krvi? A chlieb, ktorý lámeme, nie je účasťou na Kristovom tele? Keďže je jeden chlieb, my mnohí sme jedno telo, lebo všetci máme podiel na jednom chlebe“ (1 Kor 10,16-17).

 

Panna Mária, ktorá bola stále spojená s Ježišom, Chlebom života, nech nám pomáha znovu objaviť krásu Eucharistie, živiť sa ňou vo viere, aby sme žili v spoločenstve s Bohom a bratmi.

 

*

 

Po spoločnej modlitbe Anjela Pána a apoštolskom požehnaní Svätý Otec pokračoval pozvaním k pozornosti voči utečencom:

 

„Napozajtra si pripomenieme Svetový deň utečencov, vyhlásený Organizáciou spojených národov. Témou tohto roku bude „Spolu s utečencami. Dnes, viac ako inokedy, musíme stáť na strane utečencov“. Pozornosť sa konkrétne sústredí na ženy, mužov a deti na úteku pred konfliktami, násilím a prenasledovaním. Spomeňme si v našej modlitbe na všetkých tých, čo prišli o život na mori alebo počas úmorného cestovania po súši. Ich príbehy bolesti a nádeje sa môžu stať príležitosťou na bratské stretnutie a pravé vzájomné spoznanie sa. Osobné stretnutie s utečencami totiž rozháňa strach a skresľujúce ideológie a stáva sa činiteľom rastu v ľudskosti, schopnej dať priestor postojom otvorenosti a stavaniu mosty.“

 

Pápež František vyjadril aj svoju podporu Portugalsku zasiahnutému živelnou katastrofou:

 

„Chcem vyjadriť svoju blízkosť drahému ľudu Portugalska v súvislosti s ničivým požiarom, ktorý zachvátil lesy okolo Pedrógão Grande a má za následok početné obete a zranených.“

 

Po týchto slovách Svätý Otec vyzval veriacich na Námestí sv. Petra k minútke tichej modlitby.

 

Medzi prítomnými pápež František osobitne pozdravil delegáciu so zastúpením Stredoafrickej republiky a OSN, ktorá je v Ríme na pozvanie Komunity sv. Egídia. Pri tejto príležitosti pripomenul svoju návštevu v africkej krajine v novembri 2015 a vyslovil prianie, aby sa v nej naplno rozbehol a posilnil mierový proces ako nevyhnutná podmienka rozvoja.

 

Pápež František pozval rímskych veriacich k účasti na večernej eucharistickej slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, ktorej bude predsedať o 19.00 pred Lateránskou bazilikou. Chorých, väzňov a klauzúrne komunity pozval k duchovnej účasti prostredníctvom rozhlasu a televízie.

 

Na záver Svätý Otec pozval osobitne kňazov k duchovnému sprevádzaniu na jeho blížiacej sa ceste, ktorú podnikne 20. júna do oblasti Lombardie a Toskánska:

 

„Na budúci utorok sa vyberiem na púť do Bozzola a Barbiany, aby som vzdal úctu don Primovi Mazzolarimu a don Lorenzovi Milanimu, dvom kňazom, ktorí nám ponúkajú odkaz, ktorý dnes veľmi potrebujeme.“

 

 

16. júna

 

Ranná homília pápeža Františka: Máme poklad v hlinených nádobách

 

Vatikán 16. júna – Buďme si vedomí, že sme slabí, zraniteľní a hriešnici. Jedine Božia moc zachraňuje a uzdravuje. Tak znela jedna z kľúčových myšlienok dnešnej homílie pápeža Františka, ktorú predniesol počas rannej omše v Dome sv. Marty.

 

Potrebujeme Božiu moc, aby sme boli spasení

 

Nikto nemôže „zachrániť sám seba“, potrebujeme „Božiu moc“, aby sme boli spasení, pokračoval ďalej vo svojej kázni Svätý Otec, pričom uvažoval nad dnešným čítaním z Druhého listu sv. Pavla Korinťanom (2 Kor 4,7-15). Apoštol v ňom hovorí o poklade, ktorý máme „v hlinených nádobách“. Nasledovníkov Krista tak vyzýva, aby si „uvedomili“, že sú „z hliny, slabí, hriešni“ a že bez Božej moci nemôžeme „kráčať vpred“.

 

Tento Kristov poklad, vysvetlil pápež František, máme „v našej krehkosti: my sme tou hlinou“. Lebo je to „Božia moc, Božia sila, ktorá zachraňuje, ktorá uzdravuje, ktorá stavia na nohy“. A práve to je „realita našej zraniteľnosti“:

 

„My všetci sme zraniteľní, krehkí, slabí a potrebujeme byť uzdravení. A sv. Pavol hovorí: zo všetkých strán nás sužujú, sme bezradní, sme prenasledovaní, zrážaní [k zemi], čo je prejav našej slabosti, slabosti Pavlovej, prejav hliny. A toto je naša zraniteľnosť. Jednou z najťažších vecí v živote je priznať si vlastnú zraniteľnosť. Niekedy sa snažíme zraniteľnosť zakryť, aby ju nebolo vidieť, alebo ju zamaskovať, aby nebola na očiach, alebo ju zastierať... Samotný Pavol na začiatku tejto kapitoly hovorí: ,Zriekli sme sa hanebnej pretvárky’. Pretvárky sú hanebné, vždy. Sú pokrytecké.“

 

Popierať našu krehkosť je pokrytectvom

 

Okrem „pokrytectva voči druhým“, pokračoval ďalej vo svojej úvahe Svätý Otec, existuje ešte pokrytectvo „voči nám samotným“. To znamená vtedy, keď si o sebe namýšľame, že „sme niečo iné“, že „nepotrebujeme uzdravenie a pomoc“. Keď jednoducho hovoríme: „nie som stvorením z hliny“, mám „vlastný poklad“.    

 

„Toto je cesta vedúca k márnosti, k pýche, k zahľadenosti do seba, keď človek nevníma, že je hlinou, ale hľadá spásu a naplnenie sám zo seba. Avšak je to Božia moc, čo nás zachraňuje v našej zraniteľnosti; a Pavol to uznáva, keď hovorí: ,Sme sužovaní, ale nie sme stiesnení’. Nie sme stiesnení, lebo Božia moc nás zachraňuje. ,Sme bezradní, – uznáva – ale nepoddávame sa’. Je tu niečo Božie, čo nám dáva nádej. ,Sme prenasledovaní, ale nie opustení; zrážajú nás, ale nehynieme.’ Neprestajne tu vidíme vzťah medzi hlinou a mocou, hlinou a pokladom. Máme poklad v hlinených nádobách. Avšak pokušenie je vždy to isté: zakryť, utajiť, neveriť, že sme hlina. To je pokrytectvo voči nám samým.“

 

Hlina je schopná prijať poklad len v poníženosti

 

Apoštol Pavol, podčiarkol ďalej pápež František, týmto spôsobom „zmýšľania, uvažovania, ohlasovania Božieho slova“ nás napokon privádza k dialógu „medzi pokladom a hlinou“. K dialógu, ktorý musíme neprestajne viesť, ak chceme byť čestní.

 

A práve tu zohráva podľa Svätého Otca dôležitú úlohu „pocit zahanbenia“. Ako upozornil, vyznanie našich hriechov v spovedi by inak bolo len ako zoznam cien na trhovisku, s úmyslom „trošku obieliť tú hlinu“, aby sme boli silnejší. My však musíme naopak akceptovať svoju slabosť a zraniteľnosť, i keď je to „ťažké“ urobiť.

 

„Je to zahanbenie, čo nám rozširuje srdce, aby vstúpila Božia moc, Božia sila. Zahanbenie, že sme hlina a nie nádoba zo striebra či zlata. Že sme hlinou. A ak sa dostaneme do tohto bodu, budeme šťastní. Budeme veľmi šťastní. Teda dialóg medzi Božou mocou a hlinou: spomeňme si na umývanie nôh, keď sa Ježiš priblížil k Petrovi a Peter povedal: ,Nie, mne nie, Pane, prosím nie! Čo to robíš?’. Peter vtedy nepochopil, že je hlinou, že potrebuje Pánovu moc, aby sa spasil.“

 

Ide tu teda o „veľkodušnosť“ v schopnosti uznať, že „sme zraniteľní, krehkí, slabí a hriešnici“. Len vtedy, keď akceptujeme, že sme hlina, dodal na záver dnešnej rannej homílie Svätý Otec František, „sa na nás prejaví výnimočná Božia moc a dá nám plnosť, spásu, šťastie, radosť z toho, že sme spasení“. Vtedy budeme schopní prijať „poklad“ Pána.

 

 

14. júna

 

Pápež pokračoval v katechézach o nádeji: Boh miluje bezpodmienečne a nezištne

 

Vatikán 14. júna – Božiu lásku si nepotrebujeme najprv zaslúžiť, ale je jeho nezištným darom. Naša nádej sa preto zakladá na istote, že sme jeho milovanými deťmi. Touto myšlienkou Svätý Otec František pri dnešnej generálnej audiencii vo Vatikáne pokračoval vo svojom cykle o kresťanskej nádeji.

 

V horúcom slnečnom počasí organizátori prichýlili skupiny chorých v Aule Pavla VI., kde ich Svätý Otec pozdravil ešte pred príchodom na Námestie sv. Petra. Aj prítomných na námestí v úvode pozval, aby s nimi vytvorili duchovné spojenie.

 

Biblickým úvodom ku katechéze bol úryvok z Lukášovej 15. kapitoly o návrate márnotratného syna: «I vstal a šiel k svojmu otcovi. Ešte bol ďaleko, keď ho zazrel jeho otec, a bolo mu ho ľúto. Pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vybozkával ho. Syn mu povedal: „Otče, zhrešil som proti nebu i voči tebe. Už nie som hoden volať sa tvojím synom“. Ale otec povedal svojim sluhom: „Rýchlo prineste najlepšie šaty a oblečte ho! Dajte mu prsteň na ruku a obuv na nohy! Priveďte vykŕmené teľa a zabite ho. Jedzme a veselo hodujme, lebo tento môj syn bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel sa“. A začali hodovať.» (Lk 15,20-24a)

 

Plné znenie katechézy Svätého Otca

 

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

 

Dnes sa táto audiencia koná na dvoch miestach, avšak prepojených cez veľkoplošné obrazovky. Chorí, aby netrpeli horúčavou, sú v Aule Pavla VI., a my sme tu. Všetci sme však spolu. A spája nás Duch Svätý – ten, kto vždy vytvára jednotu. Pozdravujeme tých, čo sú v aule.

 

Nikto z nás nemôže žiť bez lásky. A jedným nepekným druhom otroctva, do ktorého môžeme upadnúť, je domnievať sa, že lásku si treba zaslúžiť. Možno veľká časť úzkosti súčasného človeka pochádza z tohto: z presvedčenia, že ak nie sme silní, príťažliví a pekní, tak sa nami nikto nebude zaoberať. Toto je cesta meritokracie, nie je tak?

 

Mnohí ľudia sa dnes usilujú o istú viditeľnosť len preto, aby utíšili akúsi vnútornú prázdnotu: akoby sme boli osobami večne potrebujúcimi uistenia. Viete si však predstaviť svet, kde si všetci žobrú o pozornosť druhých uvádzaním dôvodov, zatiaľ čo nikto nie je ochotný druhého milovať nezištne? Predstavte si takýto svet... svet bez nezištnosti lásky... Vyzerá to ako ľudský svet, no v skutočnosti je to peklo.

 

Mnohé narcistické prejavy človeka sa rodia z pocitu osamelosti. A aj z osirelosti. Neraz sa v pozadí zdanlivo nevysvetliteľného správania ukrýva jedna otázka: je možné, že si nezaslúžim byť oslovovaný po mene? Čiže byť milovaným? Lebo láska vždy oslovuje po mene...

 

Keď tým, kto nie je milovaný alebo sa ním necíti byť, je dospievajúci človek, môže sa z toho zrodiť násilie. V pozadí mnohých foriem sociálnej nenávisti a výtržníctva je častokrát srdce, ktorému sa nedostalo povšimnutia. Neexistujú zlé deti, rovnako ako neexistujú dospievajúci, ktorí by boli celkom skazení, avšak existujú takí, čo sú nešťastní. A čo nás môže urobiť šťastnými, ak nie skúsenosť darovanej a prijatej lásky?

 

Život ľudskej bytosti je vzájomná výmena pohľadov: niekto, kto nám vyčarí prvý úsmev, a my, ktorí sa nezištne usmejeme na toho, kto je uzavretý v smútku, a tak mu umožníme dostať sa z neho von. Výmena pohľadov: pohľad do očí... a otvárajú sa dvere srdca.

 

Prvým krokom, ktorý Boh robí smerom k nám, je krok lásky, ktorá je ústretová a bezpodmienčná. Boh miluje ako prvý. Boh nás nemiluje preto, že je v nás nejaký dôvod vzbudzujúci lásku. Boh nás miluje, pretože on sám je láskou a láska pre svoju prirodzenosť má tendenciu sa šíriť, darovať sa. Ani svoju dobrotivosť Boh neviaže na naše obrátenie: jedine v tom zmysle, že ono je dôsledkom Božej lásky.

 

Svätý Pavol to dokonale vystihuje: «Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešnici» (Rim 5,8). - Keď sme boli ešte hriešnici. Bezpodmienečná láska. - Boli sme „vzdialení“, ako márnotratný syn v podobenstve: «Ešte bol ďaleko, keď ho zazrel jeho otec, a bolo mu ho ľúto» (Lk 15,20). Z lásky k nám Boh uskutočnil exodus zo seba samého, aby nás prišiel navštíviť do týchto končín, kde bolo nemysliteľné, že by tam on vkročil. Boh nás miloval aj vtedy, keď sme boli zatúlaní.

 

Kto z nás miluje takýmto spôsobom, ak nie ten, kto je otcom či matkou? Mama aj naďalej miluje svoje dieťa, aj vtedy, keď je toto dieťa vo väzení. Pamätám si na mnohé mamy, v mojej predošlej diecéze, ako čakávali v rade na vstup do väzenia, množstvo matiek. A nehanbili sa. Syn bol vo väzení, no bol to ich syn. A znášali mnohé pokorovania pri prehliadkach pred vstupom, avšak: „Je to môj syn!“ – „Pani, veď váš syn je zločinec!“ – „Je to môj syn!“

 

Jedine táto láska matky a otca nám dáva pochopiť, aká je láska Boha. Matka nežiada zrušenie ľudskej spravodlivosti, lebo každé pochybenie si vyžaduje vykúpenie, avšak matka nikdy neprestane trpieť pre svoje dieťa. Miluje ho aj vtedy, keď je hriešnikom. Boh tak isto koná s nami: sme jeho milovanými deťmi! Nuž, môže sa stať, že by mal Boh nejaké deti, ktoré by nemiloval? Nie. Všetci sme milovanými Božími deťmi.

 

Nad naším životom nie je nijaké zlorečenie, jedine dobrotivé slovo Boha, ktorý utvoril našu existenciu z ničoho. Všetko zahŕňajúcou pravdou je vzťah lásky spájajúci Otca so Synom prostredníctvom Ducha Svätého, vzťah, do ktorého sme prijatí skrze milosť. V ňom, v Kristovi Ježišovi, sme boli chcení, milovaní, vytúžení. Je tu niekto, kto do nás vtlačil prvotnú krásu, ktorú žiaden hriech, žiadne nesprávne rozhodnutie nikdy nebude môcť úplne vymazať.

 

Sme vždy v Božích očiach malými fontánami, ktoré sú na to, aby chrlili dobrú vodu. Povedal to Ježiš samaritánskej žene: «Voda, ktorú [ti] dám, stane sa v [tebe] prameňom vody prúdiacej do večného života» (Jn 4,14).

 

Aký je liek na zmenu srdca nešťastnej osoby? Aká je medicína na premenu srdca človeka, ktorý nie je šťastný? [prítomní odpovedajú: Láska!] Silnejšie! [kričia: Láska!] Výborne! Vynikajúco! Ste všetci skvelí! A ako dáme človeku pocítiť, že je milovaný? Predovšetkým ho treba objať. Dať mu pocítiť, že je vytúžený, že je dôležitý a prestane byť smutný.

 

Láska vyvoláva lásku, a to silnejším spôsobom než keď nenávisť vyvoláva smrť. Ježiš nezomrel a nevstal z mŕtvych pre seba samého, ale pre nás, aby naše hriechy boli odpustené. Je tu teda čas zmŕtvychvstania pre všetkých: čas pozdvihnúť chudobných z malomyseľnosti, predovšetkým tých, ktorí ležia v hrobe po dobu oveľa dlhšiu než tri dni. Nech tu, na naše tváre zaveje vietor oslobodenia. Nech tu vzklíči dar nádeje. A nádej je tá od Boha Otca, ktorý nás miluje takých, akí sme: miluje nás vždy, všetkých. Dobrých aj zlých. Súhlasíte? Ďakujem!

 

13. júna

Ranná homília pápeža Františka: Kresťanské svedectvo znamená byť soľou a svetlom

 

Vatikán 13. júna – Buďme soľou a svetlom pre druhých, oslavujúc Boha vlastným životom. Týmito slovami sa dnes ráno prihovoril v homílii veriacim pápež František v Dome sv. Marty, kde predsedal svätej omši. Na liturgii sa zúčastnili aj členovia Rady kardinálov C9, ktorí vo Vatikáne začali včera svoje ďalšie zasadanie.

 

Tri kľúčové slová: áno, soľ, svetlo

 

Svätý Otec sa vo svojej kázni zamyslel nad troma kľúčovými slovami, ktoré nám dnes ponúka prvé čítanie z Druhého listu sv. Pavla Korinťanom. Sú to slová „áno“, „soľ“ a „svetlo“. Ohlasovanie Evanjelia je „rozhodné“ a rázne, vysvetlil pápež František. Neexistuje v ňom prelínanie sa postojov ,áno’ a ,nie’, ktorého výsledkom je snaha o nadobudnutie „umelej istoty“, ako je toho príkladom „kazuistika“. 

 

Podľa Petrovho nástupcu nám tieto tri kľúčové slová „ukazujú silu Evanjelia“, ktorá vedie k vydávaniu „svedectva a tiež k oslave Boha“. V tomto „áno“ nachádzame „všetky Božie slová v Ježišovi, všetky Božie prísľuby“. V Ježišovi, dodal Svätý Otec, „sa napĺňa všetko to, čo bolo prisľúbené, a z toho dôvodu je on plnosťou“:

 

„V Ježišovi nie je žiadne ,nie’, ale vždy ,áno’ na slávu Otca. Aj my sa zúčastňujeme na tomto Ježišovom ,áno’, pretože nás pomazal, označil svojou pečaťou, dal nám ,závdavok’ Ducha. Zúčastňujeme sa, lebo sme pomazaní, označení pečaťou a máme v rukách tú istotu – ,závdavok’ Ducha. [Je to] Duch, ktorý nás vedie k definitívnemu ,áno’, k našej plnosti. Duch Svätý nám tiež pomôže stať sa svetlom a soľou, to znamená, že Duch nás privádza k [vydávaniu] kresťanského svedectva.“

 

Vydávať kresťanské svedectvo znamená byť soľou a svetlom pre druhých

 

Práve toto kresťanské svedectvo je podľa pápežových slov „soľou a svetlom“. Je „svetlom na osvietenie, a ten, kto toto svetlo skrýva, vydáva antisvedectvo, uchyľujúc sa čiastočne k ‚áno‘ a čiastočne k ‚nie‘,“ vysvetlil Svätý Otec a dodal: to znamená, že „títo síce majú svetlo, avšak sa oň nedelia, nedovolia, aby zažiarilo a ak mu nedovolia zažiariť, nemôžu tak osláviť Otca, ktorý je na nebesiach“.

 

Nech je vaše „áno – áno“ a vaše „nie – nie“. Tento postoj nás naučil Pán, pokračoval ďalej vo svojej dnešnej homílii pápež František, lebo „všetko ostatné pochádza od Zlého“. Práve toto je „postoj istoty a svedectva, ktorý Pán zveril Cirkvi a všetkým pokrsteným“:

 

„Istota v plnosti Kristových prisľúbení: v Kristovi sa všetko naplnilo. Svedectvo smerom k druhým: dar prijatý od Boha v Kristovi, ktorý nás pomazal Duchom, aby sme vydávali svedectvo. A toto znamená byť kresťanom: osvecovať, pomáhať, aby sa posolstvo a ľudia neskazili, presne tak, ako to robí soľ.

 

Ak sa však svetlo skryje a soľ stratí chuť, zostane bez sily, vtedy sa oslabuje: svedectvo bude slabé. Toto sa stáva vtedy, keď neakceptujem pomazanie, neakceptujem pečať, neakceptujem ten ,závdavok’ Ducha, ktorý je vo mne. Deje sa to vtedy, keď neakceptujem to ,áno’ v Ježišovi Kristovi.“

 

 

Byť zakorenení v plnosti prísľubov v Ježišovi Kristovi

 

Kresťanská ponuka je tak jednoduchá, avšak „veľmi rázna a veľmi krásna a dáva nám veľa nádeje,“ dodal na záver svojej dnešnej homílie pápež František. Veriacich vyzval, aby sa sami seba opýtali, či sú svetlom a soľou pre druhých; tým svetlom a soľou, čo dáva životu chuť a chráni pred skazenosťou srdca.

 

„Držím sa pevne Ježiša Krista, ktorý predstavuje ono ,áno’? Cítim sa byť pomazaný, označený pečaťou? Uvedomujem si, že mám túto istotu, ktorá sa síce naplní až v nebi, ale už teraz mám onen ,závdavok’ Ducha?“. Poslednú myšlienku venoval Svätý Otec úvahe nad tým, že keď je človek plný svetla, cítiť z neho vyžarovanie:

 

„Neraz povieme: ,Je to človek, ktorý vyžaruje. Takto môžeme pochopiť niečo, čo je ešte viac žiarivé, a tým je odraz Otca v Ježišovi, v ktorom sa naplnili všetky prisľúbenia. Toto je odrazom pomazania Duchom, ktoré sme všetci dostali. A prečo? Prečo sme to dostali? Hovoria o tom obe [dnešné] čítania. Pavol hovorí: ,A preto je skrze neho aj naše «amen» Bohu na slávu’. A Ježiš hovorí učeníkom: ‚Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.‘ Všetko toto je na Božiu slávu. Takýto je život kresťana.“

 

Prosme si túto milosť, zakončil dnešnú homíliu v Dome sv. Marty pápež František, „aby sme boli pevne zachytení, zakorenení v plnosti prísľubov v Ježišovi Kristovi, ktorý je ,áno’, totálne ,áno’, a aby sme prinášali túto plnosť so soľou a svetlom nášho svedectva druhým a tak vzdali slávu Otcovi, ktorý je na nebesiach“.

 

12. júna

 

Pápež František v homílii: Len otvorené srdce vie prijať a darovať útechu

 

Vatikán 12. júna – Útecha je dar Boží a služba iným: nikto sa nemôže utešiť sám bez pomoci odinakiaľ. Práve téme útechy sa Svätý Otec venoval v úvode svojho dnešného príhovoru v Dome sv. Marty. Pri tomto zamyslení vychádzal z dnešného čítania (2 Kor 1,1-7) z Druhého listu Korinťanom, kde sv. Pavol osem krát spomína útechu. Prvou charakteristikou útechy je, že nie je „autonómna“, upozornil pápež František:

 

„Skúsenosť útechy, ktorá predstavuje duchovnú skúsenosť, si vždy vyžaduje niekoho iného, aby bola plnou: pretože nikto nemôže potešiť sám seba, nikto. A kto sa o to pokúsi, skončí pri obzeraní sa v zrkadle. Hľadí do zrkadla, snaží sa nejako nalíčiť, nejako vyzerať. Utešuje sa týmito vecami v uzavretosti, čo mu nedovoľuje rásť, a vzduch, ktorý dýcha, je plný narcizmu a zahľadenosti do seba. Toto je umelá útecha, ktorá nenechá človeka rásť. A to ani nie je útecha, lebo je uzatvorená a chýba jej vzájomnosť.“

 

V evanjeliách nachádzame mnoho takých ľudí, pripomenul ďalej Svätý Otec. Sú to napr. zákonníci, „plní sebestačnosti“, boháč, ktorý žil od oslavy k oslave a myslel si, že tak prežíva útechu, ale najlepšie vystihuje tento postoj modlitba farizeja v chráme, keď hovorí: «Bože, ďakujem Ti, že nie som ako ostatní ľudia». „Tento sa obzeral v zrkadle“ upozornil pápež „pozeral na vlastnú dušu maskovanú ideológiami a ďakoval Pánovi“. Ježiš ukazuje, ako je možné, že človek takýmto spôsobom „nikdy nedôjde k plnosti, dôjde nanajvýš ak k domýšľavosti“, čo je márna sláva.

 

A tak, aby útecha bola opravdivou, potrebuje vzájomnosť, potrebuje iného. Predovšetkým tu ide o niečo prijaté, pretože „ten, kto utešuje, je Boh“, ktorý dáva tento „dar“. A potom pravá útecha dozrieva aj v inej vzájomnosti, a tá spočíva v utešovaní iných. „Útecha je stavom prechodu od prijatého daru k darovanej službe“ vysvetlil pápež František:

 

„Skutočná útecha má túto dvojakú vzájomnosť: je darom a službou. A tak ak nechám vstúpiť Pánovu útechu ako dar, je to preto, lebo potrebujem byť potešený. Som núdzny: aby som mohol byť potešený, je nevyhnutné spoznať, že som núdzny. Len tak Pán príde, poteší nás a dá nám poslanie potešovať iných. A nie je ľahké mať srdce otvorené pre prijatie daru a pre konanie služby, pre tieto dve vzájomnosti, ktoré umožňujú útechu.“

 

Žiada sa teda otvorené srdce, a aby bolo takým, musí to byť srdce „šťastné“. A práve dnešné evanjelium s Ježišovými blahoslavenstvami (Mt 5,1-12) hovorí, „kto sú to tí šťastní, kto sú to tí blahoslavení“:

 

„Chudobní, srdce sa otvorí s postojom chudoby, chudoby v duchu. Tí, ktorí vedia plakať; tí, ktorí sú tichí – majú tichosť srdca; tí, čo prahnú po spravodlivosti, ktorí bojujú za spravodlivosť; tí ktorí sú milosrdní, majú milosrdenstvo voči iným; tí, čo sú čistého srdca; šíritelia pokoja a tí, čo sú prenasledovaní pre spravodlivosť, pre lásku k spravodlivosti. Takto sa srdce otvára a Pán prichádza s darom útechy a s poslaním utešovať iných.“

 

Svätý Otec pokračoval poukázaním naopak na tých, ktorí sú „uzavretí“: Sú to tí, ktorí sa cítia byť „bohatí duchom, to znamená sebestační“; „tí, ktorí nepotrebujú plakať, lebo sa cítia byť spravodliví“; násilníci, ktorí nevedia čo je to miernosť; nespravodliví, ktorí konajú bezprávie; tí ktorí sú bez milosrdenstva, ktorí nepotrebujú nikdy odpustiť, pretože necítia potrebu, aby im bolo odpustené; „tí s pošpineným srdcom“, „tvorcovia vojen“ a nie pokoja; a tí, ktorí nebudú nikdy kritizovaní ani prenasledovaní, pretože ich nezaujímajú nespravodlivosti voči iným. „Títo – povedal Svätý Otec – majú zavreté srdce“: nie sú šťastní, pretože do nich nemôže vstúpiť dar útechy, aby ho potom mohli darovať ďalej.

 

Na záver pápež František pozval položiť si otázku, aké je naše srdce, či je otvorené a schopné prosiť o dar útechy, aby ho potom mohlo dať ďalej ako Pánov dar. Žiada sa vrátiť sa počas dňa k týmto myšlienkam a ďakovať Pánovi, že sa „vždy usiluje dať nám útechu“. „Len od nás žiada, aby sme mali dvere srdca aspoň ‚pootvorené‘: „on sa potom už postará o to, aby vošiel“ – uzavrel svoju rannú homíliu Svätý Otec.

 

 

11. júna

 

Anjel Pána v Nedeľu Najsvätejšej Trojice: Boh je úplne a jedine Láska

 

 

Vatikán 11. júna – Na Slávnosť Najsvätejšej Trojice sa Svätý Otec František na poludnie pomodlil spolu s veriacimi zhromaždenými na Vatikánskom námestí mariánsku modlitbu „Anjel Pána“. Na úvod stretnutia im ako zvyčajne v krátkej katechéze z okna Apoštolského paláca priblížil tajomstvo viery, ktoré Cirkev slávi.

 

Trojjediný Boh zjavil svoju tvár v Ježišovi Kristovi, pripomenul Svätý Otec: „Boh je úplne a jedine Láska, vo večnom vzťahu, ktorý všetko tvorí, vykupuje a posväcuje: Otec, Syn a Duch Svätý.“

 

Na príklade nočného dialógu Ježiša s Nikodémom pápež František ukázal, ako Boh osobne miluje každého človeka: „Boh nás vždy hľadá už v predstihu, ako prvý nás miluje. Je ako kvet mandľovníka, tak hovorí prorok: ‚zakvitá ako prvý‘.“

 

Po spoločnej modlitbe „Anjel Pána“ a udelení apoštolského požehnania Svätý Otec pripomenul včerajšie blahorečenie rehoľníčky menom Itala Mela, benediktínskej oblátky, ktorá žila v prvej polovici 20. storočia v Ríme a mala mystický dar prenikania do tajomstva Najsvätejšej Trojice.

 

Svätý Otec pozdravil aj viacero skupín pútnikov, medzi iným aj bolívijskú komunitu žijúcu v Ríme, ktorá slávi svoj národný sviatok Panny Márie z Copacabany - Virgen de Copacabana.

 

Plné znenie nedeľnej katechézy Svätého Otca

 

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

 

Biblické čítania tejto nedele, sviatku Najsvätejšej Trojice, nám pomáhajú vstúpiť do tajomstva totožnosti Boha. Druhé čítanie predstavuje slová žičenia, ktoré sv. Pavol adresuje spoločenstvu v Korinte: «Milosť Pána Ježiša Krista a Božia láska i spoločenstvo Svätého Ducha nech je s vami všetkými» (2 Kor 13,13). Toto apoštolovo „požehnanie“ je ovocím jeho osobnej skúsenosti Božej lásky, tej lásky, ktorú mu vzkriesený Kristus zjavil, ktorá premenila jeho život a primäla ho prinášať Evanjelium národom.

 

Na základe tejto svojej skúsenosti milosti môže Pavol povzbudzovať kresťanov týmito slovami: «Radujte sa, zdokonaľujte sa, povzbudzujte sa navzájom, [...] žite v pokoji» (v. 11). Kresťanské spoločenstvo sa popri všetkých ľudských obmedzeniach môže stať odzrkadlením spoločenstva Trojice, jej dobroty a krásy. Ale toto – ako to sám Pavol dosvedčuje – vedie nevyhnutne cez skúsenosť Božieho milosrdenstva, jeho odpustenia.

 

To je to, čo zažívajú Izraeliti na ceste exodu. Keď ľud prestúpil zmluvu, Boh sa ukázal Mojžišovi v oblaku, aby tú zmluvu obnovil, ohlasujúc svoje vlastné meno a jeho význam: «Pán, Boh je milosrdný a láskavý, zhovievavý, veľmi milostivý a verný» (Ex 34,6).

 

Toto meno vyjadruje, že Boh nie je vzdialený a uzavretý do seba, ale je Život, ktorý sa chce podeliť, je otvorenosť, je Láska, ktorá vykupuje človeka z nevernosti. Boh je „milosrdný“, „zhovievavý“ a „veľmi milostivý“, pretože sa nám ponúka, aby zahladil naše obmedzenosti a naše nedostatky, aby odpustil naše pochybenia, aby nás navrátil na cestu spravodlivosti a pravdy.

 

Toto zjavenie Boha dospelo k svojmu zavŕšeniu v Novej zmluve vďaka Kristovmu slovu a jeho spásnemu poslaniu. Ježiš nám zviditeľnil tvár Boha, Jediného čo do podstaty a Trojice čo do osôb; Boh je úplne a jedine Láska, vo večnom vzťahu, ktorý všetko tvorí, vykupuje a posväcuje: Otec, Syn a Duch Svätý.

 

A dnešné evanjelium „stavia na scénu“ Nikodéma, ktorý napriek tomu, že zastával významné miesto v náboženskej a občianskej komunite tej doby, neprestal v hľadaní Boha. Nepovedal si: ja som už dosiahol cieľ. Neprestal hľadať Boha. A teraz zachytil ozvenu jeho hlasu v Ježišovi. V nočnom dialógu s Nazaretským, Nikodém konečne chápe, že Boh ho už prv hľadal a očakával, že je Bohom osobne milovaný.

 

Boh nás vždy hľadá už v predstihu, ako prvý nás miluje. Je ako kvet mandľovníka, tak hovorí prorok: „zakvitá ako prvý“. Takto mu totiž hovorí Ježiš: «Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život» (Jn 3,16).

 

Čo je tento večný život? Je to Otcova bezmedzná a nezištná láska, ktorú Ježiš daroval na kríži, keď obetoval svoj život pre našu spásu. Táto láska pôsobením Ducha Svätého novým svetlom prežiarila svet i každé ľudské srdce, ktoré ju prijme; svetlom, ktoré odkrýva tie tmavé kúty, tie zatvrdnutosti, ktoré nám bránia prinášať dobré ovocie lásky a milosrdenstva.

 

Nech nám Panna Mária pomáha stále väčšmi, celým naším bytím, vstúpiť do Trojičného spoločenstva, aby sme žili a dosvedčovali lásku, ktorá dáva zmysel našej existencii.

 

9. júna

Pápež František: Ženy majú dôležitú úlohu v medzináboženskom dialógu

 

Vatikán 9. júna – Dnes napoludnie prijal Svätý Otec na osobitnej audiencii účastníkov plenárneho zasadnutia Pápežskej rady pre medzináboženský dialóg. Tento rok sa pápežská rada pod vedením kardinála Taurana zamerala na úlohu žien na poli dialógu medzi náboženstvami.

 

K téme stretnutia „Úloha ženy vo výchove k univerzálnemu bratstvu“ pápež František hneď na úvod skonštatoval, ako často je výchovná úloha žien v tomto smere nepovšimnutá a nedocenená. Pripomenul, že v dôsledku násilia sa žena často nemôže riadne zhostiť tejto svojej úlohy:

 

„Ženy a deti patria medzi najčastejšie obete slepého násilia. Tam, kde sa nenávisť a násilie dostanú k moci, zraňujú rodinu a spoločnosť a zabraňujú žene spokojne a účinne plniť jej poslanie vychovávateľky, v jednote s mužom čo do úmyslov i činov.“

 

Pápež František na prvom mieste zdôraznil nutnosť doceniť úlohu ženy a priznať jej pozitívny vplyv v rôznych oblastiach života spoločnosti:

 

„Prospešným trendom je rastúca prítomnosť žien v spoločenskom živote, v ekonomike a politike na miestnej, národnej a medzinárodnej úrovni, nevynímajúc cirkevnú oblasť. Ženy majú plné právo aktívne sa zapájať do všetkých oblastí, a ich právo je treba potvrdiť a garantovať aj právnymi nástrojmi, tam kde sa to ukáže ako nevyhnutné.“

 

Žena je úzko spojená s tajomstvom života a táto skúsenosť jej pomáha pri šírení ducha bratstva. Úloha vychovávať k bratstvu prislúcha ženám podľa pápeža Františka ako ich „osobitné povolanie“:

 

„Žena bola vždy v centre rodinnej výchovy, a to nie iba ako matka. Príspevok žien v oblasti výchovy a vzdelávania je neoceniteľný. A vychovávateľstvo má bohaté dôsledky aj pre ženu samotnú.“

 

Významným poľom, kde sa uplatňujú schopnosti ženy, je vedenie dialógu, pokračoval Svätý Otec. Vysvetlil, že sa to v plnom zmysle vzťahuje aj na medzináboženský dialóg:

 

„Je evidentné, ako veľmi je výchova k univerzálnemu bratstvu - čo znamená aj naučiť sa vytvárať priateľské a úctivé vzťahy - dôležitá v oblasti medzináboženského dialógu. Ženy sa v medzináboženskej oblasti angažujú často viac než muži na úrovni „dialógu života“, a tak prispievajú k lepšiemu porozumeniu výzvam typickým pre multikultúrnu realitu.

 

Ale ženy sa môžu zaradiť v plnom zmysle tiež do vzájomnej výmeny na úrovni náboženskej skúsenosti, a rovnako i na úrovni teologickej. Mnohé ženy sú veľmi dobre pripravené zvládnuť stretnutia medzináboženského dialógu na najvyšších úrovniach, a nielen na katolíckej strane.

 

To znamená, že prínos žien sa neobmedzuje na tzv. „ženské“ témy alebo len na stretnutia čisto medzi ženami. Dialóg je púť, ktorú žena a muž majú konať spoločne. Dnes je viac než kedykoľvek predtým dôležité, aby tu ženy boli prítomné.“

 

 

 

Pápež František: Kniha Tobiáš učí, ako v kríze nepodľahnúť zúfalstvu

 

Vatikán 9. júna – Vo chvíľach ťažkých, smutných a bolestivých, aj vtedy, keď nás urážajú, máme vedome kráčať cestou modlitby, trpezlivosti a dôvery v Boha, bez toho, aby sme podľahli zúfalstva a klamu ničoty. To je v skratke obsah dnešnej rannej homílie Svätého Otca v Dome sv. Marty.

 

Pápež František vychádzal z prvého čítania z Knihy Tobiáš (11,5-17) a porovnával životný príbeh Tobiho a jeho nevesty Sáry. Tobiášov otec Tobi oslepol, Tobiášova manželka Sára bola v minulosti obviňovaná, že zapríčinila smrť niekoľkých mužov. V tomto čítaní je vidieť, vysvetlil Svätý Otec, ako Pán udržiava „životy ľudí, aj ten náš“, ako je prítomný v ľudských príbehoch.

 

Tobi a rovnako aj Sára zažili ťažké i pekné chvíle, tak ako to v živote býva, skonštatoval Svätý Otec a pokračoval: Tobi bol „prenasledovaný“, „vysmievali sa mu“, „útočila na neho“ aj vlastná manželka, hoci nebola nejakou zlou ženou – poznamenal pápež –, pretože „pracovala a starala sa o domácnosť, keďže on bol slepý“. A aj Sára si vystála urážky, veľa si vytrpela.

 

Pápež František upozornil na skutočnosť, že obaja sa vo chvíľach, „keď bolo všetko čierne“, stretli s myšlienkou: „lepšie by bolo zomrieť“. Ďalej načrtol, ako má v takých chvíľach človek reagovať:

 

„Všetci sme prežili drsné, ťažké chvíle, nie až v takej sile ako oni, ale vieme, čo človek cíti v tmavých momentoch, vo chvíľach bolestí, v ťažkých chvíľach, poznáme to. Nuž ona, Sára, uvažuje: ‚Ak sa obesím, spôsobím bolesť mojim rodičom’, a tak sa spamätá a modlí sa. A Tobi si hovorí: ‚Veď toto je môj život, idem ďalej’ a modlí sa znova a znova. Toto je postoj, ktorý nás zachráni v ťažkých chvíľach: modlitba. Trpezlivosť, pretože obaja sú trpezliví vo svojej bolesti. A nádej, že Boh nás vypočuje a dá nám prekonať tieto ťažké chvíle. Vo chvíľach smútku, malého alebo veľkého, v tmavých chvíľach: modlitba, trpezlivosť a nádej. Nezabudnite na to.“

 

V príbehoch Tobiho ako aj Sáry sú potom i pekné momenty. Pápež však upozornil, že tu nejde o nejaký „happy end“ v zmysle romantického príbehu:

 

„Po tejto skúške Pán stojí blízko pri nich a zachraňuje ich. Ale tu ide o skutočne krásne momenty, nie o také, kde je krása vyumelkovaná, kde je všetko hrané, ako ohňostroj, no bez krásy duše. A čo v týchto pekných chvíľach každý z nich robí? Ďakujú Bohu, rozširujú si srdce v modlitbe vďaky.“

 

Svätý Otec ďalej v homílii povzbudil položiť si otázku, či v rôznych okamihoch nášho života sme schopní rozlíšiť, čo sa v našej duši deje. Či chápeme, že ťažké chvíle predstavujú „kríž“ a že je nevyhnutné „modliť sa, byť trpezliví a mať aspoň trochu nádeje“. Je potrebné vyhnúť sa upadnutiu „do ničoty“ pretože „vždy je tu Pán“, je pri nás a môžeme sa na neho obrátiť v modlitbe, ďakujúc mu aj za radosť, ktorú nám daroval.

 

Sára vďaka rozlišovaniu pochopila, že nesmie zájsť k tomu, aby si siahla na život. Tobi si uvedomil, že musí „čakať, v modlitbe, v nádeji, na Pánovu záchranu“. Pápež František odporúčal vziať do rúk Sväté písmo a znova sa začítať do Knihy Tobiáš:

 

„Keď si cez tento víkend budeme čítať túto Knihu, prosme si milosť vedieť rozlišovať, čo sa deje v ťažkých chvíľach nášho života, ako ísť ďalej, a čo sa deje v pekných chvíľach; aby sme sa nenechali oklamať ničotou“.

 

 

7. júna

 

Katechéza Svätého Otca: Boží otcovský vzťah je zdrojom našej nádeje

 

Vatikán 7. júna – Pri všeobecnej audiencii na Vatikánskom námestí dnes Svätý Otec hovoril v katechéze o Božom otcovstve ako zdroji našej nádeje. Pápež František predniesol aj osobitnú výzvu k pokračovaniu v spoločnom úsilí kresťanov, židov a moslimov za pokoj vo svete:

 

„Zajtra o 13. hodine sa v rozličných krajinách obnovuje iniciatíva „Minúta za pokoj“, čiže chvíľka modlitby pri príležitosti výročia nášho spoločného stretnutia vo Vatikáne s izraelským prezidentom Peresom a palestínskym prezidentom Abbásom. V našej dobe je veľká potreba modlitby – kresťanov, židov a moslimov – za pokoj.“

 

Od historickej udalosti zajtra uplynú tri roky. Stretnutie troch čelných predstaviteľov s modlitbou za pokoj sa konalo 8. júna 2014 vo Vatikánskych záhradách.

 

Na zaplnenom Svätopeterskom námestí bolo dnes Slovensko zastúpené najmä spoločenstvom Farnosti sv. Jakuba z Veľkého Šariša. Svätého Otca v závere pozdravili aj dvaja zástupcovia Združenia slovenských katolíkov v USA, ktorí sú v týchto dňoch v Ríme na pravidelnej pracovnej návšteve. Organizácia dlhodobo podporuje okrem iného aj formáciu kňazov v Pápežskom slovenskom ústave sv. Cyrila a Metoda v Ríme.

 

Na úvod ku katechéze Svätého Otca zazneli slová z Lukášovho evanjelia o tom, ako Ježiš naučil svojich učeníkov modlitbu Otče náš:

 

«Raz sa na ktoromsi mieste modlil. Keď skončil, povedal mu jeden z jeho učeníkov: „Pane, nauč nás modliť sa, ako Ján naučil svojich učeníkov.“ Povedal im: „Keď sa modlíte, hovorte: Otče, posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo. Chlieb náš každodenný daj nám každý deň a odpusť nám naše hriechy, lebo aj my odpúšťame každému svojmu dlžníkovi. A neuveď nás do pokušenia“» (Lk 11,1-4).

 

Plné znenie katechézy Svätého Otca

 

„Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

 

V Ježišovej modlitbe bolo čosi fascinujúce, čosi až tak podmanivé, že jedného dňa ho jeho učeníci poprosili, aby ich s ňou oboznámil. Táto epizóda sa nachádza v Evanjeliu podľa Lukáša, ktorý bol spomedzi evanjelistov tým, kto najviac zdokumentoval tajomstvo modliaceho sa Krista - Pána, ktorý sa modlí. Ježišovi učeníci sú zasiahnutí skutočnosťou, že on, osobitne ráno a večer, sa uťahuje do samoty a „ponára sa“ do modlitby. A preto ho jedného dňa prosia, aby aj ich naučil modliť sa (porov. Lk 11,1). Vtedy práve im Ježiš odovzdáva modlitbu, ktorá sa stala kresťanskou modlitbou „par excellence“: Otčenáš.

 

Popravde, Lukáš nám v porovnaní s Matúšom podáva Ježišovu modlitbu v tak trochu skrátenej forme, ktorá sa začína jednoduchou invokáciou: «Otče» (v.2). Tu je zhrnuté celé tajomstvo kresťanskej modlitby, v tomto slove: mať odvahu nazývať Boha menom Otec. Potvrdzuje to aj liturgia, keď pri výzve ku spoločnému prednášaniu Ježišovej modlitby používa výraz «osmeľujeme sa povedať».

 

Veď nazývať Boha menom „Otec“ vôbec nie je samozrejmosťou. Viedlo by nás to skôr k používaniu vyšších titulov, ktoré sa nám zdajú byť úctivejšie voči jeho transcendencii. Naopak, to, že ho vzývame ako „Otca“, nás s ním stavia do vzťahu dôvery, ako dieťa, ktoré sa obracia na svojho otecka, vediac, že on ho miluje a stará sa oň. Toto je veľká revolúcia, ktorú kresťanstvo vtláča do náboženskej psychológie človeka. Tajomstvo Boha, ktoré nás vždy fascinuje a dáva nám cítiť sa maličkými, nás však už viac nedesí, negniavi, nenapĺňa úzkosťou.

 

Toto je revolučný obrat, ktorý je ťažko poňať našou ľudskou mysľou; až natoľko, že dokonca v príbehoch o zmŕtvychvstaní sa hovorí, že ženy po tom, ako videli prázdny hrob a anjela, «utekali od hrobu, lebo sa ich zmocnila hrôza a strach» (Mk 16,8). Avšak Ježiš nám zjavuje, že Boh je dobrým Otcom a hovorí nám: „Nebojte sa!“

 

Pomyslime na podobenstvo o milosrdnom otcovi (porov. Lk 15,11-32). Ježiš rozpráva o istom otcovi, ktorý pre svojich synov vie byť jedine láskou. O otcovi, ktorý netrestá syna za jeho aroganciu, a ktorý je schopný dokonca zveriť mu jeho časť dedičstva a nechať ho odísť z domu. Boh je Otcom, hovorí Ježiš, avšak nie ľudským spôsobom, lebo na tomto svete neexistuje žiadny otec, ktorý by sa zachoval ako protagonista tohto podobenstva. Boh je Otcom spôsobom jemu vlastným: dobrým, nechrániacim sa pred slobodnými rozhodnutiami človeka, schopným vyjadrovať sa jedine formami slovesa „milovať“.

 

Keď sa rebelujúci syn po tom, ako všetko premrhal, konečne vracia do rodného domu, tento otec neaplikuje kritériá ľudskej spravodlivosti, no predovšetkým cíti potrebu odpustiť, a prostredníctvom svojho objatia dáva synovi porozumieť, že po celý ten dlhý čas jeho neprítomnosti mu chýbal, bolestne chýbal jeho otcovskej láske. Akým bezmedzným tajomstvom je Boh pestujúci takýto typ lásky voči svojim deťom!

 

Možno práve z tohto dôvodu sa apoštol Pavol, keď poukazuje na centrum kresťanského tajomstva, necíti na to, aby do gréčtiny preložil jedno slovo, ktoré Ježiš v aramejčine vyslovoval ako „abba“. Dvakrát sa sv. Pavol vo svojich listoch (porov. Rim 8,15; Gal 4,6) dotýka tejto témy a ponecháva toto slovo nepreložené, v tej istej forme, v akej sa objavilo na Ježišových perách, „abba“, ešte intímnejší výraz v porovnaní s výrazom „otec“, ktorý niektorí prekladajú ako „otecko, ocko“.

 

Drahí bratia a sestry, nikdy nie sme sami. Môžeme byť vzdialení, nevraživí, mohli by sme sa aj prehlasovať za „bezbožných“. Avšak evanjelium Ježiša Krista nám zjavuje, že Boh, ktorý nevie zostať bez nás, on nikdy nebude akýsi „Boh bez človeka“. On je ten, čo nevie zostať bez nás, a toto je jedno veľké tajomstvo! Boh nevie byť Bohom bez človeka: je to veľké tajomstvo! A táto istota je zdrojom našej nádeje, ktorú nachádzame uchovanú vo všetkých prosbách modlitby Otčenáš.

 

Keď potrebujeme pomoc, Ježiš nám nehovorí, aby sme rezignovali a uzavreli sa do seba, ale aby sme sa obrátili na Otca a prosili ho s dôverou. Všetky naše potreby, od tých najevidentnejších s dennodenných, ako sú jedlo, zdravie, práca, až po potrebu, aby nám bolo odpustené a potrebu opory počas pokušení, nie sú zrkadlom našej osamelosti: je tu naopak Otec, ktorý na nás vždy hľadí s láskou, a ktorý nás istotne neopúšťa.

 

Taraz mám pre vás jeden návrh: každý z nás má mnoho problémov a mnoho potrieb. Pomyslime trochu v tichu na tieto problémy a na tieto potreby. Pomyslime aj na Otca, na nášho Otca, ktorý nemôže byť bez nás, a ktorý v tejto chvíli na nás hľadí. A všetci sa spoločne s dôverou a nádejou modlime: „Otče náš, ktorý si na nebesiach...“ [spolu so zhromaždením]. Ďakujem.“

 

V závere generálnej audiencie sa Svätý Otec obrátil ako zvyčajne na mladých, chorých a novomanželov:

 

„Nedávno započatý mesiac jún nám pripomína úctu k Najsvätejšiemu Ježišovmu Srdcu: drahí mladí, v škole Božského Srdca vzrastajte v obetavosti k blížnemu; drahí chorí, v utrpení zjednoťte vaše srdce so srdcom Božieho Syna; a vy, drahí novomanželia, hľaďte na Ježišovo Srdce, aby ste sa naučili bezpodmienečnej láske.“

 

 

5. júna

 

 

Celý príhovor Svätého Otca pri vigílii 50. jubilea Katolíckej charizmatickej obnovy

 

Vatikán 5. júna – V plnom znení prinášame príhovor Svätého Otca Františka pri ekumenickej vigílii Zlatého jubilea Katolíckej charizmatickej obnovy 3. júna 2017 v areáli Circo Massimo v Ríme.

 

Bratia a sestry, ďakujem vám za vaše svedectvo, ktoré dnes vydávate na tomto mieste. Ďakujem! Robí to dobre všetkým, aj mne!

 

V prvej kapitole Skutkov apoštolov čítame: «A keď s nimi stoloval, prikázal im, aby neodchádzali z Jeruzalema, ale aby očakávali Otcovo prisľúbenie: ‚O ktorom ste počuli odo mňa, že Ján krstil vodou, ale vy budete o niekoľko dní pokrstení Duchom Svätým.’» (Sk 1,4-5).

 

«Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom mieste. Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli. I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili, a na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť.» (Sk 2,1-4).

 

Dnes sme tu ako vo Večeradle pod holým nebom, a tak nemáme strach: pod otvoreným nebom a tiež s otvoreným srdcom pre Otcove prisľúbenia. Sme tu zjednotení „my všetci veriaci“, všetci tí, ktorí vyznávame, že „Ježiš je Pán“ - „Jesus is the Lord“.

 

Mnohí prišli z rôznych končín sveta a Duch Svätý nás zhromaždil, aby sme nadviazali priateľské vzťahy, ktoré nás budú povzbudzovať na ceste k jednote, k jednote pre misiu, nie preto, aby sme boli nehybní, nie! Pre misiu, pre ohlasovanie, že Ježiš je Pán – „Jesús es el Señor“ – pre spoločné ohlasovanie lásky Otca voči všetkým svojím deťom! Pre ohlasovanie Dobrej zvesti všetkým národom! Pre podanie dôkazu, že mier je možný.

 

Nie je veľmi ľahké dokázať tomuto dnešnému svetu, že mier je možný, ale v mene Ježiša môžeme ukázať pomocou nášho svedectva, že mier je možný! Ale je možný, len ak my sme v mieri medzi sebou. Ak zdôrazňujeme rozdiely, sme vo vzájomnej vojne a nemôžeme ohlasovať mier. Mier je možný, ak vychádza z nášho vyznania, že Ježiš je Pán a z našej evanjelizácie týmto smerom. Je to možné. Aj keď sa medzi nami prejavujú rozdiely – ale to je samozrejmé, máme rozdiely –, no chceme, aby to bola zmierená rozličnosť. Na tento výraz nesmieme zabudnúť, nuž vyslovme ho všetci: zmierená rozličnosť. Tento výraz nie je môj. Je od jedného brata luterána. Zmierená rozličnosť.

 

A teraz sme tu a je nás veľa! Zišli sme sa k spoločnej modlitbe, k vzývaniu Ducha Svätého, aby zostúpil na každého z nás, aby sme vyšli na cesty miest a sveta a ohlasovali vládu Ježiša Krista.

 

Kniha Skutkov dosvedčuje: « My, Parti, Médi, Elamčania, obyvatelia Mezopotámie, Judey a Kappadócie, Pontu a Ázie, Frýgie a Pamfýlie, Egypta a líbyjských krajov okolo Cyrény, prisťahovaní Rimania, Židia aj prozelyti, Kréťania i Arabi: počujeme ich vo svojich jazykoch hovoriť o veľkých Božích skutkoch.» (Sk 2,9-11). Hovoriť tým istým jazykom, počúvať, chápať... Sú tu rozdiely, ale Duch nám dáva pochopiť posolstvo Ježišovho zmŕtvychvstania v našom vlastnom jazyku.

 

Sme tu zhromaždení veriaci pochádzajúci zo 120 krajín sveta, aby sme oslavovali zvrchované dielo Ducha Svätého v Cirkvi, ktoré sa začalo pred 50 rokmi a dalo počiatok ... určitej inštitúcii? Nie. Určitej organizácii? Nie. Prúdu milosti, prúdu milosti Katolíckej charizmatickej obnovy. Dielu, ktoré sa zrodilo ako... katolícke? Nie. Zrodilo sa ako ekumenické!

 

Zrodilo sa ako ekumenické, pretože je to Duch Svätý, kto vytvára jednotu a je to ten istý Duch, kto dáva inšpiráciu, aby to tak bolo! Je dôležité prečítať si spisy kardinála Suenensa na túto tému: veľmi dôležité!

 

A príchod Ducha Svätého mení ľudí uzavretých zo strachu na odvážnych svedkov Ježiša. Peter, ktorý trikrát zaprel Ježiša, plný sily Ducha Svätého vyhlasuje: «Nech teda s istotou vie celý dom Izraela, že toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali, Boh urobil aj Pánom, aj Mesiášom.» (Sk 2,36) . A to je vyznanie viery každého kresťana! Boh urobil Pánom a Mesiášom toho Ježiša, ktorého ste vy [ukrižovali], alebo ktorý bol ukrižovaný. Súhlasíte s týmto vyznaním viery? [zhromaždenie volá: Áno!] Je nám všetkým spoločné, u všetkých rovnaké!

 

Božie slovo pokračuje hovoriac: «Všetci, čo uverili, boli pospolu a všetko mali spoločné. Predávali pozemky a majetky a rozdeľovali ich všetkým, podľa toho, ako kto potreboval. Deň čo deň svorne zotrvávali v chráme, po domoch lámali chlieb a s radosťou a úprimným srdcom požívali pokrm. Chválili Boha a boli milí všetkému ľudu. A Pán každý deň rozmnožoval tých, čo mali byť spasení.» (Sk 2,44-47). Komunita rástla a bol to Duch, ktorý ju podnecoval.

 

Veľmi rád myslím na Filipa, keď mu anjel hovorí: „Vstaň a choď na cestu do Gazy“, a on stretáva toho eunucha, správcu majetku etiópskej kráľovnej, Kandake. Bol prozelytom a čítal Izaiáša. A Filip mu vysvetlil Slovo, zvestoval mu Ježiša, a on sa obrátil. A v jednej chvíli povedal: „Nuž, tu je voda, chcem byť pokrstený“. Bol to Duch, ktorý postrčil Filipa, aby tam išiel, a už od počiatku je to Duch, kto všetkých veriacich pobáda ohlasovať Pána.

 

Dnes sme sa rozhodli stretnúť tu, na tomto mieste – povedal to pastor Traettino – pretože tu počas prenasledovaní boli mučení kresťania, na pobavenie prizerajúcich sa. Dnes je viac mučeníkov ako včera! Dnes je viac kresťanských mučeníkov. Tí, čo zabíjajú kresťanov, pred zabitím sa ich nespytujú: „Si pravoslávny? Si katolík? Si evanjelik? Si luterán? Si kalvín?“ Nie: „Si kresťan?“ – „Áno.“ – A je podrezaný, hneď a zaraz.

 

Dnes je viac mučeníkov než v prvotných dobách. A toto je ekumenizmus krvi: zjednocuje nás svedectvo mučeníkov dneška. Na rôznych miestach sveta sa prelieva krv kresťanov! Dnes je viac než kedykoľvek dôležitá jednota kresťanov, zjednotených v Duchu Svätom, v modlitbe a v činnosti v prospech najslabších.

 

Kráčať spoločne, pracovať spoločne. Milovať sa. Milovať sa. A spoločne hľadať spôsob, ako vysvetliť rozdiely, dohodnúť sa, ale kráčajúc! Ak ostaneme stáť, ak nekráčame, nikdy, nikdy sa nedohodneme. Je to tak, pretože Duch nás chce mať v pohybe.

 

Päťdesiat rokov Katolíckej charizmatickej obnovy. Jeden prúd milosti Ducha! A prečo prúd milosti? Pretože nemá ani zakladateľa, ani štatút, ani riadiace orgány. Samozrejme v tomto prúde sa zrodili mnohé formy, ktoré sú zaiste ľudskými dielami inšpirovanými Duchom Svätým, s rôznymi charizmami, a všetky v službe Cirkvi. Ale prúdu sa nemôžu stavať priehrady, ani sa nemôže uzavrieť Duch Svätý do klietky!

 

Uplynulo päťdesiat rokov. Keď sa dospeje do tohto veku, začínajú ubúdať sily. Je to polovica života - v mojej krajine hovoríme „päťdesiatnik“ – vrásky sú hlbšie – ak sa samozrejme nemaľuješ, ale tie vrásky tu sú – pribúda sivých vlasov a začíname aj zabúdať na niektoré veci...

 

Päťdesiat rokov je chvíľa v živote vhodná na zastavenia sa a urobenie reflexie. Je to okamih reflexie: polovica života. A ja vám poviem: je to okamih ísť ďalej s väčšou silou, nechajúc za sebou ten prach, ktorý sme časom nechali sa nahromadiť, ďakujúc za to, čo sme dostali a postaviac sa novému s vierou v pôsobenie Ducha Svätého!

 

Turíce dávajú zrod Cirkvi. Duch Svätý, prísľub Otca ohlásený Ježišom Kristom, to on je tým, kto vytvára Cirkev: nevestu z Apokalypsy (Knihy zjavenia), jedinú nevestu! Povedal to pastor Traettino: Pán má jedinú nevestu!

 

Najcennejší dar, ktorý sme všetci dostali je krst. A teraz nás Duch vedie na cestu obrátenia, ktorá prechádza celým kresťanským svetom a ktorá je ďalším dôvodom navyše k tomu, aby Katolícka charizmatická obnova bola privilegovaným miestom na vykonanie cesty smerom k jednote!

 

Tento prúd milosti je pre celú Cirkev, nie iba pre niektorých, a nikto z nás nie je v role „pána“ nad ostatnými ako sluhami. Nie: všetci sme služobníci tohto prúdu milosti.

 

Vy spolu s touto skúsenosťou ustavične pripomínate Cirkvi moc modlitby chvály. Chvály, ktorá je modlitbou uznania a vďakyvzdania za nezištnú lásku Boha. Môže sa stať, že tento spôsob modlitby sa niekomu nepáči, ale je jasné, že vychádza plne z biblickej tradície. Napríklad Žalmy: Dávid, ktorý tancoval pred Archou zmluvy, plný jasotu... A prosím, neupadnime do postoja kresťanov s „Mikaliným (Micholiným) komplexom“, ktorá sa hanbila za to, ako Dávid chválil Boha [tancujúc pred Archou].

 

Plesanie, jasot, radosť - ovocie samotnej činnosti Ducha Svätého! Kresťan buď zakusuje radosť vo svojom srdci, alebo tu niečo nefunguje. Radosť z ohlasovania evanjeliovej Dobrej zvesti!

 

Ježiš v Nazaretskej synagóge prečítal úryvok z Izaiáša. Čítam: «Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú vidieť; utláčaných prepustiť na slobodu a ohlásiť Pánov milostivý rok.» (Lk 4,18-19; porov. Iz 61,1-2). Radostná zvesť: nezabúdajme na to. Radostná zvesť: kresťanské ohlasovanie je vždy radostné.

 

Tretí dokument z Mechelenu (Malines, Belgicko) „Charizmatická obnova a služba človeku“, ktorý napísali kardinál Suenens a Dom Helder Camara, je jasný: charizmatická obnova je tiež službou človeku.

 

Krst v Duchu Svätom, chvála, služba človeku. Tieto tri veci sú nerozlučiteľne spojené. Môžem vzdať chválu hlbokým spôsobom, ale ak nepomôžem tým, čo sú vo veľkej núdzi, nestačí to. «Nikto z nich netrpel núdzu» (Sk 4,34), hovorí kniha Skutkov.

 

Nebudeme súdení podľa našich chvál, ale podľa toho, čo sme urobili pre Ježiša. «Ale Pane, kedy sme ti to urobili? Čo ste urobili jednému z týchto maličkých, mne ste urobili.» (porov. Mt 25,39-40).

 

Drahé sestry a drahí bratia, prajem vám čas reflexie, pripamätania si začiatkov; čas zanechania za sebou všetkých vecí popridávaných vlastným egom a ich premeny v počúvanie a radostné prijatie pôsobenia Ducha Svätého, ktorý vanie kam chce a ako chce!

 

Ďakujem Katolíckemu bratstvu a ICCRS (Medzinárodná služba katolíckej charizmatickej obnovy - International Catholic Charismatic Renewal Services) za organizáciu tohto Zlatého jubilea, za túto vigíliu. A ďakujem každému z dobrovoľníkov, ktorí to umožnili, mnohí z nich sú tu. Rád som pozdravil členov organizátorského tímu pri mojom príchode, pretože viem, že pracovali veľa! A nie za peniaze! Veľa pracovali. Väčšina z nich sú mladí z rôznych kontinentov! Nech ich Pán veľmi požehná!

 

Ďakujem zvlášť za to, že žiadosť, s ktorou som sa na vás obrátil pred dvoma rokmi, aby Charizmatická obnova celosvetovo mala jednotnú medzinárodnú službu, sa na tomto základe začala konkretizovať v Zriaďovacích dokumentoch tejto novej jednotnej služby. To je prvý krok, po ktorom budú nasledovať ďalšie, avšak už skoro sa jednota , dielo Ducha Svätého, stane realitou. «Hľa, všetko robím nové», hovorí Pán (Zjv 21,5).

 

Ďakujem, Katolícka charizmatická obnova, za to všetko, čo ste dali Cirkvi počas týchto päťdesiatich rokov! Cirkev počíta s vami, s vašou vernosťou Božiemu slovu, s vašou ochotou k službe a s vaším svedectvom života premeneného Duchom Svätým!

 

Deliť sa so všetkými v Cirkvi s krstom v Duchu Svätom, chváliť Pána bez prestania, spoločne kráčať s kresťanmi rozličných cirkví a kresťanských spoločenstiev v modlitbe a v činnosti pre chudobných. Slúžiť tým najchudobnejším a chorým. Toto očakáva Cirkev a pápež od vás, Katolícka charizmatická obnova, ale od vás všetkých: všetkých vás, ktorí ste vstúpili do tohto prúdu milosti!

 

 

 

Ranná homília pápeža: Konať skutky milosrdenstva znamená vyjsť z pohodlia

 

Vatikán 5. júna – Robiť skutky milosrdenstva neznamená dávať almužnu, aby sme mali dobrý pocit vo svedomí. Znamená to podeliť sa a zúčastniť sa na utrpení druhých. Tak znela jedna z myšlienok dnešnej homílie pápeža Františka, ktorý dnes ráno na sviatok biskupa a mučeníka sv. Bonifáca slávil omšu v Dome sv. Marty.

 

Nestačí robiť skutky milosrdenstva, treba s druhými prežívať bolesť

 

Inšpiráciu pre svoju úvahu našiel Svätý Otec v prvom čítaní z Tobiáša (Tob 1,3; 2,1b-8). V starozákonnej knihe sa píše, že spravodlivý muž menom Tobiáš sa rozhodol pochovať Židov, ktorých beztrestne zabili, pričom riskoval svoj vlastný život, keďže to bolo zakázané.

 

Tobiáš zažíval bolesť pred utrpením druhých, vysvetlil pápež František a zamyslel sa na štrnástimi duchovnými a telesnými skutkami milosrdenstva, medzi ktorými je aj pochovávať mŕtvych. Uskutočniť ich, dodal Svätý Otec, neznamená len podeliť sa s tým, čo máme, ale tiež prejaviť súcit.  

 

„To znamená trpieť s tým, kto trpí. Skutok milosrdenstva neznamená urobiť niečo, aby sme mali dobrý pocit na duši: skutok dobra, aby som sa cítil lepšie, spadne mi tak kameň zo srdca... To nie! Znamená to tiež zažívať bolesť druhých. Podeliť sa a mať súcit idú ruka v ruke. Je milosrdný ten, kto sa vie podeliť a tiež prežívať problémy druhých. A tu je otázka: viem sa podeliť? Som štedrý? Som nezištný? Keď vidím človeka, ktorý trpí, ktorý je v ťažkostiach, trpím tiež? Viem sa vcítiť do situácie druhých? Do situácie utrpenia?“  

 

Konať skutky milosrdenstva znamená tiež riskovať

 

V knihe Tobiáš sa píše, že Židia deportovaní do Asýrie nemohli pochovávať svojich krajanov, lebo riskovali, že keď ich pri tom pristihnú, zabijú ich. Tobiáš, ktorý sa napriek zákazu rozhodol pochovávať mŕtvych Židov, bol preto vo veľkom nebezpečenstve. Podľa slov Svätého Otca konať skutky milosrdenstva znamená nielen podeliť sa a mať súcit, ale tiež riskovať:

 

„Toľkokrát sa riskuje. Pomyslime na Rím uprostred [Druhej svetovej] vojny. Koľko ľudí riskovalo – počnúc Piom XII., kvôli skrývaniu Židov, aby ich nezabili, aby ich nedeportovali. Riskovali vlastnú kožu! Zachrániť život tých ľudí, to bol skutok milosrdenstva! Teda, riskovať.“

 

Konať skutky milosrdenstva spôsobuje nepohodlie, zbavuje egoizmu

 

Pápež František poukázal aj na ďalšie dva aspekty. Prvým je riziko, že tomu, kto koná skutky milosrdenstva, sa môžu druhí vysmievať, ako sa to stalo Tobiášovi. Jeho príbuzní hovorili, že namiesto toho, aby sa držal stranou, robí hlúposti. Po druhé, bol to človek, ktorý akceptoval, že ho to bude stáť isté nepohodlie:

 

„Konať skutky milosrdenstva spôsobuje nepohodlie. ,Mám chorého priateľa, priateľku. Chcel by som ho ísť navštíviť, ale nechce sa mi... radšej si oddýchnem alebo budem v pokoji pozerať televízor...’. Konať skutky milosrdenstva so sebou vždy prináša isté nepohodlie. Vyrušujú nás z nášho pohodlia. Pán však toto nepohodlie za nás vytrpel. Išiel na kríž, aby nám dal milosrdenstvo.“  

 

„Ten, kto je schopný urobiť skutok milosrdenstva,“ vysvetlil Svätý Otec, robí tak preto, lebo „vie, že sám predtým prijal milosrdenstvo; že to bol Pán, ktorý mu prejavil milosrdenstvo. A ak my konáme tieto veci, je to preto, lebo vieme, že Pán sa nad nami zmiloval. Pomyslime na naše hriechy, na naše chyby a na to, ako nám Pán odpustil: odpustil nám všetko, preukázal [nám] toto milosrdenstvo“. „Skutky milosrdenstva sú tie, ktoré nás zbavia egoizmu a ktoré nám pomáhajú napodobňovať Ježiša z bližšia,“ zakončil svoju dnešnú rannú homíliu v Dome sv. Marty pápež František.

 

 

4. júna

Turíčna homília pápeža Františka: Duch vytvára nový ľud s novým srdcom

Vatikán 4. júna – V plnom znení prinášame homíliu Svätého Otca Františka pri svätej omši Slávnosti Zoslania Ducha Svätého, ktorú celebroval o 10.30 na Vatikánskom námestí za účasti desaťtisícov veriacich z celého sveta, ktorí prišli do Ríma pri 50. výročí zrodu Katolíckej charizmatickej obnovy.

Dnes sa uzatvára obdobie Veľkej noci, päťdesiat dní od Ježišovho zmŕtvychvstania až po Turíce, ktoré sú osobitným spôsobom poznačené prítomnosťou Ducha Svätého. Veď práve on je veľkonočným darom „par excellence“. Je to Duch stvoriteľ, ktorý vždy uskutočňuje nové veci. Dve novosti sa nám ukazujú v dnešných čítaniach. V prvom čítaní Duch robí z učeníkov nový ľud; v evanjeliu tvorí v učeníkoch nové srdce, Nový ľud.

V Deň Turíc Duch zostúpil z neba v podobe «akoby ohnivých jazykov, ktoré sa rozdelili, a na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi» (Sk 2,3-4). Božie slovo takto opisuje konanie Ducha Svätého, ktorý najprv spočinie na každom jednom z nich a potom uvádza všetkých do komunikácie. Každému dáva určitý dar a všetkých spája do jednoty. Inými slovami, ten istý Duch tvorí rozmanitosť aj jednotu a týmto spôsobom formuje nový ľud, pestrý a jednotný: všeobecnú (univerzálnu) Cirkev. Najprv, s fantáziou a nepredvídateľnosťou tvorí rozmanitosť; v každej epoche dáva totiž prekvitať novým a rozličným charizmám. Potom ten istý Duch uskutočňuje jednotu: spája, zhromažďuje, obnovuje harmóniu: «Svojou prítomnosťou a svojím pôsobením spája do jednoty duchov, ktorí sú vzájomne odlišní a rozdielni» (Cyril Alexandrijský: Komentár k Jánovmu evanjeliu, XI,11). A tak tu pôjde o opravdivú jednotu, jednotu podľa Boha, ktorá nie je uniformitou, ale jednotou v rozdielnosti.

Pre jej uskutočnenie nám pomôže vyhýbať sa dvom často sa opakujúcim pokušeniam. Prvým je pokušenie hľadať rozličnosť bez jednoty. Dochádza k tomu vtedy, keď sa chceme odlišovať, keď formujeme zoskupenia a tábory, keď tvrdošijne trváme na vylučujúcich stanoviskách, keď sa uzatvárame do vlastných skupinových záujmov (partikularizmov), pokladajúc sa azda za lepších, či za tých, čo majú vždy pravdu - to sú tí takzvaní „strážcovia pravdy“. Vtedy si volíme časť, nie celok, kladieme príslušnosť k tomu či onomu pred príslušnosť k Cirkvi; stávame sa „fanúšikmi“ istého tábora, skôr než bratmi a sestrami v tom istom Duchu; kresťanmi „pravicovými či ľavicovými“ skôr než Ježišovými; neohybnými strážcami minulosti či avantgardistami budúcnosti, skôr než pokornými a vďačnými synmi Cirkvi. Takáto je rozmanitosť bez jednoty. Opačným pokušením je naopak hľadanie jednoty bez rozmanitosti. Týmto spôsobom sa však jednota stáva uniformitou, povinnosťou robiť všetko spoločne a všetko rovnako, všetci rozmýšľať vždy tým istým spôsobom. Jednota takto skončí pri tom, že sa stane nivelizovaním (homologizáciou) a už viac niet slobody. Avšak svätý Pavol hovorí, že «kde je Pánov Duch, tam je sloboda» (2 Kor 3,17).

Naša modlitba k Duchu Svätému je teda vyprosovaním si milosti prijať jeho jednotu, pohľad, ktorý - prekračujúc osobné preferencie - objíma a miluje svoju Cirkev, našu Cirkev; milosti cítiť zodpovednosť za jednotu medzi všetkými, vykoreniť klebety zasievajúce kúkoľ a vzájomné závisti spôsobujúce otravu, lebo byť mužmi a ženami Cirkvi znamená byť mužmi a ženami jednoty (spoločenstva); je tiež vyprosovaním si srdca, ktoré bude cítiť Cirkev ako našu matku a náš dom: pohostinný a otvorený dom, kde sa zdieľa mnohotvárna radosť Ducha Svätého.

A teraz poďme k tej druhej novosti: nové srdce. Zmŕtvychvstalý Ježiš, keď sa po prvý raz zjavuje svojim učeníkom, hovorí: «Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané» (Jn 20,21-23). Ježiš neodsudzuje svojich učeníkov, ktorí ho počas utrpenia opustili a zapreli, ale daruje im Ducha odpustenia. Duch je prvým darom Zmŕtvychvstalého a je darovaný predovšetkým na odpustenie hriechov. Tu je počiatok Cirkvi, tu je to spojivo, ktoré nás udržuje pohromade, tá malta, čo spája tehly domu: odpustenie. Lebo odpustenie je darom nesmiernej sily, je tou najväčšou láskou, tým, čo udržuje v jednote napriek všetkému, tým, čo zabraňuje zrúteniu, čo posilňuje a upevňuje. Odpustenie oslobodzuje srdce a dovoľuje začať odznova: odpustenie dáva nádej, bez odpustenia sa nebuduje Cirkev.

Duch odpustenia, ktorý všetko rieši vo svornosti, nás pobáda k odmietnutiu iných ciest: unáhleného konania toho, kto súdi; slepých uličiek toho, kto zatvára každé dvere; jednosmerných ciest toho, kto kritizuje ostatných. Duch nás naopak vyzýva ísť obojsmernou cestou prijatého a darovaného odpustenia, cestou Božieho milosrdenstva, ktoré sa prejavuje láskou k blížnemu, cestou lásky ako «jediného kritéria, podľa ktorého sa všetko musí vykonať či nevykonať, zmeniť či nemeniť» (Izák zo Stelly, Príhovor 31). Vyprosujme si milosť, aby sme tvár našej Matky Cirkvi robili čoraz krajšou, obnovujúc sa prostredníctvom odpúšťania a naprávania seba samých: len vtedy budeme môcť naprávať druhých v láske.

Prosme Ducha Svätého, oheň lásky horiaci v Cirkvi a v našom vnútri, aj keď ho častokrát zakrývame popolom našich vín: „Boží Duch, Pán, ktorý si v mojom srdci a v srdci Cirkvi, ty, ktorý udržiavaš Cirkev, stvárňujúc ju v rozmanitosti, príď. Potrebujeme ťa pre život tak ako vodu: zostúp opäť na nás a nauč nás jednote, obnov naše srdcia a nauč nás milovať tak, ako nás ty miluješ, odpúšťať tak, ako nám ty odpúšťaš. Amen.“

 

2. júna 

Ranná homília pápeža Františka: Boží ľud treba pásť s pokorou a láskou

Vatikán 2. júna – Ježiš zveruje svoje ovce Petrovi, aby pásol Boží ľud s pokorou a s láskou, a to aj napriek svojim chybám a hriechom. Tak znela hlavná myšlienka dnešnej homílie pápeža Františka, ktorý slúžil v ranných hodinách omšu v Dome sv. Marty.

Svätý Otec našiel podnet pre svoju kázeň v dnešnom evanjeliu (Jn 21,15-19). Sv. Ján  opisuje konverzáciu medzi zmŕtvychvstalým Kristom a Petrom na brehu jazera, tam, kde ho na začiatku svojho verejného účinkovania povolal. Ide o pokojný rozhovor medzi priateľmi, všimol si pápež František, v atmosfére zmŕtvychvstania Pána.

Ježiš zveruje svoje ovce Petrovi, pričom mu trikrát kladie otázku, či ho miluje. „Ježiš si vyberá najväčšieho hriešnika z apoštolov, ostatní utiekli, tento ho zaprel: ,Nepoznám ho’. A Ježiš sa ho pýta: ,Miluješ ma viac, než tamtí?’. Ježiš si volí najväčšieho hriešnika, ... aby pásol Boží ľud. A to nás nabáda k uvažovaniu,“ zamyslel sa Svätý Otec. Ježiš požiadal Petra, aby pásol jeho ovce s láskou:

„Nie pásť so vztýčenou hlavou, ako nejaký veľký vládca. Nie! Pásť s pokorou, s láskou, ako to robil Ježiš. Toto je poslanie, ktoré dal Ježiš Petrovi. Áno, s hriechmi a s chybami. A to natoľko, že hneď po tomto rozhovore sa Petrovi pokĺzne jazyk, pochybí, keď v pokušení zvedavosti hovorí Pánovi: ,A tento učeník, kam pôjde, čo bude robiť?’ Nuž, s láskou, uprostred svojich chýb, svojich hriechov... s láskou: ,Lebo tieto ovce nie sú tvoje ovečky, sú to moje ovečky,’ hovorí Pán. ,Miluj. Ak si môj priateľ, musíš byť ich priateľom’.“

Svätý Otec si vo svojej homílii zaspomínal, ako Peter zaprel Ježiša pred slúžkou veľkňaza. Bol si taký istý v zapieraní Pána, ako si bol istý pri vyznaní: «Ty si Kristus, Syn živého Boha» (Mt 16,16). Pápež rovnako pripomenul pohľad Ježiša, ktorý sa stretol s tým Petrovým, keď ho zaprel. A apoštol, tak „odvážny v zapieraní, je schopný trpko zaplakať“: 

„A potom, po celoživotnej službe Pánovi, skončil tak ako Pán: na kríži. Nevychvaľuje sa však: ,Skončím ako môj Pán!’. Naopak žiada: ,Prosím, daj ma na kríž s hlavou dole, lebo takto aspoň bude jasné, že nie som Pán, ale služobník’. Toto je to, čo si môžeme vziať z tohto rozhovoru, z tohto tak krásneho, tak pokojného, tak priateľského, tak cnostného dialógu. Nech nám Pán dá vždy milosť kráčať v živote so sklonenou hlavou: s hlavou hore vďaka dôstojnosti, ktorú nám Boh dal, ale s hlavou dole, vediac, že sme hriešnici a že jediným Pánom je Ježiš, my sme služobníci.“

 

1. júna

Homília pápeža Františka: Tri piliere v živote kresťana podľa vzoru sv. Pavla

 

Vatikán 1. júna – Kázanie, prenasledovanie a modlitba - nad týmito troma slovami, ktoré charakterizujú život apoštola Pavla sa vo svojej dnešnej homílii v kaplnke Domu sv. Marty zamyslel pápež František. Upriamil pozornosť na príklad apoštola, ktorý aj dnes ponúka ľuďom: ohlasovať evanjelium uprostred prenasledovaní zo strany sveta a útech od Pána.

„Život apoštola je život v neustálom pohybe“, povedal pápež František. „Ťažko si predstaviť Pavla ako sa opaľuje na pláži, ako si oddychuje,“ dodal Svätý Otec. Vo svojej kázni vychádzal z dnešného prvého čítania zo Skutkov apoštolov (Sk 22,30; 23,6-11) a upriamil svoju pozornosť na tri rozmery života apoštola Pavla.

Prvým rozmerom „je kázanie, ohlasovanie“. Pavol, pokračoval pápež František, „ide z jedného konca na druhý a ohlasuje Krista“ a „ak na nejakom mieste nekáže, tak pracuje“:

„Ale to, čo robí najčastejšie, je kázanie: ak je pozvaný kázať a ohlasovať Ježiša Krista, je to pre neho pasia! Nesedí za svojím stolom: nie. Je vždy v pohybe. Neustále pokračuje v ohlasovaní Ježiša Krista. Vo svojom vnútri mal oheň, zanietenie ... apoštolské zanietenie, ktoré ho hnalo ďalej. Nerobil kroky vzad. Vždy vpred. A toto je jedna z jeho čŕt, ktorá mu skutočne prináša problémy.“

Druhým rozmerom tohto Pavlovho života, pokračoval Svätý Otec, sú práve „problémy, presnejšie povedané prenasledovanie“. V prvom čítaní dnes čítame, že všetci sa spojili na jeho obžalobu. Pavol je súdený, pretože ho pokladajú za „rušiteľa“:

„A Duch inšpiroval Pavla k malej lesti. Vedel, že neboli jednotní, že medzi nimi boli mnohé vnútorné boje a vedel, že saduceji neveria v zmŕtvychvstanie, v ktoré zas farizeji verili. A on, aby sa nejako dostal z tejto situácie, zvolal: ‚Bratia, ja som farizej, syn farizejov. Pre nádej vo vzkriesenie mŕtvych ma súdia.’ Ako to povedal, rozpútala sa diskusia medzi farizejmi a saducejmi. A zhromaždenie, tí, ktorí sa zdali byť jednotní, sa rozdelili, všetci.“

Títo, vysvetlil pápež, „boli strážcovia zákona, strážcovia učenia Božieho ľudu, strážcovia viery“, „ale jeden veril jedno, druhý iné.“ Títo ľudia, dodal, „stratili zákon, stratili učenie, stratili vieru, pretože ju zmenili v ideológiu“. Svätý Pavol teda proti tomu musel veľa bojovať, pripomenul Svätý Otec.

Prvý rozmer Pavlovho života je teda zápal apoštolského ohlasovania, tým druhým je znášanie protivenstiev a bojov, zopakoval pápež František a prešiel k záverečnému tretiemu rozmeru, ktorým je modlitba. „Pavol mal túto blízkosť s Pánom,“ pokračoval pápež:

„Bol mu mnohokrát nablízku. Raz spomína, že ho preniesol až do siedmeho neba, v modlitbe, a nevedel ako opísať tie nádherné veci, ktoré tam pocítil. Ale tento bojovník, tento ohlasovateľ s nekonečným horizontom, mal vždy väčšmi ten mystický rozmer stretnutia s Kristom. Pavlovou silou bolo toto stretávanie sa s Pánom v modlitbe. Tak ako to bolo aj prvý krát počas cesty do Damasku, keď išiel prenasledovať kresťanov. Pavol bol človek, ktorý sa stretol s Pánom a nikdy na to nezabúda, umožňuje Pánovi jeho stretnutia a hľadá ho, aby sa s ním stretol. Muž modlitby.“

Toto, opäť zopakoval Svätý Otec „sú tri Pavlove postoje, ktorým nás učí tento úryvok: apoštolské nasadenie k ohlasovaniu Ježiša Krista, vytrvalosť – vydržať prenasledovanie – a modlitba: stretávať sa s Pánom a umožniť Pánovi tieto stretnutia“. A takto Pavol kráčal vpred „uprostred prenasledovaní zo strany sveta a útech od Pána“.

Svätý Otec uzavrel homíliu modlitbou: „Nech nám Pán dá milosť - všetkým nám pokrsteným – osvojiť si tieto tri postoje v našom kresťanskom živote. Milosť ohlasovať Ježiša Krista, odolať prenasledovaniu a vábeniam, ktoré nás zvádzajú odpadnúť od Ježiša Krista a milosť stretávania sa s Ježišom Kristom v modlitbe.“ 

 

26. mája

Ranná homília u sv. Marty: Topografia kresťanského života - pamäť, modlitba, misia

 

Vatikán 26. mája – Miesto kresťana je uprostred sveta, kde má ohlasovať Ježiša. Jeho pohľad však musí byť obrátený k nebu, aby bol zjednotený s Pánom. Tak znela jedna z myšlienok homílie pápeža Františka, ktorý dnes ráno slávil omšu v Dome sv. Marty.

 

Spomienka na prvé stretnutie s Ježišom nám pomáha v čase skúšok

 

Božie slovo nám dnes podľa slov Svätého Otca ponúka tri kľúčové slová, ktoré majú byť pre kresťana ako vzťažné body. Prvým je pamäť. Zmŕtvychvstalý Ježiš hovorí apoštolom, aby ho predišli do Galiley, kde došlo k ich prvému stretnutiu.

 

„Každý z nás má svoju vlastnú Galileu,“ kde sa nám Ježiš po prvý raz zjavil, kde sme ho spoznali a „pocítili tú radosť, to nadšenie z jeho nasledovania,“ uviedol na úvod svojej kázne pápež František. „Aby sme boli dobrými kresťanmi, potrebujeme vždy pamätať na prvé stretnutie s Ježišom alebo na nasledujúce stretnutia. Je to milosť pamäte, ktorá nám v okamihu skúšky dáva istotu,“ dodal Svätý Otec.

 

Miestom kresťana je svet, kde má ohlasovať Radostnú zvesť

 

Druhým kľúčovým slovom je modlitba. Keď Ježiš vystupuje do nebies, neoddeľuje sa od nás, vysvetlil ďalej pápež František: „Fyzicky áno, avšak je s nami vždy spojený, aby sa za nás prihováral. Ukazuje Otcovi rany; cenu, ktorú zaplatil za našu spásu“. „Musíme teda prosiť o milosť vedieť kontemplovať nebo, o milosť modlitby, o vzťah s Ježišom v modlitbe, ktorý nás v tomto momente počúva a je s nami,“ dokončil myšlienku Svätý Otec a pokračoval:

 

„Potom je tu svet. Ježiš ešte pred tým, než odišiel – počuli sme to včera na sviatok Nanebovstúpenia Pána v evanjeliu – hovorí učeníkom: ,Choďte do sveta a robte [ľudí] učeníkmi’. Choďte. Miestom kresťana je svet, aby ohlasoval Ježišovo slovo, aby povedal, že sme spasení, že on prišiel, aby nám dal milosť, aby nás všetkých spolu s ním priviedol k Otcovi.“

 

Tri kľúčové slová kresťana

 

Toto je „topografia kresťanského ducha“, vysvetlil ďalej Svätý Otec František. Tri vzťažné miesta, kľúčové body nášho života: pamäť, modlitba, misia. Tri slová na ceste každého kresťana: Galilea, nebo a svet:

 

„Kresťan sa musí pohybovať v týchto troch dimenziách a prosiť o milosť pamäte. Povedať Pánovi: ,Kiež nezabudnem na moment, keď si si ma vybral. Kiež nezabudnem na momenty, keď sme sa stretli’. Potom sa modliť, hľadieť na nebo, lebo on sa tam za nás bude prihovárať. Prosí za nás.

 

A potom sa vydať na misiu. To neznamená, že všetci musíme ísť do zahraničia. Ísť na misiu znamená žiť a dosvedčovať Evanjelium, znamená to odhaliť ľuďom, aký je Ježiš. A to spolu so svedectvom a s Božím slovom, lebo ak hovorím o tom, aký je Ježiš, aký je kresťanský život, ale žijem ako pohan, to neslúži k ničomu. Misia nie je úspešná.“

 

O radosť zo života s Kristom nás nik neoberie

 

Ak žijeme v pamäti, v modlitbe a v misii, dodal na záver svojej dnešnej rannej homílie pápež František, kresťanský život bude krásny a radostný:

 

„A toto je posledná veta, ktorú nám v dnešnom evanjeliu hovorí Ježiš: ,V ten deň, v deň, keď budete žiť kresťanský život takto, budete vedieť všetko a nik vám nevezme vašu radosť’. Nikto, lebo pamätám na moment stretnutia s Ježišom, mám istotu, že Ježiš je v nebi a v tejto chvíli za mňa oroduje, je so mnou; a ja sa modlím a mám odvahu povedať, vyjsť zo seba, aby som povedal druhým a vydal svedectvo svojím životom, že Ježiš vstal z mŕtvych, je živý. Pamäť modlitba, misia. Nech nám Pán dá milosť pochopiť túto topografiu kresťanského života a kráčať vpred s radosťou, s tou radosťou, ktorú nám nik nemôže vziať.“

 

 

24. mája

 

Katechéza Svätého Otca pri audiencii: Cesta do Emauz ako terapia nádeje

 

Vatikán 24. mája – Cestu do Emauz predstavil pápež František veriacim pri dnešnej generálnej audiencii ako „terapiu nádeje“. Pokračoval tak vo svojom cykle katechéz na tému nádeje.

 

V predných radoch na Námestí sv. Petra boli vo sviatočných uniformách ukrajinskí vojaci, ktorí sa vracajú z vojenskej púte v Lurdoch a ktorých Svätý Otec krátko pozdravil. Pápež František pozdravil aj skupinu pútnikov z Hong Kongu pri príležitosti sviatku Panny Márie Pomocnice kresťanov, ktorá sa uctieva v národnej svätyni Šešan v Šanghaji ako patrónka Číny.

 

Na vatikánskom námestí boli opäť aj viaceré skupiny zo Slovenska, konkrétne z Prešova, Košíc, Fričoviec, Hendrichoviec a Bertotoviec, ako aj z Kmeťova a Podhájskej.

 

Biblickým podnetom pred katechézou Svätého Otca bolo čítanie z Lukášovho evanjelia o stretnutí Emauzských učeníkov so vzkrieseným Ježišom:

 

«Tak sa priblížili k dedine, do ktorej šli, a on sa tváril, že ide ďalej. Ale oni naň naliehali: „Zostaň s nami, lebo sa zvečerieva a deň sa už schýlil!“ Vošiel teda a zostal s nimi. A keď sedel s nimi pri stole, vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a podával im ho. Vtom sa im otvorili oči a spoznali ho. Ale on im zmizol. Tu si povedali: „Či nám nehorelo srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vysvetľoval nám Písma?“» (Lk 24,28-35).

 

Plné znenie katechézy Svätého Otca

 

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

 

Dnes by som sa chcel pristaviť pri skúsenosti dvoch učeníkov z Emauz, o ktorých hovorí Lukášovo evanjelium (porov. 24,13-35). Predstavme si tú scénu: dvaja muži kráčajú sklamaní, smutní, presvedčení, že za sebou zanechávajú trpkú záležitosť, ktorá sa zle skončila.

 

Pred tou Veľkou nocou boli plní nadšenia: presvedčení, že tie dni budú rozhodujúce pre ich očakávania a pre nádej všetkého ľudu. Zdalo sa, že Ježiš, ktorému zverili svoj život, konečne dospel k rozhodujúcej bitke: že teraz, po dlhom období prípravy a skrytosti, ukáže svoju moc. To bolo to, čo očakávali. No nestalo sa tak.

 

Dvaja pútnici v sebe živili čisto ľudskú nádej, ktorá sa teraz rozbila na márne kúsky. Ten kríž vztýčený na Kalvárii bol veľavravným znamením porážky, ktorú nepredvídali. Ak bol ten Ježiš skutočne podľa Božieho srdca, museli dôjsť k záveru, že Boh bol v rukách násilníkov bezmocný, bezbranný, neschopný odporovať zlu.

 

A tak v to nedeľné ráno títo dvaja utekajú z Jeruzalema. Pred očami majú ešte udalosti utrpenia, Ježišovu smrť; a na duši bolesť nad týmito udalosťami, nakopenú počas núteného sobotného odpočinku. Tá slávnosť Paschy, ktorá mala znieť spevom oslobodenia, sa naopak zmenila na ten najbolestnejší deň ich života.

 

Opúšťajú Jeruzalem, aby odišli inam, do pokojnej dedinky. Vyzerajú úplne ako ľudia, snažiaci sa zahodiť istú spomienku, ktorá páli. A tak sú na ceste a kráčajú, smutní. Tento scenár, ktorým je cesta, už mal v evanjeliových príbehoch dôležité miesto. Bude nadobúdať stále väčšiu dôležitosť od chvíle, keď sa začne rozprávať príbeh Cirkvi.

 

Ježišovo stretnutie s týmito dvoma učeníkmi sa zdá byť úplne náhodné: pripomína jedno z mnohých stretnutí, ktoré sa v živote prihodia. Dvaja učeníci kráčajú zamyslení a ktosi neznámy sa k nim pridá. Je to Ježiš; avšak ich oči nie sú schopné ho rozpoznať. A tak Ježiš začína svoju „terapiu nádeje“. To, čo sa odohráva na tejto ceste predstavuje terapiu nádeje. Kto ju vykonáva? Ježiš.

 

Predovšetkým sa pýta a počúva: náš Boh sa nenatíska. Aj keď už pozná príčinu sklamania tých dvoch, dáva im čas, aby si mohli do hĺbky premerať tú trpkosť, ktorá ich ovládla. Výsledkom je vyznanie, ktoré je akýmsi refrénom ľudskej existencie: «A my sme dúfali, ale...» (v. 21).

 

Koľko smútku, porážok, koľko neúspechov je v živote každého človeka! Koniec koncov sme všetci tak trochu ako tí dvaja učeníci. Koľkokrát v živote sme dúfali, koľkokrát sme sa cítili byť len na krôčik od šťastia, a potom sme sa ocitli na zemi, sklamaní. Avšak Ježiš kráča so všetkými malomyseľnými, čo idú so sklonenou hlavou. A kráčajúc s nimi s ohľaduplnosťou, dokáže im prinavrátiť nádej.

 

Ježiš k nim hovorí predovšetkým cez Písmo. Ten, kto berie do ruky Božiu knihu, nenarazí na príbehy o jednoduchom hrdinstve, bleskové dobyvateľské výpravy. Skutočná nádej nikdy nevyjde lacno: vždy prechádza cez porážky. Nádej toho, kto netrpí, ňou možno ani nie je.

 

Bohu sa nepáči byť milovaný spôsobom, akým by bol milovaný veliteľ vedúci svoj ľud k víťazstvu hubiac svojich protivníkov v krvi. Náš Boh je drobným svetielkom žiariacim v chladný a veterný deň, a akokoľvek krehká sa zdá byť jeho prítomnosť na tomto svete, on si zvolil miesto, ktorým my všetci pohŕdame.

 

Potom Ježiš pre dvoch učeníkov opakuje kľúčové gesto každej eucharistie: berie chlieb, dobrorečí, láme ho a rozdáva. Nie je vari v týchto niekoľkých gestách celý Ježišov príbeh? A nie je v každej eucharistii aj znamenie toho, čím má Cirkev byť? Ježiš nás berie, žehná nám, „láme“ náš život – lebo neexistuje láska bez obety – a ponúka ho ostatným, ponúka ho všetkým.

 

Stretnutie Ježiša a dvoch Emauzských učeníkov je rýchlym stretnutím. Je v ňom však celý osud Cirkvi. Hovorí nám o tom, že kresťanské spoločenstvo nie je uzavreté v akomsi opevnenom hrade, ale že kráča vo svojom najvitálnejšom prostredí, totiž na ceste. A tam stretáva ľudí s ich nádejami a s ich sklamaniami, neraz vážnymi.

 

Cirkev načúva príbehom všetkých, tak ako sa dostávajú na povrch zo skrýše osobného svedomia, aby potom ponúkla Slovo života, svedectvo lásky, lásky vernej až do konca. A tak srdce ľudí opäť začína horieť nádejou.

 

My všetci sme v našom živote mali ťažké, temné chvíle. Momenty, v ktorých sme kráčali smutní, zadumaní, bez výhľadu, len s múrom pred sebou. A Ježiš je vždy po našom boku, aby nám dodal nádej, aby nám zohrial srdce a povedal: „Napreduj, ja som s tebou. Len ďalej vpred.“

 

Tajomstvo cesty vedúcej do Emauz je celé tu: aj napriek opačnému zdaniu, sme naďalej milovaní a Boh nás nikdy neprestane milovať. Boh vždy bude kráčať s nami, vždy, aj v tých najbolestnejších chvíľach, aj v tých najhorších momentoch, aj vo chvíľach porážky: je tam Pán. A toto je naša nádej. Poďme vpred s touto nádejou! Lebo on je po našom boku a stále kráča s nami!

 

 

 

23. mája

 

 

Ranná homília pápeža Františka: Od vlažnosti k radostnému ohlasovaniu Krista

 

Vatikán 23. mája – Mnoho zasvätených osôb čelilo prenasledovaniu, lebo odmietli postoje sveta. Zlý duch uprednostňuje Cirkev vlažnú, ktorá neriskuje. Týmito slovami sa dnes v homílii pápež František prihovoril veriacim v Dome sv. Marty. Ako príklad Svätý Otec poukázal na blahoslaveného arcibiskupa San Salvádoru Mons. Oscara Romera, ktorého dal vojenský režim zavraždiť, lebo kritizoval násilie proti chudobným.

 

Je potrebné prejsť z vlažného štýlu života k radostnému ohlasovaniu Ježiša. Inšpiráciu k tejto myšlienke našiel pápež František v 16. kapitole Skutkov apoštolov. V nej sa píše o mladej otrokyni, ktorá mala veštecký dar a ktorá za Pavlom a Sílasom kričala: «Toto sú služobníci najvyššieho Boha» (Sk 16,16). Svätý Otec poznamenal, že i keď išlo o chválu, apoštol Pavol vedel, že táto žena bola posadnutá zlým duchom. Keďže sa to opakovalo deň čo deň, Pavol to nezniesol a démona z nej vyhnal.

 

Zlý duch uprednostňuje vlažnú a pohodlnú Cirkev

 

Sv. Pavol, dodal pápež František, pochopil, že „to nebola cesta obrátenia pre to mesto, lebo všetci ostávali v upokojení“. Všetci prijali náuku, ale nedochádzalo k žiadnym obráteniam. To isté sa deje aj v dejinách spásy, keď bol Boží ľud v upokojení, keď nič neriskoval, no slúžil „aj keď nie idolom, ale svetskosti“, vysvetlil Petrov nástupca.

 

Vtedy Boh posielal prorokov, ktorých prenasledovali, lebo boli „nepohodlní“, ako ním bol Pavol. Aj Pavla prinútili odísť z mesta, lebo vyhnal zlého ducha, dodal Svätý Otec. Napriek tomu, že hovoril pravdu – že Pavol a Sílas sú Boží muži, bol to „duch vlažnosti, ktorý robil Cirkev vlažnou“. „Keď v Cirkvi niekto odmieta spôsoby svetského života, hľadí sa na neho krivo,“ pokračoval vo svojej homílii pápež František.

 

„Pamätám si u nás doma mnohých mužov a ženy, rehoľníkov – dobrých, nie ideológov –, ktorí hovorili: ,Nie, Ježišova Cirkev je takáto...’. [A iní reagovali:] ,To je komunista, von s ním!’ a vyhnali ich preč, prenasledovali ich. Pomyslime len na blahoslaveného Romera, čo sa mu stalo len preto, že povedal pravdu. A potom ďalší mnohí v dejinách Cirkvi, tiež tu, v Európe. Prečo? Lebo zlý duch uprednostňuje vlažnú Cirkev, ktorá neriskuje, Cirkev, ktorá sa stará o svoje záležitosti, pohodlnú Cirkev, v pohodlí vlažnosti, vlažnú [Cirkev].“

 

Od vlažného životného štýlu k radostnému ohlasovaniu Ježiša

 

V 16. kapitole Skutkov apoštolov sa ďalej hovorí o tom, že páni mladej otrokyne, z ktorej sv. Pavol vyhnal zlého ducha, sa na apoštola nahnevali. Prišli totiž o svoj zisk, ktorý im svojim predpovedaním prinášala. Svätý Otec zdôraznil, že „zlý duch vstupuje vždy cez vrecká“.

 

Okrem nebezpečenstva peňazí sa pápež František pristavil aj pri výraze „radosť“. Tí, čo vlastnili mladú otrokyňu, dovliekli Pavla a Sílasa pred sudcov, aby nariadili palicovanie a potom uväznenie. Žalárnik ich teda odviedol do najhlbšej cely. Keď apoštoli chválili Boha, nastalo veľké zemetrasenie a všetky dvere sa pootvárali a väzňom spadli okovy. Žalárnik si chcel vziať život, lebo vedel, že ak väzni ujdú, zabijú ho. Pavol však skríkol, aby to nerobil, lebo nikto neutiekol. Žalárnik vtedy požiadal apoštola, aby mu všetko vysvetlil a obrátil sa. Umyl im rany, nechal sa pokrstiť a ako pokračuje ďalej Sväté písmo: «Tešil sa on i celá rodina».

 

„A toto je cesta nášho každodenného obrátenia: prejsť od svetského štýlu života, pokojného bez rizík, katolíckeho – to áno, ale vlažného, k životnému štýlu skutočného ohlasovania Ježiša Krista, k radostnému ohlasovaniu Krista. Prejsť z religiozity, ktorá príliš hľadí na ,pánov’, k viere a k zvolaniu: ,Ježiš je Pán’.“

 

Toto je zázrak, ktorý koná Duch Svätý. Pápež František veriacich v Dome sv. Marty na záver svojej kázne povzbudil, aby si prečítali 16. kapitolu Skutkov apoštolov a tak videli, ako Pán „so svojimi mučeníkmi“ pomáha Cirkvi kráčať vpred:

 

„Cirkev bez mučeníkov nie je dôveryhodná; Cirkev, ktorá neriskuje, nevzbudzuje dôveru; Cirkev, ktorá má strach z ohlasovania Ježiša Krista a vyháňania zlých duchov, idolov, iného pána, ktorým sú peniaze, nie je Ježišova Cirkev. V modlitbe sme prosili o milosť a tiež sme ďakovali Pánovi za obnovenú mladosť, ktorú nám dal s Ježišom a prosili sme o milosť, aby v nás túto mladosť zachoval. Táto Cirkev vo Filipách sa obnovila a stala sa mladou Cirkvou. Kiež by sme aj my všetci mali to isté: obnovenú mladosť, obrátenie spôsobu života z vlažného k radostnému ohlasovaniu, že Ježiš je Pán.“

 

 

22. mája

 

Svätý Otec v rannej homílii: Prosme o srdce otvorené Duchu Svätému

 

Vatikán 22. mája – Len Duch Svätý nás učí povedať: „Ježiš je Pán“, uviedol vo svojej homílii pápež František pri dnešnej svätej omši v Dome sv. Marty. Svätý Otec podčiarkol, že musíme otvoriť srdce na počúvanie Ducha Svätého, a takto budeme môcť vydať svedectvo o Ježišovi Kristovi.

 

„Buďte spokojní, nenechám vás ako siroty“, pošlem vám „obhajcu“, Ducha Svätého, aby sa vás zastával pred Otcom. V Ježišovej reči určenej učeníkom pri Poslednej večeri sa pápež František zvlášť zameral na úlohu „Parakléta“, Ducha Svätého, ktorý – ako podotkol – nás sprevádza a „dáva nám istotu, že sme Ježišom zachránení“. Len Duch Svätý, pokračoval Svätý Otec, „nás učí povedať: ,Ježiš je Pán’“:

 

„Bez Ducha [Svätého] to nikto z nás nie je schopný povedať, cítiť, prežívať. Ježiš na ďalších miestach tejto dlhej reči o ňom povedal: ,On vás privedie k plnej pravde’, bude nás sprevádzať smerom k plnej Pravde. ,On vám pripomenie všetko, čo som vám povedal, naučí vás všetko’. To znamená, že Duch Svätý je spoločníkom na ceste každého kresťana a tiež spoločníkom Cirkvi na jej ceste. Toto je ten dar, ktorý nám dáva Ježiš“.

 

Duch Svätý, pokračoval pápež, je „dar: veľký Ježišov dar“, „ten, ktorý nám nedovolí pochybiť“. Ale kde prebýva Duch? – položil si otázku Svätý Otec. V dnešnom prvom čítaní zo Skutkov apoštolov (Sk 16,11-15) sa stretávame s Lýdiou, „predavačkou purpuru“, ženou, ktorá „sa vedela obracať“, s tou, ktorej „Pán otvoril srdce, aby nasledovala Božie slovo“:

 

„Pán jej otvoril srdce, aby mohol vstúpiť Duch Svätý a ona sa stala učeníčkou. Je to práve srdce, kde si nosíme Ducha Svätého. Cirkev ho nazýva ,sladkým hosťom srdca’. Je tu. Ale do zatvoreného srdca nemôže vstúpiť. A že kde sa kupujú kľúče na otvorenie srdca? Nikde. Aj toto je dar. Je to Boží dar. Pane, otvor mi srdce, aby doň vstúpil Duch a dal mi pochopiť, že Ježiš je Pán“.

 

Toto je, zdôraznil Svätý Otec, modlitba, ktorú sa máme modliť počas týchto dní: „Pane, otvor moje srdce, aby som mohol chápať to, čo si nás naučil. Aby som mohol pamätať na tvoje slová. Aby som mohol nasledovať tvoje slová. Aby som dospel k plnej pravde“.

 

 

Žiada sa teda otvorené srdce, aby doň Duch Svätý vstúpil a aby sme ho počúvali, zhrnul svoje myšlienky Svätý Otec. Na záver položil dve otázky ako podnety, ktoré si možno vziať z dnešných dvoch liturgických čítaní:

 

„Prvá otázka: vyprosujem si od Pána milosť, aby moje srdce bolo otvorené? Druhá otázka: snažím sa načúvať Duchu Svätému, jeho inšpiráciám, tomu, čo hovorí môjmu srdcu, aby som pokročil v mojom kresťanskom živote a mohol som aj ja svedčiť o tom, že Ježiš je Pán? Myslite dnes na tieto dve veci: moje srdce je otvorené a ja sa usilujem počúvať, čo mi hovorí Duch Svätý. A takto sa posunieme ďalej v kresťanskom živote a aj my vydáme svedectvo o Ježišovi Kristovi.“

 

 

21. mája

 

Nedeľná katechéza Svätého Otca: Každý deň sa musíme učiť umeniu milovať

 

Vatikán 21. mája – V plnom znení prinášame katechézu Svätého Otca Františka, ktorú predniesol v dnešnú 6. veľkonočnú nedeľu na poludnie pred modlitbou Raduj sa, Nebies kráľovná:

 

„Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

 

Dnešné evanjelium (Jn 14,15-21), ktoré je pokračovaním z minulého týždňa, nás uvádza do tej strhujúcej a dramatickej chvíle, ktorou je Ježišova posledná večera s jeho učeníkmi. Evanjelista Ján zachytáva z Pánových úst a srdca jeho posledné ponaučenia pred umučením a smrťou.

 

Ježiš sľubuje svojim priateľom v tej smutnej a tmavej chvíli, že po ňom dostanú «iného Parakléta» (v.16). Toto slovo znamená iného Zástancu, iného Obrancu, iného Tešiteľa: «Ducha pravdy» (v. 17). A dodáva: «Nenechám vás ako siroty, prídem k vám» (v. 18).

 

Tieto slová šíria radosť z nového Kristovho príchodu: on, vzkriesený a oslávený prebýva v Otcovi a zároveň prichádza k nám v Duchu Svätom. A v tomto jeho novom príchode sa odhaľuje naše nové zjednotenie s ním a s Otcom: «Spoznáte, že ja som vo svojom Otcovi, vy vo mne a ja vo vás» (v. 20).

 

Meditujúc tieto Ježišove slová, dnes vnímame so zmyslom pre vieru, že sme ľudom Božím v spoločenstve s Otcom a s Ježišom prostredníctvom Ducha Svätého. V tomto tajomstve spoločenstva Cirkev nachádza nevyčerpateľný zdroj svojho poslania, ktoré sa uskutočňuje skrze lásku.

 

Ježiš v dnešnom evanjeliu hovorí: «Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto miluje mňa, toho bude milovať môj Otec; aj ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého» (v. 21). Je to láska, ktorá nás uvádza do poznania Ježiša, vďaka pôsobeniu tohto „Zástancu“, ktorého Ježiš poslal, čiže Ducha Svätého.

 

Láska k Bohu a k blížnemu je tým najväčším prikázaním Evanjelia. Pán nás dnes volá, aby sme veľkodušne odpovedali na evanjeliové povolanie k láske, dajúc Boha do stredu nášho života a venujúc sa službe bratom, zvlášť tým, čo sú najviac odkázaní na podporu a útechu.

 

Ak jestvuje postoj, ktorý nie je nikdy ľahký, nikdy nie je samozrejmý ani pre kresťanskú komunitu, potom je to práve toto vedieť sa milovať, mať sa radi podľa Pánovho príkladu a s jeho milosťou. Neraz nezhody, nadradenosť, závidenie si, rozdelenia, zanechávajú stopu aj na krásnej tvári Cirkvi.

 

Spoločenstvo kresťanov by malo nažívať v Kristovej láske, a naopak práve tam strká „Zlý“ svoje kopýtko, a my sa neraz necháme oklamať. A odnášajú si to tí, čo sú v duchovnom zmysle slabší. Koľkí z nich – a vy poznáte niektorých – koľkí z nich sa vzdialili, pretože sa necítili byť prijatí, necítili sa byť pochopení, necítili sa byť milovaní. Koľko ľudí sa vzdialilo, napr. z niektorej farnosti alebo spoločenstva, kvôli atmosfére klebetenia, žiarlivosti, závisti, s ktorou sa tam stretli.

 

Vedieť milovať nie je ani pre kresťana niečím, čo by nadobudol raz navždy. Každý deň musíme začínať nanovo, musíme sa cvičiť, aby sa naša láska k bratom a sestrám, ktorých stretávame, stala zrelou a očistenou od tých obmedzení alebo hriechov, ktoré ju robia čiastkovou, egoistickou, neplodnou a nevernou.

 

Každý deň sa musíme učiť umeniu milovať. Počúvajte pozorne: každý deň sa musíme učiť umeniu milovať, každý deň sa musíme s trpezlivosťou učiť v Kristovej škole, každý deň si musíme odpúšťať a hľadieť na Ježiša, a to za pomoci tohto Zástancu, tohto Tešiteľa, ktorého nám Ježiš poslal, a ktorým je Duch Svätý.

 

Nech nám Panna Mária, dokonalá učeníčka svojho Pána, pomáha byť stále viac poddajnými Paraklétovi, Duchu pravdy, aby sme sa každý deň učili milovať sa navzájom tak ako nás miloval Ježiš.“

 

Po spoločnej modlitbe Raduj sa, Nebies kráľovná a udelení apoštolského požehnania pripojil Svätý Otec dve výzvy. Prvá sa týkala mieru v Stredoafrickej republike, ktorú zasiahla nová vlna násilia.

 

Druhou bola výzva k duchovnej podpore veriacich v Číne, ktorí budú 24. mája sláviť sviatok svojej patrónky, uctievanej v národnej svätyni v Šešane v Šanghaji ako „Pomocnica kresťanov“.

 

V závere Svätý Otec oznámil menovanie piatich nových kardinálov.

 

19. mája

 

 

Pápež František v homílii: Pravá náuka zjednocuje, ideológia rozdeľuje

 

Vatikán 19. mája – Pravá náuka zjednocuje a ideológia naopak rozdeľuje, povedal dnes ráno pápež František v homílii pri svätej omši v Dome sv. Marty. Vo svojom príhovore vychádzal z čítania zo Skutkov apoštolov (Sk 15,22-31), pričom podotkol, že aj v prvotnej kresťanskej komunite „bola žiarlivosť, boje o moc“, aj tam sa našiel nejaký ten „chytrák, čo chcel získať a kúpiť si vplyv“. Teda, „vždy boli problémy“, „sme ľudia, sme hriešni“ a ťažkosti tu sú, aj v Cirkvi, pokračoval pápež s vysvetlením, že uvedomovanie si, že sme hriešnici, nás vedie k pokore a k priblíženiu sa k Pánovi „ako záchrancovi v našich hriechoch“.

 

V texte o pohanoch, ktorých „Duch Svätý povolal stať sa kresťanmi“ pápež poukázal na to, ako apoštoli a starší vybrali spomedzi seba zástupcov a poslali ich spolu s Pavlom a Barnabášom do Antiochie. Opisujú sa tu dve skupiny ľudí: tí, čo „silne diskutujú“, avšak v „dobrom duchu“ a naopak „tí, čo vytvárajú chaos“:

 

„Skupina apoštolov, ktorí chcú diskutovať o probléme, a tí ďalší, ktorí idú a vytvárajú problémy, rozdeľujú. Rozdeľujú Cirkev, hovoria, že to čo hlásajú apoštoli nie je to, čo Ježiš povedal. Že nehovoria pravdu,“ vysvetlil Svätý Otec.

 

Apoštoli medzi sebou diskutujú, a nakoniec sa dohodnú:

 

„Nie však politická dohoda, ale inšpirácia Duchom Svätým ich vedie k výroku: nijaké bremeno, nijaké nároky. Len tie, ktoré vymenujú: nejesť mäso obetované modlám, pretože by to znamenalo spájať sa s modlami, zdržiavať sa krvi udusených zvierat a nelegitímnych zväzkov.“

 

Pápež František vyzdvihol „slobodu Ducha“, ktorá viedla k „dohode“: takto mohli pohania vstúpiť do Cirkvi „bez toho že by prešli obriezkou“. Išlo tu v zásade o „prvý koncil“ v Cirkvi - „Duch Svätý a oni, pápež s biskupmi, všetci spolu“, zhromaždení „kvôli vyjasneniu náuky“. A tak aj nasledujúce [koncily] počas stáročí, napríklad ten Efezský či Druhý vatikánsky, pretože „je povinnosťou Cirkvi vyjasňovať náuku“ aby „sa dobre rozumelo, čo Ježiš povedal v evanjeliách, aký je Duch evanjelií“, uviedol Svätý Otec a pokračoval:

 

„Ale vždy sa našli takí ľudia, čo bez poverenia išli znepokojovať kresťanskú komunitu rečami, ktoré rozrušujú duše: ‚Ale nie. Ten, čo to povedal, je heretik, toto neslobodno povedať, toto nie, náuka Cirkvi je táto...‘ A sú fanatickí vo veciach, čo nie sú jasné, tak ako tí fanatici, čo rozosievali kúkoľ, aby rozdelili kresťanskú komunitu. A toto je ten problém: keď sa náuka Cirkvi, tá čo vyplýva z evanjelia, tá čo je inšpirovaná Duchom Svätým – pretože Ježiš povedal: ‚On vás naučí a pripomenie vám, čo som vás učil‘ – keď sa táto náuka stane ideológiou. A toto je veľký omyl týchto ľudí.“

 

Tieto osoby – vysvetľuje pápež – „neboli veriaci, boli zideologizovaní“ mali ideológiu, „ktorá uzatvárala srdce pred účinkovaním Ducha Svätého“. Naopak apoštoli mali zaiste búrlivú diskusiu, ale neboli zideologizovaní: „mali srdce otvorené tomu, čo hovorí Duch. A po diskusii: videlo sa dobre Duchu i nám“ - pokračoval Svätý Otec. Na záver dodal, že je dôležité nezľaknúť sa „názorov ideológov náuky“. Cirkev „má svoje vlastné magistérium, učiteľský úrad pápeža, biskupov, koncilov“ a musíme ísť tou cestou, „ktorá vychádza z Ježišovho ohlasovania a z učenia a asistencie Ducha Svätého“, ktorá je „vždy otvorená, vždy slobodná, pretože náuka zjednocuje, koncily zjednocujú kresťanskú komunitu“, zatiaľ čo „ideológia rozdeľuje“.

 

 

18. mája

 

Ranná homília pápeža Františka: „Poslúchaj a rozdávaj ľuďom radosť“

 

Vatikán 18. mája – Ježišova láska je bez miery, nie ako svetské lásky, ktoré hľadajú moc a márnivosť. Týmito slovami sa vo svojej dnešnej rannej homílii prihovoril pápež František veriacim v Dome sv. Marty. Svätý Otec zdôraznil, že kresťanské poslanie je „dať ľuďom radosť“ a že Božia láska je „jadrom“ kresťanského života.

 

„Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás.“ Na základe týchto Ježišových slov z dnešného Evanjelia podľa Jána (Jn 15,9-11) pápež František vysvetlil, že Ježišova láska je nekonečná. Pán nás žiada, aby sme ostali v jeho láske, lebo „je to láska Otca“ a zároveň nás pozýva, aby sme dodržiavali jeho prikázania. Samozrejme, pokračoval ďalej vo svojej kázni Svätý Otec, desatoro prikázaní je základom, avšak treba sa riadiť „všetkým, čo nás Ježiš naučil, týmito prikázaniami každodenného života“, ktoré predstavujú „životný štýl kresťana“.

 

Nepravé „lásky“ nás vzďaľujú od lásky Krista

 

Zoznam Ježišových prikázaní je „veľmi dlhý“, dodal pápež František, avšak „jadro je len jedno: Otcova láska k Ježišovi a Ježišova láska k nám“:

 

„Existujú aj iné lásky, ponúka nám ich svet: napríklad lásku k peniazom, lásku k márnivosti, chvastaniu sa, lásku k pýche, lásku k moci, aj konanie mnohého bezprávia pre získanie väčšej moci... Toto sú iné lásky, nepochádzajú od Ježiša a nepochádzajú od Otca. On nás žiada, aby sme ostali v jeho láske, ktorou je láska Otca. Zamyslime sa nad týmito odlišnými láskami, ktoré nás vzďaľujú od Ježišovej lásky. Potom tu máme tiež rôzne miery lásky: milovať spolovice, to nie je láska. Jedna vec je mať rád a iná je milovať.“

 

Božia láska je bez miery, nie je vlažná ani sebecká

 

„Milovať,“ pokračoval ďalej vo svojej dnešnej homílii pápež František, „znamená viac než mať rád“. Aká je teda „miera lásky?“ - opýtal sa veriacich v Dome sv. Marty. „Miera lásky je milovať bez miery“:

 

„A takto, plniac prikázania, ktoré nám dal Ježiš, ostaneme v Ježišovej láske, ktorá je láskou Otca – je tá istá. Bez miery. Bez vlažnej či sebeckej lásky. ,Ale prečo, Pane, nám pripomínaš tieto veci?,’ môžeme mu povedať. ,Aby moja láska prebývala vo vás a vaša radosť bola úplná.’ Ak Otcova láska prichádza k Ježišovi, Ježiš nás učí ceste lásky: [je ňou] otvorené srdce, milovať bez miery, zanechajúc ostatné lásky.“

 

Poslaním kresťana je poslúchať Bohu a dávať radosť ľuďom

 

„Táto veľká láska k nemu,“ dodal na záver svojej kázne Svätý Otec, „znamená ostať v tejto láske. Tam sa nachádza radosť“. Láska ako aj radosť sú podľa pápežových slov darom. Darmi, o ktoré musíme prosiť Pána:  

 

„Nedávno bol jeden kňaz zvolený za biskupa. Išiel za svojím otcom v pokročilom veku, aby mu povedal túto správu. Tento starý muž, už na dôchodku, pokorný muž, ktorý bol celý život robotníkom, nechodil na univerzitu, mal však múdrosť života. Synovi poradil iba dve veci: ,Poslúchaj a rozdávaj ľuďom radosť’. Tento muž to pochopil: buď poslušný Otcovej láske, bez iných lások, buď poslušný tomuto daru, a potom dávaj ľuďom radosť. My kresťania, laici, kňazi, zasvätené osoby, biskupi musíme dávať ľuďom radosť. Prečo? Pre toto, že ideme cestou lásky, bez akejkoľvek zištnosti, len pre cestu lásky. Našim kresťanským poslaním je dať ľuďom radosť.“  

 

„Nech Pán stráži, tak ako sme o to prosili v modlitbe,“ zakončil svoju dnešnú homíliu pápež František, „uchováva tento dar zotrvania v Ježišovej láske, aby sme mohli ľuďom darovať radosť“.

 

 

17. mája

 

Katechéza Svätého Otca: Mária Magdaléna ako apoštolka nádeje

 

Vatikán 17. mája – V takmer letnom slnečnom počasí sa dnes dopoludnia na Námestí sv. Petra pápež František stretol s veriacimi na generálnej audiencii. Tému katechézy venoval postave Márie Magdalény ako apoštolke nádeje, ktorou sa stala ako svedkyňa zmŕtvychvstalého Krista.

 

Zo Slovenska bolo dnes prítomných vyše 150 pútnikov. Veriaci z farností Brezovica a Sečovce a tiež z oblasti Nitry prišli na púť v sprievode svojich kňazov.

 

Úvod k dnešnému 22. pokračovaniu cyklu katechéz pápeža Františka o nádeji bol úryvok z Jánovho evanjelia:

 

«Ježiš sa jej opýtal: „Žena, prečo plačeš? Koho hľadáš?“ Ona mu v domnení, že je to záhradník, povedala: „Pane, ak si ho ty odniesol, povedz mi, kde si ho položil, a ja si ho vezmem.“ Ježiš ju oslovil: „Mária!“ Ona sa obrátila a po hebrejsky mu povedala: „Rabbuni,“ čo znamená Učiteľ. Ježiš jej povedal: „Už ma nedrž, veď som ešte nevystúpil k Otcovi; ale choď k mojim bratom a povedz im: Vystupujem k môjmu Otcovi a vášmu Otcovi, k môjmu Bohu a vášmu Bohu.“ Mária Magdaléna išla a zvestovala učeníkom: „Videla som Pána,“ a že jej toto povedal.» (Jn 20,15-18)

 

Plné znenie katechézy Svätého Otca

 

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

 

Počas týchto týždňov sa naša reflexia takpovediac pohybuje po okruhu veľkonočného tajomstva. Dnes stretávame tú, ktorá podľa evanjelií ako prvá uvidela zmŕtvychvstalého Ježiša: Máriu Magdalénu. Len nedávno sa skončil čas sobotného odpočinku. V deň utrpenia nebol čas na dokončenie pohrebných obradov; preto vtedy na úsvite plnom smútku idú ženy k Ježišovmu hrobu s vonnými masťami.

 

Ako prvá prišla ona: Mária z Magdaly, jedna z učeníčok, ktoré Ježiša sprevádzali už z Galiley, slúžiac rodiacej sa Cirkvi. Na jej ceste smerom k hrobu sa odráža vernosť mnohých žien, ktoré sú roky oddané cestičkám cintorína, v spomienke na niekoho, koho už viac niet. Tie najopravdivejšie putá nie sú zničené ani len smrťou: existuje ten, kto aj naďalej miluje, aj vtedy, ak milovaná osoba odišla už navždy.

 

Evanjelium (porov. Jn 20,1-2.11-18) opisuje Magdalénu, pričom rýchlo zdôrazňuje, že nebola ženou povrchných nadšení. Veď po prvej návšteve hrobu sa sklamaná vracia na miesto, kde sa ukrývali učeníci; oznamuje, že kameň bol odsunutý od vchodu do hrobu a jej prvá hypotéza je tou najjednoduchšou, akú si možno utvoriť: niekto musel Ježišovo telo ukradnúť. Tak prvá zvesť, ktorú nesie Mária, nie je zvesťou o zmŕtvychvstaní, ale o krádeži, ktorú spáchali neznáme osoby, zatiaľ čo celý Jeruzalem spal.

 

Evanjeliá následne hovoria o druhej Magdaléninej ceste k Ježišovmu hrobu. Bola tvrdohlavá, no nie? Odišla, vrátila sa... a nie a nie sa presvedčiť... Tentokrát je jej krok pomalý, veľmi ťažký. Mária trpí dvojnásobne: predovšetkým pre Ježišovu smrť a potom aj pre nevysvetliteľné zmiznutie jeho tela.

 

Práve keď sa nahýňa bližšie k hrobu s očami plnými sĺz, Boh ju prekvapuje tým najneočakávanejším spôsobom. Evanjelista Ján zdôrazňuje, nakoľko až bola jej nevidomosť úporná: nevšimne si prítomnosť dvoch anjelov, ktorí jej kladú otázky, nemá čo i len podozrenie, keď za sebou uzrie muža, o ktorom si myslí, že je strážcom záhrady. Naopak, tú najvzrušujúcejšiu udalosť celých ľudských dejín odhalí vtedy, keď je nakoniec oslovená po mene: «Mária!» (v. 16).

 

Aké pekné je pomyslieť na to, že prvé zjavenie Zmŕtvychvstalého – podľa evanjelií – sa uskutočnilo tak osobným spôsobom! Že je niekto, kto nás pozná, kto vidí naše utrpenie a sklamanie, a kto je kvôli nám dojatý, a kto nás volá po mene. Je to zákon, ktorý nachádzame vrytý do mnohých stránok evanjelia.

 

Navôkol Ježiša je mnoho osôb hľadajúcich Boha; avšak tou najúžasnejšou skutočnosťou je, že ešte oveľa skôr je to predovšetkým Boh, ktorý si robí starosti o náš život, ktorý ho chce pozdvihnúť a preto nás volá po mene, rozpoznávajúc osobne tvár každého.

 

Každý človek je jedným príbehom lásky, ktorý Boh píše na tejto zemi. Každý z nás je príbehom lásky Boha. A každého z nás Boh volá vlastným menom: pozná nás po mene, hľadí na nás, očakáva nás, odpúšťa nám, je s nami trpezlivý. Je to pravda, či nie? Každý z nás má túto skúsenosť.

 

A Ježiš ju oslovuje: «Mária!»: revolúcia jej života, revolúcia určená k pretvoreniu existencie každého muža a ženy, sa začína menom, ktoré zaznieva v záhrade prázdneho hrobu. Evanjeliá nám opisujú Máriinu radosť: Ježišovo zmŕtvychvstanie nie je radosťou dávkovanou po kvapkách, ale jedným vodopádom zahrňujúcim celý život.

 

Kresťanská existencia nie je utkávaná z prejemnelých radostí, ale z vĺn zaplavujúcich všetko. Skúste aj vy, s tým nákladom sklamaní a prehier, ktoré si každý z nás nesie v srdci, v tejto chvíli pomyslieť na to, že je nám na blízku Boh, ktorý nás volá po mene a hovorí nám: „Povstaň, prestaň plakať, lebo som ťa prišiel oslobodiť!“ Toto je pekné.

 

Ježiš nie je tým, kto sa prispôsobuje svetu, tolerujúc, aby v ňom pretrvávala smrť, smútok, nenávisť, morálna skaza osôb... Náš Boh nie je nečinný, ale náš Boh – dovolím si to slovo – je snívajúci: sníva o premene sveta a uskutočnil ju v tajomstve Zmŕtvychvstania.

 

Mária by chcela objať svojho Pána, avšak on už smeruje k nebeskému Otcovi, zatiaľ čo ona je poslaná priniesť zvesť bratom. A tak tá žena, ktorá bola pred tým, ako stretla Ježiša, v područí zla (porov. Lk 8,2), teraz sa stala apoštolkou novej a najväčšej nádeje. Jej príhovor nech aj nám pomôže prežívať túto skúsenosť: v hodine plaču, v hodine opustenosti počúvať Zmŕtvychvstalého Ježiša, ktorý nás volá po mene a so srdcom plným radosti utekať ohlasovať: «Videla som Pána» (v. 18).

 

Zmenil som život, lebo som videl Pána! Teraz som iný než predtým, som iným človekom. Zmenil som sa, lebo som videl Pána. Toto je naša sila a toto je naša nádej. Ďakujem.“

 

V závere generálnej audiencie sa Svätý Otec ako zvyčajne prihovoril chorým a mládeži a osobitne požehnal mladomanželov.

 

„Dnes slávime liturgickú spomienku sv. Paschala Baylonského, patróna eucharistických združení. Jeho láska k Eucharistii nech vám, milí mladí, ukazuje dôležitosť viery v Ježišovu reálnu prítomnosť. Vás, drahí chorí, nech Eucharistický chlieb podrží, aby ste s vyrovnanosťou čelili skúške. A pre vás, drahí novomanželia, nech je výživou v ľudskom a duchovnom raste vašej novej rodiny.“

 

 

16. mája

 

Ranná homília pápeža Františka: Ježišov pokoj nie je bez kríža

 

Vatikán 16. mája – Skutočný pokoj nemôžeme vyrobiť sami, je to dar Ducha Svätého. Toto je hlavná myšlienka homílie, ktorú dnes ráno predniesol pápež František v Dome sv. Marty. Svätý Otec tiež podčiarkol, že „pokoj bez kríža nie je Kristov pokoj“ a pripomenul, že len Pán nám môže darovať pokoj v súžení.

 

Pri svojej homílii pápež František vychádzal z dnešného evanjelia (Jn 14,27-31a), v ktorom Ježiš pri poslednej večeri hovorí učeníkom: ‚Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam‘. Svätý Otec sa pozastavil nad významom pokoja darovaného Pánom. V Prvom čítaní zo Skutkov apoštolov (Sk 14,19-28) sa píše o mnohých súženiach, ktoré zažili Pavol a Barnabáš počas svojich ciest pri ohlasovaní Evanjelia. „Toto je ten pokoj čo dáva Ježiš?“ opýtal sa pápež František. A dodal, že sám Ježiš zdôrazňoval, že pokoj, ktorý on daruje, nie je ten, ktorý dáva svet.

 

„Pokoj, ktorý nám ponúka svet – dodal Svätý Otec – je pokoj bez súženia, ponúka nám umelý pokoj“, je to pokoj, ktorý sa obmedzuje na „nerušenosť“. Je to pokoj, pokračoval pápež, „ktorý sa stará len o seba, o vlastnú istotu, aby nič nechýbalo“, tak ako bol pokoj boháča z podobenstva o Lazárovi. Taký to pokoj človeka „uzatvára“, a on nedovidí „ďalej“.

 

„Svet nás učí ceste pokoja so znecitlivením: znecitlivuje nás, aby sme nevideli inú realitu života: kríž. Preto Pavol hovorí, že do nebeského kráľovstva sa vstupuje cez mnohé súženia. Ale je možné mať pokoj v súžení? Z našej strany nie: my nie sme schopní vytvoriť pokoj, ktorý by bol nerušenosťou, psychologickým pokojom, pokojom, ktorý by sme si vytvorili sami, pretože existuje súženie: či bolesť, či choroba, alebo smrť... tie tu sú. Pokoj, ktorý dáva Ježiš je dar: je to dar Ducha Svätého. A tento pokoj sa odvíja uprostred súžení a ide ďalej. Nie je to nejaký typ stoicizmu, na spôsob fakírov: nie. Je to niečo iné.“

 

Pokoj Boží je „dar, ktorý nám pomáha ísť ďalej“, pokračoval Svätý Otec. Ježiš po svojom dare pokoja učeníkom trpí v Olivovej záhrade a tu „obetuje všetko Otcovej vôli a trpí, ale nechýba mu útecha od Boha“. Evanjelium hovorí, že sa mu ‚zjavil anjel z neba, aby ho potešil‘“:

 

„Boží pokoj je reálny pokoj, ktorý ide do reality života, ktorý neneguje život: život je taký. Je tu utrpenie, sú tu chorí, je tu veľa ťažkých vecí, sú tu vojny... ale ten vnútorný pokoj, ktorý je darom, ten sa nestráca, ale ide sa ďalej nesúc kríž a utrpenie. Pokoj bez kríža nie je Ježišovým pokojom: je to pokoj, ktorý sa dá kúpiť. Môžeme ho my vytvoriť, ale nie je dlhotrvajúci: skončí“.

 

Keď sa niekto nazlostí, dodal Svätý Otec „stratí pokoj“. Keď sa moje srdce znepokojuje – pokračoval pápež – „je to preto, lebo nie som otvorený na Ježišov pokoj“, pretože nie som schopný „žiť život tak ako príde, s krížom a bolesťami, ktoré prináša“. Musíme byť ale schopní prosiť o milosť, vyprosiť si od Pána jeho pokoj:

 

„‚Musíme vstúpiť do Božieho kráľovstva cez mnohé súženia‘. Milosť pokoja, nestratiť ten vnútorný pokoj. Svätý Augustín povedal: ‚Život kresťana je púť cez prenasledovania sveta a Božiu útechu‘. Nech nám Pán dá dobre pochopiť, aký je ten pokoj, ktorý nám on daruje s Duchom Svätým.“

 

 

11. mája

Ranná homília pápeža Františka: Sme na ceste k plnosti časov s Kristom

 

 

Vatikán 11. mája – Boží ľud je stále na ceste prehlbovania viery. Tak znela jedna z hlavných myšlienok homílie pápeža Františka, ktorý dnes ráno slúžil omšu v Dome sv. Marty. Podnet k úvahe našiel Svätý Otec v prvom čítaní zo Skutkov apoštolov (Sk 13,13-25). Svätý Pavol v ňom hovorí o dejinách spásy až po Ježiša.

 

„Boh sa nechal spoznať v dejinách“, jeho „spása“ má podľa pápežových slov „veľký a dlhý príbeh“. Apoštol Pavol zažal útekom izraelského ľudu z Egypta. „Božia spása,“ vysvetlil Svätý Otec, „je na ceste k plnosti časov“, je to „cesta so svätcami i hriešnikmi“. Pán „vedie svoj ľud v dobrých i ťažkých chvíľach, v čase slobody i otroctva; vedie ľud k plnosti,“ k stretnutiu s Pánom, dodal pápež.

 

Na konci príbehu o spáse je Ježiš. Príbeh sa ním však nekončí. Ježiš „nám zanechal Ducha,“ zdôraznil Svätý Otec. A je to práve Duch Svätý, ktorý „nám pripomína a pomáha nám pochopiť Ježišovo posolstvo: začína sa druhá etapa“. Cirkev, zamyslel sa vo svojej homílii Petrov nástupca, „pokračuje ďalej s mnohými svätcami a s mnohými hriešnikmi, plodí milosť i hriech, Cirkev však ide vpred“.  

 

Morálka sa postupom času vyvíjala, príkladom je chápanie otroctva

 

Toto putovanie „nám pomáha v hĺbke pochopiť Ježiša, prehĺbiť vieru“ a tiež „pochopiť morálku, prikázania,“ vysvetlil veriacim v Dome sv. Marty pápež František. To, čo „sa niekedy zdalo byť normálne je dnes smrteľný hriech“, dodal Svätý Otec a ako príklad uviedol otroctvo:

 

„Pomyslime na otroctvo. Keď sme chodievali do školy, hovorili nám, čo sa robievalo s otrokmi. V Latinskej Amerike sa predávali a kupovali. Priviedli ich na nejaké miesto a tam ich niekomu inému predali. Dnes hovoríme, že je to smrteľný hriech, ale tam hovorili, že nie je. Niektorí dokonca hovorili, že sa to mohlo robiť, lebo tí ľudia nemali dušu!

 

Aby sme pochopili vieru, aby sme lepšie pochopili morálku, museli sme pokročiť. [Niekto môže povedať:] ,Ale, Otče, vďaka Bohu dnes už nie sú otroci!’. Je ich oveľa viac, ale aspoň vieme, že je to smrteľný hriech. Pokročili sme v tom. To isté sa týka aj trestu smrti, ktorý bol kedysi považovaný za niečo normálne. Dnes hovoríme, že trest smrti je neprípustný.“

 

Boží ľud je stále na ceste kráčajúc k plnosti časov

 

To isté platí aj pre „náboženské vojny,“ pokračoval ďalej vo svojej kázni pápež František. Uprostred tohto „objasnenia viery, objasnenia morálky sú svätí, svätí, ktorých všetci poznáme a svätí, ktorí sú skrytí“. Cirkev, dodal Rímsky biskup, „je plná skrytých svätcov“ a „táto svätosť je to, čo nás vedie vpred k druhej plnosti časov, keď na konci príde Pán, aby bol všetkým vo všetkých“. Takýmto spôsobom sa „Boh chcel dať spoznať svojmu ľudu: na ceste“:

 

„Boží ľud je na ceste. Vždy. Ak sa Boží ľud zastaví, stáva sa väzňom ako somár v chlieve. Je tam, nechápe, nejde vpred, neprehlbuje vieru, lásku, neočisťuje dušu. Existuje však druhá, tretia plnosť časov, tá naša. Každý z nás je na ceste k plnosti vlastného času. Každý z nás príde k momentu plnosti času a život sa skončí a bude sa musieť postaviť pred Pána.

 

A to je naša osobná chvíľa, ktorú prežívame na druhej ceste, druhej plnosti časov Božieho ľudu. Každý z nás je na ceste. Zamyslime sa nad tým: apoštoli, kazatelia, tí prví potrebovali pochopiť, že Boh miloval, vyvolil si, vždy miloval svoj ľud na ceste.“

 

Každá spoveď je krokom na ceste k stretnutiu s Pánom

 

Ježiš, pokračoval ďalej vo svojej dnešnej rannej homílii Svätý Otec František, „poslal Ducha Svätého, aby sme mohli kráčať po ceste“ a je to práve „Duch Svätý, ktorý nás k tomu nabáda: toto je to veľké dielo Božieho milosrdenstva“, že „každý z nás je na ceste k plnosti vlastného času“.

 

Pápež sa veriacich spýtal, či počas spovede okrem hanby za vlastné hriechy vnímajú, že „ten krok, ktorý robím je krokom na ceste k plnosti časov“. „Žiadať Boha o odpustenie nie je niečo automatické,“ dodal na záver Svätý Otec:

 

„Znamená to, že som na ceste, ľud na ceste a že raz – možno dnes, zajtra alebo o tridsať rokov – sa stretnem tvárou v tvár s tým Pánom, ktorý nás nikdy nenecháva samých, ale vždy nás sprevádza na ceste. Zamyslite sa: keď sa idem vyspovedať, myslím na tieto veci? Že som na ceste? Že je to krok k stretnutiu s Pánom, k mojej plnosti časov? Toto je to veľké dielo Božieho milosrdenstva.“

 

14. mája

Poludňajší príhovor pápeža na Deň matiek: Úcta voči životu a materstvu

 

Vatikán 14. mája – V poludňajšom príhovore na Piatu veľkonočnú nedeľu sa pápež František vrátil k svojej práve skončenej púti do Fatimy. Potvrdil stálu aktuálnosť fatimskej výzvy k obráteniu a pokániu. Kráľovnej pokoja zveril všetkých, čo trpia vojnami, osobitne na Blízkom východe. Pripomenul aj výzvu dnešného Dňa matiek k pozornosti voči životu a materstvu. Okrem iného spomenul aj včerajšie blahorečenie írskeho jezuitu Johna Sullivana v Dubline.

 

Deň po svojom návrate z apoštolskej púte do Fatimy sa Svätý Otec František v ranných hodinách vybral do hlavnej mariánskej baziliky Santa Maria Maggiore, aby sa poďakoval za úspešnú cestu. Na oltár pred milostivým obrazom Salus populi romani položil kyticu bielych ruží a asi 20 minút zotrval v tichom rozjímaní.

 

Ďalším bodom jeho nedeľného programu bolo poludňajšie stretnutie s veriacimi pri modlitbe Raduj sa, Nebies kráľovná. Námestie sv. Petra v už takmer letom slnečnom počasí zaplnilo približne 25-tisíc ľudí. Pápež sa im prihovoril týmito slovami:

 

„Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

 

Včera večer som sa vrátil z púte do Fatimy – pozdravme Pannu Máriu Fatimskú! – a naša dnešná mariánska modlitba nadobúda osobitný zmysel, ktorý má v sebe pamäť i proroctvo pre toho, kto hľadí na dejiny očami viery. Vo Fatime som sa pohrúžil do modlitby veriaceho Božieho ľudu, do modlitby, ktorá tam tečie už sto rokov ako rieka, aby som vyprosoval materskú ochranu Márie pre celý svet. Vzdávam vďaky Pánovi, že mi umožnil prísť k nohám Panenskej Matky ako pútnik nádeje a pokoja. A ďakujem zo srdca biskupom, biskupovi Leirie-Fatimy, štátnym predstaviteľom, prezidentovi a všetkým, ktorí prispeli svojou spoluprácou.

 

Od začiatku, keď som v Kaplnke zjavení zostal dlhšie v tichu, sprevádzaný tichom modlitby všetkých pútnikov, vytvorila sa uzobraná a kontemplatívna atmosféra, v ktorej sa odvíjali viaceré momenty modlitby. A centrom všetkého bol Zmŕtvychvstalý Pán, prítomný uprostred svojho ľudu v Slove a v Eucharistii. Prítomný uprostred veľkého počtu chorých, ktorí sú protagonistami liturgického a pastoračného života Fatimy, tak ako každej mariánskej svätyne.

 

Vo Fatime si Panna Mária zvolila nevinné srdce a jednoduchosť malého Františka, Hyacinty a Lucie, ako nositeľov jej posolstva. Tieto deti sa ho dôstojne ujali, a tak mohli byť uznaní za spoľahlivých svedkov zjavení a stali sa vzormi kresťanského života. Svätorečením Františka a Hyacinty som chcel predložiť celej Cirkvi ich príklad oddanosti Kristovi a evanjeliové svedectvo, a tiež som chcel predložiť celej Cirkvi, aby bola starostlivá voči deťom. Ich svätosť nie je dôsledkom zjavení, ale vernosti a horlivosti, s ktorou odpovedali na privilégium, ktorého sa im dostalo, keď mohli vidieť Pannu Máriu.

 

Po stretnutí s „krásnou Paňou“ – tak ju nazývali -, často sa modlievali ruženec, konali pokánie a podujímali sa na obety na dosiahnutie skončenia vojny a za duše, ktoré najviac potrebujú Božie milosrdenstvo.

 

A aj dnes je tak veľmi treba modlitbu a pokánie na vyprosenie milosti obrátenia, na vyprosenie konca toľkých vojen, ktoré sú všade vo svete a šíria sa stále viac, ako aj skončenia absurdných konfliktov, veľkých i malých, ktoré znetvorujú tvár ľudstva.

 

Dajme sa viesť svetlom, ktoré prichádza z Fatimy. Nech je Máriino Nepoškvrnené srdce vždy naším útočiskom, našou útechou a cestou, ktorá nás privádza ku Kristovi.“

 

Po spoločnej modlitbe „Raduj sa, Nebies kráľovná“ s veriacimi prítomnými na Námestí sv. Petra ako aj tými, ktorí sledovali udalosť cez médiá, pápež František všetkým udelil svoje apoštolské požehnanie. Na záver dodal:

 

„Drahí bratia a sestry, zverujem Márii, Kráľovnej pokoja, osud obyvateľstiev sužovaných vojnami a konfliktmi, osobitne na Blízkom východe. Toľko nevinných ľudí je tvrdo skúšaných, ako kresťanov, tak moslimov či príslušníkov menšín ako sú jazídi, ktorí podstupujú tragické násilie a diskrimináciu. K mojej solidarite sa pripája spomienka v modlitbe, zatiaľ čo ďakujem všetkým, čo sa nasadzujú pre pomoc v humanitárnej núdzi. Povzbudzujem rozličné komunity k napredovaniu cestou dialógu a sociálneho priateľstva pre vytváranie budúcnosti úcty, bezpečia a pokoja, preč od akéhokoľvek druhu vojny.

 

Včera bol v Dubline vyhlásený za blahoslaveného jezuitský kňaz John Sullivan. Žijúc v Írsku na prelome 19. a 20. storočia, zasvätil svoj život vyučovaniu a duchovnému formovaniu mladých, a bol veľmi obľúbený a ako otec vyhľadávaný zo strany chudobných a trpiacich. Poďakujme Bohu za jeho svedectvo.“

 

Po týchto slová Svätý Otec z okna Apoštolského paláca pozdravil skupiny veriacich z Talianska i ďalších krajín. Osobitne oslovil skupinu matiek a členov iniciatívy nazvanej „Prázdne kočíky“ (Passeggini vuoti). Prihovoril sa im týmito slovami:

 

„Budúcnosť našej spoločnosti si vyžaduje zo strany všetkých, osobitne inštitúcií, konkrétnu pozornosť voči životu a materstvu. A tento apel má osobitný význam dnes, keď sa v mnohých krajinách slávi Deň matiek. Pamätajme s vďačnosťou a láskou na všetky mamy, aj na naše mamy v nebi, zverujúc ich Márii, Ježišovej mame. A teraz vám navrhujem, aby sme zostali chvíľu v tichu, každý v modlitbe za svoju mamu.“

 

Po minútke stíšenia zaželal Svätý Otec František všetkým požehnanú nedeľu a ako vždy, poprosil ich o modlitbu za neho. Rozlúčil sa so želaním: „Dobrú chuť k obedu a dovidenia!“

 

10. mája

Pápež František: Vo Fatime chcem Márii zveriť osud ľudstva

 

Vatikán 10. mája – Na záver generálnej audiencie Svätý Otec František pripomenul, že sa 12. a 13. mája vydá na púť do Fatimy pri príležitosti 100. výročia zjavení Panny Márie trom pastierikom, „aby zveril Márii včasný i večný osud ľudstva a na životných cestách prosil o nebeské požehnanie“:

 

„Prosím vás všetkých, aby ste sa ku mne pripojili ako pútnici nádeje a pokoja: nech vaše ruky zopnuté k modlitbe podopierajú tie moje. Nech tá najväčšia a najlepšia z Matiek bdie nad každým z vás počas všetkých vašich dní až do večnosti.“

 

Na koniec sa pápež prihovoril mladým, chorým a novomanželom:

 

„Drahí mladí, naučte sa pestovať úctu k Božej Matke každodenným modlením sa ruženca; drahí chorí, pocíťte Máriinu prítomnosť v hodine kríža; a vy, drahí novomanželia, proste ju, aby vo vašom dome nikdy nechýbala láska a vzájomný rešpekt.“

 

 

Generálna audiencia pápeža Františka: Mária je Matkou nádeje

 

Vatikán 10. mája – Nech nás Mária, „Matka nádeje“, učí hľadieť vpred aj v najhustejšej tme, keď sa zdá všetko nezmyselné. Tak znela jedna z hlavným myšlienok katechézy o nádeji pápeža Františka, ktorú dnes predniesol počas generálnej audiencie na Námestí sv. Petra. Medzi veriacimi boli aj slovenskí pútnici z farnosti Klátová Nová Ves.

 

Pred katechézou zaznel úryvok z Evanjelia podľa Jána: «Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky, Mária Kleopasova, a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: „Žena, hľa, tvoj syn!“ Potom povedal učeníkovi: „Hľa, tvoja matka!“ A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe» (Jn 19,25-27).

 

Plné znenie katechézy Svätého Otca Františka

 

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

 

V našom cykle katechéz o kresťanskej nádeji sa dnes pozrieme na Máriu, Matku nádeje. Mária zažila na svojej púti ako matka viac než jednu noc. Už od prvej zmienky o nej v evanjeliovom príbehu, jej postava vystupuje do popredia ako by bola postavou z akejsi drámy. Nebolo jednoduché odpovedať „áno“ na anjelovo pozvanie: a predsa ona, táto žena v rozkvete mladosti, odpovedá s odvahou napriek tomu, že nevedela nič o osude, ktorý ju očakával. Mária sa nám v tej chvíli javí ako jedna z mnohých matiek tohto sveta, odvážnych až do krajnosti, keď ide o prijatie príbehu nového človeka, ktorý sa rodí vo jej lone.

 

To „áno“ je prvým krokom dlhého zoznamu prejavov prejavov poslušnosti – dlhého zoznamu poslušností!, ktoré ju sprevádzajú na ceste materstva. Mária sa tak v evanjeliách javí ako tichá žena, ktorá častokrát nerozumie všetkému, čo sa deje navôkol, ktorá však medituje o každom slove a o každej udalosti vo svojom srdci.

 

V tejto ochote sa krásne rysuje Máriin spôsob myslenia. Nie je to žena, ktorú deprimujú neistoty života, najmä, keď sa zdá, že nič nejde správnou cestou. Nie je to ani žena, ktorá by násilne protestovala a stavala sa proti osudu života, ktorý nám častokrát odhaľuje nevraživú tvár. Je to naopak žena, ktorá počúva: nezabudnite, že medzi nádejou a načúvaním je vždy silný vzťah a Mária je ženou, ktorá počúva, ktorá prijíma život tak, ako sa nám dáva, teda so svojimi radostnými dňami, ale aj so svojimi tragédiami, ktoré by sme si nikdy nepriali. Až po vrcholnú noc Márie, keď je jej Syn pribitý na drevo kríža.

 

Až do toho dňa Mária takmer zmizla z deja evanjelií. Svätopisci naznačujú, že postupne ustupuje zo scény a odmlčuje sa vo vzťahu k tajomstvu Syna, ktorý je poslušný Otcovi. Mária sa však znovu objavuje práve v kľúčovom momente, keď sa veľká časť priateľov rozpŕchla, lebo sa báli. Matky nezrádzajú a v súvislosti s tým okamžikom pri nohách kríža nemôže nikto z nás povedať, ktoré bolo bolestivejším utrpením. Či utrpenie nevinného muža, ktorý zomiera popravou na kríži či agónia matky, ktorá sprevádza posledné chvíle života svojho syna. Evanjeliá sú lakonické a extrémne diskrétne. Prítomnosť Matky opisujú jedoduchým slovesom: ona „stála“ (Jn 19,25). Stála tam. Nehovoria nič o jej reakcii, či plakala alebo neplakala, nič; ani len zmienka, ktorá by opisovala jej bolesť: na tieto detaily sa potom vrhla predstavivosť básnikov a maliarov darujúc nám obrazy, ktoré vstúpili do dejín umenia a literatúry.

 

Evanjeliá nám však o Márii hovoria iba jedno, že tam „stála“, stála tam, v tom najhroznejšom okamihu, v ukrutnom momente a trpela so Synom. Táto mladá žena z Nazaretu, teraz už po rokoch so šeďou vo vlasoch, znovu zápasí s Bohom, ktorého treba jedine objať a so životom, ktorý dospel na hranicu tej najtemnejšej tmy. Mária „stála“ v tej najtemnejšej tme, avšak „stála“. Neodišla preč. Mária je tam, verne prítomná zakaždým, keď je treba držať zažatú sviečku na hmlistom a tmavom mieste. Ani ona nepoznala osud zmŕtvychvstania, ktorý jej Syn v tej chvíli otváral pre nás všetkých. Je tam z vernosti plánu Boha, za ktorého služobnicu sa prehlásila v prvý deň svojho povolania, ale tiež vďaka svojmu inštinktu matky, ktorá jednoducho trpí zakaždým, keď jej dieťa prechádza nejakým utrpením. Utrpenie matiek! Všetci sme poznali silné ženy, ktoré znášali mnohé utrpenia svojich detí!

 

Opäť ju nájdeme v prvý deň Cirkvi, ju, Matku nádeje, uprostred toho spoločenstva učeníkov, ktorí sú tak krehkí. Jeden zaprel, mnohí ušli, všetci mali strach (porov. Sk 1,14). Ona tam však jednoducho stála, tým najobyčajnejším spôsobom, akoby to bola úplne prirodzená vec: v prvotnej Cirkvi zahalenej do svetla Zmŕtvychvstania, avšak aj do chvenia prvých krokov, ktoré mala urobiť vo svete.

 

Preto ju všetci milujeme ako Matku. Nie sme sirotami, máme v nebi Matku, ktorou je Svätá Božia Matka. Učí náš totiž cnosti čakania aj vtedy, keď sa zdá, že všetko stratilo zmysel. Ona vždy dôveruje tajomstvu Boha, aj vtedy, keď sa zdá, že sa vytráca vinou zla sveta. Nech je nám Mária, Matka, ktorú Ježiš daroval nám všetkým, vždy - aj vo chvíľach ťažkostí oporou, nech vždy prehovára do nášho srdca: ,Vstaň. Hľaď vpred. Hľaď na obzor’, lebo ona je Matkou nádeje. Ďakujem.

 

 

9. mája

Ranná homília pápeža Františka: Buďme poddajní Duchu Svätému

 

Vatikán 9. mája – Neodporujme Duchu Svätému, ale ochotne prijmime Božie slovo. Dobrota, pokoj a sebaovládanie sú plodmi prijatia, poznania a uskutočňovania Božieho slova. S týmito myšlienkami sa pápež František obrátil v dnešnej homílii na veriacich v Dome sv. Marty. Omšu slúžil za rehoľné sestry vincentky, ktoré v Dome sv. Marty pôsobia a ktoré si dnes pripomenuli svoju spoluzakladateľku sv. Luisu de Marillac.  

 

Vo včerajšom čítaní zo Skutkov apoštolov sa hovorilo o odpore Duchu Svätému, ktorý Štefan vyčítal zákonníkom. Dnešné prvé čítanie ponúka opačný postoj, ktorým je „poddajnosť Duchu Svätému“ (Sk 11,19-26). Práve tento postoj sa stal ústrednou témou pápežovej úvahy. Po Štefanovom mučeníctve nastalo v Jeruzaleme veľké prenasledovanie.

 

Jedine apoštoli ostali v meste, zatiaľ čo „veriaci“, „laici“ sa rozpŕchli do Fenície, na Cyprus a do Antiochie, kde ohlasovali Slovo iba Židom. Niektorí z nich však začali ohlasovať Ježiša Krista aj Helenistom, „pohanom“, lebo cítili, že Duch ich k tomu poháňa. „Boli poddajní,“ vysvetlil pápež František, „boli to laici, ktorí po prenasledovaní prinášali Slovo, lebo boli poddajní Duchu Svätému“.

 

Apoštol Jakub v prvej kapitole svojho listu vyzýva kresťanov, aby «prijali Slovo» (Jak 1,21). Prvým krokom na ceste poddajnosti, vysvetlil pápež František, je teda „prijať Božie slovo“, to znamená „otvoriť si srdce“. Druhým je „poznať Slovo“, „poznať Ježiša“, ktorý hovorí: „Moje ovce počúvajú môj hlas a ja ich poznám a ony ma nasledujú,“ pokračoval vo svojej úvahe Rímsky biskup. Tretím krokom je „dôverný vzťah s Božím slovom“.

 

„Nosiť vždy so sebou Božie slovo, čítať ho, otvoriť mu srdce, otvoriť srdce Duchu, nám pomôže toto Slovo pochopiť. A ovocím tohto prijatia Slova, poznania Slova, nosenia ho so sebou, tohto dôverného poznania Božieho slova... je dobrota, láskavosť, radosť, pokoj, sebaovládanie, miernosť.

 

Ducha, ktorý mi prináša Slovo, však musím prijať s poddajnosťou, neodporovanie Duchu ma privedie k tomuto spôsobu života, k tomuto spôsobu konania. S poddajnosťou prijať Božie slovo, poznať ho a prosiť Ducha o milosť, aby nám ho pomohol poznať a dať priestor, aby toto semeno vyklíčilo a rástlo do týchto postojoch dobroty, miernosti, láskavosti, pokoja, lásky, sebaovládania. Do tohto všetkého, čo robí tento štýl kresťanským.“  

 

Úryvok z dnešného prvého čítania ďalej hovorí, že keď sa v Jeruzaleme dozvedeli, že ľudia z Cyprusu a Fenície ohlasovali Božie slovo pohanom v Antiochii, preľakli sa a vyslali Barnabáša, aby zistil, ako je možné, že Slovo sa ohlasuje neobrezaným a tiež to, že ho ohlasujú nie apoštoli, ale ľudia, ktorých nepoznali. „Je krásne,“ poznamenal pápež František, že keď Barnabáš prišiel, „videl Božiu milosť, zaradoval sa a povzbudzoval všetkých“, aby zostali „verní Pánovi“, lebo to bol muž „plný Ducha Svätého“:

 

„Je to Duch, ktorý nás vedie, aby sme sa nepomýlili, aby sme ho s poddajnosťou prijali, poznali ho v Božom slove a žili podľa neho. A toto je opak odporu, ktorý Štefan vyčítal vodcom, zákonníkom: ,Vy vždy odporujete Duchu Svätému’ (Sk 7,51). Odporujeme Duchu Svätému, kladieme mu odpor? Alebo ho prijímame? S poddajnosťou. Jakub hovorí o ,prijímaní s poddajnosťou.’ Odpor alebo poddajnosť. Prosme si o túto milosť.“

 

Svätý Otec František zakončil svoju dnešnú rannú homíliu poznámkou, že to bola práve Antiochia, kde sa po prvýkrát nasledovníkom Krista začalo hovoriť kresťania.

 

 

 

8. mája

 

Ranná homília pápeža Františka: Otvorme sa Božím prekvapeniam

 

Vatikán 8. mája – Chráňme sa pred hriechom kladenia odporu Duchu Svätému, naopak buďme vždy otvorení Božím prekvapeniam. Tak znela jedna z hlavných myšlienok homílie pápeža Františka, ktorý dnes ráno tradične slúžil omšu v Dome sv. Marty.

 

Inšpiráciu pre svoju úvahu našiel Svätý Otec v dnešnom prvom čítaní zo Skutkov apoštolov, ktoré hovorí o konflikte medzi Petrom a prvou kresťanskou komunitou kvôli otvoreniu sa pohanom v Cirkvi (Sk 11,1-18).

 

Boh vždy prekvapuje, lebo je živý a kráča s nami

 

Duch hýbe Cirkvou, hýbe prvou kresťanskou komunitou. Práve na túto skutočnosť, tak charakteristickú pre Skutky apoštolov, upozornil na úvod svojej kázne pápež František. Skutky apoštolov hovoria o tom, ako apoštol Peter vošiel k neobrezancom a jedol s nimi. Duch Svätý, pokračoval ďalej Svätý Otec, koná zázraky, nové veci a „niektorí mali istotne strach z tejto novosti v Cirkvi“:

 

„Duch je dar Boha, tohto Boha, nášho Otca, ktorý nás vždy prekvapuje. [Je to] Boh prekvapení... Prečo? Lebo je živým Bohom, je Bohom, ktorý prebýva v nás, Bohom, ktorý hýbe našim srdcom, Bohom, ktorý je v Cirkvi a kráča s nami a na tejto ceste nás vždy prekvapuje. Tak ako mal kreativitu utvoriť svet, tak má tvorivú silu vytvoriť nové veci každý deň. [Je to] Boh, ktorý nás prekvapuje.“

 

To však môže spôsobiť „ťažkosti“, ako sa to stalo Petrovi, ktorého ostro napadli iní učeníci, keď sa dopočuli, že „aj pohania prijali Božie slovo“. Pre nich, vysvetlil pápež František, to bol „škandál“ a Petrovi vyčítali, že prekročil hranicu až do takej miery, že sa pýtali: „Ty, Peter, skala Cirkvi! Kam nás to vedieš?“.

 

Nepoddajnosť Duchu Svätému zabíja

 

Peter, pokračuje ďalej Sväté písmo, učeníkom povedal o svojom zjavení, „Božom znamení“, na základe ktorého „urobil odvážne rozhodnutie“. Apoštol Peter „je schopný prijať Božie prekvapenie“, poznamenal pápež František a došiel k záveru, že „apoštoli sa musia zísť, diskutovať a dôjsť k dohode“, aby spoločne urobili „krok vpred, ktorý od nich žiada Pán“:

 

„Vždy, už od čias prorokov až dodnes, existuje hriech odporu Duchu Svätému: vzdor Duchu. A toto je hriech, ktorý Štefan vyčíta práve členom Veľrady: ,Vy vždy odporujete Duchu Svätému; vy takisto ako vaši otcovia’ (Sk 7,51) .Odpor voči Duchu Svätému: ,Nie, vždy sa to robilo takto a musí sa to takto robiť. Nechaj tých novostí, Peter, upokoj sa... Zober si tabletku, ktorá ťa upokojí... Buď v pokoji...’. Toto [zmýšľanie] je uzavretie sa pred Božím hlasom. Pán v Žalme hovorí svojmu ľudu: ,Nezatvrdzujte svoje srdcia ako vaši otcovia’.“

 

Prosme Ducha Svätého o dar rozlišovania medzi dobrom a zlom

 

Svätý Otec sa od Skutkov apoštolov presunul k úryvku o Dobrom pastierovi z dnešného Evanjelia podľa Jána (Jn 10,11-18). Ježiš v ňom hovorí, že má „aj iné ovce, ktoré nie sú z tohto ovčinca“, chce ich avšak priviesť, aby bolo „jedno stádo a jeden pastier“.

 

Pohania, pokračoval ďalej vo svojej homílii pápež František, i keď sa stali kresťanmi, boli považovaní za akýchsi „odsúdencov“, „veriacich druhej triedy: nikto to nepovedal, ale bolo to tak,“ dodal Svätý Otec:

 

„Uzavretie, vzoprenie sa voči Duchu Svätému, tá veta, ktorá vždy zabuchne [dvere], ktorá ťa zabrzdí: ,Vždy sa to robilo takto’. A toto zabíja. Toto zabíja slobodu, zabíja radosť, zabíja vernosť Duchu Svätému, ktorý vždy kráča vpred, nesie Cirkev vpred.

 

Ako však môžem vedieť, či tá vec pochádza od Ducha Svätého alebo zo sveta, od ducha sveta alebo od zlého ducha? Ako? Treba prosiť o milosť rozlišovania. Nástroj, ktorý nám dáva samotný Duch je rozlišovanie. V každej situácii rozlíšiť, ako treba konať. A to je to, čo urobili apoštoli: zišli sa, hovorili a videli, že to bola cesta Ducha Svätého. Naopak tí, ktorí nemali tento dar alebo sa nemodlili, aby ho dostali, ostali uzavretí a na mieste.“

 

Viera je tá istá, avšak v pohybe

 

Pápež František veriacich povzbudil, aby vedeli medzi toľkými novosťami „rozpoznať, rozlíšiť jednu vec od druhej, rozlíšiť ktorá je novosť, to nové víno, ktoré pochádza od Boha a ktorá je novosť, ktorá pochádza od ducha sveta, novosť, ktorá pochádza od Zlého“.

 

„Viera,“ dodal Svätý Otec, „sa nikdy nemení. Viera je tá istá. Je však v pohybe, rastie, zväčšuje sa“. A podľa príkladu mnícha z 5. storočia sv. Vincenta Lérinského povedal: „Pravdy Cirkvi napredujú, rokmi sa upevňujú, vyvíjajú sa v priebehu časov, vekom sa prehlbujú, lebo sú časom, rokmi silnejšie, rozširujú sa“. „Prosme Pána o milosť rozlišovania, aby sme si nepomýlili cestu a neupadli do nečinnosti, rigidity, do uzavretia srdca,“ dodal na záver svojej dnešnej homílie pápež František.         

 

 

Pápež František prijal študentov z Portugalského pápežského kolégia

 

 

Vatikán 8. mája – Hľaďme na Máriu, aby sme rástli v lásku ku Kristovi a k bratom. S touto výzvou sa pápež František obrátil na komunitu Portugalského pápežského kolégia v Ríme, ktorú dnes ráno prijal vo Vatikáne. Svätý Otec na úvod svojho príhovoru pripomenul svoju dvojdňovú púť do Fatimy, kam sa vyberie už tento piatok. Ježišova Matka sa na tomto mieste pred 150. rokmi zjavila troma malým pastierikom:

 

„Stretnutie s Máriou bolo pre nich skúsenosťou milosti, ktorá im pomohla zamilovať sa do Ježiša. Ako nežná a dobrá Učiteľka, Mária predstavila malým prorokom intímne poznanie trojjedinej Lásky a priviedla ich k zakúseniu tej najkrajšej skutočnosti ľudskej existencie.“  

 

Pápež František študentov rímskeho kolégia povzbudil, aby ich najvyšším cieľom bolo „poznanie a milovanie Krista“, Boha blízkeho a verného, „ako ho vnímali bl. František a Hyacinta a Božia služobníčka Lucia“.

 

„Hľaďme, bratia a sestry, na našu Matku, ktorá je v srdci Boha. Tajomstvo tejto mladej dievčiny z Nazareta nie je pre nás cudzie. Nie je to ,Ona tam a my tu’. Nie, sme prepojení. Vskutku Boh zhliadol s láskou (porov. Lk 1,48) tiež na každého muža a každú ženu s menom a priezviskom! Jeho pohľad lásky spočíva na každom z nás.“

 

Vzťah s Máriou, uviedol na záver svojho príhovoru Svätý Otec František, „nám pomáha mať dobrý vzťah s Cirkvou: obe sú Matky“. Citujúc cisterciánskeho opáta sv. Izáka z Hviezdy dodal: „To, čo možno povedať o Márii, možno povedať aj o Cirkvi a tiež o našej duši. Všetky tri sú ženského rodu, všetky tri sú Matky, všetky tri dávajú život“:

 

„Je preto nevyhnutné pestovať synovský vzťah s Máriou, lebo ak toto chýba, v srdci je niečo sirotské. Kňazovi, ktorý zabúda na Matku a to predovšetkým v ťažkých okamžikoch, niečo chýba. Je to akoby bol sirotou, zatiaľ čo ňou v skutočnosti nie je! Zabudol na svoju matku. V ťažkých chvíľach však dieťa ide za mamou, vždy. A Božie slovo nás učí, aby sme boli ako nasýtené deti v matkinom náručí (porov. Ž 131,2).“

 

7. mája

Pápež pred cestou do Fatimy: Modlite sa ruženec za pokoj

 

Vatikán 7. mája – Na Námestí sv. Petra sa dnes zišlo pod oknami Apoštolského paláca približne 25-tisíc veriacich, aby sa s pápežom Františkom pomodlili Raduj sa, nebies Kráľovná. Ešte pred mariánskou modlitbou sa Svätý Otec v dnešnú Nedeľu Dobrého pastiera prihovoril veriacim nasledovne:

 

„Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

 

V Evanjeliu dnešnej nedele (porov. Jn 10,1-10), nazývanej ,Nedeľa Dobrého pastiera’, sa Ježiš predstavuje prostredníctvom dvoch obrazov, ktoré sa navzájom dopĺňajú. Obrazu pastiera a obrazu brány ovčinca. Stádo, ktorým sme my všetci, prebýva v ovčinci, ktorý slúži ako útočisko, kde ovce prebývajú a odpočívajú po únavnej ceste. A ovčinec má ohradu s bránou, kde stojí vrátnik.

 

K stádu sa približujú rôzne osoby. Je tu ten, ktorý vchádza do ohrady cez bránu a ten, ktorý «prelieza inokade» (v. 1). Prvý je pastier, druhý je cudzinec, ktorý nemiluje ovce, chce vstúpiť pre iné záujmy. Ježiš sa stotožňuje s prvým a jasne ukazuje rodinný vzťah s ovcami, vyjadrený skrze hlas, ktorým ich volá a ktorý ony rozpoznávajú a nasledujú (porov. v. 3). On ich volá, aby ich vyviedol von na trávnaté pastviny, kde nachádzajú dobrú potravu.

 

Druhý obraz, ktorým Ježiš predstavuje sám seba je ten o «bráne k ovciam» (v. 7). Veru hovorí: «Ja som brána. Kto vojde cezo mňa, bude spasený» (v. 9), to znamená, že bude mať život a bude ho mať v hojnosti (porov. v. 10). Kristus, Dobrý pastier, sa stal bránou spásy pre ľudstvo, lebo obetoval život za svoje ovce.

 

Ježiš, Dobrý pastier a brána k ovciam, je hlavou, ktorého autorita sa vyjadruje v službe, vodcom, ktorý príkazom dáva život a nežiada od druhým, aby ho obetovali. Takému vodcovi je možné dôverovať, tak ako ovce, ktoré počúvajú hlas svojho pastiera, lebo vedia, že s ním pôjdu na dobré a bohaté pasienky. Stačí znamenie, zavolanie a ony ho nasledujú, poslúchajú, vydajú sa na cestu vedené hlasom toho, ktorého vnímajú ako priateľskú, silnú a zároveň sladkú prítomnosť, ktorá určuje smer, chráni, utešuje a ošetruje.  

 

Takým je pre nás Kristus. V kresťanskej skúsenosti existuje rozmer, ktorý možno nechávame tak trochu stranou: rozmer duchovný a citový. Pocit, že sme zvláštnym putom spätí s Pánom ako ovce so svojim pastierom. Niekedy príliš racionalizujeme vieru a riskujeme, že prestaneme vnímať farbu toho hlasu, hlasu Ježiša Dobrého pastiera, ktorý povzbudzuje a fascinuje. Tak ako sa prihodilo dvom Emauzským učeníkom, ktorým horelo srdce, keď Zmŕtvychvstalý hovoril po ceste.

 

Cítiť sa milovaný Ježišom je úžasná skúsenosť. Položte si otázku: ,Cítim sa byť milovaný Ježišom? Cítim sa byť milovaná Ježišom?’. Pre neho nikdy nie sme cudzincami, ale priateľmi a bratmi. A napriek tomu nie je vždy jednoduché rozlíšiť hlas dobrého pastiera. Buďte na pozore. Vždy je tu riziko, že našu pozornosť odpúta hluk mnohých iných hlasov.

 

Dnes sme pozvaní, aby sme sa nenechali rozptýliť falošnými učeniami tohto sveta, ale nasledovali Ježiša, Zmŕtvychvstalého, ako jediného bezpečného sprievodcu, ktorý dal zmysel nášmu životu.  

 

V tento Svetový deň modlitieb za povolania – predovšetkým za kňazské povolania, aby Pán poslal dobrých pastierov – prosme Pannu Máriu, aby sprevádzala desiatich nových kňazov, ktorých som pred chvíľou vysvätil. Poprosil som štyroch z nich z Rímskej diecézy, aby sa vyklonili a dali spolu so mnou požehnanie. Nech Mária so svojou pomocou podopiera tých, ktorí sú Ním povolaní, aby boli pripravení a veľkodušní v nasledovaní jeho hlasu.“

 

Po týchto slovách sa po boku pápeža Františka z okna Apoštolského paláca pozdravili veriacim štyria z desiatich novokňazov, ktorých v dnešné ráno Svätý Otec vysvätil v Bazilike sv. Petra. Pápežovo gesto prítomní na Námestí sv. Petra privítali veľkým potleskom. Po modlitbe Raduj sa, nebies Kráľovná všetci piati udelili veriacim požehnanie.

 

Svätý Otec na záver modlitbového stretnutia na Vatikánskom námestí vyzdvihol mučenícku smrť španielskeho misionára Antonia Arribasa Hortigüelu a jeho šiestich spoločníkov z Kongregácie misionárov Božieho srdca, ktorí boli včera v Girone blahorečení. Zároveň pozdravil katolícke združenie „Meter“, ktoré už viac než 20 rokov bojuje proti zneužívaniu maloletých a povzbudil ich, aby aj naďalej „s odvahou kráčali vpred“.

 

Na záver svojho príhovoru pápež František pozval veriacich, aby sa v mesiaci máj modlili ruženec za pokoj vo svete, tak ako o to prosila Panna Mária vo Fatime. Práve toto mariánske pútnické miesto bude ďalšou destináciou, kam sa Svätý Otec vyberie pri príležitosti 100. výročia prvého zjavenia už na budúci týždeň.

 

 

Posolstvo pápeža Františka na Nedeľu Dobrého pastiera 2017

 

Posolstvo Svätého Otca Františka na 54. svetový deň modlitieb za duchovné povolania

 

(Slávi sa v Nedeľu Dobrého pastiera, 7. mája 2017)

 

Vedení Duchom na misie

 

Drahí bratia a sestry,

 

v uplynulých rokoch sme mali možnosť zamýšľať sa nad dvoma aspektmi súvisiacimi s kresťanským povolaním: nad výzvou „vyjsť zo seba samých“, aby sme počúvli Pánov hlas, a nad významom cirkevného spoločenstva ako privilegovaného miesta, kde sa Božie povolanie rodí, živí a prejavuje.

 

Teraz, pri príležitosti 54. svetového dňa modlitieb za duchovné povolania, by som sa chcel pristaviť pri misionárskom rozmere kresťanského povolania. Ten, kto sa nechal pritiahnuť Božím hlasom a vydal sa nasledovať Ježiša, čoskoro hlboko v sebe spozoruje nepotlačiteľnú túžbu priniesť dobrú zvesť bratom, prostredníctvom hlásania evanjelia a charitatívnej služby. Všetci kresťania sú ustanovení byť misionármi evanjelia! Učeník totiž neprijíma dar Božej lásky pre vlastnú útechu; nie je povolaný využívať ho len pre seba alebo v záujme jednej firmy. Bol jednoducho dotknutý a premenený radosťou z poznania, že Boh ho miluje a túto skúsenosť si nemôže viac nechať len pre seba: „Radosť evanjelia, ktorá napĺňa život spoločenstva učeníkov, je misionárska radosť“ (apoštolská exhortácia Evangelii gaudium, 21).

 

Misionárske poslanie teda nie je niečím, čo je ku kresťanskému životu akosi pridané, ako nejaký ornament, ale naopak, nachádza sa v samom srdci viery: dôsledkom nášho vzťahu s Pánom je to, že sme poslaní do sveta ako proroci jeho slova a svedkovia jeho lásky. Ak aj v sebe pociťujeme mnohé slabosti a niekedy sa možno cítime malomyseľní, musíme zdvihnúť hlavu hore k Bohu a nedať sa rozdrviť pocitom nedostatočnosti či prepadnúť pesimizmu, ktorý nás robí pasívnymi divákmi nudného a jednotvárneho života. Niet tu miesta pre obavy: sám Boh prichádza, aby očistil naše „nečisté pery“ a urobil nás hodnými tejto misie: „,... zmizla tvoja vina a tvoj hriech je odstránený!ʻ Potom som počul hlas Pána, ktorý hovoril: ,Koho mám poslať, kto nám pôjde?ʻ I povedal som: ,Hľa, tu som, pošli mňa!ʻ“ (Iz 6, 6 – 8).

 

Každý misionársky učeník počuje v srdci tento Boží hlas, ktorý ho pozýva, aby „chodil“ medzi pohanmi ako Ježiš, „dobre robil a uzdravoval všetkých“ (porov. Sk 10, 38). Už som mal možnosť pripomenúť, že v sile krstu je každý kresťan „Kristoforom“ , teda „tým, kto nosí Krista“ bratom (porov. Katechéza 30. januára 2016). To platí zvlášť pre tých, ktorí sú povolaní k životu osobitného zasvätenia a tiež pre kňazov, ktorí veľkodušne odpovedali „Hľa, tu som, pošli mňa!“. Títo sú pozvaní, aby s novým misionárskym zápalom vyšli z posvätného chrámového opevnenia a umožnili nežnej Božej láske rozliať sa pre dobro ľudí (porov. Homília na svätej omši svätenia krizmy, 24. marca 2016). Takýchto kňazov Cirkev potrebuje: dôveryplných a radostných, pretože objavili skutočný poklad, nedočkavých ísť a radostne ho všetkým zvestovať! (porov. Mt 13, 44).

 

V súvislosti s kresťanskými misiami zaiste vyvstáva nemálo otázok: čo to znamená byť misionárom evanjelia? Kto nám dá silu a odvahu hlásať? Aká je evanjeliová logika, ktorou sa misie inšpirujú? Na tieto otázky môžeme odpovedať rozjímaním nad troma scénami z evanjelia: začiatok Ježišovho poslania v synagóge v Nazarete (porov. Lk 4, 16 – 30); cesta, ktorou ako Vzkriesený ide po boku emauzských učeníkov (porov. Lk 24, 13 – 35); a napokon podobenstvo o zasiatom semene (porov. Mk 4, 26 – 27).

 

Ježiš je pomazaný Duchom a poslaný. Byť misionárskym učeníkom znamená aktívne sa podieľať na Kristovom poslaní, ktoré sám Ježiš v nazaretskej synagóge opisuje takto: „Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú vidieť; utláčaných prepustiť na slobodu a ohlásiť Pánov milostivý rok“ (Lk 4, 18 – 19). To je tiež naším poslaním: byť pomazaní Duchom a ísť hlásať Božie slovo bratom a sestrám, stať sa pre nich nástrojom spásy.

 

Ježiš ide po našom boku. Pred otázkami, ktoré vyvstávajú v srdci človeka a výzvami, ktoré prináša realita, sa môžeme cítiť bezradní, bez dostatočnej energie a nádeje. Je tu riziko, že kresťanské misie sa budú javiť ako číra, neuskutočniteľná utópia, alebo aspoň ako niečo, čo presahuje naše sily. Ak však kontemplujeme vzkrieseného Ježiša, ktorý kráča po boku emauzských učeníkov (porov. Lk 24, 13 – 15), naša nádej môže znovu ožiť. V tejto evanjeliovej udalosti nachádzame skutočnú „liturgiu cesty“, ktorá predchádza liturgiu slova a lámania chleba a ktorá nám hovorí, že pri každom našom kroku je Ježiš po našom boku. Dvaja učeníci – zranení pohoršením kríža – sa vracajú domov cestou porážky: v srdci si nesú zlomenú nádej a neuskutočnený sen. Radosť evanjelia u nich nahradil smútok. Čo urobí Ježiš? Nesúdi ich, ide s nimi po tej istej ceste a namiesto vytvorenia múru, otvorí cestu. Pomaly premieňa ich malomyseľnosť. Keď im hlása slovo a láme chlieb, zapaľujú sa im srdcia a otvárajú oči. Rovnako ani kresťan nie je pri plnení misionárskeho záväzku sám, ale aj v námahách a nepochopeniach zakusuje, „že Ježiš s ním kráča, s ním hovorí, s ním dýcha, s ním pracuje. Cíti, že živý Ježiš je s ním uprostred misijného poslania“ (apoštolská exhortácia Evangelii gaudium, 266).

 

Ježiš dáva vzklíčiť semenu. Nakoniec je dôležité naučiť sa z evanjelia, ako ohlasovať. Nezriedka sa totiž môže stať – aj pri najlepšej vôli – že prepadneme túžbe po moci, prozelytizme a netolerantnom fanatizme. Evanjelium nás však pozýva, aby sme odmietli modloslužbu úspechu a moci, neprimeranú starosť o štruktúry a istú úzkostlivosť, ktorá zodpovedá skôr duchu dobývania, než duchu služby. Semeno kráľovstva – hoci je malé, neviditeľné a niekedy bezvýznamné – potichu rastie vďaka neprestajnému Božiemu pôsobeniu: „S Božím kráľovstvom je to tak, ako keď človek hodí semeno do zeme; či spí alebo vstáva, v noci či vo dne, semeno klíči a rastie a on ani o tom nevie“ (Mk 4, 26 – 27). Toto je naša hlavná nádej: Boh prekonáva naše očakávania a prekvapuje nás svojou veľkodušnosťou; spôsobuje, že naša práca prináša ovocie presahujúce akékoľvek ľudské výpočty.

 

S touto evanjeliovou nádejou sa otvorme tichému pôsobeniu Ducha, ktoré je základom misií. Bez vytrvalej a kontemplatívnej modlitby nemôže existovať nijaká pastorácia povolaní, ani kresťanské misie. V tomto zmysle treba kresťanský život sýtiť počúvaním Božieho slova a predovšetkým pestovaním osobného vzťahu s Pánom v eucharistickej adorácii, ktorá je privilegovaným „miestom“ stretnutia s Bohom.

 

Chcem vás vrelo povzbudiť k takémuto dôvernému priateľstvu s Pánom najmä preto, aby ste zhora vyprosili nové povolania ku kňazstvu a zasvätenému životu. Boží ľud potrebuje, aby ho viedli pastieri, ktorí svoj život zasvätili službe evanjeliu. Preto prosím farské spoločenstvá, združenia a početné modlitbové skupiny v Cirkvi: odolávajte pokušeniu malomyseľnosti a ďalej sa modlite k Pánovi, aby poslal robotníkov na svoju žatvu a dal nám kňazov, ktorí milujú evanjelium a sú schopní byť nablízku bratom a sestrám, a tak sa stať živým znamením milosrdnej Božej lásky.

 

Drahí bratia a sestry, aj dnes môžeme znovu nájsť zápal pre evanjelium a povzbudzovať mladých predovšetkým k nasledovaniu Krista. Namiesto rozšíreného pocitu apatickej viery či viery zúženej len na „povinnosti, ktoré treba plniť“, túžia naši mladí objaviť stále aktuálnu príťažlivosť Ježišovej osoby, nechať sa ním osloviť a vyprovokovať jeho slovami a jeho gestami a napokon vďaka nemu sniť o plnom ľudskom živote, ktorý sa s radosťou obetuje v láske.

 

Najsvätejšia Panna Mária, Matka nášho Spasiteľa, mala odvahu objať tento Boží sen, vložiť svoju mladosť a svoje nadšenie do jeho rúk. Nech na jej príhovor získame rovnakú otvorenosť srdca, ochotu povedať svoje „hľa, tu som“ na Pánovo volanie a radosť vydať sa na cestu (porov. Lk 1, 39), ako ona, aby sme ju hlásali celému svetu.

 

Vo Vatikáne 27. novembra 2016, na Prvú adventnú nedeľu

 

František

 

5. mája

Pápež v rannej homílii: Modlime sa za rigídnych ľudí v Cirkvi

 

Vatikán 5. mája – Aj dnes existujú v Cirkvi ľudia, ktorí používajú rigiditu, aby zakryli vlastné hriechy. Tak znela jedna z hlavných myšlienok dnešnej homílie pápeža Františka, ktorú predniesol počas rannej omše v Dome sv. Marty vo Vatikáne. Podnet k úvahe našiel Svätý Otec v dnešnom prvom čítaní zo Skutkov apoštolov o obrátení Pavla (Sk 9,1-20).

 

Z rigídneho prenasledovateľa kresťanov sa stal pokojný a trpezlivý ohlasovateľ Božieho slova. „Prvýkrát sa Šavlovo meno objavuje pri ukameňovaní Štefana,“ všimol si pápež František. Šavol bol „nepoddajný muž, idealista“ a bol „presvedčený“ o tvrdosti zákona. Bol rigídny, „ale čestný“, dodal Svätý Otec. Ježiš naopak odsúdil „rigídnych ľudí, ktorí neboli čestní“:

 

„Sú to tí rigídni z dvojakým životom: navonok pôsobia dobre, úprimne, ale keď ich nikto nevidí, robia zlé veci. Naopak tento muž bol čestný: veril v to [čo robil]. Keď o tom hovorím, myslím na mnohých ľudí, ktorí dnes v Cirkvi upadli do pokušenia rigidity. Niektorí sú čestní, dobrí, musíme sa modliť za to, aby im Pán pomohol rásť na ceste pokory.“

 

Iní, pokračoval ďalej vo svojej homílii pápež František, „používajú rigiditu, aby zakryli slabosti, choroby osobnosti“ a používajú tak rigiditu, aby sa povýšili nad druhých. Svätý Otec poukázal na to, že Šavol v tejto rigidite vyrastal, a preto nemohol tolerovať to, čo pre neho znamenalo herézu, a tak začal prenasledovať kresťanov.

 

„Nechával nažive aspoň deti,“ poznamenal ďalej pápež, „zatiaľ čo dnes ani to [sa nedeje]“. Šavol ide teda do Damasku, aby mohol kresťanov priviesť do Jeruzalema v putách. Na ceste sa však stretne „s niekým, kto hovorí pokorným jazykom: ,Šavol, Šavol, prečo ma prenasleduješ?’“ Zo Šavla sa stáva apoštol Pavol.

 

„A takto tento muž z vlastnej skúsenosti káže tým druhým, z jednej strany k tej druhej. Bol prenasledovaný, s toľkými problémami, aj v Cirkvi, tiež si toho vytrpel, lebo vlastní veriaci sa medzi sebou hádali. Avšak on, ktorý prenasledoval Pána s horlivosťou Zákona, povie kresťanom: ,S tým istým, s čím ste sa vzdialili od Pána, s čím ste zhrešili, s mysľou, s telom, so všetkým, s tými istými údmi ste teraz dokonalí, vzdajte Bohu slávu’.“

 

„Toto je cesta kresťana: kráčať vpred po stopách, ktoré zanechal Ježiš; v stopách ohlasovania, v stope utrpenia, v stope kríža, v stope zmŕtvychvstania. Prosme dnes so Šavlom osobitne za tých rigídnych, ktorí sú v Cirkvi; za čestných rigídnych, akým [bol] on, ktorí majú zápal, ale mýlia sa. A za rigídnych pokrytcov, tých s dvojakým životom, tých, o ktorých Ježiš hovorieval: ,Robte to, čo vám hovoria, ale nie to, čo robia’. Modlime sa dnes za tých, čo sú rigídni.“

 

 

4. mája

 

Ranná homília pápeža Františka: Príbeh o krste Etiópčana ako vzor evanjelizácie

 

Vatikán 4. mája – Aby bola Cirkev na nohách a kráčala vpred, načúvajúc znepokojeniam ľudí a vždy v radosti. S touto výzvou sa v dnešnej homílii na veriacich v kaplnke v Dome sv. Marty obrátil pápež František. Inšpiráciu pre svoju kázeň našiel Svätý Otec v prvom čítaní zo Skutkov apoštolov.

 

V prvých ôsmich kapitolách Skutkov apoštolov „sú v kocke zhrnuté celé dejiny Cirkvi“: „kázanie“, „krst“, „obrátenia“, „zázraky“, „prenasledovania“, „radosť, ale tiež ten strašný hriech tých, ktorí navštevujú Cirkev, len aby robili vlastný obchod... tí dobrodinci Cirkvi, ktorí ju nakoniec podvedú,“ vysvetlil na úvod svojej homílie pápež František. Ako príklad uviedol Ananiáša a Zafiru, ktorí si časť peňazí utŕžených z predaja pozemku ponechali potajme pre seba.

 

Svätý Otec najprv poukázal na to, že Pán sprevádzal svojich učeníkov od počiatku a svoje slovo potvrdzoval zázračnými skutkami. Nikdy ich nenechával samých, ani s tých najtmavších okamihoch. Pápež sa zamyslel najmä nad troma kľúčovými výrazmi z dnešného prvého čítania. Prvým z nich je výraz „vstaň a choď“, ktorým sa anjel obrátil na diakona Filipa (Sk 8,26-36. 38-40). „Toto,“ vysvetlil Petrov nástupca, „je znak evanjelizácie“. Evanjelizovať je povolanie a veľká útecha Cirkvi:

 

„Aby si evanjelizoval: ,vstaň a choď’. Nehovorí: ,Zostaň sedieť, pokojne, v tvojom dome.’ Nie! Aby bola Cirkev vždy verná Pánovi, musí stáť na nohách a kráčať: ,Vstaň a choď’. Cirkev, ktorá nevstane, ktorá nekráča, ochorie.“    

 

Taká Cirkev, pokračoval ďalej Svätý Otec, skončí uzavretá s mnohými psychickými a duchovnými traumami, „uzavretá v malom svete klebiet, pletiek... uzavretá, bez horizontov“. „Vstaň a choď, postav sa a kráčaj. Tak musí Cirkev reagovať pri evanjelizácii,“ dodal pápež František.

 

„Choď a pridaj sa k tamtomu vozu“ – to je druhý výraz, na ktorý poukázal Svätý Otec. Sú to slová, ktoré Filipovi povedal Duch. Na voze sedel Etiópčan, eunuch a veľmož etiópskej kráľovnej, ktorý sa prišiel pokloniť do Jeruzalema Bohu a ktorý zatiaľ čo bol na ceste, čítal proroka Izaiáša. Ide tu o obrátenie vtedajšieho „ministra financií“, vysvetlil Svätý Otec, a teda o „veľký zázrak“. Pápež zdôraznil, že táto udalosť nám pomáha vidieť, aké je dôležité, aby Cirkev vedela načúvať znepokojeniu srdca každého človeka:

 

„Všetci muži, všetky ženy majú v srdci znepokojenie, či už dobré alebo zlé, ale je tam. [Duch hovorí:] Načúvaj tomu znepokojeniu. Nehovorí: ,Choď a rob prozelytizmus.’ Nie, nie! ,Choď a počúvaj.’ Počúvať je druhý krok. Prvým je ,vstaň a choď’, druhým je ,počúvaj’. Tá schopnosť počúvať: čo ľudia cítia, čo cíti srdce tých ľudí, čo si myslia... Uvažujú snáď zle? Mal by som chcieť najskôr si tieto veci vypočuť, aby som pochopil, kde sa nachádza to znepokojenie. Všetci máme vo svojom vnútri znepokojenie. Druhým krokom Cirkvi je nájsť [toto] znepokojenie ľudí.“

 

Ako Sväté písmo ďalej v príbehu pokračuje, keď Etiópčan uzrie Filipa, opýta sa ho, o kom prorok Izaiáš hovorí a pozve ho k sebe na voz. A tak Filip so skromnou miernosťou začína kázať, vysvetlil Svätý Otec. Tento muž tak vo svojom nepokoji nachádza vysvetlenie, ktoré naplní jeho srdce nádejou. „Toto bolo možné len vďaka tomu, že Filip si k nemu prisadol a počúval,“ dodal pápež František.

 

Zatiaľ čo Etiópčan počúval, Pán pracoval v jeho vnútri. Týmto spôsobom pochopil, že prorok Izaiáš hovoril o Ježišovi. Jeho viera v Ježiša teda rástla do takého bodu, že keď prišli k akejsi vode, požiadal, aby ho Filip pokrstil. „Bol to on, kto žiadal krst, lebo Duch pracoval v jeho srdci,“ poznamenal Svätý Otec a zdôraznil potrebu dovoliť Duchu Svätému pracovať v srdci ľudí.

 

Keď po krste Duch, ktorý je „stále prítomný“, uniesol Filipa preč, eunuch pokračoval vo svojej ceste „plný radosti“. Tretím kľúčovým výrazom je preto podľa pápeža Františka „radosť“: „radosť kresťana“. Svätý Otec zakončil svoju dnešnú rannú homíliu želaním, aby bola Cirkev vždy „na nohách“, „matkou, ktorá počúva“ a ktorá „s milosťou Ducha Svätého“ nachádza správne slová:

 

„Cirkev ako matka dáva zrod mnohým synom skrze túto metódu – povedzme to týmto slovom – metódu, ktorá nie je prozelytická: je to metóda svedectva poslušnosti. Je to Cirkev, ktorá nám dnes hovorí: ,Raduj sa!’. Radosť z toho, že sme kresťania aj v temných okamihoch, lebo po ukameňovaní Štefana vypuklo veľké prenasledovanie a kresťania sa roztrúsili na všetky strany, ako semeno, ktoré nesie vietor. A boli to oni, čo ohlasovali Ježišovo slovo. Nech nám všetkým dá Pán milosť takto „žiť“ Cirkev: na nohách a s vykročením von, načúvajúc znepokojeniam ľudí a vždy v radosti.“

 

 

3. mája

Pri generálnej audiencii Svätý Otec zhrnul cestu do Egypta slovom „nádej“

 

 

Vatikán 3. mája – Prvú májovú generálnu audienciu venoval Svätý Otec František zhrnutiu práve absolvovanej apoštolskej cesty v Egypte. Medzi početnými skupinami pútnikov dnes boli aj študenti Gymnázia Matky Alexie z Bratislavy a farníci z Tekovských Lužian a okolia.

 

Úvodom do biblickej atmosféry krajiny, ktorá niekoľko rokov hostila Svätú rodinu, bolo čítanie z Matúšovho evanjelia (Mt 2,13-15) o Jozefovom sne s Božou výzvou utiecť pred Herodesom do Egypta. Jozef s Máriou a malým Ježišom „tam zostal až do Herodesovej smrti, aby sa splnilo, čo povedal Pán ústami proroka: «Z Egypta som povolal svojho syna.»“, uvádza sa vo Svätom písme. Nasleduje plné znenie dnešného príhovoru Svätého Otca:

 

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

 

Dnes by som vám chcel porozprávať o apoštolskej ceste, ktorú som s Božou pomocou vykonal v predošlých dňoch v Egypte. Vybral som sa do tejto krajiny na štvornásobné pozvanie: od prezidenta republiky, od Jeho Svätosti koptského pravoslávneho patriarchu, od veľkého imáma Al-Azharu a od koptského katolíckeho patriarchu. Každému z nich ďakujem za ich skutočne vrúcnu pohostinnosť, ktorú mi venovali. A ďakujem celému egyptskému ľudu za účasť a za jeho srdečnosť, s akou prežíval túto návštevu Petrovho nástupcu.

 

 

Prezident a verejní predstavitelia vynaložili mimoriadne úsilie, aby táto udalosť mohla prebiehať tým najlepším spôsobom, aby mohla byť znamením pokoja. Znamením pokoja pre Egypt a pre celý tento región, ktorý žiaľ trpí kvôli konfliktom a terorizmu. Veď mottom cesty bolo: „Pápež pokoja v mierovom Egypte“.

 

Moja návšteva na Univerzite Al-Azhar, najstaršej moslimskej univerzite a najvyššej akademickej inštitúcii sunnitského islamu, mala dvojaký cieľ: dialóg medzi kresťanmi a moslimami a zároveň šírenie pokoja vo svete. V Al-Azhare sa uskutočnilo stretnutie s veľkým imámom, stretnutie, ktoré sa potom rozšírilo na Medzinárodnú konferenciu za mier. V tomto kontexte som ponúkol reflexiu oceňujúcu dejiny Egypta ako zeme civilizácie a zeme zmlúv.

 

Egypt je pre celé ľudstvo synonymom starovekej civilizácie, pokladov umenia a poznania; a toto nám pripomína, že pokoj sa buduje prostredníctvom vzdelávania, formovania múdrosti, humanizmu, ktorý má ako integrujúcu súčasť náboženský rozmer, vzťah s Bohom, ako pripomenul vo svojom príhovore veľký imám.

 

Pokoj sa buduje aj opätovným návratom k zmluve medzi Bohom a človekom, základu zmluvy medzi všetkými ľuďmi, založenej na Desatore zapísanom do kamenných tabúľ na Sinaji, avšak ešte oveľa hlbšie do srdca každého človeka každej doby a miesta; zákon, ktorého zhrnutím sú dve prikázania lásky k Bohu a k blížnemu.

 

Tento istý fundament je aj základom budovania sociálneho a občianskeho poriadku, na ktorom sú povolaní spolupracovať všetci občania akéhokoľvek pôvodu, kultúry a náboženstva. Takáto vízia zdravej laickosti vystúpila do popredia vo vzájomne adresovaných príhovoroch spolu s prezidentom Egyptskej republiky, za prítomnosti verejných predstaviteľov krajiny a diplomatického zboru.

 

Veľké historické a náboženské dedičstvo Egypta a jeho rola v regióne Blízkeho východu mu dodávajú osobitnú úlohu na ceste k takému pokoju, ktorý bude stabilný a trvalý a nebude sa zakladať na práve sily ale na sile práva.

 

Kresťania v Egypte, rovnako ako v každej inej krajine sveta, sú povolaní byť kvasom bratstva. A toto je možné, ak sami navzájom žijú zjednotení v Kristovi. Jedno mocné znamenie jednoty sme vďaka Bohu mohli vydať spoločne s mojím drahým bratom pápežom Tawadrosom II., patriarchom pravoslávnych koptov.

 

Aj podpísaním spoločnej deklarácie sme obnovili úsilie spoločne kráčať a angažovať sa za to, aby sa neopakovali krsty udelené v našich príslušných cirkvách. Spoločne sme sa modlili za mučeníkov nedávnych atentátov, ktoré tragicky postihli túto ctihodnú cirkev; a ich krv zúrodnila ekumenické stretnutie, na ktorom sa zúčastnil aj patriarcha Konštantínopolu Bartolomej, ekumenický patriarcha, môj drahý brat.

 

Druhý deň cesty bol venovaný katolíckym veriacim. Svätá omša slávená na štadióne, ktorý dali k dispozícii egyptskí verejní činitelia, bola oslavou viery a bratstva, pri ktorej sme cítili živú prítomnosť Zmŕtvychvstalého Pána. Komentujúc evanjelium som povzbudil malé katolícke spoločenstvo Egypta, aby znovuprežilo skúsenosť Emauzských učeníkov: aby v Kristovi, v Slove a Chlebe života, vždy nachádzali radosť z viery, horlivosť nádeje a silu lásky na vydávanie svedectva o tom, že „sme sa stretli s Pánom“!

 

Posledné momenty som prežíval spoločne s kňazmi, rehoľníkmi, rehoľníčkami a seminaristami v hlavnom seminári. Je tam mnoho seminaristov... a toto je útecha. Bola to liturgia slova, pri ktorej sa obnovovali sľuby zasväteného života. V tomto spoločenstve mužov a žien, ktorí si zvolili darovať svoj život Kristovi pre Božie kráľovstvo, som videl krásu Cirkvi v Egypte a modlil som sa za všetkých kresťanov Blízkeho východu, aby vedení svojimi pastiermi a sprevádzaní zasvätenými osobami, boli soľou a svetlom v týchto krajinách, uprostred týchto národov.

 

Egypt bol pre nás znamením nádeje, útočiska, pomoci. Keď časť zeme zažívala hlad, Jakub so svojimi synmi sa pobrali tam; potom keď bol Ježiš prenasledovaný, šiel tam. Preto keď vám rozprávam o tejto ceste, zapadá to do rámca témy nádeje: pre nás má Egypt toto znamenie nádeje, ako v dejinách tak i dnes, kvôli tomuto bratstvu, o ktorom som vám prišiel povedať.

 

Opätovne ďakujem tým, čo umožnili túto apoštolskú cestu, ako aj tým, ktorí k nej rozličným spôsobom prispeli, osobitne mnohým osobám, ktoré obetovali svoje modlitby a utrpenia. Svätá rodina z Nazaretu, ktorá putovala po brehoch Nílu, aby unikla Herodesovmu násiliu, nech žehná a vždy ochraňuje egyptský ľud a vedie ho po ceste prosperity, bratstva a pokoja. Ďakujem.

 

 

2. mája

 

Ranná homília Svätého Otca: Nech Pánova dobrota zmäkčí tvrdé srdcia

 

Vatikán 2. mája – Nech Pánova dobrota zmäkčí tvrdé srdcia, ktoré odsudzujú všetko, čo presahuje zákon. Takto dnes prosil pápež František pri rannej svätej omši v Dome sv. Marty. Vo svojej homílii vychádzal Svätý Otec z prvého čítania zo Skutkov apoštolov (Sk 7,51-8,1a) o umučení Štefana a zamyslel sa nad skutočnosťou, že kresťan vydáva svedectvo poslušnosti. Tí, ktorí ukameňovali Štefana, nechápali Božie slovo. Štefan ich nazval: „tvrdošijnými“, „s neobrezaným srdcom a ušami“. A povedať človeku „neobrezaný“, poznamenal pápež, zodpovedá nazvať ho „pohanom“.

 

Svätý Otec pozval zamyslieť sa nad rozličnými spôsobmi neporozumenia Božieho slova. Napr. Ježiš nazýva emauzských učeníkov „nechápavými“, čo je výraz, ktorý nie je pochvalou, ale nie je tak silný ako ten, ktorý používa Štefan: emauzskí učeníci nechápali, boli ustrašení, pretože nechceli mať problémy, „mali strach“ ale „boli dobrí“, „otvorení pravde“. A keď im to Ježiš vytkne, nechávajú jeho slová do seba vstúpiť a ich srdcia sa rozohrejú. Na druhej strane tí, čo kameňovali Štefana „boli rozzúrení“, nechceli načúvať. Toto je dráma „uzavretosti srdca“: „tvrdého srdca“, dodal Svätý Otec.

 

Pripomenul tiež, ako v 94. žalme Pán napomína svoj ľud vyzývajúc ho nezatvrdzovať si srdcia a potom u proroka Ezechiela dáva „nádherný prísľub“, ten o premene kamenného srdca na srdce z mäsa, čiže srdce, „ktoré dokáže počúvať“ a „prijať svedectvo poslušnosti“:

 

„A toto spôsobuje Cirkvi utrpenie, veľké utrpenie: uzatvorené srdcia, kamenné srdcia, srdcia, ktoré sa nechcú otvoriť, ktoré nechcú počuť. Srdcia, ktoré poznajú len jazyk odsúdenia: vedia odsúdiť. Nevedia povedať: ‚Ale vysvetli mi, prečo hovoríš toto? Prečo? Vysvetli mi...‘ Nie: oni sú uzatvorení. Vedia všetko. Nepotrebujú vysvetlenia.“

 

Ježiš im adresuje výčitku, že zabíjali prorokov „pretože im hovorili to, čo sa im nepáčilo“, pripomenul Svätý Otec s vysvetlením, že uzatvorené srdce nenechá vstúpiť Ducha Svätého:

 

„V ich srdciach nebolo miesto pre Ducha Svätého. Zatiaľ čo, dnešné čítanie nám hovorí, že Štefan, plný Ducha Svätého, pochopil všetko: bol svedkom poslušnosti vtelenému Slovu, a toto koná Duch Svätý. Bol ho plný. Srdce zatvorené, srdce tvrdošijné, srdce pohanské nenechá vstúpiť Ducha a cíti sa sebestačné.“

 

Tí dvaja učeníci z Emauz „sme my“, hovorí pápež, „s mnohými pochybnosťami“, „mnohými hriechmi“, ktorí sa často „chceme vzdialiť od kríža, od skúšok“, „ale dávame priestor počúvaniu Ježiša, ktorý nám rozohrieva srdce“. Svätý Otec pripomenul, že k tej druhej skupine, k tým, čo sú „uzavretí v strnulosti zákona“, ktorí nechcú počuť, sa Ježiš mnoho prihováral, a povedal im veci „horšie“ oproti tým, čo povedal Štefan.

 

V závere pápež František urobil odvolávku na príbeh cudzoložnice, ktorá bola hriešnicou: „Každý z nás je súčasťou rozhovoru medzi Ježišom a tou obeťou kamenných sŕdc, cudzoložnicou.“ Tým, ktorí ju chceli kameňovať, Ježiš odpovedá len toto: „Pozrite sa do svojho vnútra“:

 

„A dnes, pozrime na túto Ježišovu láskavosť: svedok poslušnosti, veľký Svedok, Ježiš, ktorý obetoval život, nám dáva vidieť dobrotivosť Boha voči nám, zoči-voči našim hriechom, našim slabostiam. Vstúpme do tohto dialógu a prosme o milosť, nech Pán obmäkčí srdcia týmto strnulým ľuďom, ktorí sú stále uzatvorení v zákone a odsudzujú všetko čo je mimo toho zákona. Nevedia, že Slovo prišlo v tele, že Slovo je svedkom poslušnosti. Nevedia, že nežnosť Boha je schopná dať preč kamenné srdce a dať na jeho miesto srdce z mäsa.“

 

27. apríla

Štvrtková ranná homília: Byť kresťanom znamená svedčiť v poslušnosti Bohu

 

Vatikán 27. apríla – Byť kresťanmi nie je sociálnym statusom, ale znamená to byť svedkami poslušnosti Bohu tak ako Ježiš. Takto dokážeme znášať prenasledovania vďaka milosti Ducha, o ktorú však treba prosiť. Toto je hlavná myšlienka z rannej kázne, ktorú pápež František predniesol pri svätej omši v Dome sv. Marty.

 

«Boha treba viac poslúchať ako ľudí» odpovedal Peter, ktorého spolu s apoštolmi postavili pred veľradu potom, ako boli vyslobodení z väzenia anjelom. Bolo zakázané vyučovať v mene Ježiša, pripomenul im veľkňaz, ale oni naplnili Jeruzalem svojím učením. Svätý Otec vychádzal pri svojom príhovore z tejto udalosti, ktorá je opísaná v dnešnom prvom čítaní zo Skutkov apoštolov (Sk 5,27-33).

 

Pre porozumenie tejto udalosti pápež pripomenul aj rozprávanie, ktoré nachádzame v Skutkoch, o prvých mesiacoch Cirkvi, keď komunita rástla a dialo sa mnoho zázrakov. Bola tam viera ľudu, ale boli tam aj „špekulanti“, ktorí chceli spraviť kariéru ako Ananiáš a Zafira, poznamenal pápež a dodal, to isté sa deje aj dnes.

 

A tak tam boli takí, čo pohŕdali veriacim ľudom, ktorý k apoštolom privádzal svojich chorých, pokladajúc ten ľud za nevzdelaný. Išlo o „pohŕdanie Božím ľudom, ktorý sa nikdy nemýli“. A tak Peter, ktorý zo strachu zaprel Ježiša na Zelený štvrtok, teraz odvážne odpovedá, že «je potrebné počúvať Boha a nie ľudí». Táto odpoveď dáva pochopiť, že „kresťan je svedok poslušnosti“ tak ako Ježiš, ktorý vo svojom sebazrieknutí na Olivovej hore hovorí Otcovi: «Nech sa stane tvoja vôľa, nie moja»:

 

„Kresťan je svedkom poslušnosti, a ak nie sme na tejto ceste rastu vo svedectve poslušnosti, nie sme kresťania. Aspoň kráčajme po tejto ceste svedka poslušnosti. Ako Ježiš. [Kresťan] je svedkom nie nejakej myšlienky, nejakej filozofie, nejakej firmy či banky, nejakej moci, je svedkom poslušnosti. Ako Ježiš.“

 

Ale stať sa „svedkom poslušnosti“, to je „milosť Ducha Svätého“, vysvetľuje Svätý Otec:

 

„Jedine Duch [Svätý] z nás môže urobiť svedkov poslušnosti. - ‚Nie, ja idem za týmto duchovným učiteľom, ja čítam túto knihu ...‘ - To je všetko v poriadku, ale iba Duch [Svätý] nám dokáže zmeniť srdce a môže nás urobiť svedkami poslušnosti pre všetkých. Je to dielo Ducha a musíme oň prosiť, je to milosť, o ktorú nám treba prosiť: ‚Otče, Pane Ježišu, pošlite mi vášho Ducha, aby som sa stal svedkom poslušnosti‘, čiže kresťanom.“

 

Byť svedkom poslušnosti prináša dôsledky, ako sa píše v prvom čítaní: Petra po jeho odpovedi chceli zabiť:

 

„Dôsledky dosvedčovania poslušnosti sú prenasledovania. Keď Ježiš vymenúva blahoslavenstvá, na záver hovorí: ‚Blahoslavení, ktorí ste prenasledovaní a potupovaní‘. Kríž sa nedá odstrániť zo života kresťana. Život kresťana nie je sociálny status, nie je to praktizovanie určitej spirituality, ktorá mi robí dobre, ktorá ma robí trochu lepším. Toto nestačí. Život kresťana je svedectvo v poslušnosti, a v živote kresťana je plno osočovania, klebiet a prenasledovania.“

 

Aby sme boli svedkami poslušnosti ako Ježiš, uzatvoril Svätý Otec, je potrebné sa modliť, uznať, že sme hriešnikmi s mnohými „svetskosťami“ v srdci a prosiť Boha o „milosť stať sa svedkami poslušnosti“ a nezľaknúť sa, keď prídu prenasledovania, „osočovania“, pretože Pán povedal, že keď budeme predvedení pred sudcu, „Duch [Svätý] nám povie, ako máme odpovedať“.

 

 

26. apríla

 

Generálna audiencia pápeža Františka: Sme pútnici vzpriamene kráčajúci v nádeji

 

Vatikán 26. apríla – Pri generálnej audiencii sa pápež František v katechéze venoval téme nádeje, ktorá vyplýva z prísľubu vzkrieseného Ježiša: „Ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta“ (Mt 28,20). Ten, kto verí, vo svojom životnom putovaní nikdy nie je sám. Je pútnikom kráčajúcim vzpriamene vďaka nádeji. Nádej ilustroval Svätý Otec aj obrazom kotvy, zachytenej na nebeskom brehu, ktorej lana sa môžeme pridŕžať.

 

Zo Slovenska bola dnes na Námestí sv. Petra aj 20-členná skupina pútnikov z farnosti Veľké Uherce v okrese Partizánske v sprievode svojho farára o. Mareka Martinkoviča. V skupine bol aj mladý pár, ktorý včera v Ríme uzavrel sviatostné manželstvo.

 

Po katechéze sa Svätý Otec postupne prihovoril veľkým jazykovým skupinám pútnikov prostredníctvom predkladateľov. Na záver si ako zvyčajne nechal Talianov, medzi ktorými zvlášť pozdravil pútnickú skupinu zloženú z manželských párov sláviacich zlaté jubileum: „Vy, ktorí slávite päťdesiatku manželstva, povedzte mladým, že je to krásne: život kresťanského manželstva je krásny.“

 

Ako úvod ku katechéze zazneli slová záveru Matúšovho evanjelia: «Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna, i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta“». (Mt 28,16.18-20)

 

Plné znenie katechézy Svätého Otca

 

„Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

 

«Ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta» (Mt 28,20). Tieto posledné slová Matúšovho evanjelia sa odvolávajú na prorocké hlásanie, ktoré nachádzame na začiatku: «Dajú mu meno Emanuel, čo v preklade znamená: Boh s nami» (Mt 1,23; porov. Iz 7,14). Boh bude s nami, po všetky dni, až do konca sveta. Ježiš bude kráčať s nami po všetky dni, až do skončenia sveta.

 

Celé evanjelium je uzavreté medzi týmito dvoma citátmi, slovami komunikujúcimi tajomstvo Boha, ktorého meno, jeho totožnosť, je „byť-s“. Nie je nejakým izolovaným Bohom, je Boh s nami, osobitne s nami, teda s ľudskými tvormi. Náš Boh nie je akýmsi neprítomným Bohom, utiahnutým do preďalekého neba; je naopak Bohom „nadchnutým“ pre človeka, až tak nežne milujúcim, že je neschopný odlúčiť sa od neho.

 

My ľudia sme zdatní v pretínaní pút a mostov. On však nie. Ak naše srdce ochladne, to jeho zostáva vždy žeravé. Náš Boh nás vždy sprevádza, aj vtedy, keby sme naňho nešťastne zabudli. Na rozhraní od neviery k viere je rozhodujúce zistenie, že sme milovaní a sprevádzaní naším Otcom, že on nás nikdy nenecháva osamotených.

 

Naša existencia je putovaním, cestou. Aj tí, čo sú poháňaní nejakou čisto ľudskou nádejou, vnímajú lákanie horizontu, ktoré ich ženie skúmať svet, ktorý ešte nepoznajú. Naša duša je dušou pútnickou. Biblia je plná príbehov pútnikov a cestovateľov. Povolanie Abraháma začína týmto príkazom: «Odíď zo svojej krajiny» (Gen 12,1). A patriarcha zanecháva ten kúsok sveta, ktorý dobre poznal a ktorý bol jednou z kolísok civilizácie jeho doby. Všetko sa sprisahávalo proti zmysluplnosti tej cesty. A predsa Abrahám odchádza. Človek sa nestane zrelým, ak nevníma príťažlivosť horizontu – toho medzníka neba a zeme, ktorý si žiada byť dosiahnutý ľudom pútnikov.

 

Vo svojom putovaní svetom človek nikdy nie je sám. Zvlášť kresťan sa nikdy necíti byť opustený, lebo Ježiš nás uisťuje o tom, že nás neočakáva len na konci našej dlhej cesty, ale že nás sprevádza počas každého nášho dňa.

 

Dokedy až bude trvať Božia starostlivosť o človeka? Dokedy sa Pán Ježiš, ktorý kráča spolu s nami, bude o nás starať? Odpoveď evanjelia nenecháva žiadny priestor pochybnostiam: až do skončenia sveta! Pominie sa nebo, pominie sa zem, ľudské nádeje budú zrušené, avšak Božie slovo je väčšie než všetko a nepominie. A on bude Bohom s nami. Boh Ježiš, ktorý kráča spolu s nami. Nebude takého dňa v našom živote, v ktorom by sme prestali byť predmetom starostlivosti Božieho srdca.

 

Niekto by však mohol povedať: „Ale, čože to vravíte?“ Hovorím toto: v našom živote nebude takého dňa, v ktorom by Božie srdce prestalo mať o nás starosť. On si o nás robí starosti, kráča spolu s nami. A prečo to robí? Jednoducho preto, lebo nás miluje. Rozumieme tomu? Miluje nás! A Boh sa istotne postará o všetky naše potreby, neopustí nás v čase skúšky a tmy. Táto istota si žiada hlboko sa zahniezdiť v našom vnútri, aby nikdy nevyhasla. Niekto ju volá menom „Prozreteľnosť“. Čiže blízkosť Boha, láska Boha, jeho kráčanie spolu s nami, čo sa nazýva aj „Božia prozreteľnosť“: on sa stará o náš život.

 

Nie náhodou je medzi kresťanskými symbolmi nádeje jeden, ktorý sa mne veľmi páči: je ním kotva. Ona vyjadruje, že naša nádej nie je vágna; netreba si ju zamieňať s premenlivým pocitom toho, kto chce dychtivo zlepšiť záležitosti tohto sveta len na základe sily vlastnej vôle. Kresťanská nádej totiž korení nie v príťažlivosti budúcnosti, ale v istote toho, čo nám Boh sľúbil a čo uskutočnil v Ježišovi Kristovi. Ak nám on garantoval, že nás nikdy neopustí, ak počiatkom každého povolania je jeho «Nasleduj ma!», s ktorým nás uisťuje, že zotrvá vždy pred nami, prečo sa teda báť?

 

S týmto prísľubom môžu kresťania kráčať kdekoľvek. Aj krížom cez zranené časti sveta, kde sa veci nevyvíjajú dobre, my sme medzi tými, ktorí aj tam naďalej dúfajú. Žalm hovorí: «I keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou» (Ž 23,4). A práve tam, kde sa rozmáha tma, je treba udržiavať zapálené svetielko.

 

Vráťme sa ku kotve. Kotva je nástroj, ktorý moreplavci hádžu na breh a potom uchopia lano, aby loď priblížili k brehu. Naša viera je kotvou v nebi. My máme náš život ukotvený v nebi. Čo máme robiť? Uchopiť lano: je stále tam. A poďme vpred, lebo sme si istí, že náš život je akoby kotvou, ktorá je v nebi, na tom brehu, ku ktorému prídeme.

 

Iste, ak by sme sa spoliehali len na naše sily, mali by sme dôvod cítiť sa sklamaní a porazení, lebo svet sa nám častokrát ukazuje ako vzdorujúci zákonom lásky. Mnohokrát uprednostňuje zákony egoizmu. Ak v nás prežije istota, že Boh nás neopúšťa, že Boh nežne miluje nás i tento svet, potom sa perspektíva mení. „Homo viator, spe erectus“ (Človek pútnik, vzpriamený nádejou), hovorilo sa za starých čias. Ježišov prísľub «Ja som s vami» nám počas cesty pomáha zostať na nohách, vzpriamení, s nádejou, že dobrý Boh už pracuje na realizácii toho, čo sa zdá ľudsky nemožné, lebo kotva je na pobreží neba.

 

Svätý veriaci ľud Boží sú ľudia, ktorí sú na nohách – „homo viator“ – a kráčajú vzpriamene – „erectus“ – a kráčajú v nádeji. A kamkoľvek idú, vedia, že Božia láska ich predchádza: neexistuje taký kút sveta, ktorý by unikol víťazstvu zmŕtvychvstalého Krista. A aké je víťazstvo zmŕtvychvstalého Krista? Víťazstvo lásky. Ďakujem.“

 

 

25. apríla

 

Na sviatok sv. Marka pápež František obetoval omšu za koptského patriarchu

 

Vatikán 25. apríla – V dnešný sviatok sv. evanjelistu Marka, ktorý je aj patrónom cirkvi v egyptskej Alexandrii ako jej zakladateľ, obetoval pápež František svoju rannú svätú omšu za koptského patriarchu Tawadrosa II. a za koptských veriacich, s ktorými sa stretne už o tri dni pri apoštolskej ceste v Káhire. „Obetujem túto omšu za môjho brata, pápeža Tawadrosa II., koptského patriarchu Alexandrie, na vyprosenie milosti, aby Pán požehnal obe naše cirkvi hojnosťou Ducha Svätého, “ povedal pápež František na úvod eucharistického slávenia v kaplnke Domu sv. Marty.

 

V homílii Svätý Otec vychádzal z Evanjelia podľa Marka (Mk 16,15-20), ktorého sviatok dnes Cirkev slávi. Evanjelium opisuje, ako Pán Ježiš dáva poslanie apoštolom, aby išli do celého sveta a ohlasovali Radostnú zvesť. Svätý Otec podčiarkol, že Evanjelium sa musí hlásať s pokorou, poraziac pokušenie pýchy. Ďalšou charakteristikou je skutočnosť, že „evanjelium sa ohlasuje vždy v pohybe, nie sediac na mieste, ale vždy za pochodu.“ Je potrebné „vyjsť tam, kde Ježiš nie je známy alebo kde je Ježiš prenasledovaný alebo kde je skreslený, aby sa ohlasovalo pravé Evanjelium“ povedal pápež a pokračoval:

 

„Vyjsť kvôli ohlasovaniu. A tiež, pri tomto vychádzaní ide o život, je v hre život ohlasovateľa. Nie je v bezpečí, nie sú tu poistné záruky pre ohlasovateľov. A ak nejaký ohlasovateľ hľadá zaručenie života, potom nie je skutočným ohlasovateľom Evanjelia: nevychádza, zostáva tam, kde je bezpečný. Po prvé: choďte, vyjdite. Evanjelium, ohlasovanie Ježiša Krista sa vždy deje vychádzajúc; vždy je to kráčajúc. V pohybe na ceste, tak na ceste fyzickej, ako aj na ceste duchovnej a aj na ceste utrpenia. Pomyslime na ohlasovanie Evanjelia mnohými chorými – mnohými chorými! –, ktorí obetujú bolesti za Cirkev, za kresťanov. Ale vždy vychádzajú von zo seba samých.“

 

Aký je teda „štýl tohto ohlasovania“? - zamyslel sa ďalej Svätý Otec a poukázal na apoštola Petra : „Svätý Peter, ktorý bol učiteľom svätého Marka, je jasný v opise tohto štýlu“: „Evanjelium sa má ohlasovať s pokorou, pretože Boží Syn sa pokoril, ponížil sa. Štýl Boha je tento a nie je žiadny iný“. „Ohlasovanie Evanjelia nie je nejaký karneval či veselica“, toto „nie je ohlasovanie Evanjelia“.

 

„Evanjelium nemôže byť ohlasované ľudskou mocou, nemôže byť ohlasovane s duchom šplhania sa nahor“, „toto nie je Evanjelium“. Všetci sme teda povolaní obliecť sa „do pokory jedných voči druhým“, pretože „Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť“. Svätý Otec dodal:

 

„Prečo je dôležitá táto pokora? Práve preto, že my prinášame ohlasovanie poníženia, slávy, ale cez poníženie. A ohlasovanie Evanjelia znáša pokušenie: pokušenie moci, pokušenie pýchy, pokušenie svetskosti, mnohých svetskostí, ktoré tu sú a vedú nás ohlasovať či recitovať; lebo kázňou nie je rozriedené Evanjelium, bez sily, Evanjelium bez ukrižovaného a zmŕtvychvstalého Krista. A preto Peter hovorí: «Bdejte, bdejte, bdejte ... Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. Vzoprite sa mu, pevní vo viere, a vedzte, že také isté utrpenie dolieha na vašich bratov po celom svete.» Ohlasovanie Evanjelia ak je skutočné, je vystavené pokušeniu.“

 

Pápež František ešte podotkol, že ak kresťan tvrdí, že ohlasuje Evanjelium, ale že nie je „nikdy pokúšaný“, znamená to, že „diabol sa neznepokojuje“, pretože „ohlasujeme niečo neužitočné“.

 

Preto je vždy pri opravdivom ohlasovaní prítomné nejaké pokušenie a tiež prenasledovanie. Pápež zdôraznil, že keď sme v utrpení, „Pán nás znovu vzchopí a dá nám silu, pretože to je to, čo Ježiš prisľúbil, keď posielal apoštolov“:

 

„Bude to Pán, kto nás posilní, dodá nám silu ísť ďalej, pretože on pracuje s nami, ak sme verní ohlasovaniu Evanjelia, ak my vychádzame zo seba samých pre ohlasovanie Krista ukrižovaného, pohoršenie a bláznovstvo, a ak to robíme spôsobom, ktorý je pokorný, so skutočnou pokorou. Kiež nám Pán dá túto milosť, ako pokrsteným, všetkým, vykročiť na cestu evanjelizácie s pokorou, s dôverou v neho samého, ohlasujúc pravé Evanjelium: ‚Slovo prišlo v tele.‘ Božie Slovo prišlo v tele. A to je bláznovstvo, je to škandál; ale robíme to vo vedomí že Pán je pri nás, pracuje s nami a potvrdzuje našu prácu.“ -

 

 

24. apríla

 

Pápež František v rannej homílii: Konkrétnosť viery a veľkonočný Duch

 

Vatikán 24. apríla – Po veľkonočných sviatkoch sa dnes ráno Svätý Otec opäť vrátil k svojmu zvyku celebrovať rannú svätú omšu v Dome sv. Marty za účasti verejnosti. Medzi prítomnými boli aj kardináli z poradnej skupiny zvanej C9, ktorí od dnes až do 26. apríla spolu s pápežom Františkom zasadajú vo Vatikáne.

 

Stretnutie Nikodéma s Ježišom a svedectvo Petra a Jána po uzdravení chromého boli v centre homílie pápeža Františka. Ježiš vysvetľuje Nikodémovi s láskou a trpezlivosťou, že je potrebné „narodiť sa z hora“, „narodiť sa z Ducha“ a teda prejsť „od jeden mentality k druhej“. Ako pokračoval Svätý Otec, pre lepšie pochopenie tohto sa môžeme pristaviť pri rozprávaní z prvého čítania, zo Skutkov apoštolov (Sk 4, 23-31). Peter a Ján uzdravili chromého a zákonníci nevedia čo urobiť „ako to utajiť“, pretože to bolo „verejné“. Pri vyšetrovaní apoštoli „odpovedajú s jednoduchosťou“ a keď ich vyzývajú, aby viac nehovorili, Peter odpovie: „Nie, nemôžeme zamlčať to, čo sme videli a počuli. A budeme tak robiť aj naďalej“.

 

Pápež poukázal na túto „konkrétnosť udalosti“, „konkrétnosť viery“ v porovnaní so zákonníkmi, ktorí „chcú vyjednávať, aby dosiahli kompromis“. Peter a Ján „majú odvahu, majú úprimnosť, priamosť Ducha“, „čo znamená hovoriť otvorene, s odvahou, pravdu bez kompromisov.“. A svätý Otec vysvetľuje:

 

„Niekedy zabúdame, že naša viera je konkrétna: Slovo sa stalo telom: nestalo sa myšlienkou, stalo sa telom. A keď recitujeme Krédo, hovoríme samé konkrétne veci: ‚Verím v Boha Otca, ktorý stvoril nebo i zem, verím v Ježiša Krista, ktorý sa narodil, ktorý zomrel...‘ sú to všetko konkrétne veci. Naše Krédo nehovorí: ‚Verím, že mám robiť toto či tamto... alebo že veci sú tu na to a to...‘ Nie! Je to niečo konkrétne. Konkrétnosť viery, ktorá vedie k odvahe, k svedectvu až po mučeníctvo, ktorá je proti kompromisom alebo idealizácii viery.“

 

Pre týchto zákonníkov, pokračoval pápež, Slovo „sa nestalo telom: stalo sa zákonom: musí sa konať odtiaľ potiaľ, a nie viac“; „musí sa robiť toto“ a nie iné. Svätý Otec dodal:

 

„A tak boli chytení do pasce racionalistickej mentality, ktorá sa pri nich neskončila. Pretože v dejinách Cirkvi sa to stalo toľkokrát; samotná Cirkev, ktorá odsúdila racionalizmus, osvietenstvo, ešte toľkokrát skĺzla k teológii typu „smie sa, nesmie sa“, „odtiaľ potiaľ“ a zabudla na silu, slobodu Ducha, na toto znovuzrodenie z Ducha, ktoré ti daruje slobodu, priamosť v kázaní, v ohlasovaní, že Ježiš Kristus je Pán.“

 

Pápež František pozval vyprosovať si od Pána toto zakúsenie Ducha Svätého, ktorý nám dáva „pomazanie viery“ v konkrétnosti:

 

„«Vietor veje kam chce a počuješ ho, ale nevieš odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je s každým, kto sa narodil z Ducha»: počúva hlas a nasleduje vanutie, nasleduje hlas Ducha bez toho, že by vedel, kde skončí. Pretože sa rozhodol pre konkrétnosť viery a znovuzrodenie v Duchu. Kiež Pán dá nám všetkým tohto veľkonočného Ducha, aby sme kráčali cestami Ducha bez kompromisov, bez rigídnosti, so slobodou ohlasovať Ježiša Krista tak, ako prišiel: v tele.“

 

 

23. apríla

 

Pápež František na Bielu nedeľu: Milosrdenstvo otvára myseľ a srdce

 

Vatikán 23. apríla - Dnešnú Druhú veľkonočnú nedeľu slávi Cirkev ako Nedeľu Božieho milosrdenstva. V tento deň pápež František slávi aj svoje meniny. V rímskom cirkevnom kalendári je 23. apríl dňom spomienky jeho patróna svätého mučeníka Juraja, ktorého meno má španielsku podobu Jorge. Na Slovensku má sv. Juraj v liturgickom kalendári svoje miesto o deň neskôr, 24. apríla.

 

Na poludnie sa ako zvyčajne Svätý Otec stretol s veriacimi zhromaždenými na Námestí sv. Petra v spoločnej modlitbe mariánskej antifóny Raduj sa, nebies Kráľovná. V katechéze pred modlitbou vysvetlil symboliku bielej farby, ktorá je v tradičnom názve tejto tzv. „Bielej nedele“ a spája sa s bielym krstným rúchom, ktoré sa kedysi nosievalo po krste po dobu ôsmich dní. Ústredné tajomstvo dnešnej Nedele Božieho milosrdenstva pripomenul pápež František s odkazom na sv. Jána Pavla II. a na nedávny Svätý rok milosrdenstva. Vo svojej úvahe označil milosrdenstvo za opravdivú formu poznávania, ktorá otvára bránu mysle i dvere srdca pre tajomstvo Boha.

 

Plné znenie katechézy Svätého Otca

 

„Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

 

Vieme, že každú nedeľu si pripomíname zmŕtvychvstanie Pána Ježiša, ale v tomto období po Veľkej noci sa význam nedele skvie ešte výraznejšie. V cirkevnej tradícii sa táto nedeľa, prvá po Veľkej noci, nazývala „in albis“. Čo to znamená? Týmto výrazom sa chcelo poukázať na obrad, ktorý si konali tí, čo prijali krst pri Veľkonočnej vigílii. Každému z nich odovzdali biele rúcho – „albu“ –, aby sa poukázalo na novú dôstojnosť Božích detí.

 

Ešte i dnes sa tak robí. Novorodencom sa dáva malá symbolická košieľka, kým dospelí si obliekajú ozajstné biele rúcho v plnom zmysle. Toto biele rúcho sa v minulosti nosilo po celý týždeň, až do tejto nedele, ktorá nesie názov „in albis deponendis“, čiže nedeľa, v ktorú sa odloží biele rúcho. A takto, už bez bieleho rúcha neofyti (novopokrstení) začínali svoj nový život v Kristovi a v Cirkvi.

 

Je tu aj ďalšia vec. Pri Jubileu v roku 2000 sv. Ján Pavol II. ustanovil, že táto nedeľa bude venovaná Božiemu milosrdenstvu. Skutočne, bola to krásna intuícia, to Duch Svätý ho k tomu inšpiroval. Pred niekoľkými mesiacmi sme uzavreli Mimoriadne jubileum milosrdenstva a táto nedeľa nás pozýva odhodlane pokračovať v milosti, ktorá pochádza z Božieho milosrdenstva.

 

Dnešné evanjelium rozpráva o zjavení vzkrieseného Krista učeníkom zhromaždeným vo Večeradle (porov. Jn 20,19-31). Sv. Ján píše, že Ježiš, po tom ako svojich učeníkov pozdravil, povedal im: «Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás». Keď to povedal, dýchol smerom k nim a dodal: «Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené» (vv. 21-23).

 

Hľa, zmysel milosrdenstva, ktorý sa predstavuje práve v deň Ježišovho zmŕtvychvstania ako odpustenie hriechov. Vzkriesený Ježiš odovzdal svojej Cirkvi ako prvú úlohu svoju vlastnú misiu priniesť všetkým konkrétne ohlásenie odpustenia. Toto je prvá úloha: ohlasovať odpustenie. Tento viditeľný znak jeho milosrdenstva so sebou prináša pokoj srdca a radosť z obnoveného stretnutia s Pánom.

 

Milosrdenstvo sa nám vo svetle Veľkej noci dáva vnímať ako pravá forma poznania. A toto je dôležité: milosrdenstvo je opravdivou formou poznávania. Vieme, že poznávame mnohými formami: poznávame cez zmysly, poznávame prostredníctvom intuície, cez rozum a ešte ďalšími formami. V poriadku. Možno poznávať aj cez skúsenosť milosrdenstva, pretože milosrdenstvo otvára bránu mysle pre lepšie porozumenie Božieho tajomstva a našej ľudskej existencie. Milosrdenstvo nám dáva pochopiť, že násilie, nenávisť a pomsta nemajú žiadny zmysel, a že prvou obeťou je ten, kto v sebe tieto postoje živí, pretože sa oberá o svoju vlastnú dôstojnosť.

 

Bratia a sestry, milosrdenstvo otvára aj dvere srdca a umožňuje vyjadriť blízkosť predovšetkým k tým, ktorí sú osamelí a vytisnutí na okraj, pretože im dáva pocítiť, že sú bratia a deti jedného Otca. Milosrdenstvo pomáha uvedomiť si, koľkí potrebujú útechu a dáva nachádzať vhodné slová na ich útechu. Milosrdenstvo rozohrieva srdce a robí ho vnímavým na potreby bratov cez delenie sa a spoluúčasť. Milosrdenstvo skrátka zaväzuje všetkých, aby boli nástrojmi spravodlivosti, zmierenia a pokoja. Nikdy nezabudnime, že milosrdenstvo je svorníkom v živote viery a konkrétnou formou, ako robíme viditeľným Ježišovo vzkriesenie.

 

Nech nám Mária, Matka Milosrdenstva, pomáha veriť a radostne žiť toto všetko.“

 

Po spoločnej modlitbe veľkonočnej antifóny „Regina Caeli laetare“ udelil Svätý Otec všetkým apoštolské požehnanie. Ďalej pripomenul včerajšie blahorečenie kňaza Luisa Antonia Rosu Ormièresa, ktorý bol významnou vychovávateľskou osobnosťou z 19. storočia. Slávnosť blahorečenia sa konala v sobotu dopoludnia v severošpanielskom Oviede za účasti prefekta Kongregácie pre kauzy svätých kardinála Angela Amata a viacerých španielskych a francúzskych biskupov.

 

Bl. Luis Antonio Rosa Ormières (1809-1890) je zakladateľom rehoľnej kongregácie Sestier anjela strážcu. Pochádzal z pyrenejskej oblasti na juhu Francúzska a zasvätil svoj život najmä výchove detí. Vyznačoval sa hlbokou vierou, ktorú prejavoval s inteligentným humorom rodeného vychovávateľa, čím si dokázal získať všetkých. Ako kňaz dal svoje mimoriadne pedagogické nadanie do služby deťom z neľahkých rodinných a majetkových pomerov. Za týmto účelom založil aj spomenutú ženskú rehoľnú kongregáciu Sestier anjela strážcu. Odvážne sa staral aj o chorých pri epidémiách.

 

Dejiskom pontifikálnej omše s obradom blahorečenia Luisa Antonia Rosu Ormièresa bola miestna katedrála v Oviede.

 

Z okna Apoštolského paláca Svätý Otec pozdravil početné skupiny veriacich. Do Vatikánu prišli najmä z Ríma a z rozličných regiónov Talianska, ale aj z Poľska, Holandska a Nemecka. Poľskej charite pri tejto príležitosti pápež verejne poďakoval za štedrú podporu pre trpiacich v Sýrii. Zvlášť pozdravil pútnikov, ktorí sa zúčastňujú na slávení sviatku Božieho milosrdenstva vo svätyni s týmto titulom, ktorá sa nachádza v susedstve Námestia sv. Petra v kostole Ducha Svätého. V príhovore pamätal aj na prítomné skupiny mladých, pričom osobitne spomenul birmovancov. Celkom na záver sa Svätý Otec poďakoval za blahoželania k Veľkej noci:

 

„Ďakujem všetkým, ktorí mi v tomto období poslali blahoprajné pozdravy k Veľkej noci. Opätujem ich zo srdca a vyprosujem pre každého a pre každú rodinu milosť Zmŕtvychvstalého Pána. Požehnanú nedeľu všetkým, a prosím, nezabudnite sa za mňa modliť. Dobrú chuť k obedu a dovidenia!“

 

 

19. apríla

Katechéza pápeža Františka: Naša viera sa rodí vo veľkonočné ráno

 

 

Vatikán 19. apríla – Pri generálnej audiencii sa dnes Svätý Otec František zameral v katechéze na veľkonočné posolstvo nádeje. Biblickým podnetom bol úryvok z Prvého listu sv. Pavla Korinťanom:

 

«Bratia, pripomínam vám evanjelium, ktoré som vám hlásal a vy ste ho prijali, zotrvávate v ňom a prostredníctvom neho dosahujete spásu, ak sa ho držíte tak, ako som vám ho hlásal, ibaže by ste boli nadarmo uverili. Odovzdal som vám predovšetkým to, čo som aj ja prijal: že Kristus zomrel za naše hriechy podľa Písem; že bol pochovaný a že bol tretieho dňa vzkriesený podľa Písem, že sa zjavil Kéfasovi a potom Dvanástim» (1 Kor 15,1-5).

 

Plné znenie katechézy Svätého Otca

 

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

 

Dnes sa stretávame vo svetle Veľkej noci, ktorú sme slávili a naďalej slávime pri liturgii. Preto by som vám v rámci nášho programu katechéz o kresťanskej nádeji chcel dnes hovoriť o vzkriesenom Kristovi, našej nádeji, tak ako to prezentuje sv. Pavol v Prvom liste Korinťanom (porov. kap. 15).

 

Apoštol chce vyriešiť problematiku, ktorá bola istotne v korintskom spoločenstve v centre diskusií. Zmŕtvychvstanie je poslednou z tém, ktorými sa tento list zaoberá, avšak pravdepodobne v poradí podľa dôležitosti je prvou: veď všetko sa opiera o tento predpoklad.

 

Pavol, keď sa prihovára ku svojim kresťanom, vychádza z nepopierateľného údaja, ktorý nie je výsledkom reflexie nejakého múdreho človeka, ale je faktom, jednoduchým faktom, ktorý sa prihodil v živote niekoľkých osôb. Odtiaľto sa rodí kresťanstvo. Nie je ideológiou, nie je filozofickým systémom, ale cestou viery, ktorá vychádza z udalosti: Ježiš zomrel pre naše hriechy, bol pochovaný a tretieho dňa vstal z mŕtvych a zjavil sa Petrovi a Dvanástim (porov. 1 Kor 15,3-5). Toto je fakt. Umrel, bol pochovaný, vstal z mŕtvych, zjavil sa. Čiže: Ježiš je živý. Toto je jadro kresťanského posolstva.

 

Ohlasujúc túto udalosť, ktorá je centrálnym jadrom viery, Pavol trvá predovšetkým na poslednom prvku veľkonočného tajomstva, čiže na skutočnosti, že Ježiš vstal z mŕtvych. Ak by totiž bolo všetko skončilo smrťou, mali by sme v ňom príklad vrcholnej obetavosti, avšak toto by nemohlo vzbudiť našu vieru. Bol to akýsi hrdina? Nie. Zomrel, avšak vstal z mŕtvych. Lebo viera sa rodí zo zmŕtvychvstania. Prijatie toho, že Kristus zomrel a že zomrel ukrižovaním, nie je skutkom viery, je to historický fakt. Naopak veriť, že zmŕtvychvstal, skutkom viery je. Naša viera sa rodí vo veľkonočné ráno.

 

Pavol zostavuje zoznam osôb, ktorým sa Zmŕtvychvstalý Ježiš zjavil (porov. v. 5-7). Máme tu jeden malý súhrn všetkých veľkonočných príbehov a všetkých osôb, ktoré vstúpili do kontaktu so Zmŕtvychvstalým. Na vrchu zoznamu sú Kéfas, čiže Peter, a skupina Dvanástich, potom „päťsto bratov“, z ktorých mnohí ešte mohli vydať svoje svedectvo, potom sa uvádza Jakub. Posledným v zozname – ako zo všetkých najmenej hodný – je on sám. Pavol sám o sebe hovorí: „Ako nedochôdča“ (porov. v. 8).

 

Pavol používa tento výraz, lebo jeho osobný príbeh je dramatický: on nebol akýmsi „miništrantom“. Bol prenasledovateľom Cirkvi, hrdým na vlastné presvedčenie; cítil sa byť úspešným človekom, s veľmi jasnou predstavou o tom, v čom spočíva život s jeho povinnosťami. Avšak v tomto dokonalom obraze – všetko bolo u Pavla dokonalé, vedel všetko – v tomto dokonalom obraze života jedného dňa nastane to, čo bolo absolútne nepredvídateľné: stretnutie so Zmŕtvychvstalým Ježišom na ceste do Damasku. Tam nebol len mužom, ktorý spadol na zem: bol osobou uchvátenou udalosťou, ktorá mu prevrátila zmysel života hore nohami. A z prenasledovateľa sa stáva apoštol. Prečo? „Lebo som videl Ježiša živého! Videl som zmŕtvychvstalého Ježiša Krista!“ Toto je základom Pavlovej viery, ako aj viery ostatných apoštolov, viery Cirkvi, aj našej viery.

 

Aké pekné je pomyslieť, že kresťanstvo je v zásade týmto! Nie je to ani tak naše hľadanie Boha – hľadanie, pravdupovediac také kolísavé –, ale skôr Božie hľadanie nás. Ježiš nás vzal, uchvátil, vydobyl si nás, aby nás už viac nezanechal. Kresťanstvo je milosťou, prekvapením, a z tohto dôvodu si vyžaduje srdce schopné úžasu. Srdce uzavreté, racionalistické, nie je schopné žasnúť a nemôže pochopiť čo je to kresťanstvo. Lebo kresťanstvo je milosťou a milosť vnímame - ba viac, stretávame ju - jedine v úžase zo stretnutia.

 

A tak, aj keď sme hriešnikmi – a my všetci nimi sme –, ak naše predsavzatia k dobrému zostali na papieri, alebo ak si hľadiac na náš život uvedomíme, že sme nakopili mnoho neúspechov... Na Veľkonočné ráno môžeme konať tak, ako tie osoby, o ktorých hovorí evanjelium: ísť ku Kristovmu hrobu, vidieť veľký kameň odvalený a myslieť na to, že Boh uskutočňuje pre mňa, pre nás všetkých, neočakávanú budúcnosť. Ísť k nášmu hrobu: kúsok z neho máme vo svojom vnútri my všetci. Ísť tam a vidieť, ako je Boh schopný z neho vzkriesiť. Tu je šťastie, tu je radosť, život, kde všetci mysleli, že bude smútok, porážka a temnota. Boh dáva rásť svojim najkrajším kvetom uprostred tých najvyprahnutejších skál.

 

Byť kresťanmi znamená nezačínať od smrti, ale od lásky Boha k nám, ktorý porazil našu úhlavnú nepriateľku. Boh je väčší než ničota a stačí jediná zažatá sviečka, aby sme zvíťazili nad tou najtemnejšou z nocí. Pavol volá ako ozvena prorokov: «Smrť, kde je tvoje víťazstvo? Smrť, kdeže je tvoj osteň?» (v. 55). Počas týchto veľkonočných dní nosme si toto zvolanie v srdci. A ak sa nás opýtajú na dôvody nášho úsmevu, ktorý rozdávame a nášho trpezlivého delenia sa, vtedy budeme môcť odpovedať, že Ježiš je ešte stále tu, že je aj naďalej živý medzi nami, že Ježiš je tu, na námestí, s nami: živý a zmŕtvychvstalý.

 

 

17. apríla

Katechéza pápeža Františka na Veľkonočný pondelok

Vatikán 17. apríla – Na Veľkonočný pondelok sa Svätý Otec František o 12. hodine pomodlil s veriacimi na námestí sv. Petra mariánsku modlitbu Raduj sa, nebies Kráľovná a udelil im požehnanie. Na úvod sa prihovoril v katechéze, v ktorej ich povzbudil k ohlasovaniu Kristovho vzkriesenia. Okrem iného povedal:

„V dnešnom evanjeliovom úryvku môžeme zachytiť ozvenu slov anjela určených ženám, ktoré prišli k hrobu: «Rýchlo choďte povedať jeho učeníkom: „Vstal z mŕtvych“» (Mt 28,7). Cítime, ako je aj nám adresované pozvanie „poponáhľať sa“ a „ísť“ ohlasovať mužom a ženám dnešných čias toto posolstvo radosti a nádeje. Bezpečnej nádeje, pretože odkedy na úsvite tretieho dňa ukrižovaný Ježiš vstal z mŕtvych, posledné slovo už viac nemá smrť, ale život! A toto je naša istota. Posledným slovom nie je hrob, nie je ním smrť, je ním život! Preto toľko opakujeme: „Kristus vstal z mŕtvych.“ Lebo v ňom bol hrob porazený, zrodil sa život.

V sile tejto udalosti, ktorá predstavuje opravdivú dejinnú a vesmírnu novosť, sme povolaní byť novými mužmi a ženami podľa Ducha, potvrdzujúcimi hodnotu života. Je tu život! Toto už znamená začať vstávať z mŕtvych! Budeme mužmi a ženami vzkriesenia, mužmi a ženami života, ak uprostred udalostí, ktoré sužujú svet - a je ich dnes tak veľa -, uprostred svetskosti, ktorá vzďaľuje od Boha, budeme vedieť prejavovať gestá solidarity, gestá prijatia, živiť celosvetovú túžbu po pokoji a snahu o životné prostredie bez poškodzovania. Ide o spoločné a ľudské prejavy, avšak ak majú oporu a podnet vo viere vo Vzkrieseného Pána, získavajú účinnosť, ktorá jasne presahuje naše schopnosti. A je tomu tak, pretože Kristus je živý a činný v dejinách skrze svojho Svätého Ducha: vykupuje naše biedy, dosahuje každé ľudské srdce a opäť dáva nádej každému, kto je utláčaný a trpí.

Panna Mária, tichý svedok smrti a zmŕtvychvstania svojho syna Ježiša, nech nám pomôže byť jasnými znakmi vzkrieseného Krista uprostred udalostí sveta, aby sa tí, čo sú v súženiach a ťažkostiach nestali obeťami pesimizmu a porážky, rezignácie, ale našli v nás bratov a sestry, ktorí im ponúkajú oporu a útechu. Nech nám naša Matka pomáha pevne veriť v Ježišovo vzkriesenie: Ježiš je vzkriesený, je živý, tu medzi nami, a toto je obdivuhodné tajomstvo spásy, schopné premieňať srdcia a život. A nech oroduje osobitným spôsobom za prenasledované a utláčané kresťanské spoločenstvá, od ktorých sa dnes v toľkých častiach sveta žiada náročnejšie a odvážnejšie svedectvo.“

 

16. apríla

Príhovor pápeža Františka pri veľkonočnom požehnaní Urbi et Orbi

Vatikán 16. apríla – Prinášame plné znenie príhovoru Svätého Otca Františka pri požehnaní Urbi et Orbi, ktorý predniesol vo Veľkonočnú nedeľu na poludnie z loggie Baziliky sv. Petra vo Vatikáne.

Drahí bratia a sestry, požehnanú Veľkú noc!

Dnes na celom svete Cirkev nanovo ohlasuje úžasom naplnenú zvesť prvých učeníkov: „Ježiš vstal z mŕtvych!“ – „Naozaj vstal, ako predpovedal!“

Starobylý sviatok Veľkej noci, pamiatka oslobodenia židovského národa z otroctva, tu dosahuje svoje naplnenie: svojím vzkriesením nás Ježiš Kristus oslobodil z otroctva hriechu a smrti a otvoril nám prechod do večného života.

My všetci, keď dovoľujeme vládnuť hriechu, strácame správnu cestu a blúdime ako stratené ovce. No sám Boh, náš Pastier, prišiel, aby nás hľadal; a aby nás zachránil, znížil sa až po pokorenie kríža. A dnes môžeme ohlasovať: „Dobrý Pastier, ktorý dal život za svoje ovečky a neváhal za ne podstúpiť smrť na kríži, vstal z mŕtvych. Aleluja!“ (Rímsky misál, Štvrtá veľkonočná nedeľa, Spev na prijímanie).

Cez všetky veky sa vzkriesený Pastier neunavuje hľadať nás, svojich bratov, zblúdených na púšťach sveta. A znakmi umučenia – ranami svojej milosrdnej lásky – nás priťahuje na svoju cestu, cestu života. Aj dnes berie na svoje plecia mnohých našich bratov a sestry utláčaných zlom v jeho rôznych formách.

Vzkriesený Pastier ide hľadať tých, ktorí blúdia v labyrintoch samoty a vytesnenia na okraj; ide im v ústrety prostredníctvom bratov a sestier, ktorí sa dokážu priblížiť s úctou a nežnosťou a dať pocítiť tým osobám jeho hlas, ten nezabudnuteľný hlas, ktorý ich volá k priateľstvu s Bohom.

Berie na svoje plecia tých, čo sú obeťami starých i nových otroctiev: neľudských prác, nezákonného obchodovania, zneužívania a diskriminácie, ťažkých závislostí. Berie na svoje plecia deti a dospievajúcich, ktorí sú pozbavení bezstarostnosti a potom zneužívaní; i tých, čo majú zranené srdce pre násilie podstupované vo vnútri múrov vlastného domu.

Vzkriesený Pastier sa stáva spoločníkom na ceste pre tých, čo sú nútení zanechať svoju krajinu pre ozbrojené konflikty, teroristické útoky, hlad, utláčajúce režimy. Týmto núteným migrantom on posiela v ústrety bratov pod každým nebom, aby sa delili o chlieb a nádej spoločného kráčania.

Nech v zložitých a niekedy dramatických situáciách národov vzkriesený Pán vedie kroky tých, čo hľadajú spravodlivosť a pokoj; a nech dá zodpovedným krajín odvahu zamedziť rozširovaniu konfliktov a zastaviť obchod so zbraňami.

V týchto časoch nech osobitným spôsobom napomáha úsilie tých, čo sa aktívne nasadzujú za prinesenie úľavy a útechy civilnému obyvateľstvu Sýrie, milovanej a strýznenej Sýrie, obete vojny, ktorá neprestáva rozsievať hrôzu a smrť. Včera sa udial žalostný útok na unikajúcich utečencov, ktorý zanechal početných mŕtvych a zranených.

Nech daruje pokoj celému Blízkemu východu, počnúc Svätou zemou, ako aj v Iraku a Jemene.

Nech nechýba blízkosť Dobrého Pastiera obyvateľstvu Južného Sudánu, Sudánu, Somálska a Konžskej demokratickej republiky, ktoré sužujú neutíchajúce konflikty, zhoršené ťažkým hladom, ktorý zasahuje niektoré oblasti Afriky.

Vzkriesený Ježiš nech napomáha úsilie tých, čo sa zvlášť v Latinskej Amerike nasadzujú za zabezpečenie spoločného dobra spoločenstiev, poznačených neraz politickými a sociálnymi napätiami, ktoré v niektorých prípadoch vyústili do násilia. Nech sa môžu stavať mosty dialógu, s vytrvalosťou v zápase proti pliage korupcie a v hľadaní trvalých pokojných riešení sporov, pre rozvoj a upevnenie demokratických inštitúcií, pri plnom rešpektovaní právneho štátu.

Dobrý Pastier nech pomôže Ukrajine, ešte stále sužovanej krvavým konfliktom, znovu nadobudnúť svornosť a nech sprevádza iniciatívy zamerané na úľavu trápení tých, čo trpia jeho dôsledkami.

Vzkriesený Pán, ktorý neprestáva napĺňať svojím požehnaním európsky kontinent, nech daruje nádej tým, ktorí prechádzajú chvíľami kríz a ťažkostí, zvlášť kvôli veľkému nedostatku práce najmä pre mladých.

Drahí bratia a sestry, tento rok ako kresťania všetkých vyznaní slávime Veľkú noc spoločne. Zaznieva tak jedným hlasom v každej časti zeme to najkrajšie posolstvo: „Pán naozaj vstal z mŕtvych, ako predpovedal!“ On, ktorý zvíťazil nad temnotami hriechu a smrti, nech daruje pokoj našim dňom.

Požehnanú Veľkú noc!

 

Veľkonočná homília pápeža Františka: Kamienky spojené so Skalou

Vatikán 16. apríla – Pri slávení eucharistie Veľkonočnej nedele na Svätopeterskom námestí sa po odznení evanjelia (Jn 20,1-9) v slávnostnej spievanej podobe v latinskom a gréckom jazyku prihovoril Svätý Otec František v homílii, ktorú predniesol spontánnymi slovami. Prinášame ju v plnom znení:

Dnes Cirkev opakuje, spieva, volá: „Ježiš vstal z mŕtvych!“ Nuž, ako to je? Peter, Ján i ženy išli k hrobu a ten bol prázdny, on tam nebol. Šli so srdcom uzatvoreným v smútku, v smútku z porážky: Majster, ich Majster, ten ktorého veľmi milovali, bol popravený, zomrel. A zo smrti sa nevracia. Toto je porážka, toto je cesta porážky, cesta k hrobu. Ale Anjel im hovorí: „Nie je tu, vstal z mŕtvych.“ To je prvé ohlasovanie: „Vstal z mŕtvych!“

A potom zmätenosť, zatvorené srdce, zjavenia. Nuž, učeníci zostávajú zatvorení celý deň vo Večeradle, pretože mali strach, že sa im prihodí to, čo sa prihodilo Ježišovi. A Cirkev nám neprestáva hovoriť do našich porážok, prihovárať sa k našim uzavretým a bojazlivým srdciam: „Zastav sa, Pán vstal z mŕtvych.“ Ale ak Pán vstal z mŕtvych, ako to, že sa dejú tieto veci? Prečo sa dejú mnohé nešťastia, choroby, obchodovanie s ľuďmi, vojny, ničenia, zohavenia, pomsty, nenávisť? Nuž, kde je Pán?

Včera som telefonoval jednému ťažko chorému mládencovi, vzdelanému mladému mužovi, inžinierovi, a keď sme sa rozprávali, aby som mu dal znak viery, som mu povedal: „Niet vysvetlení pre to, čo prežívaš. Pozri na Ježiša na kríži, Boh toto spravil so svojím Synom, a nie je iné vysvetlenie“. A on mi odpovedal: „Áno, ale Syna sa opýtal a Syn odpovedal áno. Mňa sa nepýtali, či to chcem“. Toto nás dojme, nikoho z nás sa nepýtajú: „Si spokojný s tým, čo sa deje vo svete? Si pripravený niesť ten kríž?“ A kríž pokračuje ďalej, a viera v Ježiša poklesáva.

Dnes Cirkev neustáva hovoriť: „Zastav sa, Ježiš vstal z mŕtvych.“ A to nie je fantázia, zmŕtvychvstanie Krista nie je sviatok s mnohými kvetmi. To je pekné, ale toto nie je všetko, je to viac; je to tajomstvo odvrhnutého kameňa, ktorý sa nakoniec stáva základom našej existencie. Kristus vstal z mŕtvych, toto to znamená. V tejto kultúre skartácie, kde sa to, čo neslúži vyhadzuje, tento kameň – Ježiš – je skartovaný, a je to zdroj života.

A aj my, kamienky na zemi, na tejto zemi bolesti, tragédií, s vierou v zmŕtvychvstalého Krista nachádzame zmysel uprostred toľkej biedy. Zmysel hľadieť poza to, zmysel povedať: „Pozri nie je tu múr, je tu obzor, je tu život, je tu radosť, je tu kríž s touto dvojakosťou. Pozeraj ďalej, nezatváraj sa. Ty kamienok, máš zmysel v živote, pretože si kamienok pri tom kameni, pri tej skale, ktorú zloba hriechu skartovala.“

Čo nám hovorí Cirkev dnes, vzhľadom na toľké tragédie? Jednoducho toto. Skartovaný kameň nie je v skutočnosti naozaj skartovaný. Kamienky, ktoré veria a priľnú k tej skale, nie sú skartované, majú zmysel, a s týmto cítením Cirkev opakuje z hĺbky srdca: „Kristus vstal z mŕtvych.“

Zamyslime sa trochu, každý z nás pomyslime na každodenné problémy, na choroby, ktoré sme prežili alebo ktorými trpí niekto z našich príbuzných, pomyslime na vojny, na ľudské tragédie, a jednoducho, pokorným hlasom, bez kvetov, sami pred Bohom a pred sebou povedzme: „Neviem prečo sa to deje, ale som si istý, že Kristus vstal z mŕtvych a ja som na to vsadil.“ Bratia a sestry, toto je to, čo som vám chcel povedať. Vráťte sa dnes domov, opakujúc si vo svojom srdci: „Kristus vstal z mŕtvych“.

 

15. apríla

Veľkonočná vigília s pápežom Františkom: Tlkot srdca vzkrieseného Ježiša

Vatikán 16. apríla – Veľkonočná vigília, ktorej predsedal Svätý Otec František vo Vatikánskej bazilike, sa začala o 20.30 ako zvyčajne liturgiou svetla s požehnaním ohňa a veľkonočnej sviece. Svätý Otec počas slávnosti za účasti členov Rímskej kúrie a množstva pútnikov z celého sveta udelil krst jedenástim katechumenom. Boli medzi nimi dospelí muži a ženy z Albánska, Českej republiky, Číny, Malajzie, Španielska, Talianska a USA, ako aj dvaja chlapci vo veku 9 a 12 rokov z Talianska a Malty.

Plné znenie homílie pápeža Františka

«Keď sa pominula sobota, na úsvite prvého dňa v týždni prišla Mária Magdaléna a iná Mária pozrieť hrob» (Mt 28,1). Môžeme si predstaviť tie kroky... typický krok človeka, ktorý ide na cintorín, unavený krok zmätenosti, ochabnutý krok toho, kto nie je presvedčený, že sa takto všetko skončilo... Môžeme si predstaviť ich bledé tváre, vlhké od sĺz... A otázka: Ako je možné, aby Láska zomrela?

Na rozdiel od učeníkov, ony sú tam – Majstra sprevádzali až do posledného dychu na kríži a potom s Jozefom Arimatejským ho pochovali. Dve ženy schopné neutiecť, schopné odolať, čeliť životu tak, ako prichádza a znášať horkú chuť nespravodlivostí. A hľa, sú tam, pred hrobom, medzi bolesťou a neschopnosťou vzdať sa, prijať, že by všetko muselo vždy skončiť takto.

A ak sa posnažíme s našou predstavivosťou, v tvári týchto žien môžeme nájsť tváre mnohých matiek a žien, tváre detí a mladých, ktorí znášajú ťarchu a bolesť veľkej ľudskej nespravodlivosti. Vidíme v nich odzrkadlené tváre všetkých tých, ktorí kráčajúc mestami cítia bolesť biedy, bolesť zneužívania a obchodovania. V nich vidíme aj tváre tých, ktorí zakusujú pohŕdanie, pretože sú prisťahovalcami, sirotami bez vlasti, domu, rodiny; tváre tých, ktorých pohľad prezrádza samotu a opustenosť, pretože majú príliš zvráskavené ruky.

Oni odrážajú tváre žien, matiek, ktoré plačú, keď vidia, že život ich detí ostáva pochovaný pod ťarchou korupcie, ktorá odníma práva a ničí ašpirácie, [pochovaný] pod každodenným egoizmom, ktorý ukrižováva a pochováva nádeje mnohých, [pochovaný] pod paralyzujúcou a sterilnou byrokraciu, ktorá nedovolí, aby sa veci zmenili. V ich bolesti sú tváre všetkých tých, ktorí kráčajúc mestom vidia ukrižovanú dôstojnosť.

V tvárach týchto žien je veľa tvárí, možno tam nájdeme tvoju i moju tvár. Tak ako ony sa môžeme cítiť pobádaní kráčať, nevzdávať sa pred tým, že by veci museli skončiť takto. Je pravda, že v našom vnútri nesieme prísľub a istotu Božej vernosti. Ale aj naše tváre hovoria o zraneniach, hovoria o mnohých nevernostiach – našich i tých druhých –, hovoria o pokusoch a o prehratých zápasoch.

Naše srdce vie, že veci môžu byť iné, avšak takmer bez toho, že by sme si to uvedomili, môžeme si privyknúť na život s hrobom, na život s frustráciou. A ešte viac, môžeme prísť k presvedčeniu, že toto je zákon života, omamujúc sa únikmi, ktoré spôsobia, že uhasíme nádej, ktorú Boh vložil do našich rúk. Veľakrát takto vyzerajú naše kroky, takéto je naše kráčanie, tak ako u týchto žien, kráčanie medzi túžbou po Bohu a smutnou rezignáciou. Nezomiera iba Majster: s ním zomiera naša nádej.

«Vtom nastalo veľké zemetrasenie» (Mt 28,2). Zrazu tie ženy pocítili silný otras, niečo a niekto zatriasol zemou pod ich nohami. A niekto im znovu ide v ústrety, aby im povedal: „Nebojte sa“, ale tentoraz dodá: „Vstal zmŕtvych, ako povedal!“

A taká je zvesť ktorú nám, z generácie na generáciu, táto Svätá noc dáva do daru: Nebojme sa bratia, vstal z mŕtvych ako povedal! «Život pretrhnutý, zničený, zdrvený na kríži sa prebudil a opäť začal pulzovať» (R. Guardini: Pán, Milano 1984, 501). Pulz Zmŕtvychvstalého sa nám dáva ako dar, ako obdarovanie, ako perspektíva. Pulz Zmŕtvychvstalého je to, čo nám bolo darované a čo sa žiada darovať na oplátku ako premieňajúcu silu, ako kvas nového ľudstva. Zmŕtvychvstaním Kristus nielen odvalil skalu z hrobu, ale chce tiež zničiť všetky bariéry, ktoré nás uzatvárajú do nášho neplodného pesimizmu, do našich vykalkulovaných myšlienkových svetov, ktoré nás vzďaľujú od života, do našej posadnutosti v hľadaní istoty a do prehnaných ambícií, schopných zahrávať sa s dôstojnosťou iných.

Keď sa Veľkňaz a náboženskí predstavitelia v spolupráci s Rimanmi nazdávali, že si môžu vykalkulovať všetko, keď si mysleli, že posledné slovo už zaznelo a že určiť ho prislúchalo im, Boh náhle vstupuje, aby zatriasol všetkými kritériami a ponúkol tak novú možnosť. Boh, ešte raz, nám prichádza v ústrety, aby ustanovil a upevnil novú dobu, čas milosrdenstva. Toto je ten prísľub udržiavaný odjakživa, toto je prekvapenie Boha pre svoj verný ľud: raduj sa, pretože tvoj život ukrýva zárodok zmŕtvychvstania, ponuku života, ktorý očakáva prebudenie.

A hľa, toto je to, čo nás táto noc pozýva ohlasovať: tlkot srdca Vzkrieseného, Kristus žije! A to je to, čo obrátilo kroky Márie Magdalény a inej Márie: to je to, čo ich núti urýchlene vyraziť späť a bežať odovzdať správu (Mt 28,8). To je to, čo ich prinútilo vrátiť sa po vlastných stopách a obrátiť pohľad späť. Vracajú sa do mesta, aby sa stretli s ostatnými.

Ako sme s nimi vošli do hrobu, tak vás pozývam spolu s nimi ísť a vrátiť sa do mesta, vrátiť sa po našich vlastných stopách, za naším pohľadom. Každý z nás vošiel do vlastného hrobu. Pozývam vás vyjsť. Poďme s nimi ohlasovať tú správu, poďme... Na všetky tie miesta, kde sa zdá, že hrob mal posledné slovo a kde sa zdá, že smrť bola jediným riešením. Poďme ohlasovať, podeliť sa, zjavovať, že je to pravda: Pán je živý. Je živý a chce vstať z mŕtvych v toľkých tvárach, ktoré pochovali nádej, pochovali sny, pochovali dôstojnosť. A ak nie sme schopní nechať sa viesť Duchom po tejto ceste, tak nie sme kresťanmi.

Poďme a nechajme sa prekvapiť týmto iným ránom, nechajme sa prekvapiť novosťou, ktorú len Kristus môže dať. Dovoľme, aby jeho nežnosť a jeho láska hýbala našimi krokmi, dovoľme tlkotu jeho srdca premeniť náš slabý pulz.

 

14. apríla

Pápež František v Koloseu: Modlitba k umučenému Kristovi za hriešne ľudstvo

Vatikán 15. apríla – V rímskom Koloseu sa včera s pápežom Františkom modlilo Krížovú cestu 20 tisíc veriacich, stovky miliónov sa k nej pripojili cez médiá. Štrnásť zastavení s meditáciami nad Kristovým umučením z pera francúzskej biblistky Anne-Marie Pelletierovej uzavrel Svätý Otec slovami záverečnej modlitby, ktorú prinášame v plnom znení:

„Ó, Kriste ponechaný osamote a zradený dokonca aj tvojimi blízkymi a lacno predaný. Ó, Kriste, súdený hriešnikmi, vydaný vodcami. Ó, Kriste, fyzicky trýznený, korunovaný tŕňmi a zaodetý purpurom. Ó, Kriste, bitý po tvári a surovo pribitý klincami.

Ó, Kriste, prebodnutý kopijou, ktorá pretrhla tvoje srdce. Ó, Kriste, zomrelý a pochovaný – ty, ktorý si Bohom života a existencie. Ó, Kriste, náš jediný Spasiteľ, aj tento rok sa k tebe vraciame s pohľadom skloneným v hanbe a so srdcom plným nádeje:

V hanbe za všetky obrazy devastácie, ničenia a stroskotania, ktoré sa v našom živote stali bežnými. V hanbe za každodenne prelievanú nevinnú krv žien, detí, imigrantov a osôb prenasledovaných kvôli farbe ich pleti alebo pre ich etnickú a spoločenskú príslušnosť a pre ich vieru v Teba.

V hanbe za to, že sme ťa príliš veľakrát, tak ako Judáš a Peter, predali a zradili a ponechali osamote umierať za naše hriechy, zbabelo utekajúc od našich zodpovedností.

V hanbe za naše mlčanie zoči-voči nespravodlivostiam. Za naše ruky lenivé darovať a nenásytné v uchytávaní a v podmaňovaní si. Za náš hlas – zvonivý pri bránení našich záujmov, no ostýchavý hovoriť v záujme druhého. Za naše nohy – rýchle na ceste zla a paralyzované na ceste dobra.

V hanbe za každý raz, keď sme my biskupi, kňazi, zasvätení a zasvätené pohoršili a zranili tvoje telo, Cirkev; a zabudli sme na našu prvotnú lásku, naše prvotné nadšenie a našu úplnú disponibilitu, nechávajúc zhrdzavieť naše srdce a naše zasvätenie.

Mnoho hanby Pane, avšak naše srdce clivo túži aj po dôveryplnej nádeji, že s nami nezaobchádzaš podľa našich zásluh, ale jedine podľa hojnosti tvojho milosrdenstva; že naše zrady neuberajú z nekonečnosti tvojej lásky; že tvoje srdce, materské a otcovské, na nás nezabúda za tvrdosť nášho najhlbšieho vnútra.

Túži po bezpečnej nádeji, že naše mená sú vryté do tvojho srdca a že sme zreničkou tvojich očí. Po nádeji, že tvoj kríž premieňa naše zatvrdnuté srdcia na srdcia z mäsa schopné snívať, odpúšťať a milovať; premieňa túto temnú noc tvojho kríža na žiarivý východ tvojho Zmŕtvychvstania.

Po nádeji, že tvoja vernosť sa nezakladá na tej našej. Nádeji, že zástup mužov a žien verných tvojmu krížu naďalej verne žije a bude verne žiť ako kvas dávajúci chuť a ako svetlo otvárajúce nové obzory v tele nášho raneného ľudstva.

Túži po nádeji, že tvoja Cirkev sa bude usilovať byť hlasom volajúcim na púšti ľudstva, aby pripravila cestu tvojho víťazného návratu, keď prídeš súdiť živých a mŕtvych. Po nádeji, že dobro zvíťazí aj napriek svojej zdanlivej porážke!

Ó Pane Ježišu, Syn Boží, nevinná obeť nášho vykúpenia, pred tvojou kráľovskou zástavou, pred tvojím tajomstvom smrti a slávy, pred nástrojom tvojho umučenia padáme na kolená, zahanbení a dúfajúci, a prosíme ťa, aby si nás umyl v kúpeli krvi a vody, ktoré vyšli z tvojho prebodnutého Srdca; aby si nám odpustil naše hriechy a naše viny.

Prosíme ťa, aby si pamätal na našich bratov zrážaných násilím, ľahostajnosťou a vojnou. Prosíme ťa, aby si rozlámal reťaze, ktoré nás robia väzňami v našom egoizme, v našej dobrovoľnej slepote a v márnosti našich svetských kalkulácií.

Ó, Kriste, prosíme ťa, aby si nás naučil nikdy sa nehanbiť za tvoj kríž, nezneužívať ho, ale ctiť si ho a klaňať sa mu, lebo prostredníctvom neho si nám ukázal obludnosť našich hriechov, veľkosť tvojej lásky, nespravodlivosť našich súdov a moc tvojho milosrdenstva. Amen.“

 

Veľký piatok s homíliou R. Cantalamessu: Kríž stojí, kým svet sa točí

Vatikán 14. apríla – Obrady Veľkého piatka, ktorým predsedal Svätý Otec František vo Vatikánskej bazilike za účasti členov Rímskej kúrie a početných veriacich, sa začali o 17. hodine liturgickým gestom prostrácie. Pápež pri ňom zotrval poležiačky v modlitbe uprostred baziliky. Po pašiách z Jánovho evanjelia sa v homílii prihovoril páter Raniero Cantalamessa OFM Cap. Pri poklone krížu nasledovali Svätého Otca prítomní kardináli a biskupi.

Ponúkam vám vybrané časti z homílie P. Raniera Cantalamessu:

„Vypočuli sme si príbeh Kristovho umučenia. Ide tu v zásade o súhrnnú správu o násilnej smrti. Správy o mŕtvych a o násilne usmrtených nechýbajú v takmer žiadnych večerných správach. Aj počas týchto posledných dní sme ich počuli viaceré. Sýrske deti zabité chemickými zbraňami, 38 koptských kresťanov zavraždených v Egypte na Kvetnú nedeľu. Správy tohto typu nasledujú po sebe s takou rýchlosťou, že každý večer zabúdame na tie z predchádzajúceho dňa. Prečo si teda, po 2000 rokoch, svet ešte pamätá, ako keby to bolo včera, Ježišovu smrť? Pretože táto smrť navždy zmenila pohľad na smrť. Ona dala nový zmysel smrti každej ľudskej bytosti. (...)

«No keď prišli k Ježišovi a videli, že je mŕtvy, kosti mu nepolámali, ale jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok a hneď vyšla krv a voda» (Jn 19, 33-34). (...)

Vniknime však do vnútra zdroja týchto „prúdov živej vody“ (Jn 7,38), do prebodnutého Kristovho srdca. V Apokalypse ten istý učeník, ktorého Ježiš miloval píše: «I videl som v strede medzi trónom a štyrmi bytosťami uprostred starcov stáť Baránka, ktorý bol ako zabitý» (Zjv 5,6). Zabitý, ale na nohách, to znamená prebodnutý, ale zmŕtvychvstalý a živý. (...)

Vytvoril sa výraz, ktorý opisuje plnosť ničomnosti, ktorá sa môže nahromadiť v rámci ľudstva: „temné srdce“. Po obetovaní sa Krista bije vo svete silnejšie než temné srdce srdce svetla. Kristus totiž vystúpením do neba svet neopustil, takisto ako tým, že sa vtelil, neopustil Najsvätejšiu Trojicu.

«Teraz sa napĺňa Otcov plán» – hovorí sa v jednej antifóne liturgie hodín – «urobiac z Krista srdce sveta». Toto vysvetľuje neochvejný kresťanský optimizmus, vďaka ktorému jedna stredoveká mystička zvolala: «Hriech je nevyhnutný, ale všetko bude dobrom; všetko bude dobrom a všetko každého druhu bude dobrom» (Juliana z Norvichu). (...)

Kartuziánski mnísi si osvojili znak, ktorý figuruje nad vstupom do ich kláštorov, na ich oficiálnych dokumentoch a pri iných príležitostiach. Je na ňom zobrazená zemeguľa s krížom na vrchu, a okolo je napísané: «Stat crux dum volvitur orbis» [Kríž stojí, kým svet sa točí]: Kríž stojí nehybne uprostred rozruchov sveta. (...)

Kríž teda nestojí proti svetu, ale pre svet: aby dal zmysel všetkému utrpeniu, ktoré existovalo, existuje a bude existovať v ľudských dejinách. «Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet súdil» – povedal Ježiš Nikodémovi –, «ale aby sa skrze neho svet spasil» (Jn 3,17). (...)

«Dum volvitur orbis», zatiaľ čo svet koná svoj vývoj. História ľudstva pozná veľa prechodov z jednej éry do druhej: hovorí sa o dobe kamennej, bronzovej, železnej, o rokoch cisárstva, o atómovej dobe, o elektronickej dobe. Ale dnes je tu niečo nové. Myšlienka prechodu už viac nestačí na opis prebiehajúcej reality. K myšlienke zmeny sa musí pridať myšlienka roztrieštenia. Žijeme, ako bolo napísané, v „tekutej“ spoločnosti, nie sú v nej viac pevné body, neoddiskutovateľné hodnoty, žiaden útes v mori, o ktorý sa zachytiť, alebo na ktorý azda naraziť. Všetko je nestále.

Naplnila sa najhoršia z hypotéz, ktoré filozof predvídal ako dôsledok smrti Boha, tá, ktorej mal nástup nadčloveka zabrániť, ale ktorej nezabránil: «Čo si len počneme, uvoľniac túto zem z reťaze jej slnka? Kam sa hýbe teraz? Kam sa hýbeme my? Preč od všetkých sĺnc? Nie je to náš večný pád? Dozadu, nabok, dopredu, na všetky strany? Existuje ešte hore a dole? Nejdeme azda tak ako cez nekonečnú ničotu?» (F. Nietzsche, Radostná veda, aforizmus 125).

Bolo povedané, že «zabiť Boha je najhoršia samovražda», a to je to, čo sčasti vidíme. Nie je pravda, že «kde sa narodí Boh, tam zomrie človek» (J.-P. Sartre); opak je pravdou: kde zomrie Boh, zomrie človek.

Surrealistický maliar z druhej polovice minulého storočia (Salvador Dalí) namaľoval kríž, ktorý sa zdá byť proroctvom tejto situácie. Ohromný kríž, vesmírny, s Kristom, rovnako mohutným, videním z výšky, s hlavou naklonenou smerom dole. Pod ním však nie je pevná zem, ale voda. Ukrižovaný nie je zavesený medzi nebom a zemou, ale medzi nebom a tekutou časťou sveta.

Tento tragický obraz (v pozadí je aj oblak, ktorý môže pripomínať atómový oblak), obsahuje však aj jednu potešujúcu istotu: je tu nádej aj pre tekutú spoločnosť ako je tá naša! Je tu nádej, pretože nad ňou „stojí Kristov kríž“. To je to, čo nám dáva opakovať liturgia Veľkého piatku každý rok slovami básnika Venanzia Fortunata: «O crux, ave spes unica» - Buď pozdravený kríž, jediná nádej sveta.

Áno, Boh zomrel, zomrel vo svojom Synovi, Ježišovi Kristovi: ale neostal v hrobe, vstal z mŕtvych. «Vy ste ho, ukrižovali» – kričí Peter na zástup v deň zoslania Ducha Svätého – «ale Boh ho vzkriesil z mŕtvych!» (por. Sk 2, 23-24). On je ten, ktorý «bol mŕtvy, ale teraz žije naveky» (Zjv 1,18). Kríž nestojí nehybne medzi otrasmi sveta ako nejaká spomienka na minulosť, alebo iba ako symbol. Stojí tam ako realita v činnosti, živá a konajúca. (...)

Srdce z mäsa, prisľúbené Bohom cez prorokov, je už prítomné vo svete: je to Srdce Krista prebodnutého na kríži, to, ktoré si uctievame ako „Najsvätejšie Srdce“. Pri prijímaní Eucharistie pevne veríme, že to srdce prichádza biť aj v nás. Keď budeme o chvíľu hľadieť na kríž, povedzme z hĺbky srdca, tak ako mýtnik v chráme: «Ó, Bože zmiluj sa nado mnou hriešnym!», a aj my, tak ako on sa vrátime domov „ospravedlnení“ (Lk 18,13-14).“

 

13. apríla

Zelený štvrtok pápeža Františka vo Vatikáne a vo väznici Paliano

Vatikán 13. apríla – Slávenie Zeleného štvrtku začal pápež František o 9.30 omšou svätenia olejov vo Vatikánskej bazilike za účasti členov Rímskej kúrie a veľkého počtu kňazov, ktorí sa nachádzajú v Ríme. Medzi hlavnými koncelebrantmi pri oltári nad hrobom svätého apoštola Petra bol aj kardinál Jozef Tomko.

Po slávnosti sa Svätý Otec tak ako po iné roky stretol pri spoločnom obede s desiatkou rímskych farárov. V neformálnej atmosfére v byte pápežovho úzkeho spolupracovníka Mons. Angela Becciu mali kňazi možnosť diskutovať so Svätým Otcom o svojich skúsenostiach z pastorácie i o rozličných problémoch ich farností.

Vo večerných hodinách Svätý Otec navštívil väznicu v Paliane, 70 km juhovýchodne od Ríma, kde spolu s väzňami slávil Pamiatku Pánovej večere spojenú s obradom umývania nôh. Slávenie malo súkromný charakter a nebolo prenášané televíziou. Pápež František v homílii spontánnymi slovami hovoril o Ježišovej láske až do krajnosti. Vysvetlil symboliku umývania nôh podľa príkladu Ježiša, ktorý sa pre to, aby nás zachránil, stal naším služobníkom a daroval pre nás život.

Pápež pri slávení umyl nohy dvanástim odsúdeným. Desiati boli talianskej národnosti a po jednom z Argentíny a Albánska. V skupine boli aj tri ženy a jeden pôvodom moslim, ktorý sa pripravuje v júni prijať krst. Viacerí z odsúdených majú dlhoročné tresty. Dvaja si odpykávajú doživotný trest, ostatným sa výkon trestu uzavrie v horizonte od 2019 až do 2073.

Ide o odsúdených, ktorí si vykonávajú dlhoročné tresty za účasť na mafiánskych zločinoch a ktorí sa rozhodli spolupracovať s políciou. Na slávení vo väzenskej kaplnke sa zúčastnilo 58 väzňov, ďalších 8 navštívil Svätý Otec osobitne na tuberkulóznom oddelení.

 

Homília Svätého Otca z Omše svätenia olejov v plnom znení

«Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení, slepým, že budú vidieť a utláčaných prepustiť na slobodu» (Lk 4,18). Pán, Pomazaný Duchom, prináša Radostnú zvesť chudobným. Všetko, čo Pán ohlasuje, a aj my, kňazi, je Radostnou zvesťou.

Radostnou, naplnenou evanjeliovou radosťou toho, kto bol vo svojich hriechoch pomazaný olejom odpustenia a vo svojej charizme pomazaný olejom poslania, aby pomazal ostatných. A rovnako ako Ježiš, aj kňaz celou svojou osobou robí zvesť radostnou. Keď prednáša homíliu – krátku, podľa možnosti – robí to s radosťou, ktorá sa dotýka sŕdc ľudí prostredníctvom slova, ktorým sa Pán dotkol jeho v osobnej modlitbe.

Ako každý učeník-misionár, kňaz robí celým svojím bytím zvesť radostnou. A na druhej strane, práve v drobných detailoch – ako sme to všetci zakúsili – sa radosť najlepšie udrží i komunikuje: v tom detaile, že niekto urobí o krôčik viac, aby milosrdenstvo prekypujúco zvlažilo osirelé končiny zeme; v tom detaile, že niekto sa rozhodne skonkretizovať veci a určí deň a hodinu stretnutia alebo v tom detaile, že niekto s pokorou dá k dispozícii svoj čas...

Radostná zvesť sa jednoducho zdá byť iný spôsob ako povedať „evanjelium“, „dobrá novina“ či „dobrá správa“. Predsa len obsahuje niečo, čo v sebe zhŕňa všetko ostatné: radosť evanjelia. Zahŕňa všetko, pretože je radostná sama osebe.

Radostná zvesť je tou vzácnou perlou z evanjelia. Nie je predmetom, lež poslaním. Vie to ten, kto zakúša «sladkú a potešujúcu radosť z evanjelizácie» (Evangelii gaudium, 10).

Radostná zvesť sa rodí z pomazania. Prvé „veľké kňazské pomazanie” Ježiša je to, ktoré vykonal Duch Svätý v Máriinom lone.

V tých dňoch radostné zvestovanie rozospievalo Panenskú Matku v Magnifikate, naplnilo posvätným tichom srdce Jozefa, jej ženícha, a radosťou rozhýbalo Jána v lone svojej matky Alžbety.

Dnes sa Ježiš vracia do Nazareta a radosť Ducha Svätého obnovuje toto pomazanie v malej miestnej synagóge – Duch na ňom spočinie a rozlieva sa na neho, mažúc ho olejom radosti (porov. Ž 45,8).

Radostná zvesť. Jedným slovom – evanjelium – v samotnom akte ohlasovania sa stáva radostnou a milosrdnou pravdou.

Nech sa nik nesnaží oddeliť tieto tri milosti evanjelia – jeho pravdu nepodliehajúcu zjednávaniu, jeho bezpodmienečné milosrdenstvo voči všetkým hriešnikom a jeho vnútornú a inkluzívnu (všetkých zahrňujúcu) radosť. Pravda, milosrdenstvo a radosť: všetky tri spolu.

Pravda Radostnej zvesti nikdy nebude môcť byť len abstraktnou pravdou, jednou z tých, čo sa naplno nevtelia do života ľudí, pretože sa cítia pohodlnejšie v tlačenej litere kníh.

Milosrdenstvo Radostnej zvesti nikdy nebude môcť byť falošným poľutovaním, ktoré ponechá hriešnika v jeho biede, lebo mu nepodá ruku, aby ho pozdvihlo na nohy a nesprevádza ho urobiť krok vpred v jeho úsilí.

Táto Zvesť nikdy nebude môcť byť smutnou či neutrálnou, lebo je výrazom úplne osobnej radosti: «radosti Otca, ktorý nechce, aby sa stratil čo len jediný z jeho maličkých» (Evangelii gaudium, 237): Ježišovej radosti, keď vidí, že chudobní sú evanjelizovaní a že maličkí idú evanjelizovať (porov. tamže, 5).

Radosti evanjelia – teraz používam plurál, lebo sú mnohé a rozličné, podľa toho, ako chce Duch komunikovať v každej epoche, každej osobe, v každej jednotlivej kultúre – sú osobitnými radosťami. Treba ich dať do nových mechov, do tých, o ktorých hovorí Pán, aby vyjadril novosť svojho posolstva.

Podelím sa s vami, drahí kňazi, drahí bratia, o tri ikony nových mechov, v ktorých sa Radostná zvesť dobre uchováva – je nevyhnutné ju uchovávať –, nestáva sa octom a nalieva sa v hojnosti.

Jednou ikonou Radostnej zvesti je ikona kamenných džbánov zo svadby v Káne (porov. Jn 2,6). Osobitne, dobre odzrkadľujú ten dokonalý „mech“, ktorým je Panna Mária – ona sama, vcelku. Evanjelium hovorí, že «ich [nádoby] naplnili až po okraj» (Jn 2,7). Predstavujem si, že niekto zo sluhov hľadel na Máriu, aby videl, či to tak stačí a že bolo aj gesto, ktorým povedala, aby dodali o jedno vedro viac. Mária je novým „mechom“ nákazlivej plnosti.

Nuž, drahí, bez Panny Márie nemôžeme napredovať v našom kňazstve! Ona je «služobnicou Otca, ktorá sa chveje radosťou z jeho chvály» (Evangelii gaudium, 286), Panna Mária je pohotovou, tou, ktorá hneď po tom, ako vo svojom nepoškvrnenom lone počala Slovo života, ide navštíviť sesternicu Alžbetu a slúžiť jej. Jej nákazlivá plnosť nám dovoľuje prekonať pokušenie strachu: to, že by sme nemali odvahu naplniť sa až po okraj a v ustrašenosti nešli nainfikovať radosťou druhých. Nič z toho, lebo «radosť evanjelia napĺňa srdce a celý život tých, ktorí sa stretávajú s Kristom» (tamže,1).

Druhou ikonou Radostnej zvesti je krčah, ktorý – so svojou drevenou naberačkou – v plnej poludňajšej páľave prinášala na hlave Samaritánka (porov. Jn 4,5-30). Dobre vyjadruje základnú otázku: otázku konkrétnosti. Pán, ktorý je zdrojom Živej vody, nemal prostriedok, aby nabral vodu a dal si nejaký dúšok. A Samaritánka odobrala naberačkou z vody vo svojom krčahu a uhasila Pánov smäd. A uhasila ho ešte väčšmi vyznaním svojich konkrétnych hriechov. Zatrasením mechom tej samaritánskej duše, prekypujúcej milosrdenstvom, sa Duch Svätý vylial na všetkých obyvateľov toho malého mestečka, ktorí pozývali Pána zotrvať u nich.

Jeden nový „mech“ s touto (inkluzívnou) konkrétnosťou zahrňujúcou všetkých nám Pán daroval v tej „samaritánskej“ duši, akou bola Matka Tereza z Kalkaty. Zavolal na ňu a povedal jej: «Žíznim». „Poď, malá moja, zanes ma do dier chudobných ľudí. Poď, buď mojím svetlom. Nemôžem ísť sám. Nepoznajú ma, preto ma nechcú. Zanes ma k nim.“ A ona, začínajúc od jedného konkrétneho [človeka], s jej úsmevom a s jej spôsobom ako sa rukami dotýkala rán, priniesla Radostnú zvesť všetkým. Ten spôsob, ako sa rukami dotknúť rán, tie kňazské pohladenia chorých, zúfalých: kňaz – človek jemnocitu. Konkrétnosť a jemnocit!

Treťou ikonou Radostnej zvesti je nekonečný „mech“ prebodnutého Pánovho Srdca: integrita tichá, pokorná a chudobná, ktorá priťahuje všetkých k sebe. Od neho sa musíme učiť, že ohlasovať veľkú radosť tým, ktorí sú veľmi chudobní, sa nedá ináč, než spôsobom úctivým a pokorným až po uponíženie. Evanjelizácia nemôže byť povýšenecká. Konkrétna, citlivá a pokorná: takáto evanjelizácia bude radostnou.

Evanjelizácia nesmie byť povýšenecká, integrita pravdy nemôže byť rigídna, pretože pravda sa stala telom, stala sa nehou, stala sa dieťaťom, stala sa človekom, stala sa hriechom na kríži (porov. 2 Kor 5,21). Duch ohlasuje a vyučuje «plnú pravdu» (Jn 16,13) a nemá strach dávať sa jej napiť po dúškoch. Duch nám v každej chvíli hovorí to, čo máme povedať našim protivníkom (porov. Mt 10,19) a osvetľuje malý krok vpred, ktorý v tej chvíli môžeme urobiť. Táto tichá integrita dáva radosť chudobným, kriesi hriešnikov, dáva dýchať tým, ktorí sú utláčaní zlým duchom.

Drahí kňazi, kontemplujúc tieto tri mechy a pijúc z nich, nech má v nás Radostná zvesť nákazlivú plnosť, ktorú Panna Mária odovzdáva celým svojím bytím, inkluzívnu konkrétnosť hlásania Samaritánky a tichú integritu, s ktorou Duch neustále vyviera a rozlieva sa z prebodnutého Srdca Ježiša, nášho Pána.

 

Pápež pre taliansky denník vysvetlil motívy, ktoré ho ťahajú do väzníc

Vatikán/Taliansko 13. apríla – Pred blížiacou sa návštevou väznice v Paliane pri príležitosti slávenia obradov Zeleného štvrtka poskytol Svätý Otec rozhovor talianskemu denníku La Repubblica. Jeho témou je najmä osobitne blízky vzťah pápeža k väzňom a tiež jeho vnímanie konfliktnej atmosféry vo svete. Rozhovor so Svätým Otcom uviedol vatikanista Paolo Rodari otázkou:

Ako prežíva pápež František túto vigíliu Veľkej noci charakteristickú vysokým celosvetovým napätím?

„Ostáva mi len prosiť z väčšou naliehavosťou o mier pre tento svet, ktorý je pod vplyvom obchodníkov so zbraňami, ktorí majú zisk z krvi mužov a žien.“

Svätý Otče, aj v tento Zelený štvrtok idete do väznice. Prečo?

„V stati evanjelia o poslednom súde sa píše: «bol som vo väzení a prišli ste ku mne». Poverenie od Krista platí pre každého z nás, ale hlavne pre biskupa, ktorý je otcom všetkých.“

Viackrát ste povedali, že sa cítite byť hriešnikom ako väzni. V akom zmysle?

„Niektorí povedia: sú vinní. Ja odpovedám Ježišovým slovom: kto je bez viny, nech prvý hodí kameň. Pozrime sa do svojho vnútra a snažme sa vidieť naše viny. Vtedy sa naše srdce stane ľudskejším.“

To je to, čo majú robiť duchovní pastieri, slúžiť všetkým?

„Ako kňazi a ako biskupi máme byť vždy v službe. Ako som povedal počas mojej návštevy vo väznici na prvý Zelený štvrtok po mojom zvolení: je to povinnosť, ktorá vychádza z môjho srdca.“

Kto Vás naučil tomu, čo sa už teraz stalo tradíciou?

„Veľa ma naučil príklad Agostina Casaroliho – zomrel v roku 1998, bol štátnym sekretárom Vatikánu a kardinálom –; odkedy bol kňazom, dlhé roky rozvíjal apoštolát vo väznici pre maloletých Casal del Marmo. Každú sobotu sa vytratil: „Oddychuje“, hovorili. Prichádzal autobusom, so svojou pracovnou taškou, a ostával spovedať chlapcov a hrať sa s nimi. Volali ho don Agostino, nikto nevedel presne kým je. Keď ho Ján XXIII. prijal po jeho prvej návšteve vo Východnej Európe, kde bol na diplomatickej misii počas doby Studenej vojny, na konci stretnutia sa ho opýtal: „Povedzte mi, stále chodíte za tými chlapcami?“ „Áno, Vaša Svätosť“. „Prosím Vás o jednu službu, nikdy ich neopustite.“ Toto bol odkaz zanechaný Casarolimu týmto Dobrým pápežom (Papa Buono), ktorý zomrel niekoľko mesiacov potom.“

Skrátka, podľa Vás, Cirkev má hlavne ísť v ústrety vylúčeným. Toto je hlavná činnosť, ktorá sa od nej očakáva?

„Som presvedčený, že áno. Ísť, stať sa poslednou z posledných, z marginalizovaných, zo skartovaných. Keď stojím napríklad pred väzňom, tak sa pýtam: prečo on a nie ja? Zaslúžim si viac ako on, ktorý je tu vo vnútri? Prečo on padol a je nie? Je to tajomstvo, ktoré mi pomáha byť im bližšie.“

Vo Vašom rozhovore pre časopis La Civiltà Cattolica ste na otázku kto je Jorge Mario Bergoglio odpovedali: «Hriešnik». Je to tak?

„Tak sa cítim. Heslo môjho znaku je citát sv. Bédu Ctihodného ohľadom sv. Matúša: «Boh sa na neho zahľadel – miserando atque eligendo – láskavými očami a vyvolil si ho». Je to viac ako jednoduché heslo. Pretože v ňom je obsiahnuté tajomstvo Boha pripraveného niesť na sebe zlo sveta a tak prejaviť svoju lásku človeku.“

Evanjelium je plné príbehov, v ktorých Ježiš sa stáva blízkym tým, ktorých spoločnosť odmieta.

„«Ak sa čo len dotknem jeho plášť, vyzdraviem», hovorí s veľkou vierou žena trpiaca krvotokom, ktorá cíti v sebe, že Ježiš ju môže uzdraviť. Podľa evanjelií to bola žena odmietnutá spoločnosťou, ktorej Ježiš daruje zdravie a slobodu od diskriminácie sociálnej a náboženskej. Tento prípad nás vedie k reflexii nad skutočnosťou, že Ježišovo srdce je tu vždy pre nich, pre vylúčených, ako bola okrem iného vtedy vnímaná a prezentovaná aj žena.“

Aj dnes sčasti pokračuje táto diskriminácia.

„Všetci sa musíme mať na pozore, aj kresťanské komunity, pred predstavami o ženskosti poznačenými zaujatosťou a podozreniami poškodzujúcimi jej nedotknuteľnú dôstojnosť. V tomto zmysle práve evanjeliá znovu uvádzajú v platnosť pravdu a vedú k oslobodzujúcemu pohľadu. Ježiš obdivoval vieru tejto ženy, ktorej sa všetci vyhýbali a ktorá premenila svoju nádej v záchranu.“

(...)

Aj počas týchto dní zbrane usmrcujú. Čo si o tom myslíte?

„Myslím si, že hriech sa dnes ukazuje v celej svojej sile vo vojnovom ničení, v rôznych formách násilia a zlého zaobchádzania, v opustení tých najslabších. A zaplatia za to stále tí poslední, bezbranní. Ostáva mi len prosiť z väčšou naliehavosťou o mier pre tento svet, ktorý je pod vplyvom obchodníkov so zbraňami, ktorí majú zisk z krvi mužov a žien. Ako som to aj povedal v poslednom posolstve k Svetovému dňu pokoja, predchádzajúce storočie bolo ničené dvoma katastrofálnymi svetovými vojnami, poznalo hrozbu atómovej vojny a veľký počet ostatných konfliktov, zatiaľ čo dnes sme žiaľ v zajatí jednej strašnej svetovej vojny po častiach. Nie je jednoduché vedieť, či je svet aktuálne viac alebo menej násilný ako bol včera, ani to, či moderné komunikačné prostriedky a mobilita, ktorá charakterizuje našu dobu, nás robia viac vedomými násilia, alebo viac navyknutými naň.“

Aký je podľa Vás cieľ týchto nekončiacich vojen?

„Aj ja sa to stále pýtam. Za akým cieľom? Dovoľuje násilie dosiahnuť ciele trvácej hodnoty? To všetko, čo dosiahne, nie je skôr rozdúchanie nepokojov a špirál smrtonosných konfliktov, ktoré prinášajú prospech len niekoľkým „vojnovým mocipánom“? Viac ráz som to povedal a znova to zopakujem: násilie nie je liek pre náš rozdelený svet. Odpovedať na násilie násilím vedie, v najlepšom prípade, k nútenej migrácii a nesmiernemu utrpeniu, keďže veľké množstvo zdrojov je určených na vojenské ciele a sú odobraté denným potrebám mladých, rodín v ťažkostiach, starým, chorým, väčšine obyvateľstva sveta. V tých najhorších prípadoch vedie k fyzickej a duchovnej smrti mnohých, ak nie priam všetkých.“

Do väzenia prinášate posolstvo pokoja a tiež nádeje, napriek tomu všetkému?

„Neraz určité pokrytectvo núti vidieť vo väzňoch len osoby, ktoré chybili, pre ktorých jediná cesta je tá väzenská. Ale, opakujem ešte raz, každému z nás sa môže stať, že schybí. Všetci sme tak alebo onak chybili. A pokrytectvo spôsobuje, že sa nemyslí na možnosť zmeniť život: je malá dôvera v prevýchovu, v znovuzapojenie sa do spoločnosti. Ale takto sa zabúda, že všetci sme hriešnici, a sme často aj väzňami bez toho aby sme si to uvedomili. Keď zostávame uzavretí vo vlastných predsudkoch, alebo sme otrokmi modiel falošného blahobytu, keď sa pohybujeme v rámci ideologických schém alebo sa absolutizujú zákony obchodu, ktoré ničia človeka, v skutočnosti to nie je nič iné ako stáť medzi úzkymi stenami cely individualizmu a sebestačnosti, zbavení pravdy, ktorá tvorí slobodu. A z ukazovania prstom na niekoho, kto schybil sa nemôže stať alibi na zakrytie vlastných rozporov.“

 

12. apríla

Generálna audiencia pápeža Františka: Nádej sveta a nádej kríža

Vatikán 12. apríla – Pri generálnej audiencii dnes Svätý Otec hovoril v katechéze o nádeji, ktorá sa rodí z kríža. Táto nádej sa odlišuje od nádejí sveta, ktoré sa rúcajú, pripomenul pápež. Podstatu kresťanskej nádeje vysvetlil na symbole pšeničného zrnka, z ktorého sa zrodí klas, keď on samo odumrie. Veriacim dal nakoniec za domácu úlohu uprieť na chvíľu pohľad na kríž a povedať Ukrižovanému Ježišovi: „S tebou nič nie je stratené. S tebou môžem vždy dúfať. Ty si moja nádej“.

Úvod ku katechéze dnes tvorili tieto Ježišove slová z Jánovho evanjelia: «Veru, veru, hovorím vám: Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Kto miluje svoj život, stratí ho, a kto svoj život nenávidí na tomto svete, zachráni si ho pre večný život» (Jn 12,24-25).

Plné znenie katechézy Svätého Otca

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

V uplynulú nedeľu sme si pripomenuli Ježišov vstup do Jeruzalema za slávnostnostného jasotu učeníkov a veľkého zástupu. Tí ľudia vkladali do Ježiša veľké nádeje: mnohí od neho očakávali zázraky a veľké znamenia, prejavy moci a dokonca slobodu od okupujúcich nepriateľov. Kto z nich by si predstavoval, že onedlho potom bude Ježiš naopak pokorený, odsúdený a usmrtený na kríži? Pozemské nádeje tých ľudí sa tvárou v tvár krížu rúcajú. Avšak my veríme, že práve v Ukrižovanom je naša nádej znovuzrodená.

Pozemské nádeje sa zoči-voči krížu rúcajú, avšak znovu sa rodia nové nádeje, nádeje, ktoré pretrvajú navždy.Táto nádej rodiaca sa z kríža je odlišnou nádejou. Odlišuje sa od tých, čo sa rúcajú, od svetských nádejí. O akú nádej však ide pri tejto nádeji rodiacej sa z kríža?

Porozumieť tomu nám pomôžu slová, ktoré vyslovil Ježiš práve po tom, ako vstúpil do Jeruzalema: «Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu» (Jn 12,24). Skúsme pomyslieť na zrnko či na malé semienko, ktoré padne do pôdy. Ak ostane uzavreté v sebe, nič sa neudeje; ak sa naopak rozlomí, otvorí sa, vtedy dá život klasu; najprv klíčku, potom rastline a rastlina prinesie plod.

Ježiš priniesol na svet novú nádej a urobil tak spôsobom semienka: stal sa veľmi maličkým, ako jedno pšeničné zrnko; zanechal svoju nebeskú slávu, aby prišiel medzi nás: „padol do pôdy“. Avšak to ešte nestačilo. Pre to, aby priniesol ovocie, Ježiš žil lásku až do konca, nechal sa rozlámať smrťou tak, ako sa semienko nechá rozlomiť pod zemou. Práve tam, v extrémnom bode svojho poníženia – ktorý je vlastne aj najvyšším bodom lásky – vzklíčila nádej.

Ak sa ma niekto z vás opýta: „Ako sa rodí nádej?“ [odpoviem]: „Z kríža. Hľaď na kríž, hľaď na ukrižovaného Krista a odtiaľ k tebe príde nádej, ktorá viac nezmizne, ktorá trvá až po večný život“. A táto nádej vyklíčila práve vďaka sile lásky: lebo láska, ktorá «všetko dúfa, všetko vydrží» (1 Kor 13,7), láska, ktorá je Božím životom, obnovila všetko k čomu sa dostala. Tak na Veľkú noc Ježiš premenil náš hriech na odpustenie tým, že ho vzal na seba.

Počujte dobre aká je to premena, ktorú robí Veľká noc: Ježiš premenil náš hriech na odpustenie, našu smrť na zmŕtvychvstanie, náš strach na dôveru. To je dôvod, prečo sa tam, na kríži, rodí a neustále znovuzrodzuje naša nádej; to je dôvod, prečo s Ježišom môže byť každá naša temnota premenená na svetlo, každá prehra na víťazstvo, každé sklamanie na nádej. Každé, áno každé. Nádej prekonáva všetko, lebo sa rodí z lásky Ježiša, ktorý sa urobil takým ako pšeničné zrnko v zemi a umrel preto, aby dal život, a z toho života plného lásky prichádza nádej.

Keď sa rozhodneme pre Ježišovu nádej, kúsok po kúsku odhaľujeme, že víťazným spôsobom života je spôsob semienka, pokornej lásky. Neexistuje iná cesta k víťazstvu nad zlom a k tomu, aby sa svetu darovala nádej. Vy mi však môžete povedať: „Nie, je to logika prehry!“ Zdalo by sa, že je to prehrávajúca nádej, lebo ten, kto miluje, prichádza o moc. Pomysleli ste na to? Ten, kto miluje, stráca moc, kto daruje, stráca vlastnenie niečoho, a milovať je darovaním.

Logika semienka, ktoré zomrie, logika pokornej lásky, je v skutočnosti cestou Boha, a jedine táto prináša plody. Vidíme to aj na sebe: vlastnenie ženie vždy k túžbe po niečom ďalšom: získal som pre seba jednu vec a rýchlo chcem ďalšiu, oveľa väčšiu, a tak ďalej, a nikdy nie som spokojný. Je to nepekný smäd, však? Čím viac máš, tým viac chceš. Je to nepekné.

Ten, kto je nenásytný, nikdy nie je sýty. A Ježiš to hovorí jasne: «Kto miluje svoj život, stratí ho» (Jn 12,25). Si nenásytný, miluješ vlastnenie mnohých vecí, avšak... všetko stratíš, aj tvoj život, čiže: kto miluje vlastné a žije pre vlastné záujmy, nadúva sa sám sebou a prehráva.

Kto naopak prijíma, je ochotný, slúži, ten žije Božím spôsobom: je teda víťazom, zachraňuje seba samého a druhých; stáva sa semienkom nádeje pre svet. Je pekné pomáhať druhým, slúžiť druhým... Možno sa však unavíme, no nie? Život je taký, avšak srdce sa naplní radosťou a nádejou. A toto je láska a nádej dohromady: slúžiť, darovať.

Zaiste, táto pravá láska prechádza cez kríž, cez obetu, tak ako u Ježiša. Kríž je povinným úsekom cesty, avšak nie je cieľom, je úsekom: cieľom je sláva, ako nám ukazuje Veľká noc. A tu nám na pomoc prichádza ďalší prekrásny obraz, ktorý Ježiš zanechal učeníkom pri Poslednej večeri. Hovorí: «Keď žena rodí, je skľúčená, lebo prišla jej hodina. No len čo porodí dieťa, už nemyslí na bolesti pre radosť, že prišiel na svet človek» (Jn 16,21).

Hľa: darovať život, nie ho vlastniť. A toto je to, čo robia mamy: dávajú ďalší život, trpia, no potom sú radostné, šťastné, lebo darovali ďaší život. Láska dáva radosť, privádza na svetlo život a dáva dokonca zmysel bolesti. Láska je motorom, ktorý poháňa vpred našu nádej. Opakujem: láska je motorom, ktorý poháňa vpred našu nádej. A každý z nás si môže položiť otázku: „Milujem? Naučil som sa milovať? Učím sa každý deň milovať viac?“, lebo láska je motorom poháňajúcim vpred našu nádej.

Drahí bratia a sestry, v týchto dňoch, dňoch lásky, nechajme sa zahaliť tajomstvom Ježiša, ktorý tak ako pšeničné zrnko nám umierajúc daruje život. On je semienkom našej nádeje. Kontemplujme Urižovaného, zdroj nádeje. Kúsok po kúsku pochopíme, že dúfať s Ježišom znamená naučiť sa vidieť už teraz rastlinu v semienku, Veľkú noc v kríži, život v smrti.

Chcel by som vám dať domácu úlohu. Všetkým nám prospeje zastaviť sa pred Ukrižovaným – všetci máte vo svojom dome kríž – hľaďte na Ukrižovaného a povedzte mu: „S tebou nič nie je stratené. S tebou môžem vždy dúfať. Ty si moja nádej“. Predstavme si teraz kríž a všetci spolu trikrát povedzme Ukrižovanému Ježišovi: „Ty si moja nádej“. Všetci: „Ty si moja nádej“. Hlasnejšie! „Ty si moja nádej“. Ešte hlasnejšie! „Ty si moja nádej“. Ďakujem.

 

8. apríla

Rímsky biskup sa stretol s mládežou svojej diecézy

Vatikán, 8. apríla. V předvečer Květné neděle, která je zároveň dnem mládeže na diecézních úrovních v celém světě, se v bazilice Panny Marie Větší konala modlitební vigilie mládeže římské diecéze a zástupců diecézí kraje Lazio. První část této bohoslužby byla tvořena rozjímavou modlitbou růžence a druhou část bohoslužbou slova, které předsedal papež František. Skládala se ze dvou čtení. Nejprve Lukášova evangelia (Lk 1,39-55) podávajícího navštívení Panny Marie u příbuzné Alžběty a potom Janova evangelia (Jan 19, 25,27) podávajícího pašijovou scénu, při níž Ježíš svěřil svoji Matku učedníkovi, kterého miloval. Po každém následovalo osobní svědectví. Nejprve mladé řeholnice, která líčila svůj odpad od víry, opětovný návrat a svoje povolání. Potom mladý laik, upoutaný od osmi let na invalidní vozík následkem úrazu při zemětřesení. Po svědectvích následovalo ztišení spojené nejprve s projevem úcty k mariánské ikoně Salus Populi Romani a potom k putovnímu kříži Světových dnů mládeže.

Modlitební bdění vrcholilo promluvou papeže Františka, který odložil svůj připravený text a hovořil spatra za hojných projevů sympatií mladých posluchačů:

„Drazí mladí,

Děkuji, že jste tady. Tento večer je dvojím začátkem. Jednak začíná období příprav na synodu, jejímž tématem jsou mladí, víra a rozpoznávání povolání. Říkejme synoda o mládeži – to je srozumitelnější. A také druhý začátek, totiž cesty do Panamy. Je tady přítomný arcibiskup Panamy, kterého moc zdravím.

Slyšeli jsme evangelium, modlili jsme se, zpívali... přinesli jsme květiny Matce Boží... a nesli jsme kříž, který připutoval z Krakova a zítra bude předán mladým z Panamy. Z Krakova do Panamy. Mezitím však bude synoda. Synoda, z níž žádný mladý člověk nesmí být vyloučen. Někdo možná řekne: »Uděláme synodu pro mladé katolíky a také pro mladé, kteří patří do katolických sdružení, to bude silnější...«. Nikoli. Synoda je synodou pro mladé a synodou všech mladých! Mladí lidé jsou protagonisté. »A co mladí, kteří se považují za agnostiky?« - Pro ně také! - »A pro mladé, kteří mají vlažnou víru také?« - Také! - »A pro ty, kdo se od církve vzdálili?« - Ano. - »Také pro mladé ateisty – nevím, jestli se někdo takový vyskytne - Pro ně také?« - Ano. Toto je synoda mladých a my všichni vám chceme naslouchat. Každý mladý má druhým co říci, má co říci dospělým, má co říci kněžím, řeholnicím, biskupům i papežovi. (potlesk) Všichni potřebujeme naslouchat vám!

Připomeňme si trochu Krakov. Kříž nám připomene. Řekl jsem tam dvě věci, možná si je někdo pamatuje. Je nepěkné vidět mladého člověka, který je ve dvaceti důchodcem. To je nepěkné. A není ani pěkné vidět mladého, který žije na pohovce. Co říkáte? Ani mladí důchodci, ani mladí z pohovky. Mladí ať kráčejí, mladí z ulice, mladí, kteří jdou vpřed, jeden vedle druhého a hledí do budoucna.

Slyšeli jsme evangelium. Když se Marii dostane onoho daru, onoho tak obrovského povolání přinést nám Boží dar, jak praví evangelium, dozvěděla se přitom také o svojí starší příbuzné Alžbětě, která čekala děťátko, potřebovala pomoc a spěchala za ní, spěchala! Dnešní svět potřebuje mladé, kteří spěchají, neunaví se spěcháním, mladé, kteří jsou povoláni vnímat, že jim život nabízí poslání. Marie Lisa ve svém svědectví častokrát použila výraz „mladí na cestě“. Vyprávěla o sobě a svojí zkušenosti z cesty. Potřebujeme mladé na cestě. Svět se může změnit pouze tehdy, pokud jsou mladí na cestě. Dramatem tohoto světa a dnešních mladých je však to, že bývají skartováni. Nemají práci, nemají žádný ideál, chybí výchova, chybí integrace... mnozí mladí musejí utíkat, odcházet ze svojí vlasti... dnešní mládež – a je tvrdé to říci – je často skartačním materiálem. A to nesmíme tolerovat! Musíme udělat tuto synodu , aby bylo řečeno »my mladí jsme tady a jdeme do Panamy. Jsme na cestě. Nechceme být skartačním materiálem! Máme, co dávat.« Přemýšlel jsem o tom, když mluvil Pompeo o svých zkušenostech a o tom, jak se dvakrát ve svém životě ocitl v krajní situaci, když se v osmi a osmnácti letech málem stal skartačním materiálem. A obstál! Byl s to povstat. Život, když se díváme k horizontu, jak řekla i Marie Lisa, nás vždycky překvapuje. Vždycky. Řekli to oba dva.

Jsme na cestě k synodě a k Panamě. Tato cesta riskantní, ale pokud mladý člověk neriskuje, je starý. A my máme riskovat.

Maria Lisa řekla, že po přijetí svátosti biřmování se od církve vzdálila. Vy víte, že tady v Itálii se biřmování nazývá „svátost na rozloučenou“. ... Po biřmování se přestává chodit do kostela. Proč? Protože mnozí mladí nevědí, co dál. Maria Lisa se však nezastavila a stále šla. Občas temnými cestami beze světla, bez ideálů anebo s ideály, kterým dobře nerozuměla, ale nakonec to dokázala. I ona obstála. Vy mladí musíte v životě riskovat. Dnes musíte připravovat budoucnost. Budoucnost je ve vašich rukou.

Na synodě chce celá církev slyšet mladé. Co si myslí, co cítít, co chtějí, co kritizují a čeho litují. Všechno. Církev potřebuje více jara a jaro je období mládí.

Chtěl bych vás pobídnout k cestě na synodu, do Panamy, abyste se na ni vydali s radostí, s neklidem, beze strachu, bez ostychu a odvážně. Odvahy je zapotřebí... Snažte se čerpat krásu v maličkostech, jak řekl Pompeo. Chopit se každodenní krásy a nenechat si ji ujít. A děkovat za to, čím jsi. Jsem takový, děkuji! Častokrát v životě nemáme čas položit si otázku »Kým jsem?«. Můžeš se ptát, kým jsi, a celý život hledat, kým jsi. Zeptej se však: »Pro koho jsem?«, jak se uměla ptát Matka Boží. Pro koho jsem já, nikoli kdo jsem. To přijde potom. Ano, otázku je třeba položit. Proč konat celý život nějakou práci. Práci, která vede k myšlení, jazyk srdce a jazyk rukou. Stále jít vpřed.

Chtěl bych vám říci ještě jedno. Synoda není hovorna. Nebude to hovor o něčem hezkém, svátek, který skončí, a potom ciao a všechno zapomenu. Nikoli. Bude konkrétní. Život od vás i od nás žádá konkrétnost. V této tekuté kultuře je zapotřebí konkrétnosti a konkrétnost je naším povoláním.

Chtěl jsem číst tento napsaný text, ale nevím... (potlesk), jakmile jsem vás uviděl, vyslechl vaše svědectví, napadlo říci vám toto všechno.

Objevují se momenty, kdy nevíte nic, temné, nepěkné chvíle, ale i krásné, světlé... chtěl bych však zdůraznit jedno. My žijeme v přítomnosti. V mém věku jsme na odchodu, ne? (směje se). Kdo zaručuje život? Nikdo. Vy máte život před sebou. Život však po dnešních mladých požaduje poslání, církev pro ně žádá poslání a já bych vám chtěl dát následující úkol: až se vrátíte domů, mluvte se svými prarodiči. Dnes více než kdy jindy potřebujeme tento most dialogu prarodičů a mladých, starých a mladých. Prorok Joel ve 3. kapitole druhém verši pronáší proroctví: »starci budou mít věštecké sny, mladí budou prorokovat«, to znamená, že ponesou dál konkrétní věci. Toto je úkol, který vám dávám jménem církve: mluvte se starými lidmi. Někdo možná řekne: »Ale to je nuda. Říkají stále totéž...« - Nikoli. Naslouchej starým lidem. Mluv, ptej se. Umožni jim snít a z jejich snů potom čerpej, abys v tom proroctví pokračoval a konkretizoval ho. Toto je vaše dnešní mise. Toto je poslání, které od vás dnes církev chce.

Drazí mladí, buďte odvážní. Někdo namítne: »Ale, otče, já mám hřích, a často padám...«. Napadá mne jedna krásná horalská píseň: »Umění stoupat vzhůru nespočívá v tom, že se neupadne, nýbrž že se nezůstává ležet«. Vpřed. Padneš? Vstaň a jdi dál. Přemýšlej však o tom, o čem snil dědeček a babička a nech je mluvit. Čerpej z toho a stav most k budoucnosti. Toto je úkol a poslání, které vám dnes církev dává.

Děkuji za vaši odvahu. Do Panamy! Nevím, zda tam budu já, ale papež v Panamě bude a zeptá se vás: »Mluvili jste se starými lidmi? Převzali jste sny starců a přetvořili na konkrétní proroctví?« Toto je váš úkol. Pán ať vám žehná. Modlete se za mne a všichni se připravujme společně na synodu a na Panamu.

Děkuji.“

 

6. apríla

Ranná homília pápeža Františka: Sme tými hviezdami, ktoré videl Abrahám

Vatikán 6. apríla – Boh je vždy verný svojej zmluve: bol verný Abrahámovi a bol verný prísľubu spásy vo svojom Synovi Ježišovi. Týmito slovami sa prihovoril pápež František veriacim v Dome sv. Marty, kde dnes ráno slúžil liturgiu. Prítomných povzbudil, aby sa zastavili na desať minúť a uvažovali nad svojim príbehom a aby tak aj v skúškach objavili krásu Božej lásky.

Ústrednou témou homílie pápeža Františka je Abrahám. Dnešné prvé čítanie z Knihy Genezis (Gn 17,3-9) hovorí o zmluve medzi Bohom a Abrahámom, ktorého Ježiš a farizeji v dnešnom Jánovom evanjeliu (Jn 8,51-59) nazývajú „otec“. Bol to práve Abrahám, z koho vychádza „tento národ, ktorým je dnes Cirkev,“ poznamenal Svätý Otec. Abrahám dôveruje, poslúchne, keď mu Boh prikáže, aby išiel do inej zeme, ktorú mu dá do dedičstva.

Je to muž viery a nádeje; uverí, keď mu je povedané, že „vo veku 100 rokov“ bude mať syna s „neplodnou manželkou“, „verí napriek každej nádeji“. „Ak by sa niekto snažil opísať Abrahámov život,“ zamyslel sa Svätý Otec, „mohol by povedať: ,Je to rojko’“. A mal by pravdu. Niečo z človeka, ktorý sníva mal, avšak bol to „sen o nádeji“. Nebol to blázon, dodal pápež:

„Bol podrobený skúške, keď už má syna, dospievajúceho chlapca, je požiadaný ho obetovať: on poslúchol a išiel napriek každej nádeji. A toto je náš otec Abrahám, ktorý kráča vpred, stále vpred. Ježiš hovorí, že keď Abrahám uvidel jeho deň, uvidel Ježiša a zaradoval sa. Áno: to uvidel v prísľube a [pocítil] túto radosť, keď uvidel, že Boh ho nepodviedol, že Boh – ako sme počuli v úvodnom speve – je vždy verný svojej zmluve.“

Aj dnešný 105. žalm hovorí o otcovi Abrahámovi a pozýva veriacich, aby si pripomenuli Pánove divy. Pre nás, pre Abrahámovo pokolenie, je to ako keď myslíme na nášho otca, ktorý odišiel a spomíname na jeho otcovské dobro a hovoríme: „Aký úžasný otec!“

Zmluva zo strany Abraháma spočíva v tom, že „vždy“ poslúchol, pokračoval ďalej pápež František. Boh zase prisľúbil, že z neho urobí „otca mnohých národov“. „Preto sa už nebudeš volať Abram, ale Abrahám,“ povedal mu Pán. A Abrahám uveril. Neskôr v ďalšom rozhovore v Knihe Genezis mu Boh hovorí, že jeho potomstvo bude početné ako hviezd na nebi a piesku na morskom brehu. A my dnes „môžeme povedať“: „Ja som jedna z tých hviezd. Ja som zrnko piesku“.

Medzi Abrahámom a nami existuje ešte ďalší príbeh, vysvetlil Petrov nástupca. Je to príbeh Nebeského Otca a Ježiša, ktorý farizejom povedal, že Abrahám zaplesal v nádeji, že uvidí „môj deň“. „Uvidel ho a zaradoval sa.“ Toto je veľké posolstvo a Cirkev nás dnes pozýva, aby sme sa zastavili a upriamili zrak na „naše korene“, „nášho otca“, ktorý „z nás urobil národ, nebo plné hviezd, pláže plné zrniek piesku,“ pokračoval vo svojej homílii Svätý Otec:

„Hľadieť na dejiny: nie som sám, som národom. Kráčame spoločne. Cirkev je národ. Avšak národ, o ktorom sníval Boh; národ, ktorému dal pozemský zrod ten otec, ktorý poslúchol, a máme brata, ktorý dal svoj život za nás, aby z nás urobil národ. A takto môžeme hľadieť na Otca a ďakovať; hľadieť na Ježiša a ďakovať mu; hľadieť na Abraháma a na nás, ktorí sme súčasťou cesty.“

Na záver svojej rannej homílie Svätý Otec František povzbudil veriacich, aby sa dnes zastavili a rozpomenuli sa, že „v tomto veľkom príbehu zarámovanom Bohom, Ježišom, je prítomný malý príbeh každého z nás“:

„Pozývam vás, aby ste dnes venovali päť až desať minút sediac, bez rádia, bez televízie, po sediačky a uvažovali nad vlastným príbehom: nad požehnaniami i nezdarmi, nad všetkým. Nad milosťami i hriechmi: nad všetkým. A videli vernosť toho Boha, ktorý ostal verný svojej zmluve, ostal verný svojmu prísľubu, ktorý dal Abrahámovi, ostal verný spáse, ktorú prisľúbil vo svojom Synovi Ježišovi. Som si istý, že uprostred možno aj zlých vecí – lebo všetci ich máme, veľa strašných vecí v živote – ak to dnes urobíme, objavíme krásu Božej lásky, krásu jeho milosrdenstva, krásu nádeje. A som si istý, že nás všetkých naplní radosť.“

 

5. apríla

Generálna audiencia: Nádej poráža zlo pokorou, milosrdenstvom a miernosťou

Vatikán 5. apríla – Pri dnešnej generálnej audiencii na Námestí sv. Petra Svätý Otec v pokračovaní cyklu katechéz o nádeji vysvetlil, že to, čo nás robí schopnými vyjsť zo seba a odpúšťať je práve kresťanská nádej, ktorá korení vo Veľkej noci. Poukázal pri tom na kresťanský pozdrav slovanských národov „Christos voskrese!“ ako na vyznanie viery v živú Kristovu prítomnosť v nás a v našich bratoch a sestrách.

Veriacich pozval vziať doma do rúk Nový zákon a zahĺbiť sa do odkazu Prvého Petrovho listu: „Buďte všetci jednomyseľní, súcitní, bratsky sa milujte! Buďte milosrdní a pokorní! Neodplácajte sa zlým za zlé...” (porov. 1 Pt 3,8-9).

Ten, kto je bez nádeje, nedokáže prejaviť odpustenie a nedokáže zvíťaziť nad zlom, upozornil pápež, pretože „zlo nemožno poraziť zlom, ale iba pokorou, milosrdenstvom a miernosťou“. Dodal, že mafiáni, ktorí sa nazdávajú, že zlo možno poraziť zlom a konajú pomstu, dávajú najavo, že im chýba nádej.

Pred katechézou Svätého Otca odznel nasledujúci úryvok z Prvého Petrovho listu:

«Napokon buďte všetci jednomyseľní, súcitní, bratsky sa milujte! Buďte milosrdní a pokorní! Neodplácajte sa zlým za zlé alebo zlorečením za zlorečenie, ale naopak, žehnajte, lebo ste povolaní, aby ste dostali dedičstvo požehnania. Ale ak aj trpíte pre spravodlivosť, ste blahoslavení. Neľakajte sa ich hrozieb a neplašte sa, ale uctievajte sväto Krista, Pána, vo svojich srdciach, stále pripravení obhájiť sa pred každým, kto vás vyzýva zdôvodniť nádej, ktorá je vo vás» (1 Pt 3,8-9.14-15).

Plné znenie katechézy Svätého Otca

„Drahí bratia a sestry dobrý deň!

Prvý list apoštola Petra obsahuje mimoriadny náboj! Je potrebné čítať ho dvakrát, trikrát pre pochopenie tohto mimoriadneho náboja. Dokáže dodať veľkú útechu a pokoj, vnímanie ako Pán je vždy blízko pri nás a nikdy nás neopustí, zvlášť v citlivých a ťažších chvíľach nášho života. Ale v čom je ‚tajomstvo‘ tohto listu a zvlášť časti, ktorú sme si práve vypočuli? Toto je otázka. Viem, že dnes si zoberiete Nový zákon, nájdete Prvý list apoštola Petra a pomaličky, bez náhlenia si ho prečítate, tak aby ste pochopili jeho tajomstvo a jeho silu. V čom je tajomstvo tohto listu?

1. To tajomstvo spočíva v skutočnosti, že tento text má svoje korene priamo vo Veľkej noci, v srdci toho tajomstva, ktoré budeme sláviť, dávajúc nám tak vnímať všetko svetlo a radosť, ktoré pochádzajú zo smrti a zmŕtvychvstania Krista. Kristus skutočne vstal z mŕtvych, a to je pekný pozdrav, ktorým sa môžeme zdraviť počas Veľkej noci: «Kristus vstal z mŕtvych!», ako to robia mnohé národy. Pripomínať si, že Kristus vstal z mŕtvych, je živý medzi nami, je živý a je v každom z nás. A preto nás svätý Peter energicky pozýva adorovať ho v našich srdciach (porov. v. 16). Tam Pán prebýva od chvíle nášho krstu, a odtiaľ naďalej obnovuje nás a náš život, zahrňujúc nás láskou a plnosťou Ducha.

Tu vidíme, prečo nám apoštol odporúča preukázať dôvody nádeje, ktorá je v nás (por. v. 16). Naša nádej nie je akási predstava, nie je to pocit, nie je to nejaký mobil či hromada bohatstva: nie! Naša nádej je Osoba, je to Pán Ježiš, ktorého spoznávame živého a prítomného v nás a v našich bratoch, pretože Kristus vstal z mŕtvych. Slovanské národy sa počas Veľkej noci zdravia namiesto «Dobrý deň» či «Dobrý večer» pozdravom: «Kristus vstal z mŕtvych!» «Christos voskrese!». Takto sa ľudia navzájom zdravia a sú šťastní, keď to hovoria! Toto pre nich znamená zaželať si dobrý deň či dobrý večer: «Kristus vstal z mŕtvych!»

2. Chápeme teda, že táto nádej nemá nachádzať potvrdenie len na teoretickej úrovni, v slovách, ale hlavne vo svedectve života, a to tak vo vnútri kresťanskej komunity, ako aj mimo nej. Ak Kristus je živý a prebýva v nás, v našom srdci, tak musíme umožniť, aby sa stal viditeľným, neskrývať ho, dovoliť mu, aby reagoval v nás. Toto znamená, že Pán Ježiš sa stáva stále viac naším vzorom: vzorom života, a my sa musíme učiť správať tak, ako sa správal on. Robiť to isté, čo robil Ježiš.

Nádej, ktorá je v nás teda nemôže ostať ukrytá v našom vnútri, v našom srdci. Nuž, bola by to slabá nádej, ak by nemala odvahu vyjsť von a ukázať sa. Ale naša nádej, ako to ukazuje Žalm 33 citovaný Petrom, musí nevyhnutne vytrysknúť navonok, prejaviť sa v ušľachtilej a nezmýliteľnej forme vľúdnosti, rešpektu, dobroty voči blížnemu, dospieť až k odpusteniu tomu, kto nám spôsobuje zlo. Taká osoba, ktorej chýba nádej, nedokáže odpustiť, nedokáže dať útechu odpustenia a mať útechu z odpúšťania.

Áno, [musí dospieť až k odpusteniu,] pretože takto konal Ježiš a koná tak naďalej cez tých, ktorí mu dajú priestor vo svojom srdci a vo svojom živote, vo vedomí, že zlo sa neporazí zlom, ale pokorou, milosrdenstvom a miernosťou. Mafiáni si myslia, že zlo sa dá poraziť zlom, a tak sa mstia a robia mnoho vecí, o ktorých my všetci vieme. Ale nepoznajú, čo je to pokora, milosrdenstvo a miernosť. A prečo? Pretože, mafiáni nemajú nádej. Pomyslite na to.

3. Hľa, prečo svätý Peter tvrdí, že «je lepšie trpieť robiac dobre ako robiac zle» (v. 17): nechce povedať, že je dobré trpieť, ale že keď trpíme pre dobro, sme v jednote s Pánom, ktorý akceptoval utrpenie a ukrižovanie pre našu spásu. Keď teda aj my, v malých alebo väčších situáciách nášho života prijmeme utrpenie pre dobro, to je ako keď vysejeme okolo seba semienka zmŕtvychvstania, semienka života, a necháme v tme zažiariť svetlo Veľkej noci.

Práve z tohto dôvodu nás apoštol nabáda odpovedať vždy «prajúc dobro» (porov. v. 9): požehnanie nie je formalitou, nie je to len znak slušnosti, ale je to veľký dar, ktorý sme my sami dostali ako prví a s ktorým máme možnosť podeliť sa s bratmi. Je to ohlasovanie lásky Boha, lásky bez miery, ktorá sa nevyčerpá, ktorá sa nestratí a ktorá tvorí skutočný základ našej nádeje.

Milí priatelia, rozumieme tiež prečo nás apoštol Peter nazýva «blahoslavenými», keď musíme trpieť pre spravodlivosť (porov. v. 13). Nie je to len z morálneho alebo asketického dôvodu, ale pretože vždy, keď prijmeme miesto posledných a vylúčených alebo keď neodpovieme zlom na zlo, ale odpustíme, bez odplaty, odpustiac a žehnajúc, vždy keď toto urobíme, zasvietime ako živé a žiarivé znaky nádeje, stávajúc sa tak nástrojmi útechy a pokoja, podľa Božieho srdca. Takže, len ďalej s vľúdnosťou, s miernosťou, buďme láskaví a robme dobro aj tým, ktorí nás nemajú radi, alebo nám robia zlo. Vpred!”

Na dnešnej generálnej audiencii sa zúčastnila slovenská delegácia predstaviteľov kresťanských cirkví a židovských náboženských obcí, ktorá je v dňoch od 4. do 7. apríla na spoločnej návšteve Ríma. So Svätým Otcom Františkom sa stretli predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský, prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ, košický arcibiskup metropolita Bernard Bober, predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku Igor Rintel, rabíni Josh Ahrens a Miša Kapustin i ďalšie osobnosti.

Zástupcovia Trnavskej univerzity Svätému Otcovi odovzdali významné teologické dielo, ktorým je čerstvo vydaný odborný biblický komentár ku knihe Žalmov ako výsledok dlhodobej práce tímu slovenských odborníkov v biblických vedách. Knihu pápežovi Františkovi odovzdal dekan Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Bratislave P. Miloš Lichner SJ.

Ešte pred generálnou audienciou sa pápež František stretol v priestoroch Auly Pavla VI. s delegáciou moslimských náboženských predstaviteľov z Veľkej Británie. Návšteva skupiny imámov v sprievode kardinála Vincenta Nicholsa je gestom pokoja v reakcii na nedávny teroristický útok v londýnskom Westminsteri. Svätý Otec im pri krátkom srdečnom stretnutí okrem iného povedal:

„S radosťou vás vítam. Rád premýšľam nad tým, že najdôležitejšou prácou, ktorú musíme dnes vzájomne konať v rámci ľudstva, je práca „ucha“: vzájomne si načúvať. Počúvať sa, bez náhlivého dávania odpovede. Prijať slovo brata, sestry, a potom predložiť moje vlastné.“

V závere generálnej audiencie reagoval pápež František na dva tragické prejavy násilia, ktoré otriasli svetovou verejnosťou: teroristický útok v pondelok 3. apríla v petrohradskom metre a včerajší útok v Sýrii so stovkou obetí chemických zbraní. Svätý Otec dnes predniesol nasledovné výzvy:

„Moje myšlienky smerujú v tejto chvíli k ťažkému atentátu z predchádzajúcich dní v petrohradskom metre, ktorý spôsobil obete a otriasol celým obyvateľstvom. Zatiaľ čo odovzdávam Božiemu milosrdenstvu tých, čo tragicky zomreli, vyjadrujem moju duchovnú blízkosť ich rodinám a všetkým, ktorí trpia v dôsledku tejto tragédie.

So zhrozením sledujeme posledné udalosti v Sýrii. Vyjadrujem moje rozhodné odsúdenie neakceptovateľného masakru, ktorý sa odohral včera v provincii Idlib, kde boli zabité desiatky bezbranných ľudí, vrátane mnohých detí. Prosím za obete a ich rodiny a apelujem na svedomie tých, ktorí majú politickú zodpovednosť, na miestnej a medzinárodnej úrovni, aby sa zastavila táto tragédia a nastala úľava pre toto milované obyvateľstvo, ktoré už predlhý čas vyčerpáva vojna. Povzbudzujem tiež úsilie tých, ktorí sa aj napriek neistote a ťažkostiam snažia priniesť pomoc obyvateľom tejto oblasti.“

Svätý Otec dnes v krátkom príhovore poľským pútnikom pripomenul duchovný odkaz osobnosti sv. Jána Pavla II.:

„Srdečne pozdravujem tu prítomných krajanov Jána Pavla II. V prvých dňoch apríla si pripomíname jeho odchod do Otcovho domu. On bol veľkým svedkom Krista, horlivým obhajcom dedičstva viery. Predniesol svetu dve veľké posolstvá Milosrdného Ježiša a Fatimy. Prvé sme si pripomenuli počas mimoriadneho Jubilea milosrdenstva; druhé, ktoré sa týka víťazstva Máriinho Nepoškvrneného Srdca nad zlom, nám pripomína storočnica zjavení vo Fatime. Prijímajme tieto posolstvá, aby nám prenikli do srdca a otvorme dvere Kristovi.“

V príhovore talianskym veriacim pápež František osobitne pozdravil Komunitu pápeža Jána XXIII., ktorá pracuje pre záchranu obetí prostitúcie a v súvislosti s tým pozval obyvateľov Ríma k účasti na krížovej ceste v piatok 7. apríla vo štvrti Garbatella, zameranú práve na tento úmysel.

 

4. apríla

Ranná homília pápeža Františka: Kríž je viac než len značka či symbol

Vatikán 4. apríla – Nesmieme nosiť kríž len ako symbol príslušnosti, akýsi „poznávací znak“, ale musíme v kríži vidieť Boha, ktorý sa „stal hriechom“, aby nás spasil. Tak znela hlavná myšlienka dnešnej homílie pápeža Františka, ktorý v ranných hodinách slávil omšu v Dome sv. Marty.

Podnet pre svoju úvahu našiel Svätý Otec v dnešnom úryvku z Evanjelia podľa Jána (Jn 8,21-30). Ježiš trikrát farizejom hovorí: «Zomriete vo svojich hriechoch», lebo mali uzavreté srdce a nechápali to tajomstvo, ktoré predstavoval Pán. „Zomrieť vo vlastnom hriechu je strašná vec,“ zamyslel sa pápež František.

„Keď vyzdvihnete Syna človeka, poznáte, že Ja Som a že nič nerobím sám od seba,“ povedal Ježiš farizejom. Pánove slová o vyzdvihnutí možno pochopiť vo svetle udalosti, o ktorej hovorí dnešné prvé čítanie z Knihy Numeri. Keď izraelský ľud putoval na púšti, chabol na ceste a „reptal proti Bohu i Mojžišovi... Preto Pán poslal na ľudí ohnivé hady. Ony hrýzli ľud a mnoho ľudí z Izraela zomrelo“ (Nm 21,4-9). Na to ľud oľutoval svoj hriech a Pán Mojžišovi prikázal, aby urobil medeného hada a postavil ho ako znamenie. Kto sa naň pozrie, ozdravie.

Had je „symbolom diabla“, „otca lži“, „otca hriechu; toho, kto naviedol ľudstvo na hriech,“ vysvetlil Svätý Otec. Ježiš nám pripomenul: „Keď budem vyzdvihnutý, všetci prídu ku mne“. Toto je tajomstvo kríža, pokračoval ďalej pápež. „Medený had uzdravoval“, avšak „bol znamením dvoch vecí: hriechu, ktorý vykonal had, jeho zvádzania, ľstivosti; a tiež bol znakom Kristovho kríža. Bol proroctvom,“ dodal Svätý Otec.

Ježiš sa „stal hriechom“, ako hovorí sv. Pavol a vzal na seba všetky nečistoty ľudstva; nechal sa na kríži vyzdvihnúť, aby mohol celé ľudstvo uzdraviť z hriechu. A kto neuzná v tomto vyzdvihnutom mužovi „silu Boha, ktorý sa stal hriechom, aby nás uzdravil“, zomrie vo vlastnom hriechu, vysvetlil pápež František.

„Spása prichádza jedine z kríža, avšak z tohto kríža vteleného Boha. Neexistuje spása v ideách, niet spásy v dobrej vôli, v ochote byť dobrými... Nie. Jediná spása je v ukrižovanom Kristovi, lebo jedine on, ako medený had, bol schopný vziať všetok jed hriechu a tam [na kríži] nás uzdravil.

Čo však znamená kríž pre nás? Áno, je to znak kresťanov, je to symbol kresťanov. Robíme znak kríža, ale nie vždy ho robíme dobre, niekedy to robíme ledabolo... lebo nemáme túto vieru v kríž. Inokedy je to zase pre niekoho znak príslušnosti: ,Áno, nosím kríž, aby som ukázal, že som kresťan.’ Je to v poriadku, ale nesmie to byť len ako poznávacie znamenie, ako by išlo o nejaké družstvo, ako značka určitého tímu. Je to pamiatka toho, ktorý sa stal hriechom.“

Iní zase nosia kríž ako ornament, poznamenal Svätý Otec František:

„Boh povedal Mojžišovi: ,Kto sa pozrie na hada, uzdraví sa.’ Ježiš hovorí svojim nepriateľom: ,Keď vyzdvihnete Syna človeka, vtedy spoznáte...’ Kto nehľadí na kríž s vierou, zomrie vo vlastných hriechoch, neprijme tú spásu.“

Cirkev teda pozýva veriacich, aby uvažovali nad tajomstvom kríža, vysvetlil na záver svojej dnešnej rannej homílie v Dome sv. Marty pápež František:

„Dnes nám Cirkev ponúka dialóg s týmto tajomstvom kríža, s týmto Bohom, ktorý sa stal hriechom z lásky ku mne. A každý z nás môže povedať: ,Z lásky ku mne.’ Zamyslime sa: ako nosím kríž ja? Ako spomienku? Keď sa prežehnávam, som si vedomý toho, čo robím? Ako nosím kríž? Len ako symbol spolupatričnosti k náboženskej skupine? Ako nosím kríž? Ako ornament? Ako šperk z drahokamov a zlata? Naučil som sa ho nosiť na ramenách, tam, kde spôsobuje bolesť? Každý z nás dnes hľaďme na Ukrižovaného, hľaďme na toho Boha, ktorý sa stal hriechom, aby sme nezomreli v našich hriechoch, a odpovedzme si na tieto otázky, ktoré som vám ponúkol.“

 

3. apríla

Ranná homília Svätého Otca: Ježiš súdi s milosrdenstvom

Vatikán 3. apríla – Pri dnešnej rannej svätej omši v Dome sv. Marty Svätý Otec vo svojej homílii spomenul príbehy dvoch žien: Zuzany z prvého čítania z knihy proroka Daniela (Dan 13,41c-62) a hriešnice z Jánovho evanjelia (Jn 8,1-11). Z príbehu o hriešnici pripomenul Ježišove slová: „Kto je bez hriechu, nech hodí kameň“. Pri Zuzane upozornil na skutočnosť, že nespáchala hriech, z ktorého ju obviňovali. Určite mala iné hriechy, ale nie ten, za ktorý ju súdili. Veď „jediná žena, ktorá bola bez hriechu je Panna Mária,“ pripomenul Svätý Otec.

V obidvoch príbehoch sa stretávajú „nevinnosť, hriech, korupcia a zákon“, pretože „v oboch prípadoch sudcovia boli skorumpovaní“, skonštatoval pápež František a pokračoval:

„Vždy existovali vo svete skorumpovaní sudcovia... Aj dnes kdekoľvek na svete stále sú. A títo... Ako sa stane človek skorumpovaným? Jedna vec je totiž hriech: „Zhrešil som, šmykol som sa, som neverný Bohu, ale potom sa snažím viac to neurobiť alebo zmieriť sa s Pánom, alebo minimálne viem, že to nie je dobré.“ Ale skorumpovanosť je, keď hriech celkom vstúpi do tvojho svedomia a nenechá miesto ani pre vzduch.“

Takto sa všetko stáva hriechom: toto je skorumpovanosť. Skorumpovaní, pokračoval pápež, sa vo svojej „beztrestnosti“ nazdávajú, že robia dobre. V Zuzaninom prípade boli starí sudcovia „skorumpovaní neresťou zmyselnosti“, vyhrážajúc sa „krivým svedectvom“ proti nej. Nie je to prvý prípad, zamyslel sa Svätý Otec, keď sa v Písme objavujú falošné svedectvá. Pripomenul, že samotný Ježiš, bol „odsúdený na smrť falošným svedectvom“.

V prípade skutočnej cudzoložnice, vysvetlil ďalej pápež, nachádzame odsúdenie inými sudcami, „ktorí stratili hlavu“ a nechali v sebe narásť takú rigídnu interpretáciu zákona, že nenechala priestor Svätému Duchu“. To znamená: skorumpovanie v zákone, legalizmus, proti milosti“. A potom je Ježiš, skutočný Učiteľ zákona, stojaci oproti falošným sudcom, ktorí mali „zvrhlé srdce“ alebo ktorí vynášali nespravodlivé rozsudky, „utláčali nevinných a oslobodzovali zlých“. A Svätý Otec pokračoval:

„Ježiš hovorí málo, len málo slov. Hovorí: «Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň.» A hriešnici: «Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš!» A toto je plnosť zákona, nie tá zákonníkov a farizejov, ktorí skorumpovali svoju myseľ vytvoriac veľa zákonov, množstvo zákonov bez toho, aby nechali priestor milosrdenstvu. Ježiš je plnosť zákona a Ježiš súdi s milosrdenstvom.“

Pápež František napokon pozval zamyslieť sa na nad zlomyseľnosťou „s ktorou naše neresti súdia ľudí“:

„Aj my v srdci súdime iných? Sme skorumpovaní? Alebo ešte nie? Zastavte sa. Zastavme sa. A pozrime na Ježiša, ktorý vždy súdi s milosrdenstvom: «Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš!»“.

 

2. apríla

Homília pápeža Františka pri návšteve Carpi: Nová stabilita sa volá Ježiš

Vatikán/Taliansko 2. apríla – Prinášame v plnom znení homíliu Svätého Otca Františka pri pastoračnej návšteve v Carpi v severotalianskom regióne Emilia Romagna, epicentre zemetrasenia v roku 2012. Svätý Otec tu slávil eucharistiu 5. pôstnej nedele s čítaniami z proroka Ezechiela (37,12-14), z Listu Rimanom (8,8-11) a z Jánovho evanjelia (11,1-45).

Dnešné čítania nám hovoria o Bohu života, ktorý víťazí nad smrťou. Zastavme sa obzvlášť nad posledným zo zázračných znamení, ktoré Ježiš koná pred svojou Paschou pri hrobe svojho priateľa Lazára.

Zdá sa, že všetkému je koniec: hrob je uzatvorený veľkou skalou; okolo je len plač a bezútešnosť. Aj Ježiš je otrasený dramatickým tajomstvom straty drahého človeka: «zachvel sa v duchu» a bol veľmi «rozrušený» (Jn 11,33). Potom «zaslzil» (v. 35) a pristúpil k hrobu, hovorí Evanjelium, «znova sa zachvel» (v. 38). Toto je Božie srdce: vzdialené od zla, ale blízke tomu, kto trpí. Nenecháva zmiznúť zlo mávnutím čarovného prútika, ale spolu znáša utrpenie, robí ho svojím a mení ho tak, že v ňom prebýva.

Všimnime si však, že uprostred všeobecného zúfalstva kvôli Lazárovej smrti sa Ježiš nenecháva uniesť skľúčenosťou. Napriek tomu, že on sám trpí, žiada mať pevnú vieru; neuzatvára sa do plaču, ale – chvejúc sa – vykročil k hrobu. Nenechal sa vohnať do emotívneho ovzdušia, ktoré ho obklopuje, ale modlí sa s dôverou a hovorí: «Otče, ďakujem ti» (v. 41). Takto, v tajomstve utrpenia, pred ktorým sú myslenie i pokrok ako muchy narážajúce na sklo, nám Ježiš ponúka príklad, ako sa správať: neuteká pred utrpením, ktoré patrí do tohto života, nenechá sa však uväzniť pesimizmom.

Okolo toho hrobu tak dochádza k veľkému stretnutiu – k stretu. Na jednej strane tu máme veľkú bezútešnosť, neistotu nášho smrteľného života, ktorá preniknutá úzkosťou zo smrti často zakúša porážku, vnútornú temnotu, ktorá sa zdá byť neprekonateľná. Naša duša stvorená pre život trpí cítiac, že jej smäd po večnom dobre je utláčaný starodávnym a temným zlom. Na jednej strane je táto porážka hrobu. Avšak na druhej strane je nádej, čo víťazí nad smrťou a zlom, ktorá má meno: nádej sa volá Ježiš. On neprináša trochu blahobytu alebo nejakého lieku na predĺženie života, ale vyhlasuje: «Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie» (v. 25) Preto s rozhodnosťou hovorí: «Odvaľte kameň» (v. 43) a na Lazára zvolá mocným hlasom: «Poď von!» (v. 43).

Drahí bratia a sestry, aj my sme pozvaní rozhodnúť sa, na ktorej strane chceme stáť. Dá sa stáť na strane hrobu, alebo na strane Ježiša. Niekto sa nechá uzavrieť v smútku a niekto sa otvorí nádeji. Niekto ostane uväznený v ruinách života a niekto, tak ako vy, s Božou pomocou pozdvihne trosky a s trpezlivou nádejou začne budovať.

Stojac pred veľkými životnými otáznikmi „prečo?“ máme dve možnosti: ostať sa melancholicky pozerať na hroby včerajška a dneška, alebo nechať Ježiša, aby sa priblížil k našim hrobom. Áno, lebo každý z nás už má malý hrob, nejakú oblasť v srdci tak trochu mŕtvu: zranenie, utŕženú alebo spáchanú krivdu, zášť, ktorá nepoľavuje, výčitku, ktorá sa opätovne vracia, hriech, ktorý nie je možné prekonať. Identifikujme dnes tieto naše malé hroby, ktoré máme vo vnútri a tam pozvime Ježiša. Je to zvláštne, ale často uprednostňujeme byť sami v tmavých hrobkách, ktoré máme vo vnútri, než by sme pozvali Ježiša; sme v pokušení hľadať vždy seba samých, prehrabávajúc sa a prepadajúc úzkosti, lížuc si rany, miesto toho, aby sme išli za tým, ktorý hovorí: «Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním» (Mt 11,28).

Nenechajme sa uväzniť pokušením samoty a malomyseľnosti. Neplačme nad tým, čo sa nám deje, nepodľahnime neužitočnej a zbytočnej logike strachu, neopakujme rezignovane, že všetko sa vyvíja zle a že už nič nie je ako predtým. Toto je ovzdušie hrobu. Pán však chce otvoriť cestu života, stretnutia s ním a dôvery v neho, cestu zmŕtvychvstania srdca, cestu onoho „Vstaň! Vstaň, poď von!“ toto chce od nás Pán, a on je pri nás, aby sme to dokázali.

Každý z nás teda cíti, že Ježišove slová Lazárovi sú adresované nám: „Poď von!“; vyjdi von zo zápchy strachu bez nádeje, strhni obväzy strachu, ktoré ti bránia v kráčaní, povrazy slabostí a nepokoja, ktoré ťa blokujú, opakuj, že Pán rozväzuje uzly. Nasledovaním Ježiša sa učíme nezauzľovať svoje životy okolo problémov, ktoré sa zamotávajú. Vždy tu budú problémy, vždy, a keď jeden vyriešime, dostaví sa zase ďalší. Môžeme však nájsť novú stabilitu – a touto stabilitou je sám Ježiš, táto stabilita sa volá Ježiš, ktorý je vzkriesenie a život. S ním v srdci prebýva radosť, opätovne sa rodí nádej, bolesť sa mení na pokoj, strach na dôveru, skúška na obetu lásky. A hoci nebudú chýbať ťažkosti, jeho ruka nás vždy pozdvihne, jeho slovo nás povzbudí a povie nám všetkým, každému jednému z nás: „Poď von! Poď ku mne!” Všetkým nám hovorí: „Nebojte sa!“

Ako vtedy, tak aj dnes nám Ježiš hovorí: „Odvaľte kameň!“ Akokoľvek ťažká by bola minulosť, akokoľvek veľký by bol hriech alebo akákoľvek silná by bola hanba, nikdy nezatarasujme vstup Pánovi. Odvaľme pred ním kameň, ktorý mu bráni vojsť. Toto je priaznivý čas na odstránenie nášho hriechu, našej naviazanosti na svetské márnosti, pýchy, ktorá nám blokuje dušu, toľkých nepriateľstiev medzi nami, v rodinách... Toto je priaznivý moment na odstránenie tohto všetkého.

Navštívení a oslobodení Ježišom, vyprosme si milosť byť svedkami života v tomto svete, ktorý po tom žízni. Svedkami, ktorí vzbudzujú a kriesia nádej v Boha v srdciach unavených a oťažených smútkom. Našou zvesťou je radosť z Pána, ktorý je živý, ktorý aj nám dnes hovorí tak ako Ezechielovi: «Hľa, ja otvorím vaše hroby a vyvediem vás z vašich hrobov, ľud môj» (Ez 37,12).

 

Pápež František navštívil diecézu Carpi päť rokov po zemetrasení

Vatikán/Taliansko 2. apríla – Diecéza Carpi v severotalianskom regióne Emilia Romagna dnes privítala Svätého Otca Františka. Pastoračná návšteva je prejavom podpory obyvateľom 70-tisícového mesta i širšieho okolia, ktorí sa dodnes vyrovnávajú s dôsledkami zemetrasenia z mája 2012. V Carpi, ktoré bolo epicentrom otrasov, zahynulo 27 ľudí a mnoho budov bolo zrovnaných so zemou. Už mesiac po zemetrasení navštívil Carpi pápež Benedikt XVI.

Svojou návštevou pápež František vyjadril obyvateľom regiónu uznanie za preukázanú húževnatosť a povzbudil ich do budúcnosti. Jeho návšteva je zároveň posolstvom nádeje pre stredotalianske regióny postihnuté zemetrasením len nedávno, v jeseni 2016.

Carpijský biskup Mons. Francesco Cavina a zástupcovia mesta privítali Svätého Otca Františka po pristátí vrtuľníka o 9.35 na miestnom atletickom štadióne. Po presune do centra mesta najprv navštívil Katedrálu Nanebovzatia Panny Márie, ktorá bola v dôsledku poškodenia zemetrasením päť rokov uzavretá. Barokovú baziliku minor sprístupnili len minulú nedeľu pri slávnosti za účasti vatikánskeho štátneho sekretára kard. Parolina.

Pápež František po príchode do carpijského Dómu pozdravil prítomných biskupov celého regiónu, pričom sa osobitne pristavil v rozhovore s kardinálom Carlom Caffarom, emeritným arcibiskupom Bologne. Svätý Otec si v katedrále uctil Pannu Máriu položením kytice kvetov pred jej sochou. O 10.30 už na pripravenom pódiu na Námestí mučeníkov pred katedrálou začal pápež František slávenie svätej omše 5. pôstnej nedele.

Po čítaniach z proroka Ezechiela (37,12-14), Listu Rimanom (8,8-11) a z Jánovho evanjelia (11,1-45) o vzkriesení Lazára sa Svätý Otec prihovoril v homílii, v ktorej vyslovil silné povzbudenie k nádeji s poukázaním na tvrdú skúsenosť, ktorou prešli miestni obyvatelia, no nedali sa ňou podlomiť. „Nádej sa volá Ježiš“ – zdôraznil pápež František, ktorý okrem iného povedal:

„Nenechajme sa uväzniť pokušením samoty a malomyseľnosti. Neplačme nad tým, čo sa nám deje, nepodľahnime neužitočnej a zbytočnej logike strachu, neopakujme rezignovane, že všetko sa vyvíja zle a že už nič nie je ako predtým. Toto je ovzdušie hrobu. Pán však chce otvoriť cestu života, stretnutia s ním a dôvery v neho, cestu zmŕtvychvstania srdca, cestu onoho „Vstaň! Vstaň, poď von!“ toto chce od nás Pán, a on je pri nás, aby sme to dokázali.

Každý z nás teda cíti, že Ježišove slová Lazárovi sú adresované nám: „Poď von!“; vyjdi von zo zápchy strachu bez nádeje, strhni obväzy strachu, ktoré ti bránia v kráčaní, povrazy slabostí a nepokoja, ktoré ťa blokujú, opakuj, že Pán rozväzuje uzly. Nasledovaním Ježiša sa učíme nezauzľovať svoje životy okolo problémov, ktoré sa zamotávajú. Vždy tu budú problémy, vždy, a keď jeden vyriešime, dostaví sa zase ďalší. Môžeme však nájsť novú stabilitu – a touto stabilitou je sám Ježiš, táto stabilita sa volá Ježiš, ktorý je vzkriesenie a život. S ním v srdci prebýva radosť, opätovne sa rodí nádej, bolesť sa mení na pokoj, strach na dôveru, skúška na obetu lásky. A hoci nebudú chýbať ťažkosti, jeho ruka nás vždy pozdvihne, jeho slovo nás povzbudí a povie nám všetkým, každému jednému z nás: „Poď von! Poď ku mne!” Všetkým nám hovorí: „Nebojte sa!“

Na Námestí mučeníkov pred katedrálou slávilo nedeľnú liturgiu s pápežom Františkom okolo 20-tisíc osôb, ďalšie skupiny sa zhromaždili pri veľkoplošných obrazovkách na iných miestach.

V závere svätej omše sa prihovoril miestny biskup Mons. Francesco Cavina. Okrem poďakovania pápežovi Františkovi pripomenul aj návštevu jeho predchodcu Benedikta XVI. tesne po zemetrasení. Pripomenul bohatú duchovnú históriu mesta, ktorej súčasťou sú okrem jezuitského kňaza sv. Bernardina Realina zo 16. storočia aj viaceré osobnosti 20. storočia, ako zakladatelia charitatívnych diel kňaz Zeno Saltini a jeho rodná sestra, rehoľníčka Marianna Saltini, ktorá je kandidátkou blahorečenia podobne ako laička Albertina Violi, učiteľská osobnosť na základných školách v oblasti Carpi.

Mons. Cavina osobitne pripomenul postavu mučeníka bl. Odoarda Focheriniho, zaradeného medzi „Spravodlivých medzi národmi“. Jeho mučeníctvo sa spája so smutnou kapitolou dejín regiónu, keď nacisti vybudovali vo Fossoli koncentračný tábor, z ktorého vypravili na smrť tisícky Židov a odporcov režimu. Neskôr sa toto miesto stalo príbytkami utečencov z Istrie a Dalmácie. Ako pripomenul Mons. Cavina, starostlivosti o väznených sa na tomto mieste hrdinsky venoval kňaz Francesco Venturelli.  

Pápež František v závere slávnosti prostredníctvom televízneho prenosu predniesol niekoľko osobitných výziev. Vyjadril solidaritu Kolumbii postihnutej zosuvmi pôdy a predniesol tiež výzvy k zastaveniu násilia v Kongu a k politickému riešeniu kríz vo Venezuele a Paraguaji:

„Som hlboko zarmútený nad tragédiou, ktorá zasiahla Kolumbiu, kde obrovská lavína bahna vyvolaná návalovými dažďami zasiahla mesto Mocoa a spôsobila množstvo obetí na životoch a zranených. Modlím sa za obete a uisťujem o mojej i vašej blízkosti tým, čo plačú nad stratou svojich drahých, a ďakujem všetkým, čo sa nasadzujú pri poskytovaní pomoci.  

Naďalej prichádzajú správy o krvavých ozbrojených stretoch v regióne Kasai v Konžskej demokratickej republike, strety, ktoré zanechávajú obete a vyvolávajú masové vysídľovania, ktoré zasahujú aj ľudí a majetok Cirkvi. Uisťujem o mojej blízkosti tejto krajine a povzbudzujem všetkých k modlitbe za pokoj, aby srdcia pôvodcov týchto zločinov nezostali otrokmi nenávisti a násilia.

Veľmi pozorne tiež sledujem udalosti vo Venezuele a v Paraguaji. Prosím za tamojších obyvateľov, ktorí sú mi veľmi drahí, a vyzývam všetkých, aby s vylúčením každého násilia neúnavne vytrvali v úsilí o nájdenie politických riešení.“

Po spoločnej modlitbe Anjel Pána Svätý Otec požehnal štyri základné kamene nových stavieb Diecézy Carpi: Kostola sv. Agáty v Carpi, polyfunkčného centra diecéznej charity v Carpi s názvom «Citadela lásky», Pastoračného centra sv. Martina a Diecézneho domu spirituality sv. Antona v Novi pri Modene, ktorého základný kameň pochádza z Iraku, z kostola Panny Márie v Karakoši na Ninivskej rovine na znak solidarity a duchovného spojenia s trpiacimi kresťanmi Blízkeho východu.

O 13. hod už čakal Svätého Otca obed v priestoroch seminára s biskupmi regiónu, niekoľkými kňazmi na dôchodku a seminaristami. O 15.00 sa Rímsky biskup v kaplnke seminára stretol s diecéznymi kňazmi, rehoľníkmi, rehoľníčkami a seminaristami.

Autom sa následne pápež František presunul do Mirandoly, ktorú zemetrasenie spred piatich rokov výrazne poznačilo. Svätý Otec vošiel do Dómu zasväteného Panne Márii, ktorý sa pre ničivé otrasy zeme stále nepoužíva. Prešiel pomedzi lešenia a na hlavný oltár položil kyticu kvetov v žlto-bielych farbách. Na námestí pred vchodom do kostola sa prihovoril obyvateľom mesta, ktorým zemetrasenie v roku 2012 zmenilo životy.

Petrov nástupca si uctil obete katastrofy pri pamätníku vedľa kostola a potom stiskom ruky pozdravoval zástupy ľudí lemujúce námestie. Krátko pred 18. hodinou sa spolu so sprievodom vydal na spiatočný let do Vatikánu.

 

30. marca

Ranná homília pápeža Františka: Boh plače, ak sa od neho vzďaľujeme

Vatikán 30. marca – Vyvarujme sa naháňaniu sa za ilúziami a falošnými idolmi. Iba Boh nás miluje ako otec a vždy na nás čaká. Tak znela hlavná myšlienka dnešnej homílie pápeža Františka, ktorý v ranných hodinách slávil omšu v Dome sv. Marty.

Svätý Otec sa vo svojej úvahe o láske Boha, ktorý miloval svoj ľud aj napriek nevere, nechal inšpirovať dnešným prvým čítaním z Knihy Exodus (Ex 32,7-14). Aj dnes, vysvetlil pápež, by nám prospelo položiť si otázku, či sa nevzďaľujeme od Pána, aby sme nasledovali iné idoly, hľadali svetskú slávu.

Na úvod svojej homílie sa pápež zamyslel nad „snom a sklamaniami Boha“. Izraelský ľud, ktorý Boh vyviedol z Egypta, bol „Božím snom. On sníval, lebo miloval“. Tento ľud však zradil jeho sny a tak Boh „začína pociťovať sklamanie“ a žiada Mojžiša, aby zostúpil z vrchu, kam vystúpil, aby prijal zákon. Ľud však „nemal trpezlivosť čakať na Boha“, i keď to bolo len štyridsať dní. Izraeliti si preto zhotovili zlaté teľa, bôžika, „aby sa zabavili“. A „zabudli na Boha, ktorý ich zachránil“.  

Prorok Baruch, pokračoval ďalej pápež František, „má jeden výrok, ktorý veľmi dobre vykresľuje tento ľud: ,Zabudli ste, kto vás choval’ (porov. Bar 4,8)“:

„Zabudnúť na Boha, ktorý nás stvoril, ktorý nám dal rásť, ktorý nás sprevádzal v živote: toto je sklamanie Boha. A toľkokrát v Evanjeliu Ježiš hovorí v podobenstvách o tom človeku, ktorý má vinicu a potom zbankrotuje, lebo robotníci si ju chcú privlastniť. V srdci človeka sa vždy nachádza tento nepokoj. Neuspokojuje ho Boh, verná láska. Srdce človeka je vždy naklonené k nevernosti. Toto je pokušenie.“

Boh teda „prostredníctvom proroka pokarhá tento ľud“, ktorý „nie je stály, nevie čakať, skazil sa“, vzdialil sa od skutočného Boha a hľadá iného boha, vysvetlil Svätý Otec:

„Sklamaním Boha je nevera ľudu... Rovnako aj my sme Božím ľudom a dobre poznáme, aké je naše srdce a každý deň musíme vykročiť na cestu, aby sme pomaly neskĺzli k idolom, k ilúziám, k svetskosti, k nevere. Myslím si, že dnes by nám prospelo myslieť na sklamaného Pána: ,Povedz mi, Pane, si zo mňa sklamaný?’. V niečom určite. [Treba] sa zamyslieť a položiť si túto otázku.“

Boh však „má nežné srdce, srdce otca“, dodal na záver svojej dnešnej homílie pápež František. Veriacim v Dome sv. Marty pripomenul, ako Ježiš zaplakal „nad Jeruzalemom“. Prítomných vyzval, aby sa spýtali seba samých: „Plače Boh kvôli mne? Je zo mňa sklamaný? Vzdialil som sa od Pána?“. „Koľko mám bôžikov, ktorých sa neviem zbaviť, ktorí ma zotročujú? Tú modloslužbu, ktorú máme vo vnútri... A Boh kvôli mne plače“, zakončil svoju úvahu Svätý Otec:

„Zamyslime sa dnes nad týmto sklamaním Boha, ktorý nás stvoril z lásky a my ideme hľadať lásku, blahobyt, zažiť ju na inom mieste a nemilujeme ho. Vzďaľujeme sa od tohto Boha, ktorý nás choval. Toto je zamyslenie na Pôstne obdobie. Prospeje nám to. A uvažovať nad ním každý deň, [robiť si] malé spytovanie svedomia: ,Pane, ty, ktorý si o mne toľko sníval, viem, že som sa vzdialil, ale povedz mi kde a ako sa mám vrátiť...’. A prekvapenie bude, že na nás vždy čaká, ako otec na márnotratného syna, ktorého vidí prichádzať z diaľky, lebo na neho čakal.“

 

29. marca

Generálna audiencia pápeža Františka: Abrahám je otec vo viere i v nádeji

Vatikán 29. marca – Pri generálnej audiencii dnes Svätý Otec pokračoval v cykle katechéz o nádeji, pričom ukázal Abraháma nielen ako otca vo viere, ale aj ako otca v nádeji. Kresťan, ktorý otvorí svoje srdce Bohu, má istotu v nádeji, že Boh ho vzkriesi zo smrti do života. Nikdy sa nestane, že by Boh nesplnil svoje slovo, pripomenul pápež František.

Na Námestí sv. Petra bola dnes okrem veľkého množstva pútnikov aj delegácia zástupcov náboženských zložiek Iraku, ktorá sa vo Vatikáne zúčastnila na stretnutí organizovanom Pápežskou radou pre medzináboženský dialóg. Delegáciu tvorilo päť náboženských skupín prítomných v iraku: šíti, suniti, kresťania, jezídi a sabejci resp. mandejci. Pápež František, ktorý sa s delegáciou krátko stretol už pred príchodom na Námestie sv. Petra, pozdravil jej členov aj formou výzvy na záver generálnej audiencie.

Biblický úvod ku dnešnej katechéze vybral Svätý Otec z Listu sv. Pavla Rimanom:

«Preto sa to prisľúbenie zakladá na viere,aby tak pochádzalo z milosti a aby platilo pre všetko potomstvo, nielen pre to podľa zákona, ale aj pre to podľa viery Abraháma, otca nás všetkých, ako je napísané: „Ustanovil som ťa za otca mnohých národov“, za nášho otca pred Bohom, ktorému uveril a ktorý dáva život mŕtvym a volá k bytiu to, čo ešte nie je. On dúfal proti všetkej nádeji, veril, a stal sa tak otcom mnohých národov, podľa toho, čo bolo povedané: „Také bude tvoje potomstvo.“ A neochabol vo viere, keď videl, že jeho telo je už odumreté. Preto sa mu to počítalo za spravodlivosť» (Rim 4,16-19a.22).

Plné znenie katechézy Svätého Otca

„Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Pasáž z Listu sv. Pavla Rimanom, ktorú sme si práve vypočuli, je nám veľkým darom. Vskutku, sme navyknutí uznávať Abraháma za nášho otca vo viere; dnes nám apoštol dáva porozumieť, že Abrahám je pre nás otcom v nádeji; nielen otcom vo viere, ale aj otcom v nádeji. A to preto, že v jeho príbehu už môžeme vnímať ohlasovanie Zmŕtvychvstania, nového života, ktorý víťazí nad zlom a nad samotnou smrťou.

V texte sa hovorí, že Abrahám uveril Bohu, «ktorý oživuje mŕtvych a volá k bytiu to, čoho niet» (Rim 4,17); a potom upresňuje: «neochabol vo viere, ani keď videl, že jeho telo je už odumreté a že je odumreté aj Sárino lono» (Rim 4,19). Toto je skúsenosť, ktorú sme povolaní žiť aj my. Boh, ktorý sa zjavuje Abrahámovi, je Bohom, ktorý zachraňuje, Bohom, ktorý dáva vyjsť z beznádeje a zo smrti, Bohom, ktorý volá k životu.

V Abrahámovom príbehu sa všetko stáva hymnom Bohu, ktorý oslobodzuje a znovuzrodzuje, všetko sa stáva proroctvom. A stáva sa ním pre nás, pre nás, ktorí teraz uznávame a slávime naplnenie toho všetkého v tajomstve Veľkej noci. Veď Boh «vzkriesil z mŕtvych Ježiša» (Rim 4,24), aby sme aj my mohli prejsť zo smrti k životu. A tak sa teda Abrahám naozaj môže nazývať «otcom mnohých národov», keďže žiari ako ohlásenie nového ľudstva – nás! –, vykúpeného Kristom z hriechu a smrti a vovedeného raz a navždy do objatia Božej lásky.

V tejto súvislosti nám Pavol pomáha zaostriť pohľad na veľmi úzke prepojenie medzi vierou a nádejou. Potvrdzuje totiž, že Abrahám «proti nádeji v nádeji uveril» (Rim 4,18). Naša nádej sa nezakladá na ľudskom uvažovaní, na ľudských prognózach a ubezpečeniach; prejavuje sa tam, kde už viac niet nádeje, kde viac niet ničoho, v čo by sme mohli dúfať, presne tak, ako sa to dialo u Abraháma zoči-voči jeho blížiacej sa smrti a neplodnosti manželky Sáry. Pre nich už bol koniec, nemohli mať deti; a tam, práve v tej situácii, Abrahám uveril a dúfal proti každej nádeji.

A toto je veľká vec! Veľká nádej korení vo viere a práve preto je schopná presiahnuť každé obmedzenie nádeje. Áno, lebo sa nezakladá na našom slove, ale na Slove Božom. Takže aj v tomto zmysle sme povolaní nasledovať príklad Abraháma, ktorý aj tvárou v tvár evidentnej skutočnosti, ktorá sa zdá byť odsúdená na smrť, dôveruje Bohu, «pevne presvedčený, že má moc aj splniť, čo prisľúbil» (Rim 4,21).

Rád by som vám položil jednu otázku: My všetci, sme o tomto presvedčení? Sme presvedčení, že Boh nás má rád a že všetko to, čo nám prisľúbil, je ochotný priviesť k naplneniu? - „Ale otče, koľko sa za to musíme modliť?“ - „Stojí nás to len jedno: otvoriť si srdce“. Otvorte svoje srdcia a táto Božia sila vás bude viesť vpred a vykoná zázračné veci a naučí vás, čo je to nádej. Toto je jediná cena: otvoriť srdce viere a zvyšok už vykoná on.

Toto je paradox, a zároveň je to najsilnejší, najvyšší prvok našej nádeje. Nádej založená na prísľube, ktorý sa z ľudského pohľadu zdá byť neistý a nepredvídateľný, ktorý však nezlyhá ani len zoči-voči smrti, keďže ten, kto dáva prísľub, je Boh vzkriesenia a života. Toto nesľubuje hocikto, to nie! Ten, kto dáva prísľub, je Boh zmŕtvychvstania a života.

Drahí bratia a sestry, vyprosujme si dnes od Pána milosť zostať pevne stáť nie tak na základe našich istôt, našich schopností, ale na základe nádeje vyvierajúcej z Božieho prísľubu, ako ozajstné Abrahámove deti. Keď Boh niečo prisľúbi, svoj prísľub dovedie k naplneniu. Nikdy sa nestane, že by nesplnil svoje slovo. A tak náš život nadobudne nové svetlo, vo vedomí, že ten, ktorý vzkriesil svojho Syna, vzkriesi aj nás a skutočne nás naplno zjednotí so sebou samým, spolu so všetkými našimi bratmi vo viere.

My všetci veríme. Dnes sme všetci na námestí, chválime Pána, budeme spievať Otčenáš, potom prijmeme požehnanie... Nuž, toto sa pominie. Avšak aj toto je prísľubom nádeje. Ak máme dnes otvorené srdce, uisťujem vás, že my všetci sa stretneme na nebeskom námestí navždy, čo sa nikdy neskončí. A toto je ten Boží prísľ