Aktuálne

Fatima 2017

Druhý deň apoštolskej púte pápeža Františka vo Fatime

Vatikán/Fatima 13. mája – Pápež František dnes zavŕšil svoju púť do miesta mariánskych zjavení vo Fatime kanonizáciou dvoch súrodencov Františka a Hyacinty Martových za účasti pol milióna veriacich. Okrem toho Svätý Otec osobitne požehnal chorých a stretol sa pri obede s portugalskými biskupmi.

Svätý Otec sa v skorých ranných hodinách v priestoroch Domu Našej Panej z Karmelu stretol s predsedom portugalskej vlády Antóniom Luisom Santosom da Costa. Prijal tiež 9-člennú rodinu Palestínčanov, s ktorou sa spoznal pred dvoma rokmi na Zelený štvrtok pri obrade umývania nôh v dome pre utečencov v Castelnuovo di Porto neďaleko Ríma.

 

Pápež František sa pred 11. hodinou nášho času presunul do Baziliky Panny Márie Fatimskej, aby predsedal pontifikálnej svätej omši s aktom kanonizácie. Najprv sa pomodlil pri hrobe Františka a Hyacinty Martových, dvoch pastierikov, ktorým sa aj ako aj ich sesternici Lucii presne pred sto rokmi, 13. mája 1917, zjavila Panna Mária. Práve ich podobizne zdobia fasádu baziliky, kde Petrov nástupca o 10-tej hodine miestneho času začal slávenie eucharistie znakom kríža.

 

Po vzývaní Ducha Svätého si veriaci z úst postulátora vypočuli životopisy 9-ročného Františka a 11-ročnej Hyacinty. Nasledovali litánie a latinská formula, ktorou pápež František vyhlásil oboch súrodencov za svätých a prikázal zapísať ich do zoznamu svätých univerzálnej cirkvi. Za veľkého potlesku priniesli k oltáru relikvie: vlasy sv. Hyacinty a kúsok kosti z rebra sv. Františka. Cirkev si bude prvých malých svätcov bez mučeníckej smrti liturgicky pripomínať vždy 20. februára. Pripomeňme, že za blahoslavených ich vyhlásil pred 17 rokmi sv. Ján Pavol II.

 

Svätý Otec v homílii, ktorú predniesol celú v portugalčine, povzbudil pútnikov slovami: „Máme Matku. Zhromaždení ako deti okolo nej žijeme z nádeje, ktorá sa opiera o Ježiša“. Pod ochranný „plášť“ Márie zveril pápež chorých, väzňov, chudobných a znevýhodnených. Nasledovalo niekoľko minút ticha.

 

Obetné dary priniesol brazílsky chlapec, ktorého zázračné uzdravenie dopomohlo ku kanonizácií fatimských detí. 10-ročný Lucas Maeda de Oliveira sa pred štyrmi rokmi na príhovor sv. Františka a Hyacinty zázračne uzdravil z poranenia hlavy po páde z okna vo výške šiestich metrov.

 

Posledný príhovor pápeža Františka počas apoštolskej púte vo Fatime zaznel na záver omše. Svätý Otec ho adresoval osobitne chorým: „Žite váš život ako dar a povedzte Márii tak ako pastierikovia, že sa chcete z celého srdca obetovať Bohu,“ povzbudil prítomných a dodal: „Nehanbite sa byť vzácnym pokladom Cirkvi“.

 

Po slávnostnej omši nasledovala eucharistická adorácia, po ktorej Svätý Otec udelil veriacim apoštolské požehnanie. Na svätej omši so Svätým Otcom sa okrem prezidentov Portugalska, Paraguaja a afrického ostrova s názvom Sv. Tomáš a Princov ostrov zúčastnilo podľa oficiálnych odhadov pol milióna veriacich.

 

Počas záverečného dňa apoštolskej púte Svätý Otec komunikoval aj prostredníctvom sociálnej siete, na ktorej zanechal dva krátke odkazy:

 

„Zakaždým, keď hľadíme na Máriu, opäť začíname veriť v revolučnú silu nežnosti a lásky“.

 

„Fatima je predovšetkým plášť Svetla, ktorý nás zahaľuje, keď sa utiekame pod ochranu Panny Márie prosiac ju: ukáž nám Ježiša“.

 

Pápež František sa po liturgii odobral do Domu Našej Panej z Karmelu, kde sa pri obede stretol s portugalskými biskupmi. Na letisko Monte Real sa s Rímskym biskupom krátko pred štvrtou hodinou popoludní prišli rozlúčiť miestne autority i cirkevní predstavitelia Portugalska.

 

Počas spiatočného letu Svätý Otec ako zvyčajne odpovedal na otázky novinárov v rámci tlačovej konferencie. Lietadlo s pápežom, jeho sprievodom a vyše 70 novinármi pristálo na rímskom letisku Ciampino o 19.20.

 

 

 

 

Príhovor pápeža Františka chorým vo Fatime: Obetujte sa Bohu celým srdcom

 

Vatikán/Portugalsko 13. mája – Prinášame v plnom znení príhovor pápeža Františka chorým, ktorý v sobotu 13. mája 2017 predniesol počas eucharistickej adorácie v rámci svojej 19. apoštolskej cesty vo Fatime.

 

Drahí chorí bratia a sestry,

 

Ako som v homílii povedal, Pán nás vždy predchádza. Keď prechádzame krížom, On tadiaľ už prešiel. Vo svojom umučení zobral na seba všetky naše utrpenia. Ježiš vie, čo znamená bolesť, rozumie nám, utešuje nás a dáva nám silu, ako to urobil sv. Františkovi Martovi a sv. Hyacinte, svätým všetkých dôb a miest.

 

Myslím na apoštola Petra, spútaného reťazami v jeruzalemskom väzení, zatiaľ čo sa celá Cirkev modlila za neho. A Pán utešil Petra. Toto je tajomstvo Cirkvi: Cirkev prosí Pána, aby utešil skľúčených, akými ste vy a On vás utešuje, i v skrytosti. Utešuje vás v tajnosti srdca, mocne vás utešuje.

 

Drahí pútnici, hľadíme na Ježiša skrytého avšak prítomného v Eucharistii, tak ako je Ježiš v skrytosti prítomný v ranách našich chorých a trpiacich bratov a sestier. Na oltári adorujeme Ježišovo Telo; v týchto bratoch nachádzame Ježišove rany. Kresťan uctieva Ježiša, kresťan hľadá Ježiša, kresťan vie rozpoznať Ježišove rany.

 

Panna Mária nám dnes všetkým opäť kladie otázku, ktorú pred sto rokmi položila pastierikom: ,Chcete sa obetovať Bohu?’. Odpoveď :,Áno, chceme!’ nám dáva možnosť pochopiť a napodobňovať ich život. Prežili ho, so všetkým radostným i bolestným, čo v sebe zahŕňa, v obetavom postoji k Pánovi.

 

Drahí chorí, žite váš život ako dar a povedzte Márii, ako pastierikovia, že sa chcete z celého srdca obetovať Bohu. Nepovažujte sa len za príjemcov charitatívnej solidarity, ale cíťte sa byť plne účastní na živote a poslaní Cirkvi. Vaša tichá prítomnosť, avšak výrečnejšia než mnoho slov, vaša modlitba, každodenná obeta vašich utrpení v jednote s utrpeniami Ježiša ukrižovaného za spásu sveta, trpezlivé, ba dokonca radostné prijatie vášho stavu sú duchovným zdrojom, odkazom pre každú kresťanskú komunitu. Nehanbite sa byť vzácnym pokladom Cirkvi.

 

Ježiš prejde okolo vás v Najsvätejšej sviatosti oltárnej, aby vám preukázal svoju blízkosť a svoju lásku. Zverte mu svoje bolesti, svoje utrpenia, svoju únavu. Spoľahnite sa na modlitbu Cirkvi, ktorá odvšadiaľ stúpa k nebu za vás a s vami. Boh je Otec a nikdy na nás nezabudne.

 

Byť kresťanmi neznamená vychádzať zo smrti, ale z lásky, ktorú má Boh pre nás a ktorou prekonal našu krutú nepriateľku. Boh je väčší než ničota a k víťazstvu nad tou z najtemnejších nocí stačí jedna zažatá svieca. Pavol volá, odvolávajúc sa na prorokov: «Smrť, kde je tvoje víťazstvo? Smrť, kdeže je tvoj osteň?» (1 Kor 15,55).

 

Nosme počas týchto veľkonočných dní toto zvolanie v srdci. A ak sa nás opýtajú na dôvod nášho darovaného úsmevu a nášho trpezlivého podelenia sa, vtedy môžeme odpovedať, že Ježiš je stále tu, že je naďalej živý medzi nami.

 

 

 

Homília pápeža Františka vo Fatime: V nebi máme Matku

 

Vatikán/Portugalsko 13. mája – Prinášame v plnom znení homíliu pápeža Františka, ktorú predniesol počas svätej omše pri príležitosti 100. výročia zjavenia Panny Márie trom malým pastierikom vo Fatime.

 

„Na nebi sa ukázalo znamenie... žena odetá slnkom“, potvrdzuje vizionár z Patmosu v Knihe Zjavenia (12,1) a zaznamenáva tiež, že sa chystala porodiť syna. Potom v evanjeliu sme počuli Ježiša povedať učeníkovi: „Hľa, tvoja matka“ (Jn 19,26-27). Máme matku. „Prekrásnu Pani“, hovorili si medzi sebou fatimskí vizionári cestou domov v ten požehnaný deň 13. mája pred sto rokmi. A večer sa Hyacinta nezdržala a vyjavila tajomstvo matke: „Dnes som videla Pannu Máriu“. Videli nebeskú Matku. Po stope, ktorú sledovali ich oči, sa naťahovali oči mnohých, no títo ju nevideli. Panna Mária sem neprišla, aby sme ju videli. Na to budeme mať celú večnosť, pochopiteľne ak pôjdeme do neba.

 

Ale ona, predpovedajúc a upozorňujúc na riziko pekla, do ktorého vedie život bez Boha, ktorý hanobí Boha v jeho stvoreniach, nám prišla pripomenúť Božie svetlo, ktoré prebýva v nás a chráni nás, ako sme počuli v prvom čítaní, „dieťa bolo uchvátené k Bohu“ (Zjv 12,5). A podľa Luciiných slov traja privilegovaní sa ocitajú vo vnútri Božieho svetla, ktoré vyžarovalo z Panny Márie. Ona ich zahaľovala plášťom svetla, ktorý jej dal Boh. Podľa myslenia a cítenia mnohých pútnikov, ak nie všetkých, Fatima je predovšetkým týmto plášťom svetla, ktorý nás zakrýva tu ako aj na hocakom inom mieste zeme, keď sa utiekame pod ochranu Panny Márie a prosíme ju, ako nás to učí modlitba Zdravas Kráľovná, „ukáž nám Ježiša“.

 

Milí pútnici, máme Matku. Zhromaždení ako deti okolo nej žijeme z nádeje, ktorá sa opiera o Ježiša, pretože, ako sme počuli v druhom čítaní, „tí, čo dostávajú hojnosť milosti a darovanej spravodlivosti, budú v živote kraľovať iba skrze Ježiša Krista“ (Rim 5,17). Keď Ježiš vystúpil do neba, priniesol nebeskému Otcovi celé naše človečenstvo, ktoré vzal na seba v lone Panny Márie a nikdy ho neopustí. Ako kotvu upriamme svoju nádej na človečenstvo umiestnené v nebi po Otcovej pravici (Ef 2,6). Táto nádej nech je podnetom v živote nás všetkých. Nádej, ktorá nám vždy pomáha, až do posledného výdychu.

 

Posilnení v tejto nádeji sme sa tu zhromaždili, aby sme ďakovali za nespočetné požehnania, ktoré nám nebesá dopriali počas týchto sto rokov, ktoré uplynuli pod tým plášťom svetla, ktorý Panna Mária rozprestrela počnúc od tunajšieho nádejou bohatého Portugalska na všetky štyri strany sveta. Pred očami máme príklady ako svätý František Marto a svätá Hyacinta, ktorých Panna Mária voviedla do nesmierneho mora Božieho svetla, aby sa mu klaňali. Odtiaľ im prichádzala sila prekonávať protivenstvá i utrpenia. Božia prítomnosť sa stala konštantnou v ich životoch, ako sa to jasne prejavuje v naliehavej modlitbe za hriešnikov a v neustálej túžbe zotrvávať pred „Ježišom skrytým“ vo svätostánku.

 

Vo svojich Pamätiach (III, č. 6) sestra Lucia dáva slovo Hyacinte, ktorá práve prežila videnie: „Nevidíš mnohé ulice, chodníky a tábory plné ľudí, ktorí plačú od hladu a nemajú čo jesť? A Svätého Otca v chráme v modlitbe pred Máriiným Nepoškvrneným Srdcom? A mnoho ľudí, čo sa modlia s ním?“

 

Ďakujem, bratia a sestry, že ste ma sprevádzali. Nemohol som sem neprísť uctiť si Pannu a Matku a zveriť jej jej synov a dcéry. Pod jej plášťom sa nestratia, z jej ramien príde nádej a pokoj, ktorý potrebujú a ktorý vyprosujem všetkým mojim bratom a sestrám v krste i v ľudskosti, najmä chorým a znevýhodneným, väzneným a nezamestnaným, chudobným a opusteným. Drahí bratia a sestry, prosme Boha s nádejou, že nás budú počúvať ľudia, a obracajme sa na ľudí s istotou, že nám pomáha Boh.

 

On nás totiž stvoril ako nádej pre iných, ako reálnu a uskutočniteľnú nádej podľa životného stavu každého. V prosbe a žiadosti ku každému z nás o naplnenie povinností vlastného stavu (List sestry Lucie, 28. februára 1943) nebo tu dáva do pohybu ozajstnú všeobecnú mobilizáciu proti tej ľahostajnosti, ktorá nám zmrazuje srdce a zvyšuje našu krátkozrakosť. Nechceme byť preťatou nádejou! Život môže prežiť iba vďaka obetavosti iného života. „Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu“ (Jn 12,24). To povedal a urobil Pán, ktorý nás vždy predchádza. Keď prechádzame krížom, On ním už prv prešiel. Teda to nie my vystupujeme na kríž hľadať Ježiša, ale to on sa uponížil a zostúpil až na kríž, aby našiel nás, a aby v nás zvíťazil nad temnotami zla a priviedol nás k svetlu.

 

Pod Máriinou ochranou buďme vo svete rannými zornicami, ktoré vedia kontemplovať pravú tvár Ježiša Spasiteľa, ktorá žiari na Veľkú noc a znovuobjavovať mladú a krásnu tvár Cirkvi, ktorá žiari vtedy, keď je misionárska, pohostinná, slobodná, verná, chudobná na prostriedky, ale bohatá na lásku.

 

 

Prvý deň apoštolskej púte pápeža Františka vo Fatime

 

Vatikán/Fatima 12. mája – Pápež František dnes o 14-tej hodine popoludní odletel z rímskeho letiska Fiumicino na svoju 19. apoštolskú púť do Fatimy. Ešte včera v noci sa podľa svojho zvyku išiel pomodliť pred ikonou Salus Populi Romani do Baziliky Santa Maria Maggiore.

 

Hlavným dôvodom cesty, ktorej motto znie „S Máriou ako pútnik nádeje a pokoja“ je oslava 100. výročia zjavení Panny Márie trom malým pastierikom: blahoslavným Františkovi a Hyacinte Martovým a ich sesternici Božej služobníčke Lucii.

 

Na jedno z najznámejších mariánskych pútnických miest prichádza ako pastier všetkých. Božej Matke, ako vysvetlil vo svojom posolstve portugalskému ľudu ešte pred cestou, chce dať „kyticu kvetov“. Sú ňou bratia a sestry z celého sveta nikoho nevynímajúc, ktorých chce zasvätiť Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.

 

Svätý Otec zaslal počas trojhodinového letu tradične telegramy predstaviteľom krajín, cez ktoré preletel. Okrem Talianska a Portugalska to boli Španielsko a Francúzsko. Na palube lietadla sa tiež prihovoril 70 novinárom, ktorí ho sprevádzajú, slovami:

 

„Ďakujem za vašu spoločnosť a prácupočas tejto cesty, ktorá je tak trochu výnimočná. Je to cesta modlitby, stretnutia s Pánom a so Svätou Božou Matkou.“

 

Lietadlo spoločnosti Alitalia pristálo krátko po piatej hodine popoludní na letisku Monte Real neďaleko Fatimy. Na letiskovej základni privítali Rímskeho biskupa portugalský prezident Marcelo Rebelo de Sousa, miestni biskupi a veriaci. Po oficiálnom privítaní zotrval Svätý Otec v krátkom súkromnom rozhovore s portugalským prezidentom a v kaplnke na letisku zotrval v modlitbe.

 

Helikoptérou sa následne presunul na štadión vo Fatime, kde ho pozdravil miestny biskup a predstavitelia mesta. Svätý Otec nastúpil do auta a zamieril do Kaplnky Zjavenia, kde po tichej osobnej modlitbe pred obrazom Panny Márie predniesol modlitbu v portugalčine a na záver Panne Márii Fatimskej daroval zlatú ružu.

 

Ako uvádzajú miestne média, Fatimu zaplavili desaťtisíce veriacich z celého sveta. Vo svätyni pôsobí približne 450 dobrovoľníkov, takmer dve tisícky ich pomáha vo farnostiach v blízkom okolí. Organizátori očakávajú príchod 600-tisíc až milióna pútnikov. Portugalská vláda dokonca udelila svojim zamestnancom voľno, aby sa mohli zúčastniť na slávnostiach so Svätým Otcom. Naopak miestnu políciu, záchranárov a zložky civilnej ochrany posilnili kolegovia zo všetkých kútov Portugalska.

 

Medzi pútnikmi, ktorí prišli do Fatimy, je aj Lucas Maeda de Oliveira, otec brazílskeho dieťaťa, ktorého zázračné uzdravenie napomohlo ku kanonizácií dvoch fatimských detí. Pôjde vôbec o prvé deti, ktoré budú svätorečené a ktoré nie sú mučeníkmi.

 

O pol deviatej večer požehná Svätý Otec František sviece z Kaplnky zjavení a prednesie pozdrav mariánskym pútnikom. Na záver sa s prítomnými pomodli modlitbu ruženca. Už pred cestou do Fatimy pápež pozval veriacich, aby sa modlievali v mesiaci máj ruženec za pokoj vo svete, ku ktorému vo svojich posolstvách fatimským deťom vyzývala Panna Mária.

 

 

Ružencová modlitba s pápežom Františkom vo Fatime

 

Vatikán/Portugalsko 13. mája – Svätý Otec František, ktorý včera pricestoval do Fatimy pri príležitosti 100. výročia zjavení Panny Márie, sa vo večerných hodinách stretol v pútnikmi. Desaťtisíce ľudí ho vítali so zažatými sviecami na námestí pred Bazilikou Panny Márie Ružencovej.

 

Petrov nástupca prišiel papamobilom, po krátkej chvíle sa však rozhodol, že celé námestie prejde pešo a s pútnikmi sa pozdraví osobne. Po krátkej tichej modlitbe pápež predniesol mariánsku modlitbu na tému milosrdenstva a požehnal sviece z Kaplnky zjavení.

 

Panna Mária, vysvetlil následne vo svojom príhovore mariánskym pútnikom, nie je „svätý obrázok“, ku ktorému sa chodí, aby „sme dosiahli nejakých láskavostí za nízku cenu“. „Kiež by sa každý z nás stal spolu s Máriou znamením a sviatosťou milosrdenstva Boha, ktorý vždy odpúšťa, odpúšťa všetko,“ dodal Svätý Otec. Po príhovore sa spolu so zástupom veriacich pomodlil vo viacerých jazykoch radostný ruženec. Zaznela dokonca arabčina, ukrajinčina či poľština.

 

Po odchode Rímskeho biskupa, štátny sekretár kardinál Pietro Parolin slávil v predvečer svätorečenia dvoch fatimských pastierikov, bl. Františka a Hyacinty Martových pápežom Františkom, pre pútnikov svätú omšu. „Od východu až po západ si láska k Nepoškvrnenému srdca Márie získala miesto v srdci národov ako zdroj nádeje a útechy,“ uviedol vo svojej homílii prelát. Mnohí pútnici zostali v modlitbe na mieste do neskorých večerných hodín.

 

 

 

Príhovor pápeža Františka pútnikom vo Fatime

 

 

Vatikán/Portugalsko 12. mája – Prinášame v plnom znení príhovor pápeža Františka pútnikom, ktorý predniesol v piatok 12. mája 2017 počas svojej 19. apoštolskej cesty vo Fatime.

 

Drahí mariánski pútnici, ktorí prichádzate s Máriou!

 

Ďakujem, že ste ma medzi sebou prijali na tejto púti prežitej v nádeji a pokoji. Už teraz vás, ktorí ste so mnou spojení tu alebo inde, chcem ubezpečiť o tom, že vás všetkých nosím v srdci. Cítim, že mi vás zveril Ježiš (porov. Jn 21,15-17) a objímam a zverujem vás všetkých Ježišovi, «zvlášť tých, ktorí to najviac potrebujú», ako nás Mária naučila modliť sa (Zjavenie z júla 1917). Ona, Matka sladká a starostlivá k všetkým v núdzi, nech pre nich vyprosí Pánovo požehnanie!

 

Nech na každého vydedeného a nešťastného, ktorému bola ukradnutá prítomnosť, na každého vylúčeného a opusteného, ktorému bola odopretá budúcnosť, na každého zo sirôt a obetí nespravodlivosti, ktorému nie je dovolené mať minulosť, nech zostúpi Božie požehnanie vtelené v Ježišovi Kristovi: «Nech ťa žehná Pán a nech ťa chráni! Nech ti Pán ukáže jasnú tvár a nech ti je milostivý! Nech Pán obráti svoju tvár k tebe a daruje ti pokoj!» (Nm 6,24-26).

 

Toto požehnanie sa naplno uskutočnilo v Panne Márii, lebo žiadne iné stvorenie nad sebou nevidelo zažiariť Božiu tvár tak ako Ona, ktorá dala Synovi večného Otca ľudskú tvár. A my ho teraz môžeme kontemplovať v nasledujúcich radostných, svetelných, bolestných a slávnostných momentoch jeho života, ktoré opäť zažijeme pri modlitbe ruženca.

 

Spolu s Kristom a Máriou ostávame v Bohu. Vskutku, «ak chceme byť kresťanmi, musíme byť mariánskymi, to znamená musíme uznať podstatný, vitálny a prozreteľný vzťah, ktorý spája Máriu s Ježišom a ktorý pre nás otvára cestu, ktorá nás k nemu vedie» (Pavol VI., Príhovor počas návštevy Svätyne Panny Márie z Bonarie v Cagliari, 24. apríla 1970). Tak zakaždým, keď recitujeme ruženec na tomto požehnanom mieste alebo kdekoľvek inde, Evanjelium sa opäť stáva cestou v živote každého človeka, rodín, národov i sveta.

 

Pútnici s Máriou... Aká je to Mária? Učiteľka duchovného života, prvá, ktorá nasledovala Krista po «úzkej ceste» kríža dajúc nám príklad alebo naopak ,nedostupná’ Pani a teda nenapodobiteľná? «Požehnaná, ktorá uverila» vždy a za každých okolností Božiemu slovu (porov. Lk 1,42.45) alebo naopak ,svätý obrázok’, ku ktorému sa chodí, aby sme dosiahli nejakých láskavostí za nízku cenu? Panna Mária z Evanjelia, uctievaná modliacou sa Cirkvou alebo naopak Mária poznačená subjektívnou citlivosťou, ktorú vidíme ako tú, čo zadržuje ruku Boha kata, ktorý je pripravený trestať, teda Mária lepšia než Kristus, ktorý je považovaný za neľútostného sudcu, milosrdnejšia než Baránok, ktorý sa obetoval za nás?

 

Veľká nespravodlivosť sa koná voči Bohu a jeho milosti, keď sa tvrdí, že hriechy sú potrestané jeho súdom bez toho, aby sme najskôr pripustili – ako to jasne dáva najavo Evanjelium – že sú odpustené jeho milosrdenstvom! Musíme dávať milosrdenstvo pred súd; v každom prípade, Boží súd bude vždy vykonaný vo svetle jeho milosrdenstva. Božie milosrdenstvo prirodzene nepopiera spravodlivosť, lebo Ježiš na seba zobral dôsledky nášho hriechu spolu s náležitým trestom.

 

On nepopieral hriech, zaplatil však za nás na kríži. A takto, vo viere, ktorá nás spája s Kristovým krížom, sme slobodní od našich hriechov; dávame stranou každú formu strachu a bázne, lebo nepatrí k tomu, kto je milovaný (porov. Jn 4,18).

 

Ako som spomenul v exhortácii Evangelii gaudium: «Vždy keď sa pozrieme na Máriu, dokážeme znovu uveriť v revolučnú silu nežnosti a lásky. V nej vidíme, že pokora a nežnosť nie sú čnosťami slabých, ale silných, ktorí nepotrebujú zle zaobchádzať s druhými, aby sa cítili dôležití... [...] Táto dynamika spravodlivosti a nežnosti, kontemplácie a kráčania v ústrety druhým robí z nej cirkevný vzor evanjelizácie» (č. 288). Kiež by sa každý z nás stal spolu s Máriou znamením a sviatosťou milosrdenstva Boha, ktorý vždy odpúšťa, odpúšťa všetko.

 

Ruka v ruke s Máriou a s jej pohľadom môžeme s radosťou ospevovať milosrdenstvá Pánove. Môžeme povedať: moja duša spieva pre Teba, Pane! Milosrdenstvo, ktoré si mal voči všetkým tvojim svätým a voči celému vernému ľudu, došlo aj ku mne. Kvôli pýche môjho srdca som žil rozptýlený svojimi ambíciami a záujmami, bez toho, aby som zasadol na nejaký trón, Pane! Jediná možnosť vyvýšenia, ktoré mám, je toto: aby ma tvoja Matka vzala do náručia, zakryla ma svojim plášťom a položila ma vedľa tvojho Srdca. Nech sa tak stane.

 

 

Modlitba pápeža Františka k Ružencovej Panne z Fatimy

 

 

Vatikán/Portugalsko 12. mája – Prinášame v plnom znení modlitbu pápeža Františka, ktorú predniesol v piatok 12. mája 2017 v Kaplnke zjavení počas svojej 19. apoštolskej cesty vo Fatime:

 

Zdravas’ Kráľovná, blahoslavená Fatimská Panna, Panna Nepoškvrneného srdca, útočisko a cesta, ktorá vedie k Bohu! Ako pútnik Svetla, ktoré k nám prichádza z tvojich rúk, vzdávam vďaku Bohu Otcovi, ktorý v každom čase a na každom mieste koná v dejinách ľudstva; ako pútnik pokoja, ktorý ohlasuješ na tomto mieste, vzdávam chválu Kristovi, nášmu pokoju, a vyprosujem pre svet svornosť medzi všetkými národmi; ako pútnik nádeje, ktorú oživuje Duch, prichádzam ako prorok a posol, ktorý všetkým umyje nohy za jedným stolom, ktorý nás spája.

 

Zdravas’ matka milosrdenstva, Panna odetá do bieleho rúcha! Na tomto mieste, z ktorého si pred sto rokmi všetkým ukázala plány Božieho milosrdenstva, hľadím na tvoj žiarivý odev a ako biskup odetý v bielom, pripomínam všetkých, ktorí oblečení do krstnej bielosti, chcú žiť v Bohu a modlia sa Kristove tajomstvá, aby vyprosili pokoj.

 

Zdravas’, život i sladkosť, Buď pozdravená, nádej naša, Ó putujúca Panna, ó Kráľovná celého vesmíru, v najhlbšom vnútri tvojho bytia, v tvojom Nepoškvrnenom srdci, zhliadni na radosti človeka, ktorý kráča smerom k Nebeskej vlasti. V najhlbšom vnútri tvojho bytia, v tvojom Nepoškvrnenom srdci, zhliadni na bolesti ľudskej rodiny, ktorá kvíli a narieka v tomto údolí sĺz. V najhlbšom vnútri tvojho bytia, v tvojom Nepoškvrnenom srdci, ozdob nás leskom šperkov tvojej koruny a urob z nás pútnikov, akou si bola ty. S tvojím panenským úsmevom dodaj silu radosti Kristovej Cirkvi. S tvojím sladkým pohľadom posilni nádej Božích detí. S modliacimi sa rukami, ktoré spínaš k Pánovi, zjednoť všetkých do jednej ľudskej rodiny.

 

Ó milostivá a nad všetky pobožná, ó presladká Panna, Božia Matka Mária, Ružencová kráľovná z Fatimy! Pomôž nám, aby sme nasledovali príklad svätých Františka a Hyacinty a všetkých, čo sa zasväcujú ohlasovaniu Evanjelia. Vydáme sa tak každým smerom, pôjdeme ako pútnici pozdĺž všetkých ciest, zbúrame všetky múry a prekonáme každú hranicu, kráčajúc smerom k všetkým perifériám, prejavujúc Božiu spravodlivosť a pokoj. V evanjeliovej radosti budeme Cirkvou odetou do bieleho, do belosti opranej v Baránkovej krvi preliatej ešte aj dnes vo vojnách, ktoré ničia svet, v ktorom žijeme. A tak budeme ako Ty, obrazom ohnivého stĺpu, ktorý osvecuje cesty sveta, všetkým ukazujúc, že Boh existuje, že Boh je, že Boh prebýva uprostred svojho národa, včera, dnes i po celú večnosť.

 

Zdravas’ Matka Pána, Panna Mária, Ružencová kráľovná z Fatimy! Požehnaná si medzi ženami, si obrazom Cirkvi odetej do veľkonočného svetla, si cťou nášho ľudu, si víťazstvom nad útokom zla.

Proroctvo Otcovej milosrdnej lásky, Učiteľka ohlasovania dobrej zvesti Syna, Znamenie žiarivého ohňa Ducha Svätého, nauč nás, v tomto údolí radostí a bolestí, večným pravdám, ktoré Otec zjavuje maličkým.  

 

Ukáž nám silu tvojho ochranného plášťa. Tvojim Nepoškvrneným srdcom, buď útočiskom hriešnikov a cestou, ktorá vedie k Bohu.

Zjednotený s mojimi bratmi, vo viere, nádeji a láske, sa ti zverujem. Zjednotený s mojimi bratmi sa skrze teba zasväcujem Bohu, ó Ružencová Panna z Fatimy.

A nakoniec ponorený vo Svetle, ktoré k nám prichádza z tvojich rúk, budem vzdávať slávu Pánovi na veky vekov. Amen.

 

 

Kard. Comastri: Modlitbou ruženca sa spájame s pápežom vo Fatime

 

 

Vatikán 12. mája – Apoštolskú púť pápeža Františka do Fatime si dnes o 17.00 hodine špeciálnym spôsobom pripomenú aj veriaci v Ríme. Generálny vikár pápeža pre mesto Vatikán taliansky arcibiskup Angelo Comastri bude predsedať modlitbe ruženca v Bazilike sv. Petra. Po modlitbe sa všetci zapoja do procesie so sochou Panny Márie Fatimskej po Via della Conciliazione. Viac už Mons. Comastri:

„Je jasné, že chceme byť v spoločenstve so Svätým Otcom a našou modlitbou chceme podporiť všetky úmysly, s ktorými pápež prichádza do Fatimy a ktoré tam zverí Panne Márii. Chceme byť s ním. Chceme byť v spoločenstve s ním. Srdcom sme na ceste s pápežom.

Madona v roku 1917 povedala deťom, že vojna sa skončí. Hovorila o Prvej svetovej vojne. Deťom oznámila: síce sa vojna končí, ak však ľudia neprestanú urážať Boha, ak ľudia neprestanú hrešiť, príde nová vojna, oveľa horšia od tej, ktorá sa končí.

A tu sa treba zamyslieť. Prečo Mária spájala vojnu s hriechom ľudstva? Lebo každý hriech je ako výbušnina, ktorá sa zhromažďuje a zhromažďuje... Lebo keď hrešíme, oddeľujeme sa od Boha, a keď sa oddeľujeme od Boha, je to akoby sme odstránili trám, ktorý podopiera dom ľudstva.

Toto je proroctvo: ak ľudia neprestanú urážať Boha, hriech nahromadí toľko výbušného prachu, že to spôsobí veľké zlo ľudstvu. Toto proroctvo je stále aktuálne. Dokonca aktuálnejšie než vtedy.“

 

 

Bl. František a Hyacinta: prví malí svätci bez mučeníckej smrti

 

Vatikán/Portugalsko 11. mája – Bl. František a Hyacinta Martoví, ktorých pápež František vyhlási v sobotu 13. mája za svätých vo Fatime, budú prvými svätými deťmi bez mučeníckej smrti. Bývalý prefekt Kongregácie pre kauzy svätých kard. José Saraiva Martins v rozhovore pre taliansky časopis Don Oriene Oggi vysvetlil, prečo sa k téme vyjadril nasledovne:

„Sledoval som udalosti spojené s pastierikmi a som presvedčený o tom, že je historicky nesprávne tvrdiť, že deti nemôžu praktizovať čnosti hrdinským spôsobom. Pozrime sa na to, čo sa stalo Hyacinte a Františkovi. Slobodomurári, ktorí mali v Portugalsku v tom čase veľký vplyv, navrhli oklamať tieto deti a prinútiť ich povedať, že ich výpovede nie sú pravdivé, ale sú iba výmyslom ich fantázie.

Aby presvedčili dve deti, Hyacintu a Františka, oddelili ich od Lucie a povedali im: ,Musíte povedať, že zjavenia Panny Márie sú falošné, že je to váš výmysel! Ak to nepoviete, urobíme vám to isté, čo sme urobili Lucii: zabili sme ju hodiac do vriaceho oleja. Ak nepoviete, že je to váš výmysel, skončíte rovnako!’. Oni odpovedali: ,Môžete s nami urobiť čo len chcete, ale my nemôžeme klamať. My sme Pannu Máriu videli’.

Chcel by som vedieť koľko dospelých by preukázalo rovnaké hrdinstvo. Toto je hrdinstvo a je správne, aby deti videlo k blahorečeniu a potom k svätorečeniu. Pastierikovia uprednostnili pravdu a smrť, než by povedali klamstvo,“ odpovedal v interview kardinál Saraiva Martins, bývalý prefekt Kongregácie pre kauzy svätých.

 

Kard. Parolin: Špekulácie o fatimských tajomstvách sú zbytočné

 

Vatikán 11. mája – Fatimské posolstvo je centrálnym posolstvom kresťanstva: ohlasuje, že Ježiš vstal z mŕtvych a že je Pánom dejín. Uviedol v predvečer apoštolskej púte pápeža Františka do Fatimy štátny sekretár kardinál Pietro Parolin.

„Myslím si, že Svätý Otec chce touto púťou vyjadriť zvlášť rešpekt a pozornosť, ktoré prináša k mariánskej skúsenosti Božieho ľudu. Okrem toho samozrejme svoju lásku a úctu k Panne Márii, o čom máme mnohé dôkazy, napríklad to, že vždy sa pred a po každej svojej ceste ide pomodliť do rímskej Baziliky Santa Maria Maggiore pred ikonou Salus Populi Romani.

Rád by som zdôraznil, že Panna Mária sa nezjavila bohatým, nezjavila sa mocným, nezjavila sa vplyvným ľuďom. Zjavila sa deťom, ktoré môžeme v istom zmysle považovať za tak trochu posledných v spoločnosti, ak by sme chceli použiť terminológiu pápeža. Bolo to v čase vojny, teda reč bola o nenávisti, pomste, nevraživosti. Panna Mária však hovorí o láske, odpustení, hovorí o schopnosti obetovať sa a urobiť so seba dar pre druhých.

Zdá sa mi, že toto je veľmi aktuálne pre Portugalsko a tak trochu pre celý svet. Táto schopnosť začínať od posledných, oceniť posledných; schopnosť žiť autentické hodnoty, ktoré môžu byť tiež základom pre mierové a solidárne spolunažívanie v každej krajine ako aj medzi jednotlivými krajinami.“

Uvažujúc nad mariánskou úctou pápeža Františka, on sám niekoľkokrát povedal, že Mária nám pomáha rozviazať uzly hriechu. Ako môže miesto, akým je svätyňa vo Fatime, pomôcť súčasnému človeku rozviazať uzly jeho srdca?

„Hovorí sa, že svätyne sú nemocnicami Ducha a aj preto pápež nedávno zveril kompetencie mariánskych svätýň Pápežskej rade na podporu novej evanjelizácie. Myslím si preto, že v svätyniach vždy rezonuje evanjeliová správa Márii, že Bohu nič nie je nemožné. Svätyňa sa stáva miestom duchovného rastu v tom momente, keď pomáha ľuďom odpovedať Máriiným «Tu som».“    

Od zjavení Panny Márii trom pastierikom ubehlo sto rokov. Čo môže Fatima svetu povedať dnes? Prichádzajú mi na myseľ slová pápeža Benedikta XVI. z roku 2010, keď povedal: „Je mylné sa domnievať, že prorocké poslanie Fatimy je u konca“...

„Myslím si, že fatimské posolstvo je ústredným posolstvom kresťanstva, ktoré žijeme predovšetkým v tomto veľkonočnom období, teda je odhlasovaním, že Ježiš vstal z mŕtvych a že žije, že je Pánom dejín. Mnoho sa špekulovalo a ešte stále sa špekuluje o fatimských tajomstvách. Sú to však v istom zmysle zbytočné špekulácie, lebo to, čo nám Fatima chcela povedať, povedala nám otvorene a verejne.

A to je práve centrálne posolstvo viery, našej kresťanskej viery, našej katolíckej viery. A z toho teda vzchádza aj odlišné chápanie života: života, ktorý sa stáva púťou k Pánovi Ježišovi... Takže prorocké poslanie Fatimy je pripomínať Cirkvi to, čím je, to, čo má byť aj naďalej a to čo má hlásať dnešnému svetu. To znamená, že je spoločenstvom, ktoré ohlasuje nové nebo a novú zem, ktoré ich očakáva a takmer ich predchádza, ako by povedal koncil, keď silou lásky vniká do tých najtemnejších a najbolestivejších rán dejín, aby zmenila tieto dejiny. Toto je prorocké posolstvo Fatimy a prorocký odkaz Cirkvi, ktoré sa v istom zmysle zhodujú.“

 

 

 

 

Pápež František: Vo Fatime chcem Márii zveriť osud ľudstva

 

Vatikán 10. mája – Na záver generálnej audiencie Svätý Otec František pripomenul, že sa 12. a 13. mája vydá na púť do Fatimy pri príležitosti 100. výročia zjavení Panny Márie trom pastierikom, „aby zveril Márii včasný i večný osud ľudstva a na životných cestách prosil o nebeské požehnanie“:

„Prosím vás všetkých, aby ste sa ku mne pripojili ako pútnici nádeje a pokoja: nech vaše ruky zopnuté k modlitbe podopierajú tie moje. Nech tá najväčšia a najlepšia z Matiek bdie nad každým z vás počas všetkých vašich dní až do večnosti.“  

Na koniec sa pápež prihovoril mladým, chorým a novomanželom:

„Drahí mladí, naučte sa pestovať úctu k Božej Matke každodenným modlením sa ruženca; drahí chorí, pocíťte Máriinu prítomnosť v hodine kríža; a vy, drahí novomanželia, proste ju, aby vo vašom dome nikdy nechýbala láska a vzájomný rešpekt.“

 

 

Videoposolstvo pápeža Františka pred cestou do Fatimy

 

Vatikán/Portugalsko 10. mája – Pápež František dva dni pred odchodom do mariánskeho pútnického miesta Fatimy zaslal celému „drahému portugalskému ľudu“ videoposolstvo. Pre Pannou Máriou sa chcem predstaviť „v rúchu univerzálneho pastiera“ darujúc jej „kyticu kvetou“, ktorými sú bratia a sestry z celého sveta, ktorých mu ako Nástupcovi Petra zveril Kristus.

Plný text videoposolstva pápeža Františka pred cestou do Fatimy

„Drahý portugalský ľud,

Do mojej návštevy a vašej púti až k Fatimskej Panne Márii ostáva niekoľko dní. Prežívam radostné očakávanie z nášho stretnutia v dome Matky. Viem dobre, že vy by ste ma chceli [mať] aj vo vašich domoch a komunitách, vo vašich dedinách a mestách. Pozvanie prišlo! Chcel by som povedať, že by som ho rád prijal, ale nie je to pre mňa možné!

Ako prvé chcem poďakovať za pochopenie, s akým rôzne autority prijali moje rozhodnutie obmedziť návštevu na momenty a udalosti spojené s púťou do fatimskej svätyne, určiac tak stretnutie s vami všetkými pri nohách Panny Márie.

Vskutku je to v rúchu univerzálneho pastiera, v akom chcem pred Ňou predstúpiť, darujúc jej kyticu tých najkrajších ,kvetov’, ktoré Ježiš zveril do mojej starostlivosti (porov. Jn 21,15-17), totiž bratov a sestry z celého sveta, vykúpených jeho krvou nikoho nevynímajúc. Chápete to? Potrebujem vás mať pri sebe; potrebujem vašu jednotu (fyzickú i duchovnú, dôležité je, aby bola zo srdca) pre moju kyticu kvetov, moju ,zlatú ružu’. Stanúc sa tak spoločne s vami ,jedným srdcom a jednou dušou’ (porov. Sk 4,32). Všetkých vás zverím Panne Márii, prosiac ju, aby každému pošepkala: ,Moje nepoškvrnené srdce bude tvojim útočiskom a cestou, ktorá ťa povedie k Bohu’ (Zjavenie z júna 1917).  

«Spolu s Máriou, pútnik nádeje a pokoja»: tak znie motto tejto púte, ktorá je o obrátení. Som šťastný, lebo viem, že tento požehnaný okamžik, ktorý vedie k záveru 100. výročia mnohých požehnaných chvíľ, pripravujete s intenzívnou modlitbou. Toto rozširuje naše srdcia a pripravuje na prijatie Božích darov.

Ďakujem vám za veľmi vzácne modlitby a obety, ktoré každý deň obetujete za mňa, lebo som hriešnik medzi hriešnikmi, «človek s nečistými perami, ktorý prebýva uprostred národa s nečistými perami». Modlitba osvetľuje moje oči, aby som vedel hľadieť na druhých, ako ich vidí Boh, aby som miloval druhých, ako ich miluje On.

V jeho mene prichádzam k vám v radosti, aby som sa s vami podelil o Evanjelium nádeje a pokoja. Nech vás žehná Pán a Panna Mária vás ochraňuje!“

 

 

Pápež pred cestou do Fatimy: Modlite sa ruženec za pokoj

 

Vatikán 7. mája – Na Námestí sv. Petra sa dnes zišlo pod oknami Apoštolského paláca približne 25-tisíc veriacich, aby sa s pápežom Františkom pomodlili Raduj sa, nebies Kráľovná.

Na záver svojho príhovoru pápež František pozval veriacich, aby sa v mesiaci máj modlili ruženec za pokoj vo svete, tak ako o to prosila Panna Mária vo Fatime. Práve toto mariánske pútnické miesto bude ďalšou destináciou, kam sa Svätý Otec vyberie pri príležitosti 100. výročia prvého zjavenia už na budúci týždeň.