Aktuálne

Diecézna púť rodín 2017

Višňové privítalo 24. a 25. júna 2017 všetkých ľudí dobrej vôle v poradí už na deviatej Diecéznej púti rodín. „Keď kráčame s Máriou, žije sa nám ľahšie a ruženec dodáva nášmu životu ten správny smer.“ Týmto leitmotívom celého tohto stretnutia sme chceli vyjadriť nevyhnutnosť modlitby v našom živote. Modlitby, v ktorej sa stretávame s našou nebeskou Matkou, ktorá s veľkou radosťou prednáša naše prosby svojmu Synovi. V sobotu poobede sa program začal modlitbou svätého ruženca a pútnici mali možnosť po celý čas využiť sviatosť zmierenia. Svoje svedectvo o živote, krásnom priateľstve a modlitbe ruženca nám rozpovedal bývalý pán starosta – Mgr. Anton Ďurana. Slávnostnú svätú omšu o 18,00 slúžil generálny vikár Žilinskej diecézy Mons. Marek Hriadel, ktorý veľmi srdečne povzbudil veriacich, aby boli ľuďmi úsmevu a trpezlivosti. Nebrať seba vážne a dokázať sa obetovať za druhého, dať mu čas, byť otvoreným nielen pre ľudské, ale aj pre Božie zámery, to sú vlastnosti zrelého a milujúceho človeka. Počúvať Boha a nevnucovať mu našu vôľu je ťažké, ale pre nás nakoniec to najlepšie. Celú slávnosť sprevádzal spevácky zbor Sursum corda, ktorý po svätej omši ponúkol pútnikom svoj veľkolepý koncert sakrálnej hudby. O 21,00 k nám priniesli svoje povzbudivé slová manželia Magda a Michal Sventekovci, ktorí si prešli neľahkým časom, keď sa ich dvojčatá Miško a Lucka predčasne vypýtali na svet. Ako cez tento kríž vyrástla ich viera, to bolo veľmi dojímavé počúvanie.

Na toto svedectvo nadviazal aj film o zázrakoch z neba, nad ktorým sme mohli potom uvažovať aj v krátkej adorácii. Každému sa Boh v rúšku noci osobitne prihováral. Polnočnú svätú omšu slúžil náš pán dekan  Jozef Bagin. Povzbudil mladých vekom aj duchom, že modlitba môže premieňať celý náš svet. Máriine ružence, Pompejská novéna, to nie je strata času. Práve naopak, je to nový impulz, ktorý môže začať hýbať akoukoľvek neriešiteľnou vecou v našom živote. Pri tejto svätej omši spieval zbor mladých z našej farnosti. Nočný program sme ukončili krížovou cestou. Kráčali sme višňovským Hájikom spolu so svätými deťmi z Fatimy a prežívali sme zastavenia spoločne so svätou Hyacintou a jej životnými ťažkými situáciami. Nasledoval krátky spánok, tichá adorácia a opäť sme sa ráno zišli pri svätej omši, ktorú slúžil náš rodák Mgr. Milan Blaha. V kázni hovoril najmä o dôvere a obrátení sa, o starostlivosti Pána Boha o každého jedného z nás. Po svätej omši sa stretli chlapi a otcovia pri modlitbe svätého ruženca. Svoje pásmo nám zaspievala aj spevácka skupina Višňovanka. Slávnostnú svätú omšu o 11,00 slúžil dr. Štefan Fábry. Povzbudil pútnikov svojou zaujímavou kázňou, prirovnal samotné manželstvo k liturgii. Liturgia ako stretnutie sa s Bohom a s ľuďmi. Fascinujúce stretnutie dvoch žien, Márie a Alžbety, oboch v požehnanom stave... aj nám sa má chvieť srdce ako Alžbete pri stretnutí s Bohom. Boh chce každú situáciu zmeniť na radostnú a plnú nádeje.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k tomu, že sa vo Višňovom mohli pútnici povzbudiť. Predovšetkým nášmu pánovi dekanovi za celú zodpovednosť, ktorú na seba prijal. Všetkým našim pozvaným hosťom, ktorí slúžili, svedčili, spievali, modlili sa. Veľké poďakovanie patrí aj domácim farníkom, ktorí sa postarali o to, aby sa každý pútnik cítil vo Višňovom ako doma. Pán Boh zaplať!

                                                                                                                -kv-