Aktuálne

Pápež mladým na Malte

Benedikt XVI. mladým na Malte: Udržiavajte odvážne svedectvo o posvätnosti života

 

Malta (18. apríla, RV) – „Drahí mladí Malty a Goza, som šťastný, že som tu s vami“ - týmito slovami po maltsky pozdravil Svätý Otec krátko po 17.30 hodine mladých, ktorí sa v hojnom počte - asi 12-tisíc - zišli v prístave vo Vallette. Po úvodnom pozdrave biskupa Goza Mons. Maria Grecha, spevoch, čítaniach a svedectvách mladých, nasledoval príhovor Svätého Otca.

 

„Sv. Pavol mal v mladosti skúsenosť, ktorá ho navždy zmenila. Ako viete, bolo to obdobie, v ktorom bol nepriateľom Cirkvi a robil všetko pre to, aby ju zničil. Počas cesty do Damasku, s cieľom vyhubiť každého kresťana, ktorého by našiel, sa mu zjavil Pán. Oslepujúce svetlo zažiarilo vôkol neho a on začul hlas, ktorý mu hovoril: «prečo ma prenasleduješ?... «Ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ» (porov. Sk 9, 4-5). Pavol bol úplne zasiahnutý týmto stretnutím s Pánom a celý jeho život sa zmenil. Stal sa nasledovníkom a veľkým apoštolom a misionárom. Tu, na Malte, máte špeciálny dôvod na to, aby ste boli vďační za misionárske úsilie Pavla, ktorý šíril evanjelium v Stredozemí.”

 

Potom pápež mladým povedal, že každé stretnutie s Ježišom je prevratnou skúsenosťou lásky a pokračoval:

 

“Možno by mi niekto z vás povedal, že sv. Pavol bol často prísny vo svojich spisoch. Ako mám teda tvrdiť, že šíril posolstvo lásky? Moja odpoveď je takáto: Boh miluje každého z nás v hĺbke a sile, ktorú si nevieme ani predstaviť. On nás dôverne pozná, vie o každej našej prednosti, i o každom našom pochybení. A keďže nás miluje tak veľmi, jeho želaním je očistiť nás od našich chýb a posilniť naše cnosti tak, aby sme mohli mať život v hojnosti. A keď nám vytýka, lebo niečo v našich životoch sa mu nepáči, neodmieta nás, ale prosí nás, aby sme sa zmenili a stali sa lepšími. Toto je to, o čo žiadal sv. Pavla na ceste do Damasku. Boh neodmieta nikoho. A ani Cirkev neodmieta nikoho. Boh vo svojej veľkej láske povzbudzuje každého z nás, aby sme sa zmenili a stali sa lepšími.”

 

Potom Benedikt XVI. mladých povzbudil slovami: „Nebojte sa! Vám všetkým, ktorí chcete nasledovať Krista ako manželia, rodičia, kňazi, rehoľníci a veriaci laici, ktorí prinášajú svetu evanjeliové posolstvo, hovorím: nebojte sa!“ Potom mladým odporučil, aby hľadali obživu a duchovnú pomoc vo sviatostiach Cirkvi a pokračoval:

 

„Tu na Malte žijete v spoločnosti, ktorá sa vyznačuje vierou a kresťanskými hodnotami. Mali by ste byť hrdí na to, že vaša krajina chráni nenarodené deti, a že podporuje stabilitu rodinného života, keď hovorí «nie» potratom a rozvodom. Vyzývam vás, aby ste si uchovali toto odvážne svedectvo posvätnosti života, ústredného postavenia manželstva a rodinného života v záujme zdravej spoločnosti. Na Malte a v Goze rodiny vedia, ako oceniť a postarať sa o svojich starších a chorých príslušníkov, a deti prijímajú ako Boží dar. Iné národy sa môžu z vášho kresťanského príkladu učiť. V kontexte európskej spoločnosti sa evanjeliové hodnoty stávajú proti-kultúrou, práve tak, ako to bolo v čase sv. Pavla.”

 

Svätý Otec potom mladých vyzval, aby boli v tomto Kňazskom roku otvorení k možnosti, že by si ich Pán mohol povolať k úplnému darovaniu sa službe svojmu národu v kňazstve a v zasvätenom živote. Následne ich tiež povzbudil k starostlivosti o chudobných, slabých, migrujúcich, o tých, ktorí sú v ťažkostiach, v depresii a úzkosti, či ktorí sú postihnutí. “Drahí moji mladí, želám si, aby ste vedeli, ako veľmi som vám v modlitbách nablízku a ako veľmi na vás a na vaše rodiny a priateľov pamätám” – dodal v závere svojho príhovoru Benedikt XVI.

 Video pozri tu.