Aktuálne

100 rokov od narodenia otca biskupa Jána Pásztora

  • Vytlačiť

Biskup Mons. Ján Pásztor sa narodil 27. januára 1912 v Prievidzi. Po absolvovaní strednej školy vo svojom rodisku, kde maturoval v roku 1930, sa prihlásil do Kňazského seminára do Nitry, odkiaľ ho biskup Mons. Karol Kmeťko poslal na Bohosloveckú fakultu Karlovej univerzity do Prahy, kde strávil štyri roky. Po skončení štúdií prijal 30. septembra 1934 kňazskú vysviacku. Medzitým, keď nastúpil do pastoračnej praxe ako kaplán v Močenku a v Bytči, študoval na Karlovej univerzite, kde v roku 1937 obhájil svoju dizertačnú prácu na tému: Bohovedné prvky u proroka Izaiáša. Študoval však aj na Právnickej fakulte na bratislavskej Slovenskej univerzite, terajšej Univerzite Komenského, kde získal doktorát z práva.

V roku 1937 sa stal kaplánom v Trenčíne, potom profesorom náboženstva na Gymnáziu v Žiline. Od roku 1942 bol farárom v Dubnici nad Váhom, následne Ilavským dekanom

 a správcom fary v Jasenici. Neskôr bol preložený do farnosti Nitra – Dolné mesto, kde pôsobil v rokoch 1954 – 1961. V tomto čase zastával aj funkciu riaditeľa Biskupského úradu v Nitre. V päťdesiatych rokoch bol v kňazskom sústreďovacom tábore v Močenku a potom v roku 1953 aj krátko väznený. Kvôli politickej situácii nebol v Nitre žiadaný, preto ho preložili do Púchova, no v roku 1965 sa do Nitry vrátil. Bol totiž poverený funkciou generálneho vikára biskupa Mons. Eduarda Nécseya. Zároveň bol vymenovaný na post sídelného kanonika. Pápežom Pavlom VI. bol vymenovaný za konzultora Rímskej komisie pre revíziu cirkevného zákonníka, čím sa stal spolutvorcom nového cirkevného kódexu, ktorý vstúpil do platnosti v roku 1983.

Po smrti arcibiskupa Mons. Eduarda Nécseya v roku 1968 sa stal kapitulným vikárom a o necelých päť rokov bol pápežom Pavlom VI. vymenovaný za nitrianskeho biskupa. Biskupskú konsekráciu prijal 7. marca 1973 v katedrále v Nitre z rúk arcibiskupa Mons. Augustina Cassaroliho spolu s Mons. Júliusom Gábrišom a Mons. Jozefom Ferancom. Jeho biskupské heslo bolo: Bohu a blížnemu.

 

Ešte vo funkcii kapitulného vikára sa stal predsedom Slovenskej liturgickej komisie pri Zbore ordinárov Slovenska. Obnova liturgie po Druhom vatikánskom koncile sa na Slovensku uviedla do života pod jeho vedením. Zaslúžil sa - so svojimi spolupracovníkmi Mons. Vladimírom Filom, Mons. Vincentom Malým a Mons. Ferdinandom Javorom - o preloženie a úpravu liturgických kníh podľa obnovenej liturgie, v čom Slovensko predstihlo mnohé iné, aj väčšie národy.

 

Biskup Ján Pásztor spravoval diecézu v čase neustálej kontroly štátu nad Cirkvou. Nebolo dovolené slobodne viesť diecézu, prijímať dostatočný počet seminaristov, prekladať kňazov. Bolo zasahované do každej vnútornej záležitosti Cirkvi, čo znášal veľmi ťažko. Horlil za úctu k vierozvestom svätému Cyrilovi a Metodovi, k nitrianskym svätcom svätému Andrejovi Svoradovi a Beňadikovi. Šíril kresťanskú a národnú históriu Nitry, do svojej biskupskej berly si dal umiestniť podobizeň našich vierozvestov. Pri návšteve Ríma v roku 1979 priniesol Svätému Otcovi blahoslavenému Jánovi Pavlovi II. čiastočku relikvií svätého Andreja Svorada a Beňadika v osobitnom relikviári, ktorý bol zhotovený pre túto vzácnu príležitosť. Na jeho podnet dostala nitrianska katedrála farebné okná s postavami svätých Cyrila a Metoda, svätého Gorazda a svätého Bystríka. Ako publicista sa zameriaval na cirkevné a náboženské otázky.

 

Zomrel po krátkej ťažkej chorobe 8. novembra 1988 v Nitre. Pohrebné obrady vykonal vtedajší predseda Zboru ordinárov Slovenska, banskobystrický biskup Mons. Jozef Feranec. Pochovaný je v biskupskej krypte v katedrále svätého Emeráma v Nitre.

 

Modlime sa za biskupa, ktorý roky svedomite slúžil Nitrianskej diecéze. Aj mňa prijímal do seminára...