Aktuálne

Jubilejná desiata diecézna púť rodín 23. - 24. júna 2018

Tradičná Diecézna púť rodín k višňovskej Panne Márii sa konala už po desiatykrát. Témou púte bola vrúcna prosba k našej Nebeskej Matke – „Mária, privádzaj Ježiša do našich rodín“. Diecézna púť bola vyvrcholením prípravy na svetové stretnutie rodín, ktoré sa bude konať v Dubline. Pri tejto príležitosti bol vyžrebovaný aj jeden manželský pár, ktorý vycestuje na toto svetové stretnutie ako zástupca našej diecézy. Program zložený zo svätých omší, svätej spovede, adorácie, modlitieb ružencov, spevu chvál a divadla bol tento rok popretkávaný naozaj silnými svedectvami, ktoré nám naši hostia prišli povedať z rôznych kútov Slovenska. Boli to svedectvá o rakovine, drogách, alkohole, živote a smrti. Sila rodinných príbehov týchto ľudí je obrovská. Pri takýchto príkladoch si najlepšie uvedomíme, aký je Boh dôležitý v živote každého človeka. Naše pozvanie ako celebranti svätých omší prijali ThLic. Roman Seko, riaditeľ sekcie pre rodinu Žilinskje diecézy a ThLic. Zdenko Pupík, riaditeľ Inštitútu Communio. Polnočnú mládežnícku svätú omšu slúžil náš pán dekan Jozef Bagin. Púť sme ukončili svätou omšou, ktorú celebroval žilinský otec biskup Mons. Tomáš Galis. Povzbudil pútnikov, aby sa nebáli prijať každé dieťa ako dar. Dar, ktorý dáva milujúci Boh.

Ďakujeme Pánu Bohu i našej Nebeskej Mame Márii za požehnaný čas strávený vo Višňovom.

Košickí biskupi napísali pastiersky list pred blahorečením Anny Kolesárovej

Drahí bratia a sestry v Kristovi!

Každý deň máme osobnú skúsenosť zápasu medzi dobrom a zlom. Sú chvíle, kedy v tomto zápase zlyhávame, ako sme to dnes počuli v príbehu o pokúšaní v raji (Gn 3, 9-15). Vtedy sa v nás prejavuje zranená prirodzenosť ako dôsledok dedičného hriechu. A sú aj chvíle, kedy s pomocou Božou víťazíme a patríme do Ježišovej rodiny – do rodiny tých, ktorí plnia Božiu vôľu (Mk 3, 20-35). Čo všetko sme ochotní urobiť, aby sme zvíťazili nad zlom, nad hriechom?

Na území našej arcidiecézy, v dedinke Vysoká nad Uhom, sa nachádza jeden hrob, na ktorom je nápis: „Radšej smrť ako hriech.“ Je to hrob Božej služobnice Anny Kolesárovej. Určite ste už zaregistrovali informáciu o jej šíriacej sa úcte, o mnohých mladých, ktorí putovali a putujú k jej hrobu, a aj o jej zavŕšenom procese blahorečenia. Po dlhých rokoch núteného mlčania počas minulého režimu sa môžeme vrátiť k jej životnému príbehu a svedectvu.

Čítať ďalej...