Piata detská sv. omša. Duchovné GPS - Duch Svätý

Piata detská sv. omša

Piatok 19. mája 2017

Turie 16,30 hod.

Višňové 18,00 hod.

Šiesta veľkonočná nedeľa

Duchovné GPS – Duch Svätý

 

Opäť vás všetkých vítam. Pokračujeme v krásnom mariánskom mesiaci. Je to mesiac našej Nebeskej Matky.

 

Aký sviatok sme slávili v sobotu?  

(100 rokov od prvého zjavenia Panny Márie vo Fatime)

 

Kedy sa Panna Mária zjavila prvýkrát vo Fatime?

(13. mája 1917)

 

Komu sa zjavila?

(deťom Lucii, Františkovi a Hyacinte)

 

Aké je naše heslo?

Kňaz:

Kto nepozná Písmo,

Deti:

nepozná Krista

 

Aj my sa snažíme spoznávať Pána Ježiša. Stále viac a lepšie.

 

O čom sme hovorili na poslednej detskej sv. omši?

(O Ježišovi, ktorý je Cesta, Pravda a Život)

 

Otázka deťom:

Čo povedal Pán Ježiš Filipovi?

(Treba pozerať na Neho - Ježiša, aby videli Otca)

 

Aký má Pán Ježiš plán s každým človekom?

(Chce ho priviesť do neba)

 

Príbeh o našepkávačoch

 

Otázka deťom?

Kedy počúvam hlas Pána Ježiša?

(Keď počúvam cirkev, kňaza, keď čítam Sväté Písmo, chodím pravidelne na sväté omše, chodím na náboženstvo, čítam nábožné knihy)

 

V svete, v ktorom žijeme, je veľmi veľa prikázaní. Prikázaním možno nazvať každú úlohu, ktorú nám dávajú dospelí ľudia. Napr. že musíme zostať sami doma. Vtedy mama i otec nás prosia, aby sme nerobili niektoré veci, napr.:

Nepúšťajte cudzích ľudí...

Nepúšťajte plyn...

Neotvárajte okná...

Nezostávajte dlho pri počítači....

A ešte mnoho iných vecí...

Časom nás rodičia, práve naopak - prosia, aby sme si urobili úlohy, aby sme upratali izbu, postrážili mladšieho brata. Tak isto je to so všetkými predpismi na svete, s učňovskými regulami, s predpismi na cestách, či s právnymi predpismi. Niektoré veci sú zakázané, iné sú prikázané, či nariadené.

 

Otázka deťom:

Aké nariadenia nám dávajú rodičia? Vymenuj niektoré.

(deti menujú...)

 

Otázka deťom:

Ako je to možné, že niektoré veci sa ľudom zabraňujú?

(Lebo sú nebezpečné. Alebo môžu niekomu ublížiť.)

 

Kňaz:

Áno. Zakazuje sa kradnúť, aby ľuďom nemizli veci. Zakazuje sa rýchlo jazdiť autom, aby nedošlo k havárii. Všetci tomu rozumieme, ale niektorí ľudia sa potrebujú popáliť. Robia zlé veci, Nazývame ich, že robia priestupky.

Niektorí ľudia robia zlé veci vedome s priamym chcením. Iní nechceli urobiť zlé veci, ale nestihli sa v poslednej chvíli zastaviť.

 

To isté možno povedať o Božích prikázaniach. Niektoré prikázania nám niečo zabraňujú, iné nám prikazujú niečo robiť. Najznámejšie prikázania sú Desatoro – teda Desať Božích prikázaní.

 

Otázka deťom:

Čo žiada od nás Pán Ježiš?

(Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania)

 

Myslím, že v dnešnom Evanjeliu mal Pán Ježiš na mysli jednak čosi viac než len Desatoro. Myslel na všetko to, čo nám On hovoril a čo vysvetľoval svojim apoštolom, celé Evanjelium.

Ale Pán Ježiš pripomína ešte jednu dôležitú vec: človek potrebuje Ducha, aby zachoval prikázania. Samotné poznanie prikázaní nestačí. Dokonca nevystačí dobrá vôľa človeka, aby zachoval prikázania. Potrebný je ešte Duch.

 

Otázka deťom:

Koho nám posiela Pán Ježiš?

(Tešiteľa – Ducha Svätého, Ducha pravdy)

 

Kňaz:

Pán Ježiš nám sľubuje, že nás nenechá ako siroty. To znamená, že nás neopustí. Aj keď odíde do neba, pošle nám Tešiteľa, Ducha pravdy. Vďaka Duchu Svätému sa necítime opustení.

Boh chce moje dobro, moje šťastie. Či to nie je veľký dôvod na radosť: Boh sľúbil, že nás nenechá sirotami. To dnešné Evanjelium nám pripomína, že Ježiš po svojej smrti i zmŕtvychvstaní sa neprestal o nás zaujímať, nenechal nás napospas. Neustále delikátne riadi náš život skrze svojho Ducha.

 

 

Otázka deťom:

Aké duchovné GPS nám dáva Pán Ježiš?

(Ako veriaci máme duchovné GPS. Je ním Duch Svätý)

 

Kňaz:

Modlitba Karola Wojtylu k Duchu Svätému:

Duch Svätý, prosím Ťa

o dar Múdrosti, aby som Teba a Tvoju dokonalosť lepšie poznal;

o dar Rozumu, aby som lepšie chápal tajomstvá svätej viery;

o dar Poznania, aby som sa v živote riadil prikázaniami tejto viery;

o dar Rady, aby som vždy vo všetkom hľadal radu u Teba a vždy ju nachádzal;

o dar Sily, aby ma žiaden strach ani ľudské ohľady od Teba neodvrátili;

o dar Nábožnosti, aby som vždy slúžil Tvojmu majestátu so synovskou láskou;

o dar Bázne voči Bohu, aby som sa bál hriechu, ktorý Teba, ó Bože, uráža. Amen.

 

Otázky:

1. Aké nariadenia nám dávajú rodičia? Vymenuj niektoré.

2. Čo žiada od nás Pán Ježiš?

3. Koho nám posiela Pán Ježiš?

4. Čo nám sľubuje?  

5. S pomocou koho víťazíme nad diablom?

6. Aké duchovné GPS nám dáva Pán Ježiš?

 

Úloha pre deti

Zamysli sa nad všetkým, o čo ťa prosia rodičia: dôslednosť vo všetkom, pomoc v domácich prácach. Snaž sa, aby si nereagoval(a) odvrávaním, zlosťou, ale poslušnosťou, pretože prosba rodičov je vážna.

 

Obrázok