Deviata detská sv. omša. Vzťah k štátu, k obci.

 Deviata detská sv. omša

Piatok 20. októbra 2017

Turie 16,30 hod.

Višňové 18,00 hod.

 29. nedeľa v období cez rok

Deti, Slovensko, naša vlasť, naša obec (Mt 22, 21)

 

Milé deti, milí ockovia, mamy, starkí, milá mládež, všetkých vás srdečne vítam na detskej sv. omši. Prežívame druhý mesiac v školskom roku.

Otázka deťom:

Komu je zasvätený tento mesiac?

(Panne Márii)

Správne. A čo sa zvlášť modlíme v tento mesiac?

(Modlitbu svätého ruženca)

 

 

Samozrejme, že sa ho modlíme každý deň celý rok, nielen v októbri. Ale v októbri zvlášť spoločne.

 

Viete, kde žiadala Panna Mária, aby sme sa modlili ruženec? Viete, kto je tam hore na veľkom obraze? Aké výročie si v tomto roku pripomíname?

(Vo Fatime, svätá Hyacinta a František – deti z Fatimy. 100 rokov od zjavení vo Fatime)  

 

Zopakujme si: Aké je naše heslo:

(Kto nepozná Písmo, nepozná Krista)

 

Otázka deťom:

Viete, kto povedal tú krásnu vetu?

(Svätý Hieronym)

To bude naše heslo, to bude naše motto!

 

Kňaz:

Kto nepozná Písmo,

Deti:

nepozná Krista

 

Kňaz:

Na tento školský rok máme aj krásny obrázok, ktorý nás chce sprevádzať celý rok.

 

Aký to je obrázok?

(Ako Pán Ježiš podáva ruku dieťaťu.)

 

To je dôležité pre celý náš život. Deti, celý život sa potrebujeme držať Pána Ježiša za ruku, aby sme nešli po zlej ceste. Aj dnes sme prišli, lebo sa od neho chceme dozvedieť niečo dôležité.

 

Otázka deťom:

O čom sme hovorili naposledy na našej detskej sv. omši?

(O hospodárovi a vinici)

 

Pamätáme si z toho niečo? Kto mi to porozpráva, vysvetlí?

Deti odpovedajú:

(Vysvetlenie podobenstva: Dobrý hospodár vinice to je Pán Boh. Vinica je Božie kráľovstvo vo svete. Deň práce je ľudský život. Najatým pracovníkom je každý človek)

 

Otázka deťom:

Dobre, poďme k dnešnému evanjeliu, o čom bolo? Čo nám hovorí Pán Ježiš?

(deti hovoria)

 

Kňaz:

Výborne ste si to zapamätali. To je fajn. Keď si budeme pamätať Božie slovo, vieme ako máme podľa neho žiť!

 

Všetci žijeme v nejakom štáte. My žijeme na Slovensku, Vo Višňovom, v Turí. My na rozdiel od dospelákov dane neplatíme. Pre nás sú predstavitelia štátu hlavne učitelia, pani starostka, pán starosta, poslanci. Vôľou Božou je, aby sme ich poslúchali vždy.

 

Otázka deťom:

Kedy ich nemusíme poslúchať?

(Keď by chceli od nás niečo zlé a hriešne)

 

Príbeh

s pani učiteľkou a knihou

 

Otázky deťom:

Ako sa mám správať voči štátu, obci, učiteľom?

(Rešpektovať autoritu, poslúchať)

 

Poďme k evanjeliu:

Otázka deťom:

Viete, čo sú to dane, vysvetlíte? Už ste počuli toto slovo?

(deti odpovedajú)

 

Kňaz:

Každý človek, ktorý zarába peniaze, musí časť z tých peňazí odovzdať štátu. Napríklad niekto zarobí 500 Eur, z toho musí 30 Eur odovzdať štátu. Teda na výplatu dostane len 470 Eur. Za tie peniaze, ktoré štát má od ľudí, je povinný udržiavať školy, vojsko, políciu, budovať mosty, cesty atď. Nikto z ľudí nemá rad dane, lebo aj tieto peniaze by vedeli ľudia použiť pre seba.

V Palestíne to bolo o to viac komplikované, že Židia boli pod nadvládou rímskeho cisára. Peniaze teda brali Rimania.

 

Otázka deťom:

Kto vládol v Palestíne?

(rímsky cisár - Rimania)

 

Kňaz:

Rimania rovnako mali vojsko, úradníkov, colníkov a vedeli si silou vynútiť platenie daní. Často sa robili vzbury proti vyberačom daní. A Židia aj pre toto Rimanov nenávideli. A práve odovzdávanie peňazí – daní Rimanom a cisárovi, chcú dnes farizeji zneužiť, aby skompromitovali Pána Ježiša. Farizejom ide o to, aby získali lživé podklady na obvinenie Pána Ježiša.

 

Otázka deťom:

Prečo dnes farizeji kladú otázku Pánu Ježišovi, či platiť dane cisárovi?

(Lebo sú falošní, neúprimní, zákerní – ja taký/á nikdy nebudem)

 

Kňaz:

Najskôr farizeji Pána Ježiša chvália: „Učiteľ, vieme, že vždy vravíš pravdu a podľa pravdy učíš Božej ceste. Neberieš ohľad na nikoho, lebo nehľadíš na osobu človeka."

Ale potom nasleduje záludná otázka:

 

Otázka deťom:

Akú záludnú otázku dali farizeji Pánu Ježišovi?

(Povedz nám teda, čo si myslíš: Slobodno platiť cisárovi daň, či nie?)

 

Ale Pán Ježiš je Boh! On poznal ich zlomyseľnosť a povedal: „Čo ma pokúšate, pokrytci?! Ukážte mi daňový peniaz!“

Oni mu podali denár. A On sa ich spýtal: „Čí je tento obraz a nápis?“

Odpovedali mu: „Cisárov.“

A Ježiš dáva geniálnu odpoveď:

„Dávajte teda, čo je cisárovo, cisárovi, a čo je Božie, Bohu.“

 

Kňaz:

„Dajte cisárovi, čo je cisárovo, a Bohu, čo patrí Bohu“ To sú slová Pána Ježiša, ktoré sú odpoveďou na zádrapku farizejov. Im vôbec nezáležalo na poznaní pravdy, ale na podchytávaní v reči Božieho Syna. Chceli vyprovokovať Pána Ježiša.

 

Kňaz:

Otázka bola záludná v tom, že ak Pán Ježiš povie: ÁNO, tak ho obžalujú pred Židmi, že spolupracuje s nepriateľmi – Rimanmi.

Ak povie NIE, tak ho obžalujú pred Rimanmi, že poburuje ľudí proti ním. Akí boli farizeji zákerní!!!!!

Na odpoveď Pána Ježiša nemohli zareagovať. Bola geniálna!

 

Pán Ježiš nebol proti plateniu daní rímskej vrchnosti – keď išlo o peniaze na udržiavanie poriadku, budov, ciest, mostov a miest. Iste nepochválil Rimanov za to, že vzali jeho vlasti slobodu.

 

Kňaz:

Deti máme povinnosti voči štátu. Okrem platenia daní, sú to aj iné povinnosti voči štátu: niektoré z nich:

- platenie lístkov v MHD, električke, vlaku.

- šetrenie spoločných hodnôt: škola, svetlo v škole, kohútiky nad umývadlami, voda tečie zbytočne, autobusová zastávka

 

„veď to nie je moje, nebudem za to platiť ja“ - tak uvažujem?

 

- po ceste rozhadzujeme veci, sklo, papiere, ohryzky

- poriadok, čistota v škole, v obci, na ceste

 

Príbeh

Chlapci na bicykli

 

Dobrý chlapec, ak by sa mu rozbila fľaša na ceste, ju tam nenechá. Pozbiera ju a uprace to miesto!

 

Cesty, ulice, autobusy, škola, KD, ihrisko, internáty, detské ihrisko – prečo ho stále zamykajú???? , preliezky, to všetko je naše spoločné. Treba si to chrániť.

 

Dieťa, ktoré ničí toto, pácha hriech, nemá lásku k svojej vlasti.

 

Aký bol doteraz môj postoj k majetku štátu, obce, školy? Ak bol zlý, odprosím Pána Boha a budem lepší.  

 

Otázka deťom:

Ako sa mám správať k majetku obce, štátu?

(Cesty, ulice, autobusy, škola, KD, ihrisko, internáty, detské ihrisko, preliezky to všetko je naše spoločné. Treba si to chrániť.)

 

Záver:

Dnes Pán Ježiš hovorí o vlasti, ktorú treba budovať a chrániť. Boh musí byť na prvom mieste. Jemu treba dať, čo mu patrí. Autoritu treba rešpektovať, obec budovať, zveľaďovať.  

 

Otázky:

1. Akú dôležitú vetu nám dnes hovorí Pán Ježiš?

2. Prečo dnes farizeji kladú otázku Pánu Ježišovi, či platiť dane cisárovi?

3. Ako sa mám správať voči štátu, obci, učiteľom?

4. Kedy nesmiem poslúchnuť vrchnosť?

5. Ako sa mám správať k majetku obce, štátu?

 

Úloha pre deti

Budem chrániť náš spoločný majetok v obci Višňové/Turie.

 

Obrázok

Človek odovzdávajúci cisárovi to, čo mu patrí