Prvá detská sv. omša. Som strážcom svetla. Prorok Jonáš - povolaný Bohom.

Prvá detská sv. omša

Piatok 22. januára 2016

Turie 16,30 hod.

Višňové 18,00 hod.

Som strážcom svetla

Prorok Jonáš - povolaný Bohom

Vitajte na našej ďalšej detskej sv. omši. Dnes začíname novú sériu s názvom Som strážcom svetla.

Otázka deťom:

Kto je to strážca?

(stráži dôležitú osobu, poklad, tajomstvo)

Kňaz:

Ak my v našom náboženstve máme taký vznešený poklad.

Kto je naším pokladom, koho si treba strážiť?

(Pána Ježiša)

 

Kňaz:

Aby niekto splnil úlohu – byť dobrým strážcom nášho pokladu – musí byť povolaný samotným Bohom!

Pozrite napr. na apoštolov. Pán Ježiš ich všetkých povolal, aby boli ohlasovateľmi Svetla – teda jeho. Ich povolaním bolo ohlasovať Ježiša – Svetlo sveta.

Pán Ježiš je naším pokladom, Svetlom života.

Otázka deťom:

Bol už niekto na krste dieťatka?

(áno)

Čo všetko si z krstu pamätáte?

(odpovede detí....)

 

Kňaz:

Kňaz pri vašom krste, aj krste iných detí, hovoril rodičom:

„Milí rodičia a krstní rodičia, vám sa zveruje toto svetlo. Dbajte o to, aby vaše dieťa kráčalo vždy vo svetle Kristovom ako dieťa svetla!“

Ide o svetlo viery, ktoré si odovzdávame z pokolenia na pokolenie s nádejou, že evanjelium je tým najkrajším darom, ktorý môžeme odovzdať ďalším generáciám.

Kňaz:

Pán Ježiš je Svetlo sveta. Aj my buďme strážcami svetla – teda Krista. Na detských sv. omšiach v tomto roku budeme spoznávať životy biblických hrdinov, ktorí boli strážcami svetla. Povieme si o mnohých prorokoch, aby sme sa povzbudili, pretože Pán Ježiš aj nás pozýva, aby sme aj my boli takými strážcami svetla.

Otázka deťom:

Kto je prorok?

(človek, ktorého si vybral Boh)

Akú mal prorok úlohu?

(Pán Boh hovoril k nemu do srdca a on verne ľudom odovzdával jeho slová)

 

Kňaz:

Každý prorok má svoju históriu života. Má svojich rodičov. Mal svoje detstvo, plnil si svoje chlapčenské povinnosti. Bol takým istým chlapcom, ako mnohí z vás. Hral sa s priateľmi, vystrájal. Ale prišiel čas dospievania. V dospelosti ho Boh zavolal k zvláštnemu povolaniu. Keď Pán Boh volal proroka do svojej služby, vždy to robil okázalo. Človek musel mať istotu, že ho skutočne Boh volá. Prorok počúval Boha, osvojoval si jeho slová, aby ich verne odovzdal ľuďom. Často musel meditovať nad tým, čo Boh od neho chcel.

Služba proroka nebola ľahká. Často sa stretával s nepochopením a odvrhnutím. Prorok často trpel.

Otázka deťom:

Prečo ľudia nechceli počúvať proroka?

(lebo často vyzýval k pokániu a zachovávaniu Božích prikázaní)

 

Kňaz:

Prvý prorok, ktorého vám chcem predstaviť, sa volá Jonáš. Prečo práve on? Zistíte na konci môjho rozprávania. Jonášova kniha ukrýva totiž v sebe mnohé symboly.

Žil v Kráľovstve Izraela v 8. storočí pred Narodením Pána Ježiša. Pochádzal z Gad-Chefer.

Otázka deťom:

Prečo patrí medzi malých prorokov?

(Lebo jeho kniha je krátka)

Meno Jonáš znamená holub, ktorý je symbolom pokoja a nevinnosti. Jeho hlavným poslaním bolo vybrať sa do hlavného mesta Asýrska – do Ninive. Jedného dňa mu to Boh povedal, aby vstal a šiel do tohto veľkého mesta. Mal v ňom upozorniť vládcu a vyzvať ich na pokánie. Mal v Ninive ohlasovať pokánie a vzbudiť v ľuďoch ochotu obrátiť sa. Jonáš však nechcel splniť Boží rozkaz. Utiekol do Joppy a tam nasadol na loď plaviacu sa do Taršiša.

Otázka deťom:

Čo mal robiť Jonáš v Ninive?

(mal ohlasovať pokánie, aby sa ľudia obrátili)

Kňaz:

Jonáš nechcel splniť túto úlohu, ktorú mu Boh určil. Rozhodol sa, že ujde. Nasadol na loď s úmyslom, že sa odplaví do ďalekej krajiny.

Pán Boh zoslal prudkú búrku. Všetci námorníci sa báli, že sa potopia. Vyhádzali celý náklad, ktorý bol na lodi, ale vlny loďou naďalej zmietali. Zdalo sa, že loď sa naozaj potopí. Chceli zistiť, kto za to všetko môže, preto hodili lós a ten padol na Jonáša. On im odporúčal, aby ho hodili do vody, ak chcú, aby sa more upokojilo.

 

Príbeh 1

Mužovia sa pýtali Jonáša. „Povedz že nám, prečo nás stihlo toto nešťastie? Čo máš za poslanie a odkiaľ ideš? Ktorá je tvoja vlasť a z ktorého si národa?“ Odpovedal im: „Hebrej som a som ctiteľ Pána, Boha nebies, ktorý učinil more a suchú zem.“ Mužov pojal veľký strach a hovorili mu: „Čo si to urobil?“ Chlapi totiž vedeli, že uteká spred Pána, lebo im to povedal. Pýtali sa ho: „Čo máme s tebou urobiť, aby sa more pod nami utíšilo?“ More sa totiž búrilo čoraz väčšmi. Jonáš im povedal: „Chyťte ma a hoďte do mora, potom sa more pod vami utíši. Veď ja viem, že vás pre mňa zastihla táto veľká búrka. Ale mužovia veslovali, aby sa priplavili naspäť k suchej zemi, no nemohli, pretože sa more pod nimi čoraz viac búrilo. Preto volali k Pánovi: „Ach, Pane, nech nezahynieme pre život tohto človeka a neuvaľ na nás nevinnú krv! Veď ty si Pán a urobil si, ako sa ti páčilo.“ I chytili Jonáša a hodili ho do mora, načo more prestalo zúriť. Mužov prenikol veľký strach pred Pánom.

 

Kňaz:

Urobili to neradi, ale nakoniec Jonáša hodili do mora, a to sa naozaj upokojilo.

Prorok Jonáš neostal dlho v mori. Priplávala veľká ryba, ktorú poslal Pán Boh, a prehltla proroka. Prebýval v jej útrobách celé tri dni a tri noci. Jonáš sa začal modliť, aby ho Boh zachránil. A Pán Boh jeho modlitbu vyslyšal. Prikázal rybe a vydala Jonáša na suchú zem.

Kňaz:

Znova sa opakovalo Božie poverenie prorokovi Jonášovi, aby išiel do veľkého mesta Ninive a splnil úlohu.

Pán druhý raz prehovoril k Jonášovi takto: „Vstaň, choď do veľkého mesta Ninive a zvestuj mu zvesť, ktorú ti ja poviem!“ Jonáš vstal a šiel podľa Pánovho rozkazu do Ninive. Ninive bolo veľké mesto.

Jonáš prechádzal mestom tri dni a silným hlasom hovoril, že o štyridsať dní bude mesto zničené. Volal: „Ešte štyridsať dní a Ninive bude rozvrátené!“ Mužovia z Ninive uverili Bohu, vyhlásili pôst a obliekli sa do vrecovín od najväčších po najmenších. Vec došla až k ninivskému kráľovi; i vstal zo svojho trónu, zhodil zo seba plášť, obliekol si vrecovinu a posadil sa do popola. A takto volal v Ninive: „Nariadenie kráľa a jeho veľmožov je toto: Ľudia a zvieratá, statok a ovce nech nič neokúsia; nech sa nepasú a vodu nech nepijú! Ľudia i zvieratá nech sa poobliekajú do vrecovín, nech hlasno volajú k Bohu a nech sa každý odvráti od svojej zlej cesty a od násilia, ktoré má v rukách. Ktovie, azda sa Boh odvráti a zmiluje sa; odvráti sa od svojho hnevu a nezahynieme.“

Celé mesto, všetci obyvatelia a dokonca aj kráľ uverili jeho slovám a dali sa na pokánie. Kráľ nariadil pôst a sám išiel príkladom. Všetci boli oblečení do kajúceho oblečenia, ktoré bolo z vrecoviny. Ľudia ani zvieratá nič nejedli a nepili a modlili sa k Pánu Bohu za záchranu.

 

Otázka deťom:

Za koľko dní malo byť Ninive rozvrátené?

(za štyridsať dní)

Ako sa zachoval kráľ Ninive?

(vstal zo svojho trónu, zhodil zo seba plášť, obliekol si vrecovinu a posadil sa do popola, robil pokánie)

Kňaz:

Boh videl ich skutky, že sa odvrátili od svojich zlých ciest, zmiloval sa a nepostihol ich nešťastím, ktorým ich zamýšľal postihnúť.

Kniha proroka Jonáša je predovšetkým rozprávanie o Jonášovi.

Otázka deťom:

Aký je význam tejto knihy a proroka Jonáša?

(Pán Boh cez Jonáša a Asýrčanov ukazuje svoje milosrdenstvo)

 

Kňaz:

Jonáš vystupuje ako autentický prorok, ktorého Boh posiela k Asýrčanom, nenávideným utláčateľom vyvoleného ľudu. Pozná Božiu dobrotu a predvída, že ak Asýrčania budú robiť pokánie, uniknú Božiemu trestu. Myšlienka, že nepriatelia židovského národa dosiahnu Božie milosrdenstvo, ženie ho k jeho nerozvážnemu činu, k úteku pred Bohom.

Jonášovo poslanie má mimoriadne veľký úspech v pohanskom veľkomeste, kým ohlasovanie Božieho slova vyvolenému ľudu veľkými prorokmi ostalo mnoho ráz bez ozveny!

Boh prijal pokánie a obrátenie Ninivčanov a zmiloval sa nad nimi, ale Jonášovi sa to veľmi nepáčilo a nahneval sa. Čaká, že predsa len bude očitým svedkom zničenia mesta.

Vtedy Boh ukazuje svoju trpezlivosť a dobrotu aj tvrdohlavému prorokovi a dáva mu spasiteľné poučenie a praktický príklad svojho milosrdenstva.

 

Príbeh 2

Vtedy Pán Boh rozkázal ricínovému kru, ktorý vyrástol nad Jonášom a robil mu nad hlavou tieň, aby mu pomohol. Jonáš sa ricínovému kru veľmi zaradoval. Keď na druhý deň vychádzala ranná zora, rozkázal Boh červíkovi a on zranil ricínový ker takže vyschol. A keď vyšlo slnko, rozkázal Boh horúcemu východnému vetru a slnce pražilo Jonášovi na hlavu, že omdlieval a chcel umrieť. I povedal: „Lepšie mi je zomrieť ako žiť. Vtedy povedal Boh Jonášovi: „Azda sa právom hneváš na ricínový ker?“ Odpovedal: „Právom sa hnevám až na smrť. Pán povedal: „Ty ľutuješ ricínový ker, na ktorom si nerobil a nevypestoval si ho; ktorý za noc vznikol a za noc zanikol. A ja sa nemám zľutovať nad veľkým mestom Ninive, v ktorom je viac než sto dvadsaťtisíc ľudí? “

Kňaz:

A Pán Boh z toho ponúka záver, ktorý je hlavnou myšlienkou celej knihy a krásne ukazuje Božiu lásku a Božie milosrdenstvo, ktorými Dobrotivý Boh obklopuje bez rozdielu všetky svoje stvorenia.

Čo chce Pán Boh zvestovať prostredníctvom proroka Jonáš?

(Božiu lásku a milosrdenstvo voči všetkým)

 

A ešte krátko k tým symbolom:

Holub bol symbolom bohyne Aštarty, ktorej svätyňa sa nachádzala v Ninive. Znakom Ninive bola ryba na pozadí mesta. Pre Izraelitov ryba je symbolom nevraživosti a ničoty - márnosti. Prehltnutie „holuba“ „rybou“ dobre symbolizuje „zrážku“ Jonáša s Ninive. Prebývanie Jonáša v bruchu veľryby je symbolom zmŕtvychvstania Pána Ježiša. Jonášova kniha poukazuje na milosrdného Boha a jeho otcovskú dobrotu voči každému národu, nielen voči Židom. Učí nás, že spása sa získava prostredníctvom viery. Poúča nás, že Boh neodmieta nikoho, ani toho, kto sa od neho odvráti.

Jonáš je pozvaný, aby bol strážcom svetla. Každý z nás má svoje klady a zápory. Pán Ježiš nás veľmi dobre pozná a aj tak chce, aby sme ho nasledovali a aby sme ho poslúchali.

Jonáš sa bál prijať úlohu ohlasovať pokánie. Zažil neuveriteľné udalosti: strašnú búrku, pohltila ho veľká ryba. Všetko sa stalo preto, že sa bál uveriť Pánu Bohu.

Otázka deťom:

Čo všetko zažil Jonáš?

(strašnú búrku, veľryba ho prehltla, ohlasoval v Ninive prísne pokánie)

Kňaz:

Každý z nás dnes dostáva konkrétnu úlohu, každý máme povolanie: byť dobrým. To je naše poslanie. BYŤ DOBRÝM!

 

Kňaz:

IBA DNES

Deti:

BUDEM DOBRÝ.

 

Kňaz:

Iba dnes. Zajtra nemusíš byť dobrý. Iba dnes. Byť dobrý dva tri dni, celý týždeň, to je náročné. Budem dobrý iba jeden deň! Každé ráno, keď vstanem si poviem: Iba dnes budem dobrý. Možno o tom pochybujeme, či sa nám to podarí, Pán Boh bude s nami a bude nás počas života sprevádzať, ako sprevádzal Jonáša.

 

Otázky:

1.Kto je to prorok?

2. Čo chcel od Jonáša Pán Boh?

2.Čo urobil Jonáš, aby nemusel splniť úlohu od Pána Boha?

3. Čo chce Pán Boh zvestovať prostredníctvom proroka Jonáš?

4. Akú úlohu, povolanie máme od Pána Boha my?

 

Úlohy:

1. Nájdi doma knihu Svätého Písma, polož si ju na viditeľné miesto.

2. Kniha proroka Jonáša je veľmi krátka, prečítaj si s rodičmi 3 kapitolu.

3. Zavolaj svojho kamaráta/ kamarátku na najbližšiu detskú sv. omšu.

 

Obrázok:

Prorok Jonáš – povolaný Bohom