Druhá detská sv. omša: Pravoverný Mojžiš

Druhá detská sv. omša

Piatok 12. februára 2016

Turie 16,30 hod.

Višňové 18,00 hod.

Boh zapísal svoj zákon

do nášho srdca

Pravoverný Mojžiš

 

Kňaz:

Vítam všetkých strážcov svetla na detskej sv. omši aj vo februári. V tomto roku chceme spoznávať prorokov, ktorí boli strážcami svetla. A chceme sa učiť ako sa my môžeme stať strážcami svetla.

 

Otázka deťom:

Aké svetlo si chceme neustále chrániť a strážiť?

(Pána Ježiša)

Aký sviatok sme mali 2. februára? Vie niekto odpovedať?

(Obetovanie Pána)

 

Kňaz:

Presne tak. Tento sviatok nám hovorí ako Mária a Jozef priniesli do chrámu svojho Syna, aby ho obetovali Nebeskému Otcovi. A tam prorok Simeon predpovedal, že Pán Ježiš bude Svetlo sveta – svetlo na osvietenie pohanov. 

 

A čo sme si mali priniesť do kostola?

(sviecu)

Koho symbolizuje svieca?

(Zmŕvychvstalého Pána Ježiša)

 

Kňaz:

Vidím, že všeličo viete.

Povedzte mi teda ešte kto je prorok?

(človek, ktorého si vybral Boh)

 

Akú mal prorok úlohu?

(Pán Boh hovoril k nemu do srdca a on verne ľudom odovzdával jeho slová)

 

Minulý piatok sme si hovorili o prvom prorokovi. Čo vieme o ňom?

(Volal sa Jonáš. Mal ohlasovať pokánie v Ninive, aby sa ľudia obrátili. Ale on ušiel na loď, chcel sa skryť pred Pánom Bohom. Prehltla ho veľká ryba, v jej útrobách bol tri dni a tri noci. Potom išiel do Ninive, ľudia robili pokánie. Pán Boh chcel zvestovať prostredníctvom proroka Jonáša Božiu lásku a milosrdenstvo voči všetkým.)

 

Kňaz:

Každý z nás dostáva konkrétnu úlohu, každý máme povolanie: byť dobrým. To je naše poslanie. BYŤ DOBRÝM!

 

Kňaz:

Iba dnes

 

Deti:

Budem dobrý

 

Kňaz:

Dnes vám chcem rozprávať o ďalšom veľkom mužovi, ktorého si Pán Boh vybral. Narodil sa v Egypte v dobe útlaku Izraela (Ex 1, 1 - 22). Božím zásahom bol zachránený pred smrťou a vychovaný na faraónovom dvore.

Faraón nariadil, aby všetkých židovských chlapcov utopili v Níle. Ale stalo sa niečo zaujímavé: Matka porodila dieťa.  Keď videla, že je pekný, tri mesiace ho ukrývala. Dlhšie ho však skrývať nemohla, preto vzala papyrusový košík, vymazala ho asfaltom a smolou, vložila doň chlapca a položila ho do tŕstia na brehu Nílu. Ale jeho sestra si stala obďaleč, aby sledovala, čo s ním bude. Keď k Nílu prišla faraónova dcéra, aby sa v ňom vykúpala, zbadala medzi trstinou košík. Poslala svoju slúžku, aby ho priniesla. Keď ho otvorila, uvidela dieťa; bol to plačúci chlapec. Prišlo jej ho ľúto a povedala: „To je z hebrejských detí!“ Vtedy sa jeho sestra opýtala faraónovej dcéry: „Nemám ísť a zavolať ti hebrejskú matku, ktorá by ti chlapca vychovala?“ A faraónova dcéra jej odvetila: „Choď!“ Dievča išlo a zavolalo chlapcovu matku. Faraónova dcéra jej povedala: „Vezmi tohto chlapca a odchovaj mi ho! Odmením ťa.“ Skutočná matka chlapca vzala a vychovávala ho. Keď chlapec odrástol, zaviedli ho k faraónovej dcére. Stal sa jej synom a ona mu dala meno Mojžiš, vraviac: „Veď som ho z vody vytiahla.“ (Ex 2, 2 -10) 

 

Kňaz:

Neskôr sa Mojžiš utiahol do púšte v madiánskej krajine, tam sa aj oženil (Ex 2, 11 -22). Na vrchu Horeb sa mu zjavil Pán, ktorý ho posiela naspäť do Egypta (Ex 3, 1 - 4, 31).

 

Príbeh 3

Mojžiš pásol ovce svojho tesťa, madiánskeho kňaza Jetra. Keď raz hnal ovce na púšť, došiel k Božiemu vrchu Horeb. Tu sa mu zjavil Boží anjel v ohnivom plameni z tŕňového kríka. Keď naň hľadel, videl, že tŕňový krík horí plameňom, ale nezhára. Vtedy si Mojžiš povedal: „Pôjdem a obzriem si ten čudný jav. Prečo tŕňový krík nezhorí.“ Keď Pán videl, že prichádza, aby si to obzrel, Boh naňho z tŕňového kríka zavolal: „Mojžiš, Mojžiš!“ On odpovedal: „Tu som.“ A Pán mu hovoril:  „Nepribližuj sa sem! Zobuj si z nôh obuv, lebo miesto, na ktorom stojíš, je zem svätá!“ A pokračoval: „Ja som Boh tvojho otca Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba. Videl som utrpenie svojho ľudu v Egypte a počul som jeho volanie.  Viem o jeho utrpení. Preto som zostúpil, aby som ho vyslobodil z moci Egypťanov a vyviedol ho z tej krajiny do krajiny krásnej a priestrannej, do krajiny, ktorá oplýva mliekom a medom. A teraz došlo volanie Izraelitov ku mne a ja som videl útlak, ktorým ich Egypťania sužujú.  Preto poď, pošlem ťa k faraónovi! Vyvedieš môj ľud, Izraelitov, z Egypta!“ (Ex 3, 1-22)

 

Kňaz:

Ale Mojžiš sa obával a povedal Pánu  Bohu: „Kto som ja, aby som šiel k faraónovi a aby som vyviedol Izraelitov z Egypta?!“ Pán mu povedal: „Ja budem s tebou a toto ti bude znamením, že som ťa ja poslal: keď vyvedieš ľud z Egypta, budete uctievať Boha na tomto vrchu.“ Mojžiš povedal Bohu: „Ja pôjdem k Izraelitom a poviem im: »Boh vašich otcov ma poslal k vám.« Oni sa budú pýtať: »Aké je jeho meno?« A čo im odpoviem?“ Boh povedal Mojžišovi: „Ja som, ktorý som!“  Choď, zhromaždi starších Izraela a povedz im: »Zjavil sa mi Pán, Boh vašich otcov, Boh Abraháma, Izáka a Jakuba, a povedal mi: Bedlivo som vás pozoroval, aj to, čo sa s vami dialo v Egypte. Preto som sa rozhodol, že vás vyvediem z egyptského utrpenia do krajiny, ktorá oplýva mliekom a medom.«

A Pán Boh mu povedal:

Potom pôjdeš ty a starší Izraela k egyptskému kráľovi, a poviete mu: »Pán, Boh Hebrejov, nám prišiel v ústrety a teraz musíme ísť na tri dni cesty do púšte, aby sme Pánovi, nášmu Bohu, priniesli obetu.«

V Egypte predstúpil so svojím bratom Áronom pred faraóna, ktorého žiadal o povolenie odchodu Izraela do púšte, aby tam mohli slúžiť svojmu Bohu.

 

Otázka deťom:

Pustil faraón bez problémov Židov preč z Egypta?

(Nie, bránil im, lebo Židia na Egypťanov tvrdo pracovali)

 

Kňaz:

Faraón skutočne odmietol prepustiť Židov. Egyptský faraón nedovolí Židom odísť. Preto Boh Izraela bije Egypťanov mnohými zázrakmi a krajinu postihne desať rán (Ex 5, 1 - 12, 33). Po katastrofách faraón vyhnal ľud z krajiny, ale čoskoro ich začal naháňať.

 

Mojžiš verný Bohu, pravoverný muž veľmi horlivo slúžil Pánovi. Nič ho neodradilo. Napriek tomu, že sa aj on vyhovára, že nie je dosť vhodný, aby išiel k faraónovi, Pán ho povzbudí, že vždy bude pri ňom. Mojžiš Bohu uverí a skutočne sa stane verným služobníkom Boha Izraela. 

 

Kňaz:

Pán Boh urobil ďalší veľký zázrak. Židia prešli suchou nohou cez Červené more:

Pán hovoril Mojžišovi: „Rozkáž Izraelitom zmeniť smer a utáboriť medzi Magdalom a morom! Utáboríte sa pri mori! Faraón si bude totiž myslieť o Izraelitoch: Iste poblúdili v kraji. Faraón sa bude hnať za vami. Potom faraónovi a všetkému jeho vojsku ukážem svoju moc a Egypťania spoznajú, že ja som Pán!“ A urobili tak. Keď egyptskému kráľovi oznámili, že ľud utiekol, zmýšľanie faraóna i jeho služobníkov sa obrátilo proti ľudu a vraveli: „Čo sme to len urobili, že sme prepustili Izraelitov zo svojich služieb?!“ I dal zapriahnuť do svojho voza a ľud vzal so sebou, šesťsto vybraných vozov s inými egyptskými vozmi a na každom z nich udatných bojovníkov. Pán zatvrdil srdce egyptského kráľa, faraóna, takže sa pustil za Izraelitmi. Židia išli však pod ochranou Božej ruky. Egypťania sa hnali za nimi a všetky faraónove vozy a záprahy s vojskom ich zastihli, keď táborili pri mori.

 

Otázke deťom:

Ako pomohol Boh Izraelitom?

(previedol ich cez more, ktoré stálo okolo nich ako múr)

 

Keď sa faraón približoval, Izraeliti zdvihli oči a videli, že Egypťania tiahnu za nimi. Zmocnil sa ich veľký strach a volali k Pánovi. A Mojžišovi vraveli: „Či nebolo v Egypte hrobov, keď si nás zobral so sebou umrieť na púšti?! Čo si nám to urobil, že si nás vyviedol z Egypta? Nehovorili sme ti o tom v Egypte, keď sme ti vraveli: »Nechaj nás na pokoji, budeme slúžiť Egypťanom!« Veď lepšie by nám bolo slúžiť v Egypte, ako zomrieť na púšti!“  Mojžiš povedal ľudu: „Nebojte sa! Len vytrvajte a uvidíte Pánovu záchranu, ktorú dnes uskutoční pre vás. Lebo ako dnes vidíte Egypťanov, tak ich už neuvidíte naveky. Pán bude za vás bojovať, vy sa budete len diviť.“

A Pán povedal Mojžišovi: „Čo voláš ku mne? Rozkáž Izraelitom, aby sa pohli! Zdvihni svoju palicu a vystri ruku nad more a rozdeľ ho, aby Izraeliti mohli prejsť stredom mora po suchu! Ja však zatvrdím srdce Egypťanov, aby sa hnali za vami. A tak ukážem svoju moc na faraónovi a na celom jeho vojsku, na jeho vozoch a na jeho záprahoch, aby Egypťania poznali, že ja som Pán, keď ukážem na faraónovi, na jeho vozoch a na jeho záprahoch svoju moc.“ Nato Boží anjel zmenil svoje miesto. Predtým šiel pred izraelskými vojmi a teraz sa odobral za ne. Aj oblačný stĺp zmenil svoje miesto spopred nich a postavil sa za nich. Takto sa dostal medzi egyptské vojsko a medzi izraelské vojsko. A oblak bol na jednej strane temný, na druhej osvetľoval noc, a tak sa celú noc nedalo k tamtým priblížiť.

 

Mojžiš však vystrel ruku nad more a Pán ho celú noc prudkým východným vetrom rozháňal a more vysušil. Takto sa voda rozdelila a Izraeliti prešli stredom mora po suchu, kým vody boli pre nich ako múr na ich pravici a ľavici.

 

Egypťania ich však prenasledovali a všetky faraónove kone, vozy a záprahy pustili sa za nimi doprostred mora. Pán hľadel na Egypťanov a egyptské vojsko uviedol do zmätku. Spôsobil tiež, že im kolesá z vozov odpadávali a že len s ťažkosťou mohli napredovať. Egypťania vraveli: „Utekajme pred Izraelitmi! Veď Pán bojuje za nich proti Egypťanom!“ A Pán povedal Mojžišovi: „Vystri ruku nad more, aby sa vody zliali na Egypťanov, na ich vozy a na ich záprahy!“ I vystrel Mojžiš ruku nad more a more sa za rána vrátilo na svoje pôvodné miesto, a pretože Egypťania utekali práve proti nemu, Pán tak zahnal Egypťanov doprostred mora. Vody sa vrátili späť a zavalili vozy, záprahy a všetky faraónove vojská, ktoré sa za nimi pustili do mora. Nezostal z nich ani len jeden. Izraeliti však po suchu prešli stredom mora, kým vody po ich pravici a ľavici stáli ako múr. Takto Pán v ten deň vyslobodil Izrael z rúk Egypťanov a Izrael videl mŕtvych Egypťanov ležať na morskom pobreží. Izrael teda videl veľký zázrak, ktorý Pán urobil na Egypťanoch. Ľud sa bál Pána a dôveroval Pánovi i jeho služobníkovi Mojžišovi. (Ex 14, 1-31)

 

Kňaz:

Mojžiš teda previedol izraelský ľud cez Červené more, ktoré sa pred ním rozostúpilo, ale prenasledovateľov – Egypťanov pohltilo.

 

Otázke deťom:

Ako sa volá more, cez ktoré prešli suchou nohou?

(Červené more)

 

Príbeh 4

V tretí mesiac po odchode z Egypta, prišli Židia na Sinajskú púšť a utáborili sa tam. Potom Mojžiš vystúpil k Bohu. Pán na neho zavolal z vrchu: „Toto povieš Jakubovmu domu a zvestuješ Izraelitom: »Vy sami ste videli, čo som urobil Egypťanom a ako som vás niesol na orlích krídlach a priviedol sem k sebe. Ak teraz budete poslúchať môj hlas a ak zachováte moju zmluvu, tak mi budete medzi všetkými národmi zvláštnym majetkom a budete mi kráľovským kňazstvom a svätým národom!« A ľud jednomyseľne odpovedal: „Budeme robiť všetko, čo hovoril Pán.“

Pán opäť hovoril Mojžišovi: „Hľa, ja prídem k tebe v hustom mraku, aby ľud počul, keď sa s tebou rozprávam, a aby ti veril naveky.“

Ľudia sa mali pripraviť na tretí deň, lebo na tretí deň zostúpi Pán pred očami všetkého ľudu na vrch Sinaj. Keď nastal tretí deň, začalo za rána hrmieť a blýskať sa. Hustý mrak zakrýval vrch. Mojžiš hovoril a Pán mu odpovedal v hrmení. Keď Pán zostúpil na končiar Sinaja, zavolal Mojžiša na končiar vrchu a Mojžiš vystúpil hore. Pán Boh dal Mojžišovi Desatoro ako pravidlá života na slobode. (Ex 19, 1 - 25; 20, 1 – 26)

 

Otázka deťom:

Čo dal Boh cez Mojžiša ľudstvu?

(Desatoro)

 

Na akom vrchu sa to udialo?

(Na vrchu Sinaji, Ex 19, 1 - 20, 17)

 

Kňaz:

Pán Boh zjavuje svoj zákon, svoje prikázania tým, ktorí majú pokorné a otvorené srdce. Príkladom takéhoto človeka je Mojžiš a jeho hlavnou črtou je pravovernosť.

 

Otázka deťom:

Viete povedať príklad pravovernosti z nášho života?

(Vernosť napríklad futbalovému klubu. Futbalisti sú verní svojmu klubu 20 – 25 rokov)

 

Otázke deťom:

Ako vy chápete pravovernosť? Kto je pravoverný?

(deti odpovedajú) 

 

 

Kňaz:

Ani jeden z biblických hrdinov nestojí na úrovni Mojžiša. Smrť Mojžiša kniha Deuteronomium ospevuje takto:

Odvtedy sa už nezjavil v Izraeli taký prorok, ako bol Mojžiš, s ktorým by sa Pán stýkal z tváre do tváre, ani podobný v zázrakoch a všetkých znameniach, ktoré mu rozkázal robiť v Egypte na faraónovi, na všetkých jeho služobníkoch a na celej jeho krajine,  ani v nesmiernej a divotvornej moci, ktorú Mojžiš vykonával pred celým Izraelom. (Dt 34, 10 – 12)

Mojžiš bol pravoverný, záležalo mu na Pánu Bohu, chcel pomôcť svojím - Židom z útlaku. Boh našiel v Mojžišovi človeka, ktorý počúva jeho hlas. Mojžiš je totiž ten, ktorého srdce je otvorené Bohu. Mojžiš je pravoverným biblickým hrdinom, ktorý prijíma Božie prikázania, dodržiava ich a delí sa o ne s vyvoleným národom.

 

Otázky:

 

1.Čím je Mojžiš výnimočný spomedzi všetkých prorokov?

2. Koľkými ranami potrestal Boh Egypťanov?

3. Čo dal Boh cez Mojžiša ľudstvu?

4. Ako sa volá more, cez ktoré prešli Židia suchou nohou a vrch, kde Mojžiš dostal Desatoro?

 

Úlohy:

 

1. K dnešnej večernej modlitbe si pridáme Desatoro.

2. Pamätaj na naše poslanie: Iba dnes budem dobrý!

3. Prečítaj si s rodičmi prechod cez Červené more. Nájdeš ho v knihe Exodus (Druhá kniha Mojžišova 14, 1 – 31, teda kapitola 14, verše 1 - 31)

 

Obrázok:

Mojžiš