Tretia detská sv. omša. Kráľ Dávid - Kto spieva, dvakrát sa modlí

Tretia detská sv. omša

Piatok 19. februára 2016

Turie 16,30 hod.

Višňové 18,00 hod.

Kto spieva, dvakrát sa modlí

kráľ Dávid

 

Kňaz:

Deti, vítam vás aj vašich rodičov, súrodencov i starých rodičov. Všetci sa učíme ako strážiť Svetlo – Pána Ježiša. Aj dnes sa vrátime k prorokovi z minulého piatku a povieme si o ďalšom veľkom mužovi Starého Zákona.

 

Otázka deťom:

O kom sme hovorili minulý piatok?

(O Mojžišovi)

 

Aké je naše heslo počas týchto sv. omší?

 

Kňaz:

Iba dnes

 

Deti:

Budem dobrý

 

Čo dal Boh cez Mojžiša ľudstvu?

(Desatoro)

 

Na akom vrchu sa to udialo?

(Na vrchu Sinaji)

 

Zvlášť o jednej čnosti sme hovorili v súvislosti s Mojžišom. O akej?

(Pravovernosť. Mojžiš bol pravoverný. Boh našiel v Mojžišovi človeka, ktorý počúva jeho hlas.)

Viete, čím bol Mojžiš výnimočný?

(Pán Boh sa s ním stretáva a rozpráva z tváre do tváre)

 

Pán Boh navštívil Egypt tvrdými ranami, lebo faraón nechcel počúvať, čo mu Boh odkazuje cez Mojžiša. Aké rany poslal Boh na Egypt?

(Bolo ich 10, deti vymenúvajú jednotlivé rany)

 

Kto mi povie Desatoro?

(deti odpovedajú)

Kňaz:

Deti všimnime si dnes slová responzóriového žalmu, ktorého autorom je ďalší biblický hrdina, o ktorom si chceme niečo viac povedať práce dnes - kráľ Dávid. Kráľ Dávid bol predtým, ako sa stal kráľom, pastierom oviec. Preto sa v žalme objavuje motív starostlivosti o ovce: „Pán je môj pastier, nič mi nechýba. Pasie ma na zelených pašienkach.“ (Ž 23, 1 – 2).

 

Vypočujme si ho ešte raz:

 

Príbeh 5:

Pán je môj pastier, nič mi nechýba, pasie ma na zelených pašienkach. Vodí ma k tichým vodám, dušu mi osviežuje. Vodí ma po správnych chodníkoch, verný svojmu menu. I keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou. Tvoj prút a tvoja palica, tie sú mi útechou. Prestieraš mi stôl pred očami mojich protivníkov. Leješ mi olej na hlavu a kalich mi napĺňaš až po okraj. Dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života. A budem bývať v dome Pánovom mnoho a mnoho dní.

Kňaz:

Kráľ Dávid predstavuje azda najpopulárnejšiu postavu Starého zákona a židovských dejín: sympatický pastierik a mocný kráľ, dvorný spevák a vodca zbojníkov, kajúci ctiteľ Boha Izraela.

Izraelský kráľ Dávid pochádzal z Júdovho kmeňa a žil okolo r. 1000 pred Kristom. Bol najmladší z ôsmich synov Izaiho (Jesseho) z Betlehema.

Otázka deťom:

Kedy žil Dávid, odkiaľ pochádzal, koľko mal bratov?

(Okolo r. 1000 pred Kristom, z Betlehema, 7 bratov)

 

Kňaz:

Ešte ako chlapca ho prorok - sudca Samuel pomazal za kráľa a za nástupcu prvého židovského kráľa Šaula.

Kráľ Dávid bol najväčší izraelský kráľ. Vedel, že moc a vláda, ktorú má, je Boží dar. Dôkazov Božieho požehnania, ktorým bol Dávid zahŕňaný, bolo mnoho. Napríklad, že všetkých 12 kmeňov Izraela ho prijalo za svojho kráľa a dokázal poraziť všetkých nepriateľov. Dávid má vo Svätom Písme veľmi významné miesto. Je Bohom vyvolený, ktorý zachovával Božie príkazy a celým srdcom išiel za Pánom (1Kr 11,33-34; 14,8).

Pán Boh si ho vyvolil zvláštnym spôsobom, keď poslal proroka Samuela do Betlehema do domu jeho otca Izaiho. Šaul nezachoval príkazy Pán Boha, preto už nemohol byť ďalej kráľom. Boh si vyvolil práve Dávida. Dávid mal sedem starších bratov, ale Boh si vyvolil práve jeho najmladšieho.  

Kňaz:

Pán bol s Dávidom a veľmi mu pomáhal. Filišítnci, ktorí boli nepriateľmi Židov, zhromaždili veľké vojsko. Z ich tábora vystúpil mocný bojovník, ktorý sa volal Goliáš.

 

Príbeh 6

Dávid si vzal do ruky svoju palicu, z potoka si vybral päť hladkých kameňov, vložil si ich do pastierskej kapsy a so svojím prakom v ruke sa približoval k Filištíncovi. Filištínec sa stále blížil k Dávidovi a jeho štítonoš išiel pred ním.

Keď sa Filištínec pozrel a uvidel Dávida, pohrdol ním, lebo bol chlapec, ryšavý, pekného výzoru. A Filištínec hovoril Dávidovi:

"Čo som ja pes, že ideš proti mne s palicou?"

A preklínal Dávida svojimi bohmi. Potom povedal Filištínec Dávidovi:

"Poď ku mne a dám tvoje telo nebeským vtákom a poľnej zveri!" Ale Dávid odpovedal Filištíncovi:

"Ty ideš proti mne s mečom, kopijou a oštepom, ja však idem proti tebe v mene Pána zástupov, Boha izraelských šíkov, ktorého si hanobil. Dnešného dňa ťa Pán vydá do mojej ruky, zrazím ťa, odtnem ti hlavu a mŕtvoly tábora Filištíncov dám dnes nebeským vtákom a zemskej zveri a dozvie sa celá zem, že Izrael má Boha. A dozvie sa celý tento zástup, že Pán nevyslobodzuje pomocou meča a kopije. Pán vás vydá do našich rúk!"

Filištínec sa pohol, vykročil a blížil sa k Dávidovi. Dávid však rýchlo bežal oproti šíku v ústrety Filištíncovi. Potom Dávid siahol rukou do kapsy, vytiahol z nej kameň, praštil a zasiahol Filištínca do čela. Kameň mu vnikol do čela, takže padol tvárou na zem. Tak premohol Dávid Filištínca prakom a kameňom, zrazil Filištínca a usmrtil ho, hoci Dávid nemal v ruke meč. Dávid utekal, stal si k Filištíncovi, chytil jeho meč, vytasil ho z pošvy a usmrtil ho - odťal mu ním hlavu. Keď Filištínci videli, že ich hrdina je mŕtvy, utiekli. (1Sam 17,40-58)

 

Otázke deťom:

Čím porazil Dávid Goliáša?

(Prakom a kameňmi)

 

Kňaz:

Všimli ste si slová, ktoré povedal Dávid?

Dávidove slová obsahujú silné duchovné posolstvo. Vyjadrujú dve skutočnosti, ktoré sa stali základom jeho hrdinského činu. Prvou je horlivosť za Pána Izraela. Dávid si želá, nech sa „celá zem dozvie, že Izrael má Boha“ (porov. 1Sam 17,46). Druhým dôvodom je dokonalá dôvera, že Boh je schopný zachrániť ho. Dávid plný viery v Božiu blízkosť ide do boja „v mene Pána zástupov, Boha izraelských šíkov“ (17,45); Dávid teda dôveruje v Pána viac ako v ľudské schopnosti.

 

Z tohto boja ide krásne posolstvo:

Dávid víťazí a sprostredkuje Božiu záchranu pre celý Izrael. Božia záchrana má dva ciele: Prvým cieľom je, aby sa celá zem dozvedela, „že Izrael má Boha“, teda že iba Izrael má pravého Boha. Druhým cieľom, aby všetci Izraeliti (= celý tento zástup) spoznali, že sám Pán ich zachránil (porov. 1Sam 17,47).

 

Otázka deťom:

Aké dve veci zdôrazňuje Dávid?

(Je jeden pravý Boh a treba mu dôverovať)

 

Ešte chcem vyzdvihnúť jednu Dávidovu vlastnosť: záľubu v hudbe a speve. Napísal žalmy, ktoré spievame počas každej sv. omše. Dávid je muzikálny človek. Čo to znamená? Muzikálny človek vie spievať a hrať na nejaký hudobný nástroj a má rád hudbu. Vie ju precítiť a pekne interpretovať.

 

Dávid bol výnimočný tým, že bol hudobníkom a básnikom zároveň. Pripisuje sa mu autorstvo mnohých žalmov. Ako chlapec bol pastierom a jeho citlivá a vnímavá myseľ bola živená pastierskymi výjavmi z okolia Betlehema.

 

Už ako mladík hral Dávid na harfe tak nádherne, že ho odporučili kráľovi Saulovi, a ten ho potom prijal ako svojho dvorného hudobníka. Keď sa Saula zmocňoval nepokoj a tieseň, zavolal si Dávida a ten na svojej harfe vylúdil melodické a upokojujúce tóny, ktoré na kráľovo srdce pôsobili ako balzam. Pochmúrne myšlienky, ktoré kráľa prenasledovali, sa rozplynuli a on znovu nadobudol pokoj. (1. Sam 16,16)

Kňaz:

Hneď na začiatku svojho vládnutia si predsavzal, že prenesie archu do hlavného mesta kráľovstva – do Jeruzalema.

 

Otázka deťom:

Čo bola archa zmluvy?

(Archa zmluvy je prenosný svätostánok)

 

Kňaz:

Bola "dva a pol lakťa dlhá, poldruha lakťa široká a poldruha lakťa vysoká", (70x70x100 cm) pozostávala z akáciového dreva, zvnútra aj zvonka bola obložená zlatom, ozdobená bola lemovaním a na bokoch mala krúžky, do ktorých sa navliekali palice na nosenie archy. Mala pozlátený vrchnák, na ktorom sa na oboch koncoch nachádzali cherubíni so zopätými krídlami, ktorí boli vytepaní zo zlata.

Archa bola viditeľným znakom toho, že Boh je s nimi a požehnáva ich.

Obsahovala dve kamenné tabule, na ktorých bolo vyryté Desatoro. Tieto tabule boli prejavom Božej vôle a zmluvy medzi ním a vyvoleným ľudom. V arche sa nachádzala aj Áronova palica a kúsok manny.

 

Čo bolo v arche zmluvy?

(Desatoro, Áronova palica, kúsok manny)

 

Kňaz:

Dávid sa vybral spolu s ľudom do Bály, aby odtiaľ zobrali archu a preniesli ju do Jeruzalema. Cesta bola dlhá, no zástup spolu s Dávidom spieval, tancoval, radoval sa. Všetci sa tešili a sprevádzal ich zvuk citár, hárf, bubienkov, zvončekov a cimbalov.

 

Dávid mal temperamentnú povahu a vedel sa tešiť zo života. Preto miloval radostnú, rytmickú hudbu, plnú energie a života. Prenesenie archy zmluvy oslavoval oduševneným poskakovaním a tancom. Biblická správa naznačuje, že tá hudba musela byť mimoriadne strhujúca. Dávid miloval Pána Boha a keď počul hudbu, ktorá ho naplnila toľkou radosťou, jednoducho musel poskakovať pred svojím Bohom. (2. Samuelova 6,14; 16, 21)

 

Keď vošli do Dávidovho mesta, zbadala svojho manžela Dávida jeho žena Michol. Keď ho videla tancovať a tešiť sa, opovrhla ním, pretože sa jej to zdalo nedôstojné. Manželka Michol sa z toho netešila, dokonca Dávida zasypala výčitkami. No on na to nedbal.

Archu položili na mieste, ktoré bolo pre ňu pripravené pod stanom.

Keď sa skončili ďakovné a celopalné obety, všetci dostali požehnanie a rozišli sa. Dávid sa vrátil domov, aby i do svojho domu priniesol Božie požehnanie. Michol mu vyšla oproti a vyčítala mu jeho správanie nehodné kráľa. Dávid jej odpovedal, že pred Pánom tancoval a uponíži sa ešte viac, ak bude treba, hoci bude ním pohŕdať. Michol sa do jej smrti nenarodilo žiadne dieťa.

 

Záver:

Dávid bol kráľ, ale nehanbil sa vyjadriť tancom a spevom vďačnosť Bohu zato, že mu to všetko daroval. Správanie kráľa Dávida sa javilo jeho žene Michol nehodné kráľa. Dávid mal byť zvelebovaný a tu Dávid zvelebuje Boha a dáva to najavo tancom a spevom. Michol mu vyčítala, že sa správa ako jednoduchý ľud. Kráľ však chce vzdať veľkú vďaku Bohu.

Kráľ Dávid mal hudobný talent a využil ho na oslavu Boha (môže sa použiť rekvizita). Stal sa skutočným strážcom svetla, ktoré v ňom zapálil Boh vo chvíli jeho narodenia.

V Dávidovom živote prišli aj chvíle, kedy musel premôcť „vnútorného obra“ v sebe, a tým boli jeho vlastné hriechy. Dávid sa ani vtedy Boha nevzdal, priznal svoje viny, konal pokánie. V živote Dávida vidíme pevné postoje, založené na pevnej viere v Boha a na zodpovednosti za svoj život pred Bohom.

 

Otázky:

1.Kedy žil Dávid, odkiaľ pochádzal, koľko mal bratov?

2.Čím porazil Goliáša?

3. Čo odkázal Dávid nám všetkým víťazstvom nad Goliášom?

4. Prečítaj si teraz v pôste spolu s rodičmi Dávidov 51. Žalm, ktorý hovorí o priznaní si viny.

 

Úlohy:

Ak mám talent na hudbu, budem ho rozvíjať.

 

Obrázok:

Dávid