Štvrtá detská sv. omša. Nezlomný Daniel

Štvrtá detská sv. omša

Piatok 11. marca 2016

Turie 16,30 hod.

Višňové 18,00 hod.

Nezlomný Daniel

 

Kňaz:

Deti, vítam vás po prázdninách na detskej sv. omši. Či už ani neviete, že boli prázdniny, však? Trochu ste si oddýchli a poďme ďalej, aby sme aj my spoznávali veľkých hrdinov – strážcov Svetla.

 

Otázky deťom:

Aj v nedeľu – štvrtú pôstnu sme hovorili o troch mužoch? Akí to boli?

(Márnotratný syn, jeho láskavý otec a druhý brat)

 

Kto z nich je nám krásnym vzorom?

(Milosrdný otec, ktorý prijal syna späť)

 

O kom sme hovorili na poslednej detskej sv. omši?

(O Dávidovi)

 

Čo vieme o Dávidovi?

(Žil okolo r. 1000 pred Kristom, pochádzal z Betlehema, mal 7 bratov, porazil Goliáša prakom a kameňmi, dokázal chváliť Pána Boha spevom, tancom a mal Božiu radosť v srdci)

 

Kto zveľaďoval hudobný talent, ktorý dostal od Pána Boha?

(Odpovede detí)

 

Čo nám zanechal kráľ Dávid?

(Žalmy, ktoré skladal, máme ich vo Svätom Písme)

 

Ako kráľ si dal predsavzatie, že prenesie archu zmluvy do hlavného mesta kráľovstva – do Jeruzalema. Viete, čo to bola archa zmluvy?

(Archa zmluvy je prenosný svätostánok)

 

Fajn, veľa viete o Dávidovi. Dnes vám chcem predstaviť tiež vzácneho muža, ktorý veľmi svedomite strážil svetlo Božie.

 

Aké je naše heslo počas týchto sv. omší?

 

Kňaz:

Iba dnes

 

Deti:

Budem dobrý

 

Počúvali ste dobre prvé čítanie? Akí zaujímavé slová tam zazneli: „Dúfajte v Pána stále, lebo Pán je skala naveky.“ (Iz 26, 4). Dnešný náš hrdina sa o to stále snažil, stále byť dobrý a dúfať v Pána, lebo On je istota. Prvé čítanie hovorí o zachovávaní vernosti. Práve Daniel, o ktorom chcem dnes hovoriť bol takýmto mužom. V Pána Boha skladal svoju nádej napriek všetkému, čo prežíval. Jeho charakteristickou črtou bola nezlomnosť.

Kto je nezlomný?

(Nezlomný je ten, kto sa nedá zlomiť. Kto má pevnú vieru v Boha; verí Bohu, aj keď je v ťažkej situácii)

 

Kto bol Daniel?

(Daniel prišiel v roku 605 pred Kristom za panovania Nabuchodonozora ako vyhnanec do Babylonu. Spoločne s ďalšími mladíkmi ho vzdelávali pre služby babylonského dvora. Pre svoju čestnosť a múdrosť mal za čias viacerých babylonských a perzských kráľov vplyvné postavenie. Patrí medzi štyroch veľkých prorokov Izaiáš, Jeremiáš, Ezechiel, Daniel)

 

Kňaz:

Babylonský kráľ Nabuchodonozor odvliekol do zajatia obyvateľov Judska a Jeruzalema. Medzi zajatcami bol aj mladík Daniel. Spolu s tromi izraelskými mládencami Ananiášom, Mízaelom a Azariášom sa ocitol na kráľovskom dvore. Vybrali ich spomedzi ostatných, aby posluhovali kráľovi. Ale najprv ich vychovávali spolu s babylonskými mladíkmi. Pokrmy dostávali z kráľovského stola. Boli to aj také jedlá, ktoré Mojžišov zákon nedovoľoval jesť. Daniel a jeho izraelskí priatelia zostali verní svojmu náboženstvu a nečisté pokrmy odmietli. Prosili dozorcu, aby im dával také jedlá, ktoré im Mojžišov zákon dovoľuje.

 

Vychovávateľ im teda desať dní dával jedlá, ktoré im viac prospievali. Daniel a jeho spoločníci boli tučnejší a zdravší ako babylonskí chlapci. Potom im už dávali len také jedlá. Izraelskí chlapci ani v pohanskom prostredí nezanechali svoje presvedčenie a zostali verní svojmu náboženstvu. Podrobne sa o tom píše v prorockom spise Daniela:

 

Príbeh 7

V treťom roku panovania júdskeho kráľa Joakima prišiel babylonský kráľ Nabuchodonozor k Jeruzalemu a obliehal ho. Vtedy povedal kráľ svojmu veliteľovi, aby zo synov Izraela, z kráľovského potomstva priviedol mladíkov, na ktorých niet nijakej chyby, pekného zovňajšku, vnímavých pre každú múdrosť, znalých a chápavých, ktorí by boli schopní stáť v kráľovskom paláci a aby ich naučil chaldejskému písmu a reči. Kráľ im na každý deň pridelil z kráľovského pokrmu a z vína, ktoré jemu slúžili za nápoj, aby ich tri roky vychovávali a po ich uplynutí mali stáť pred kráľom. Spomedzi Júdových synov boli medzi nimi Daniel, Ananiáš, Mízael a Azariáš. Veliteľ eunuchov im dal mená: Danielovi Baltazár, Ananiášovi Sidrach, Mízaelovi Misach a Azariášovi Abdenago.

 

Kňaz:

V Babylonii však dostávali jedlá, ktoré im židovský zákon zakazoval jesť. Daniel si však zaumienil v srdci, že sa nepoškvrní kráľovým pokrmom ani vínom, ktoré píjal; prosil teda veliteľa, aby sa nemusel poškvrniť. A Pán Boh spôsobil, že Daniel našiel milosť a priazeň u veliteľa. Ale veliteľ povedal Danielovi: „Bojím sa, že môj pán, kráľ, ktorý vám vydelil váš pokrm a nápoj, uvidí, že ste v tvári chudší ako iní chlapci, vaši vrstovníci, a uvalíte mi pred kráľom vinu na hlavu.“ Vtedy Daniel prosil, aby to skúsil: „Skús to so svojimi sluhami desať dní.“ Privolil im teda v tejto veci a skúšal ich desať dní. Po desiatich dňoch sa ukázalo, že ich tváre sú krajšie a telá tučnejšie ako všetkých chlapcov, ktorí jedli z kráľovho pokrmu. Veliteľ im teda odňal pokrm a vína, ktoré mali piť, a dával im pokrm podľa židovskej stravy, aby sa nepoškvrnili.

 

Otázka deťom:

Prečo nechceli jesť pokrm Babylončanov?

(Lebo im to židovský zákon zakazoval)

 

Kňaz:

Týmto štyrom mladíkom dal Pán Boh veľa múdrosti. Daniel vedel vysvetliť každé videnie a každý sen. Keď uplynuli dni, ktoré určil kráľ, veliteľ ich predviedol pred Nabuchodonozora. Kráľ sa s nimi rozprával a medzi všetkými nenašiel takých ako Daniel, Ananiáš, Mízael a Azariáš. Obsluhovali teda kráľa. A vo všetkých veciach, kde bolo treba múdro odpovedať, kráľ zistil, že títo štyria sú desať ráz vyššie než všetci čarodejníci a veštci, ktorí boli v celom jeho kráľovstve.

 

Keď prišiel k moci kráľ Dárius, aj ten si obľúbil Daniela. Pre jeho neobyčajnú múdrosť a nadanie ho chcel urobiť náčelníkom nad všetkými veľmožmi zeme. Tí mu však závideli kráľovu priazeň. Vymysleli plán proti Danielovi.

 

Usilovali sa nájsť na Danielovi nejakú chybu, lenže nevedeli nič nájsť, pretože voči jeho práci sa nedalo nič namietať. Pripravili však na Daniela pascu. Vedeli, že ho môžu pristihnúť len v náboženských veciach. Postarali sa o to, aby kráľ vydal dekrét, že počas 30 dní môžu ľudia prejavovať úctu jedine jemu, bola zakázaná modlitba k akémukoľvek božstvu. Dovolené bolo vzývať iba kráľa. Za porušenie nariadenia bol stanovený trest - kto by sa vzoprel, mal byť hodený levom.

 

Otázka deťom:

Čo bolo nariadené?

(Nikto sa nesmel modliť k žiadnemu bohu, iba ku kráľovi?

 

Kňaz:

Kráľ dekrét potvrdil, a tým sa stal platný pre celé kráľovstvo. Daniel bol Žid a bol odvedený zo svojej rodnej krajiny do babylonského zajatia. Hoci sa ocitol v cudzine, bol verný Božím zákonom. Každý deň sa modlil a nič sa nezmenilo ani vtedy, keď začal platiť prísny kráľov dekrét. Raz ho jeho neprajníci prichytili pri modlitbe a udali ho kráľovi.

 

Otázka deťom:

Čo urobil Daniel?

(Oddane sa modlil k Bohu Izraela)

 

Kňaz:

Kráľ mál Daniela rád, lenže Danielovi nepriatelia naliehali na kráľa, aby ho nechal hodiť do jamy levov. Nakoniec sa tak stalo. Dárius dal hodiť Daniela do jamy medzi levy. Kráľ trúchlil za Danielom, lebo ho mal rád. Predtým ako ho do jamy zatvorili, kráľ Danielovi povedal: „Nech ťa vyslobodí tvoj Boh, ktorého vytrvalo ctíš!“ (Dan 6, 17). Kráľ celú noc nespal. Zavčas ráno sa ponáhľal k levovej jame a pýtal sa, či ho Boh uchránil.

 

Potom kráľ odišiel do svojho paláca, celú noc nespal, strávil noc o hlade.   Za svitania, keď sa rozvidnievalo, vstal a náhlivo šiel k levovej jame. Ako sa blížil k jame, volal žalostným hlasom Daniela a vravel Danielovi: „Daniel, služobník živého Boha, vládal ťa tvoj Boh, ktorého vytrvalo ctíš, zachrániť od levov?“ A Daniel odpovedal kráľovi: „Kráľu, ži naveky! Môj Boh poslal svojho anjela a zavrel pysky levom, takže mi neublížili, lebo sa u neho zistila moja nevina; ale ani proti tebe, kráľu, som nespáchal nič zlé.“ Vtedy sa mu kráľ veľmi zaradoval a rozkázal Daniela vytiahnuť z jamy. Vytiahli teda Daniela z jamy a nenašli na ňom nijaký úraz, lebo dôveroval svojmu Bohu.

Na kráľov rozkaz však priviedli mužov, čo ohovárali Daniela, a hodili do levovej jamy ich, ich deti a ich ženy a nedopadli ani na dno jamy, keď sa ich levy zmocnili a rozdrúzgali im kosti. Potom kráľ Dárius napísal všetkým národom, kmeňom a nárečiam, ktoré bývali po celej zemi: „Váš pokoj nech vzrastá! Odo mňa vychádza rozkaz: Nech sa po celom vladárstve môjho kráľovstva trasú a boja pred Danielovým Bohom, lebo je to Boh živý a trvá naveky, jeho kráľovstvo nezahynie, jeho vladárstvo trvá do konca. On zachraňuje a vyslobodzuje, robí znamenia a zázraky na nebi i na zemi. On zachránil Daniela od levov.“

 

Ďalšie zaujímavosti v živote Daniela:

 

1. Kráľ Nabuchodonozor mal podivný sen o veľkej soche. Daniel mu ho vyložil. Kráľ ho za to chcel urobiť správcom babylonskej provincie. Ale Daniel prosil kráľa, aby spravovaním provincie poveril Sidracha, Mizacha a Abdenaga. Tak sa po babylonsky volali jeho traja priatelia. Daniel zostal naďalej na kráľovskom dvore.

2. Prorok Daniel si získal veľkú úctu a obdiv pre múdrosť, ktorú prejavil pri obrane nevinnej Zuzany.

3. Po smrti Nabuchodonozora sa kráľom Babylonie stal jeho vnuk Baltazár. Pre svojich veľmožov usporiadal veľkú hostinu. Dal priniesť posvätné nádoby ulúpené z jeruzalemského chrámu, aby z nich pili víno. Toto jeho svätokrádežné počínanie Boh potrestal. Počas hodovania sa na stene oproti kráľovi ukázala ruka a napísala tri slová: mane, tekel, fares. Kráľ sa veľmi naľakal a pozval všetkých mudrcov, aby mu toto znamenie vysvetlili. Ale nik mu nevedel vysvetliť pravý zmysel nápisu. Záhadu Baltazárovi vysvetlil prorok Daniel. Oznámil mu, že je to predpoveď trestu. Tak sa aj stalo. Ešte v tú noc napadli Peržania Babyloniu. Kráľa Baltazára zabili. Novým kráľom sa stal Darius.

4. V Babylone mali modlu, ktorá sa volala Bél. Každý deň jej predkladali množstvo pokrmov a nápojov. Ľudia sa jej klaňali, lebo ju považovali za boha. Kráľ nikdy nevidel, že by sa jej Daniel poklonil. Preto sa ho na to pýtal. Daniel mu odpovedal: „Preto, že si nectím rukou robené modly, ale živého Boha, ktorý stvoril nebo a zem.“ Potom dokázal kráľovi, že Bél nie je živý boh, ale bezduchá socha, ktorá ani neje, ani nepije. Podlahu chrámu dal na noc posypať popolom. Pečate na dverách zostali neporušené, ale na podlahe boli stopy po ľuďoch. Pohanskí kňazi vchádzali tajným vchodom do chrámu a brali si jedlá, ktoré predkladali soche. Keď kráľ videl, ako ho kňazi podvádzajú, dal sochu zničiť a chrám zbúrať.

5. Babylončania si uctievali ako božstvo aj akéhosi hada. Kráľ povedal Danielovi, že či aj o ňom povie, že je z hliny alebo z kovu. Daniel povedal kráľovi, aby mu dal právomoc, že hada zabije bez meča a bez palice. Kráľ mu to dovolil. Daniel vzal smolu, vlasy a loj a spolu to uvaril. Potom to dal hadovi zožrať. Keď to had prehltol, roztrhlo ho. Tak sa prorok Daniel v Babylonii pričiňoval o ničenie modiel a hlásal vieru v jediného živého Boha.

 

Čo všetko predpovedal Daniel?

a) Prorok Daniel predpovedal, že sa jeho ľud vráti do vlasti a znovu vybuduje jeruzalemský chrám.

b) Predpovedal aj budúce Božie kráľovstvo, ktoré príde vybudovať Mesiáš – Záchranca.

c) Daniel predpovedal aj čas príchodu prisľúbeného Vykupiteľa. Od znovu postavenia jeruzalemského chrámu do príchodu Vykupiteľa prejde sedemdesiat týždňov. Tieto týždne sa neskladajú z dní, ale z rokov. Po uplynutí sedemdesiatich ročných týždňov sa skutočne narodil Vykupiteľ sveta – Ježiš Kristus.

 

Kňaz:

Sväté písmo nazýva proroka Daniela Božím miláčikom a mužom túžob. Daniel bol ohlasovateľom nádeje pre zajatých Izraelitov v Babylonii. Ohlasoval ľuďom nielen oslobodenie z telesného otroctva, ale hlavne Božie prisľúbenie o oslobodení duchovného otroctva hriechu, ktoré prinesie Vykupiteľ. Hlavným poslaním proroka Daniela bolo ohlasovať slávu a veľkosť pravého Boha medzi pohanmi.

 

Zhrnutie

Daniel mal krásne vlastnosti, o ktoré by sme sa mali snažiť aj my: bol čestný a verný v dodržiavaní prikázaní jednak voči kráľovi, ako aj voči Bohu. Dokázal dôverovať Bohu aj vtedy, keď už všetko nasvedčovalo tomu, že niet žiadnej pomoci. Daniel určite mal ľudský strach a predsa veril, že ho Boh neopustí. Treba si všimnúť, že Danielova pevná a nezlomná viera mu pomohla prežiť noc v jame levov. Celý čas dôveroval Bohu a bol verný tomu, čo veril a čo ho naučili jeho predkovia a Boh.

Deti,

dnešný hrdina – Daniel je nezlomný strážca Božieho zákona. Každý z nás má byť strážcom Ježiša. Strážca je skalopevný vo svojej viere a veľmi sa snaží.

 

Otázky:

1. Kedy a kde žil prorok Daniel?

2. Kam hodili Daniela pre falošné obvinenie?

3. Prečo hodili Daniela medzi levov?

4. Daniel bol nezlomný človek. Kto je nezlomný?

 

 

Úlohy:

1. Pomodlím sa, aby mi Pán Boh dal silnú vieru v neho.

2. Prečítam si s rodičmi z knihy proroka Daniela zo šiestej kapitoly verše 1 – 29; Dan 6, 1 - 29

 

Obrázok:

Daniel