Piata detská sv. omša: Statočný - mužný pútnik Tobiáš

Piata detská sv. omša

Piatok 8. apríla 2016

Turie 16,30 hod.

Višňové 18,00 hod.

Statočný/mužný pútnik – Tobiáš

Kňaz:

Deti, vítam vás po Veľkej noci na detskej sv. omši. Prežili sme zaujímavé dni od Zeleného štvrtku až do Veľkonočnej nedele. Oslávili sme najväčší sviatok kresťanstva.

 

Otázka deťom:

Ktorý je najväčší sviatok kresťanstva?

 

Nezabudli sme naše heslo?

 

Kňaz:

Iba dnes

 

Deti:

Budem dobrý

 

Sme dobrí? Aspoň sa snažíme?

O kom sme si hovorili na poslednej detskej sv. omši?

(O prorokovi Danielovi)

 

Kto bol Daniel?

(Daniel prišiel v roku 605 pred Kristom za panovania Nabuchodonozora ako vyhnanec do Babylonu. Spoločne s ďalšími mladíkmi ho vzdelávali pre služby babylonského dvora. Pre svoju čestnosť a múdrosť mal za čias viacerých babylonských a perzských kráľov vplyvné postavenie. Patrí medzi štyroch veľkých prorokov Izaiáš, Jeremiáš, Ezechiel, Daniel. Bol nezlomný, nikto ho nemohol zlomiť v jeho viere a dôvere v Pána Boha. Daniela hodili medzi levov, lebo sa modlil k pravému Bohu.)

Otázka deťom:

Čo dôležité nám chce Daniel odkázať?

(Daniel mal krásne vlastnosti, o ktoré by sme sa mali snažiť aj my: bol čestný a verný v dodržiavaní prikázaní jednak voči kráľovi, ako aj voči Bohu. Dokázal dôverovať Bohu aj vtedy, keď už všetko nasvedčovalo tomu, že niet žiadnej pomoci. Daniel určite mal ľudský strach a predsa veril, že ho Boh neopustí. Treba si všimnúť, že Danielova pevná a nezlomná viera mu pomohla prežiť noc v jame levov. Celý čas dôveroval Bohu a bol verný tomu, čo veril a čo ho naučili jeho predkovia a Boh.)

Daniel žil 600 rokov pred narodením Pána Ježiša.

Dnes vám budem rozprávať ďalší zaujímavý príbeh o strážcovi svetla - o Tobiášovi. Dnešný hrdina Tobiáš bol človek, ktorý nemal strach, pretože vedel, že Pán je pri ňom aj vo chvíľach ťažkostí.

Vieme o ňom z knihy Tobiáš.

 

Kňaz:

Ľud v izraelskom kráľovstve sa veľmi pokazil, zabudol na svätú zmluvu a porušoval Božie prikázania. Namiesto úcty jediného a pravého Boha sa rozšírilo modlárstvo. Márne Pán Boh ústami prorokov napomínal ľudí, aby sa obrátili a polepšili. Posmievali sa im a prenasledovali ich. Preto prišiel na izraelský národ v severnom kráľovstve zaslúžený trest v podobe asýrskeho zajatia.

Asýrsko bola mocná ríša. Rozprestierala sa medzi riekami Eufrat a Tigris a jej hlavným mestom bolo Ninive. Pán Boh prostredníctvom asýrskej ríše potrestal izraelský národ. Asýrsky panovník Salmanasar vtrhol do izraelskej krajiny a podmanil si aj hlavné mesto Samáriu.

Židia odvlečení do asýrskeho zajatia sa už nikdy viac nevrátili do vlasti. Severné izraelské kráľovstvo tak navždy zaniklo.

Kniha Tobiáš je biblickým rozprávaním o dvoch židovských rodinách, ktoré žijú za hranicami židovského štátu - v exile – v krajine, kde v súčasnosti leží Irak a Irán, teda v Asýrsku. Obidve rodiny postihne nešťastie, ktoré si nezaslúžia.

Kňaz:

Tóbi je horlivým Židom, ktorý zbožne a verne zachováva Pánov zákon. Už jeho meno veľa vysvetľuje: „Tóbi = Pán je dobrý.“ Jeho zbožnosť je vykreslená pravidelnou púťou do jeruzalemského chrámu, odovzdávaním desiatkov pre chrám a kňazov a manželstvom so ženou z rovnakého izraelského kmeňa. Tóbi je teda príkladom pravého Izraelitu. Keď sa Izrael dostal pod nadvládu Asýrskej ríše, Tóbi je odvlečený do zajatia do mesta Ninive aj so svojou rodinou.

 

Otázka deťom:

Odkiaľ poznáme Ninive?

(Z prvej detskej sv. omše)

Kto prišiel do Ninive?

(prorok Jonáš)

 

Kňaz:

Ale aj tam, ďaleko od domoviny, ostal Tóbi verný Bohu. Boh mu preukázal milosť a našiel prácu u kráľa Salmanasara.

Počúvajte, čo sám Tóbi prežíva. Je verný Pánu Bohu, napriek tomu, že jeho bratia z národa – Židia, sú Pánu Bohu neverní:

Príbeh 9

Keď ma odvliekli do zajatia do Asýrska, dostal som sa ako zajatec do Ninive. Všetci moji bratia a tí, čo boli z môjho rodu, jedli pokrmy pohanov. Ja som sa však chránil jesť z nich. A pretože som celým srdcom ostal verný svojmu Bohu, Najvyšší mi dal milosť a priazeň u kráľa Salmanasara a zaobstarával som mu všetko, čo potreboval. Chodieval som do Médska nakupovať pre neho, až kým nezomrel. V tom čase som v Rages v Médsku u Gabriho syna Gabaela uložil mešec s desiatimi talentami striebra.

Kňaz:

Keď na trón nastúpil kráľ Sennacherib, Tóbi stratil svoje postavenie, ale ani vtedy neprestal zachovávať Božie prikázania a preukazoval milosrdenstvo, keď pochovával svojich rodákov, ktorých kráľ nechal zabiť. Vtedy Tóbi s nasadením vlastného života ich potajomky pochovával. Ani nebezpečenstvo ho neodradilo od konania skutkov milosrdenstva.

Otázka deťom:

Kto vie povedať o aký skutok milosrdenstva ide?

(Mŕtvych pochovávať)

 

Tóbi navštevoval zajatých Izraelitov a pomáhal im v núdzi. Potešoval svojich rodákov a vyzýval ich k pokániu.

Jeden obyvateľ Ninive ho však udal a Tóbi musel utiecť z mesta. Vrátil sa až po smrti kráľa Sennacheriba. Jeho syn Tobiáš opäť nájde na ulici mŕtveho muža zo židovského národa. Tóbi hneď vstane a ide ho pochovať. Nešťastne však oslepne, keď mu do očí v noci napadá vtáčí trus. Jeho viera je vystavená veľkej skúške.

Kňaz:

Aj nás niekedy preniknú otázky: Prečo nevinný trpí? Prečo sa bezbožnému darí lepšie ako nám? Kedy sa spravodlivý človek dočká odmeny? A dočká sa vôbec? Tóbi nachádza útočisko v modlitbe, ktorou sa obracia k Bohu. Nepochybuje o Božej spravodlivosti.

V knihe Tobiáš nasleduje pohľad na druhú rodinu:

V meste Ekbatany žije Raguel so svojou manželkou a jedinou dcérou Sárou. Sú Tóbiho príbuzní. Sára prežíva nešťastie. Sedemkrát sa pokúšala o manželstvo, ale zlý duch Asmodej zahubí jej nádejných ženíchov. Z ich smrti je však obvinená nevinná Sára. Sára podobne ako Tóbi sa v modlitbe obracia k Bohu.

Boh vypočúva obidve modlitby a posiela svojho anjela Rafaela, aby ich uzdravil od zla, ktoré ich postihlo, ale ktoré oni nespôsobili.

 

Otázka deťom:

Tóbi oslepol, potrestal ho Boh, lebo zhrešil?

(Nie, Tobi nezhrešil, Boh ho skúšal.)

 

Kňaz:

Keď Tóbi oslepol, odvtedy sa rodine nedarilo a žilo sa im ťažko. Mali nedostatok peňazí a trpeli núdzu. Vtedy si Tóbi spomenul, že pred nejakým časom nechal svojmu priateľovi desať talentov striebra v Médsku. Zavolal svojho syna Tobiáša a poslal ho na cestu do Médska, aby priniesol jeho majetok naspäť.

Mladý Tobiáš stretol neznámeho mladíka, ktorý ho do Ráges neskoršie sprevádzal. Otec im dal požehnanie a vybrali sa na cestu.

Cestou do Ráges sa Tobiáš so svojím sprievodcom zastavili pri rieke. Tobiáš si chcel umyť nohy, ale vtom priplávala k nemu veľká ryba. Tobiáš sa jej naľakal. Sprievodca ho posmelil, aby ju chytil. Potom mu rozkázal, aby jej vybral žlč a uschoval si ju ako liek. Mäso z ryby upiekli a najedli sa, ostatok si vzali so sebou.

Tobiáš sa cestou zastavil v Médsku u príbuzného Raguela. Sprievodca poradil Tobiášovi, aby ostal v dome Raguela. Tento muž mal dcéru Sáru, ktorá mala siedmich mužov, ale každý z nich zomrel. Usmrtil ich zlý duch Asmodej. Mladému Tobiášovi sa Sára veľmi zapáčila a poprosil ju o ruku. Sára sa bála, čo sa stane v prvú noc, keď už Tobiáš bude jej manžel. Keď prichádzala prvá noc, Tobiáš si spomenul na radu Rafaela a položil rybie srdce i pečeň na žeravé uhlie. Aróma, ktorá sa rozšírila po dome odstrašila démona.

Tobiášov sprievodca medzitým zašiel do Ráges ku Gabelovi a vyzdvihol u neho dlžobu. Potom sa Tobiáš s manželkou a sprievodcom vrátili domov. Priniesli so sebou striebro od Gabela i Sárino veno.

Staručkí rodičia Tobiáša netrpezlivo očakávali. Veľmi sa radovali z jeho návratu a potešili sa aj jeho manželke. Sprievodca rozkázal Tobiášovi, aby potrel žlčou otcovi oči. Vtedy mu padlo beľmo z očí a opäť videl. Radosti nebolo konca kraja.

Keď sa rozhodli odmeniť Tobiášovho sprievodcu - Rafaela, ten im prezradil veľké tajomstvo.

Počúvajte:

Príbeh 10

Vtedy Rafael vzal obidvoch nabok a povedal im: “Dobrorečte Bohu a zvelebujte ho pred všetkým, čo žije, za dobrá, ktoré vám preukázal; velebte a ospevujte jeho meno. Ako je správne, ohlasujte Božie diela všetkým ľuďom a nezabúdajte mu vzdávať vďaky. Kráľovo tajomstvo je dobre ukrývať, ale Božie skutky treba zjavovať a oslavovať. Robte, čo je dobré, a nestihne vás nijaké zlo. Dobrá je modlitba s pôstom a milosrdenstvo so spravodlivosťou. Lepšie je mať málo, ale spravodlivo, ako veľa, a zločinne. Lepšie je konať skutky milosrdenstva ako kopiť zlaté poklady. Milosrdenstvo vyslobodzuje zo smrti a očisťuje od každého hriechu. Tí, čo preukazujú milosrdenstvo, budú sa tešiť z dlhého života. Ale tí, čo páchajú hriech a neprávosť, sú nepriateľmi vlastného života. Poviem vám teda pravdu a nezamlčím nič pred vami: Ja som Rafael, jeden zo siedmich anjelov, čo sú vždy pripravení predstúpiť pred Pánovu velebu.”

Kňaz:

Povedal im, že on je Boží anjel Rafael – „Boží liek“. Je jeden zo siedmich, čo stoja pred Pánom. Boh ho poslal, aby vyplnil Tobiášove modlitby a vrátil mu zdravie. Rafael ich povzbudil, aby zvelebovali Boha za jeho milosrdenstvo, a povedal im: „Modliť sa, postiť sa a almužnu dávať je lepšie, ako nakopiť si zlaté poklady.“ Anjel Rafael im zmizol z očí.

Tobiáš a Sára sa poďakovali Bohu, že ich uchránil. Ich život bol naplnený šťastím a často za to ďakovali Pánu Bohu.

Čo nám hovorí tento príbeh zo Svätého Písma?

Príbeh Tobiho a Tobiáša nás poúča o tom, ako veľmi sa Bohu páčia skutky milosrdenstva. Boh vidí všetky naše modlitby a dobré skutky a dáva za ne odmenu. Príbeh Tobiáša nás zároveň poúča o účinkovaní anjelov. Boh nám na pomoc posiela svojich anjelov, ktorí nás chránia a sprevádzajú nás na životných cestách.

Otázka deťom:

Deti, v čom spočíva spočívala statočnosť/mužnosť Tobiáša?

(Vybral sa na ďalekú cestu, zápasil s rybou, ktorá ho chcela zmrzačiť, porazil démona, ktorý zabíjal Sáriných mužov).

 

Kňaz:

Pán Boh neposlal Rafaela na to, aby Tobiáša od všetkého uchránil. Rafael ho však učil byť statočným a mužným, aby obstál v ťažkostiach a protivenstvách.

Statočnosť/mužnosť je pre každého: aj pre chlapcov, aj pre dievčatá. Statočnosť/mužnosť nás učí prekonávať ťažkosti každodenného života a vďaka tomu sa môžeme stať skutočnými strážcami svetla – tak ako náš dnešný hrdina.

Deti, dám vám úlohu:

Modlite sa k svojmu anjelovi strážcovi, ktorý vás vedie ku každodennej mužnosti a statočnosti tak, ako viedol Rafael mladého Tobiáša. Ostaňte verné tomu, čomu vás učí Pán Boh prostredníctvom vašich rodičov, učiteľov, vychovávateľov a kňazov. Pomôžte nejakým spôsobom svojim rodičom v domácnosti pri každodenných prácach.

 

 

Záver:

Tóbi príde o zrak, keď prejavuje milosrdenstvo zomrelému rodákovi. V druhej rodine majú dcéru Sáru, ktorej zlý duch nedovolí šťastne sa vydať, čo ju privádza až na pokraj zúfalstva. Z obidvoch ťažko skúšaných rodín vystupujú k Bohu úpenlivé prosby. Boh zasiahne prostredníctvom svojho anjela Rafaela (v hebrejčine Refaél = „Boh uzdravuje“), ktorého posiela mladému Tobiášovi, Tóbiho synovi.

Rafael sprevádza Tobiáša na jeho dobrodružnej ceste až po šťastné manželstvo so Sárou. Všetko sa končí šťastne pre obidve rodiny. Tóbimu sa vracia zrak a Sára s Tobiášom prežívajú požehnané manželstvo.

 

Otázky:

1. Tóbi oslepol, potrestal ho Boh, lebo zhrešil?

2. Ako sa vola sprievodca Tobiáša?

3. V čom spočívala statočnosť/mužnosť Tobiáša? 

 

Úlohy:

1. Budem sa každý deň modliť k svojmu anjelovi strážcovi.

2. Pomôžem svojim rodičom v domácnosti pri každodenných prácach.

 

Obrázok

Tobiáš