Šiesta detská sv. omša. Úprimný Izaiáš

Šiesta detská sv. omša

Piatok 22. apríla 2016

Turie 16,30 hod.

Višňové 18,00 hod.

„Hľa tu som, mňa pošli“ – úprimný Izaiáš

Kňaz:

Deti, vítam vás na našej ďalšej sv. omši. Pre tretiakov sa blíži sa Prvé sv. prijímanie. Pripravujeme sa, tešíme sa na Pána Ježiša, že ho prijmeme do srdiečka. Aký musíme byť, ak ho chceme prijať do srdca?

(Musíme byť dobrí.)

Čo hovorí motto našich sv. omší?

Kňaz:

Iba dnes

Deti:

Budem dobrý

Kto nám bol vzorom pri minulej sv. omši? O kom sme si hovorili na poslednej detskej sv. omši?

(O pútnikovi Tobiášovi)

Tobiáš bol človek, ktorý nemal strach, pretože vedel, že Pán je pri ňom aj vo chvíľach ťažkostí.

Vieme o ňom z knihy Tobiáš.

Kniha Tobiáš je biblickým rozprávaním o dvoch židovských rodinách, ktoré žijú za hranicami židovského štátu - v exile – v krajine, kde v súčasnosti leží Irak a Irán, teda v Asýrsku. Obidve rodiny postihne nešťastie, ktoré si nezaslúžia.

Kňaz:

Tobiášov otec - Tóbi je horlivým Židom, ktorý zbožne a verne zachováva Pánov zákon. Už jeho meno veľa vysvetľuje: „Tóbi = Pán je dobrý.“ Jeho zbožnosť je vykreslená pravidelnou púťou do jeruzalemského chrámu, odovzdávaním desiatkov pre chrám a kňazov a manželstvom so ženou z rovnakého izraelského kmeňa. Tóbi je teda príkladom pravého Izraelitu. Keď sa Izrael dostal pod nadvládu Asýrskej ríše, Tóbi je odvlečený do zajatia do mesta Ninive aj so svojou rodinou.

Kto prišiel hlásať Božie slovo do Ninive, o kom sme hovorili úplne na prvej detskej sv. omši?

(Prorok Jonáš)

Tóbi s nasadením vlastného života ich potajomky pochovával. Ani nebezpečenstvo ho neodradilo od konania skutkov milosrdenstva.

Otázka deťom:

Kto vie povedať o aký skutok milosrdenstva ide?

(Mŕtvych pochovávať)

Otázka deťom:

Tóbi oslepol, ako sa mu to stalo?

(deti odpovedajú)

Kňaz:

Keď Tóbi oslepol, odvtedy sa rodine nedarilo a žilo sa im ťažko. Mali nedostatok peňazí a trpeli núdzu. Vtedy si Tóbi spomenul, že pred nejakým časom nechal svojmu priateľovi desať talentov striebra v Médsku. Zavolal svojho syna Tobiáša a poslal ho na cestu do Médska, aby priniesol jeho majetok naspäť.

Mladý Tobiáš išiel na žiadosť otca do Médska, stretol neznámeho mladíka, ktorý ho do Ráges neskoršie sprevádzal.

Kto bol ten, kto sprevádzal Tobiáša?

(Archanjel Rafael)

Otázka deťom:

Deti, v čom spočívala statočnosť/mužnosť Tobiáša?

(Vybral sa na ďalekú cestu, zápasil s rybou, ktorá ho chcela zmrzačiť, porazil démona, ktorý zabíjal Sáriných mužov).

Mali sme úlohu:

Modliť sa k svojmu anjelovi strážcovi. Robíme to?

Kňaz:

Aj dnes vám chcem rozprávať o jednom zaujímavom mužovi, ktorý je strážcom svetla – Boha. Aj on nás chce povzbudiť. Volá sa Izaiáš.

Deti,

Predstavte si situáciu, že ste vo väzení a ste tam opustené. Neviete, či vás niekto vyslobodí. Ste osamotené bez blízkych a bez priateľov. V takomto zajatí žil izraelský národ. Práve vtedy k nim Boh poslal proroka Izaiáša.

Asi sedemsto rokov pred narodením Ježiša Krista pôsobil v Jeruzaleme veľký prorok Izaiáš. Jeho meno znamená: „Boj je spása!“ Celé jeho prorocké dielo je zamerané na ohlasovanie budúcej spásy Izraela. Napísal veľký prorocký spis. Izaiášovo proroctvo nazývame evanjelium Starého zákona.

Aký bol Izaiáš?

(ochotne počúval Božie slovo)

Pán Boh mal s ním veľký plán a Izaiáš bol skutočne úprimný a chcel sa stať opravdivým prorokom.

Kňaz:

Jeho meno znie v hebrejčine Ješajáhú a znamená: »Božia spása«, »Boh spasí«, »Boj je spása«. Pochádzal zo vznešeného rodu ako syn istého Amosa. Narodil sa okolo roku 770 alebo 765 pred. Kr. v Jeruzaleme. Dostal veľmi dobre vzdelanie. Jeho kontakty s júdskym kráľovským dvorom, jeho široký kultúrny a politický rozhľad a najmä vynikajúce duchovné schopnosti, ktorými bol obdarený, ho plne kvalifikovali na jeho budúce poslanie Božieho proroka - hovorcu medzi ľudom. Hlásal Božie slovo Židom na začiatku VII. storočia pred Kristom.

Pán si povolal Izaiáša:

Keď bol izraelský národ v babylonskom zajatí, Boh si vyvolil proroka Izaiáša. Izaiáš vnímal Božiu veľkosť a svätosť, no na druhej strane aj slabosť a hriešnosť človeka.

Príbeh 11:

V roku, keď zomrel kráľ Oziáš, videl som Pána sedieť na vysokom a vznešenom tróne; lem jeho rúcha napĺňal chrám. Nad ním stáli serafíni; každý mal po šesť krídel: dvoma krídlami si zakrývali tvár, dvoma si zakrývali nohy a dvoma lietali. A jeden druhému volal: „Svätý, svätý, svätý je Pán zástupov, celá zem je plná jeho slávy.“

Prahy dverí sa chveli od hlasu volajúceho a dom sa naplnil dymom. Tu som povedal: „Beda mi, áno, som stratený. Veď som muž s nečistými perami a bývam medzi ľudom s nečistými perami; a moje oči videli kráľa, Pána zástupov.“I priletel ku mne jeden zo serafínov, v ruke mal žeravý uhlík, čo kliešťami vzal z oltára, dotkol sa mi úst a povedal: „Hľa, toto sa dotklo tvojich perí, zmizla tvoja vina a tvoj hriech je odstránený!“

Potom som počul hlas Pána, ktorý hovoril: „Koho mám poslať, kto nám pôjde?“ I povedal som: „Hľa, tu som, pošli mňa!“ (Iz 6, 1 – 8)

Kňaz:

V mladíckej horlivosti sa Izaiáš sám ponúkol Bohu do služby: „Hľa, tu som, pošli mňa.“ Tak sa Izaiáš stal Božím prorokom.

Vtedy sa mu Boh prihovoril a Izaiáš pozorne počúval jeho slová. Všetko, čo Izaiáš počul zapísal do knihy a odovzdal izraelskému národu. Slová zapísané v knihe sú slovami útechy pre zajatý izraelský národ a sú predpoveďou oslobodenia a návratu do svojej krajiny. Predpovedajú aj obnovu Jeruzalema a chrámu. Ďalšie oslavujú Božie vlastnosti.

Ako a kde účinkoval prorok Izaiáš?

Pán Boh povolal Izaiáša za proroka v tom istom roku, keď zomrel kráľ Oziáš = Azariáš v roku 740 pred Kr., porov. 6,1. Pôsobil za panovania júdskych kráľov Joatama (740-736), Achaza (736-716) a Ezechiáša (716-687), teda v období, keď Južné kráľovstvo prežívalo vážnu náboženskú a politickú krízu. Izaiáš najprv rázne vystúpil proti náboženskému úpadku v Júdsku a v Jeruzaleme (porov. hl. 1 – 3 a 5). V Efraimsko-sýrskej vojne r. 734/33 pred Kr. vystríhal kráľa Achaza pred politickým spojenectvom s Asýrčanmi (porov. 7,1 – 9,6). A napokon pri výprave kráľa Sennacheriba proti Jeruzalemu r. 701 pred Kr. prorok opäť vystúpil, aby oznámil, že proti asýrskemu nepriateľovi zasiahne sám Boh (porov. hl. 10; 14; 28 – 30). Izaiáš účinkoval ako prorok väčšinou v Južnom kráľovstve, ale občas prorokoval aj proti Severnému kráľovstvu (porov. 9,7 – 10,4; 5,26-30; 17,1-11). Pôsobil po prorokoch Amosovi a Ozeášovi a bol súčasníkom proroka Micheáša. Prevýšil ich však literárnymi schopnosťami a teologickou náplňou svojich prorockých rečí. Izaiáš bol jeden z najväčších prorokov Izraela. Podľa babylonského talmudu a legendárnej kresťanskej tradície Izaiáš zomrel mučeníckou smrťou za vlády kráľa Manassesa (687-642).

Kňaz:

Jednu vlastnosť proroka Izaiáša vám chcem zdôrazniť:

Izaiáš bol úprimný, čo to znamená „úprimný“?

(konajúci otvorene, priamo, bez pretvárky, nezakrývajúci svoje myšlienky, prejavujúci otvorenosť, priamosť, opravdivý, ozajstný, nefalšovaný)

Úprimnosť je nedocenená vlastnosť, platí to takmer neustále. Je oveľa lepšie hovoriť pravdu, než celý život klamať niekoho s tým, že si u neho nejako aspoň šplhneme. Radšej hovorme pravdu, ale nikdy nech neklameme ľudí, na ktorých nám skutočne záleží.

Božena Němcová, spisovateľka hovorievala, že: Úprimný priateľ je ten, kto ťa napomenie, kto ti povie pravdu do očí; toho si váž!

Deti, príklad z latinčiny:

V latinčine toto slovo znamená „čistotu“ alebo „čírosť“. Byť úprimný je byť čistý, nemať škvrny. Úprimnosť nie je len hovoriť pravdu, ale aj konať pravdivo, konať čisto, bez falošnosti a pokrytectva.

Slovo úprimný, v latinčine sincerus znamená doslova bez vosku (sine = bez, cera = vosk). Je to poukaz na pravosť, nefalšovanosť, pravdivosť, opravdivosť, čistotu, priamosť. Zrejme vosk poukazoval na maskovanie alebo na prikrášľovanie. Tam, kde sa neprikrášľovalo, bolo len to, čo bolo. Alebo slovo vosk mohlo poukazovať aj na inú skutočnosť. V stredoveku šľachtici používali poslov, aby doručili list s ich posolstvom adresátovi. Takýto list bol zvinutý a previazaný stužkou, na ktorej bola pečať z vosku. Pečať mala znázorňovať, že list nie je otvorený a že adresátom je daný šľachtic. Ak posol bol úplne dôveryhodný, šľachtic mohol poslať list „bez vosku“ (sine cera), teda nezapečatený. Úprimnosť v tomto zmysle poukazuje na postoj, ktorý je kompletne otvorený, taký, v ktorom niet bariéry, ktorá by oddeľovala to, čo je vonku od toho, čo je vo vnútri.

Snažme sa, deti, pochopiť,

čo je to úprimnosť. Osoba, ktorá je úprimná dokáže totižto počúvať slová iných a najmä slová Božie. Úprimný človek je pohotový prijať nové podnety, myšlienky a ponuky. Je schopný počúvať druhých, počúvať Boha a prijímať ich podnety. Opak slova úprimnosť je – falošnosť. Izaiáš bol takýto: úprimne počúval Boha, hovoril pravdu židovskému národu, aj keď bola nepríjemná.

Otázka deťom:

Aký bol Izaiáš?

(úprimne počúval Pána Boha a odovzdával jeho slovo národu)

Prorok Izaiáš neustále počúval Boží hlas a odovzdával toto slovo vyvolenému národu, ktorý bol v zajatí. Poukazoval na to, že Boh je všemohúci a príde čas, keď bude Izrael oslobodený. Nie vždy ho chceli počúvať, ale prorok na to nepozeral a neúnavne ohlasoval všetko, čo mu Boh prikazoval.

Kňaz:

Izaiáš hovoril proti intrigám politických vodcov v Jeruzaleme, proti utláčaniu chudobných, a proti každej náboženskej povrchnosti. V ťažkej národnej situácii povzbudzuje a upevňuje ľud vo viere a dôvere Bohu, lebo on riadi dejiny sveta a najmä osudy vyvoleného národa podľa svojho múdreho a nevyspytateľného plánu. Prorok zdôrazňuje, že v duchu viery treba plniť Božiu vôľu a správať sa podľa nej nielen v náboženskom, ale aj v spoločenskom a politickom živote (porov. 1,21-31; 3,16-26; 5,1-24; 10,1-4). Vážnosť a naliehavosť svojho posolstva prorok zosilňuje ohlasovaním a hrozbou Božieho súdu a Božích trestov.

Posolstvo a náuka proroka Izaiáša

Izaiáš krásne učí o Pánu Bohu. V okamihu jeho povolania (hl. 6) sa mu Boh zjavil v celej svojej sláve, moci a svätosti. Používa výraz »Svätý Izraela« (napr. Iz 12,6; 30,11; 40,25; 41,14; 43,3.14) – zriedkavý v iných starozákonných knihách. Prorok ním vyzdvihuje, že Pán Boh má veľmi intímny vzťah k Izraelu, lebo si ho vyvolil spomedzi všetkých národov (1,2; 30,9). Pán Boh je pre Izrael svetlom (10,17), pevnou skalou (17,10; 26,4), otcom (1,2), priateľom (5,1-6). Boh vyžaduje od svojho národa zachovávanie príkazov a zmluvy. Božia svätosť neznesie popri sebe pohanské modly – ktoré v skutočnosti nie sú ničím (Iz 2,8.18.20). Preto prorok vždy a pri každej príležitosti odsudzuje a ostro zavrhujeak sa Židia klaňajú falošným bohom. Izaiáš odsudzuje aj dôveru v zbrane.

Izaiáš vyčítal Izraelu hriechy.

Otázka deťom:

Čo je hriech?

(Každý hriech je v podstate prejavom ľudskej pýchy a nevery.)

Aj pohanské národy, ako Aramejčania (Iz 7,6.16), Asýrčania (10,9-11.13-14) a Týrus (23,4) sa poškvrňujú hriechom pýchy a nadutosti. Preto v kapitolách 13 – 14 a 24 – 27 Izaiáš ostro odsudzuje pýchu Babylonu, ktorý sa chváli svojou vojenskou mocou a svojím despotizmom, ba dokonca si namýšľa, že je rovný Pánu Bohu (Iz 14,13-14).

Následok pýchy je Boží trest. Trestom osobných hriechov je chudoba (3,18-23), hlad a smäd (5,13). Boh tresce hriechy národa anarchiou (3,5-7), spustošením a vyplienením krajiny (7,17-25), obliehaním a tiesňou Jeruzalema (29,3-4; 31,4; 32,14). Asýrčania, Babylončania a iné národy sú často Božím nástrojom; Boh tresce prostredníctvom nich svoj ľud, na ktorý sa rozhneval (10,5-6). Ale Pán potresce aj pýchu nepriateľov Izraela a Júdska: zničí asýrske vojsko (10,16-19; 17,12-14; 14,24-27), vyvráti Babyloniu (13,17-22), zbaví slávy Moabsko (16,14).

V prorockých výpovediach Izaiáša zvyšok národa bude zachránený z pohromy, ktorou Boh potrestal Izrael. »Zvyšok národa« je predmetom Božieho milosrdenstva a stane sa základom nového národa.

Charakteristickou známkou »zvyšku národa« je viera, základný postoj človeka pred Bohom a pred jeho plánmi (7,9; 28,16). „Ak neuveríte, veru neobstojíte.“ (7,9) Izaiáš je ako prorok viery jedným z najväčších náboženských géniov v ľudských dejinách: preň je viera v pravom zmysle slova prejavom absolútneho odovzdania sa človeka Bohu a jeho riadeniu.

Izaiáš predpovedal mnohé situácie, aj narodenie Pána Ježiša – Mesiáša:

Príbeh 12:

Ľud, čo kráča vo tmách, uzrie veľké svetlo, nad tými, čo bývajú v krajine tieňa smrti, zažiari svetlo. Rozmnožil si plesanie, zväčšil si radosť; budú sa tešiť pred tebou, ako sa tešia pri žatve, tak, ako plesajú, keď si delia korisť. Veď jeho ťažké jarmo a prút jeho pleca a palicu jeho pohoniča lámeš ako v dňoch Madiánu. Lebo každá hrmotná obuv a každý šat zmáčaný v krvi bude spálený, bude ohňu pokrmom. Lebo chlapček sa nám narodil, daný nám je syn, na jeho pleci bude kniežatstvo a bude nazvaný: zázračný Radca, mocný Boh, večný Otec, Knieža pokoja. Jeho vláda bude veľká a pokoj bude bez konca na Dávidovom tróne a nad jeho kráľovstvom, aby ho upevnil a posilnil právom a spravodlivosťou odteraz až naveky. Horlivosť Pána zástupov to urobí. (Iz 9, 1 – 5)

Zhrnutie

Ústami proroka Izaiáša Boh napomínal obyvateľov Judska a Jeruzalema. Vyzýval ich k obráteniu a náprave života. Prorok ohlasoval aj Božie tresty, ktoré prídu na národ za hriechy nevery a porušovania svätej zmluvy. Predpovedal všeobecné spustošenie národa a odvlečenie do zajatia. Podľa jeho predpovedí z celého Izraela zostanú iba zvyšky.

Okrem predpovedí pohrôm a trestov, ktoré mali prísť na národ, Izaiáš sa vo svojom prorockom spise zameriava na ohlasovanie budúceho mesiášskeho kráľovstva, ktoré Boh pripravuje pre Izrael a celé ľudstvo.

Prorok Izaiáš o budúcom Mesiášovi – Záchrancovi predpovedal, že sa narodí ako Kráľ. Bude to po čase dlhodobých pohrôm a spustošenia národa. O jeho narodení napísal: „Lebo chlapček narodil sa nám a Syn daný je nám a bude kniežactvo na pleci jeho a bude nazvaný: »Zázračný radca, Boh mocný, Otec večný, Knieža pokoja.«“

Izaiáš dopodrobna predpovedal budúce utrpenie Vykupiteľa sveta Ježiša Krista. Izaiáš predpovedá jeho potupnú smrť, pochovanie v novom hrobe a predpovedal aj jeho oslávenie.

Izaiášovo proroctvo je ohlasovaním radostnej nádeje nielen pre izraelský národ, ale aj pre celý svet. Je to blahozvesť – Evanjelium spásy. „Sám Boh príde a spasí nás.“ Izaiášovo proroctvo naplnil Pán Ježiš najmä svojím umučením, smrťou na kríži a zmŕtvychvstaním. Ostatné predpovede Izaiáša ešte čakajú na svoje splnenie.

Ústami proroka Izaiáša sa Boh prihovára ľuďom všetkých čias. Jeho prorocké slová sú adresované aj nám. Utvrdzujú nás v neochvejnej dôvere v Božie milosrdenstvo.

Izaiáš bol človek, ktorý sa nebál prorockého poslania na rozdiel od Jonáša, ktorého sme spomínali ako prvého. Ten najskôr váhal splniť poslanie, ktoré mu dal Pán Boh.

Otvorenosť/úprimnosť voči Bohu je fajn, ale vyžaduje sústredenie, stíšenie a ochotu počuť Boží hlas.

Každý z nás má byť otvorený na Božie slovo. Boh sa prihovára každému podobne ako Izaiášovi a chce, aby sme počúvali jeho hlas. Zároveň môžeme pripomenúť, že Boh na nás nekričí, ale hovorí tichučkým hlasom.

Úloha pre deti:

Zostaňme chvíľu po sv. omši v tichosti tu v kostole a skúsme sa pomodliť. Počúvajme Boží hlas, ktorý znie v našom srdci.

 

Otázky:

1. Kedy žil prorok Izaiáš?

2. Čo znamená jeho meno Izaiáš?

3. Čo predpovedal prorok Izaiáš?

 

Úlohy:

1. Zopakujem si všetky modlitby na Prvé sv. prijímanie.

2. Pomodlím sa svojimi slovami. Poprosím Pána Ježiša o pomoc.

3. Spolu s rodičmi si prečítam z Izaiášovej prorockej knihy: Iz 40, 1 - 31

 

 

Obrázok

Izaiáš