Deviata detská sv. omša. Rozhodný, verný Eliáš

Deviata detská sv. omša

Piatok 10. júna 2016

Turie 16,30 hod.

Višňové 18,00 hod.

Rozhodný, verný Eliáš

 

Kňaz:

Deti, vítam vás na predposlednej detskej sv. omši pred prázdninami. Prežívame Biely týždeň. To je týždeň po Prvom sv. prijímaní.

 

Koľký raz dnes už prijmeme Pána Ježiša v Eucharistii?

(šiesty raz)

 

O čom sme hovorili včera?

( O Bohoslužbe obety, o svätom prijímaní, ktoré nás posilňuje)

 

Kto si pamätá, o kom sme hovorili na poslednej detskej sv. omši pred Prvým sv. prijímaním?

(O dôverujúcom Jóbovi)

 

Kto to bol Jób?

(Jób bol veľmi zámožný človek. Mal veľký majetok. Mal sedem synov a tri dcéry. Jób bol veľmi nábožný a bohabojný človek. Mal v úcte Pána Boha a všetko, čo mal, považoval za Božie požehnanie.)

 

Pán Boh zoslal na Jóba veľkú skúšku. Akú?

(stratil majetok, prišla smrť detí a nakoniec choroba)

 

Ako sa zachoval Jób, keď ho Boh skúšal chorobou?

(Neprestal dôverovať Pánu Bohu a trpezlivo znášal všetko utrpenie.)

 

Otázka deťom:

Počúvali ste dobre prvé čítanie? Včera sme hovorili o Božom slove. Pán Boh nám posiela usmernenia, aby sme sa nebáli, On je stále s nami. O čom bolo to dnešné čítanie?

(Pán Boh sa staral o Eliáša prostredníctvom anjela. Eliáš vždy bol plný horlivosti za Pána, Boha zástupov! Mnohí synovia Izraela opustili zmluvu s Bohom. Eliáš zostal verný.)

 

Dnes vám chcem rozprávať práve o mužovi, ktorý vždy dôveroval svojmu Pánovi. Ten muž sa volá Eliáš.

 

Starozákonný prorok Eliáš patrí medzi veľké osobnosti izraelského obdobia kráľov. Jeho slová a osudy nie sú zaradené do prorockých kníh, ale do Prvej a Druhej knihy kráľov (1 Kr 17, 1 - 2 Kr 1, 18), ktoré sa v starších vydaniach označovali ako Tretia a Štvrtá kniha kráľov. Pochádzal z mestečka Tesbe v galaádskom kraji medzi riečkami Jarmuk a Jabok. Žil v 9. stor. pred Kristom v období panovania izraelských kráľov Achaba a Ochoziáša.

 

Achab sa stal izraelským kráľom v r. 874 pr. Kr. Vzal si za ženu Jezabel, dcéru týrskeho kráľa Etbála. Jezabel uctievala pohanských bohov Bála a Aštartu. Achab jej to nielen dovolil, ale postavil Bálovi chrám s oltárom v Samarii a živil 450 Bálových kňazov - "prorokov". Tiež nezasiahol, keď dala Jezabel pozabíjať prorokov pravého izraelského Boha.

Preto prišiel k Achabovi prorok Eliáš a oznámil mu Boží trest za modloslužbu.

 

Otázka deťom:

Ako Boh potrestal kráľa Achaba?

(prišlo katastrofálne sucho)

 

Často sa hovorí, že v dôsledku Eliášovho proroctva nepršalo tri roky. V skutočnosti bolo bez dažďa iba niečo vyše roka: koniec jedného roku, celý druhý rok a začiatok tretieho. Prorok sa na Boží pokyn v prvom období sucha zdržiaval pri potoku Kerit, ktorý priteká z východnej strany do Jordána. Jedlo (chlieb a mäso) mu prinášali krkavce, vodu pil z potoka. Keď potok vyschol, Boh ho poslal k istej vdove do Sarepty (Sarefta, Sarefat, Sarafand) pri Sidone, aby ho živila. Keďže však žena mala iba trocha múky a oleja, na Eliášovo slovo neubúdalo ani z múky ani z oleja až do čias, kým neprišiel úrodný dážď. Vdova mala syna, ktorý v čase Eliášovho pobytu ťažko ochorel a zomrel. Na Eliášovu modlitbu však chlapec ožil.

Počúvajme ako sa Eliáš stretol s vdovou zo Sarepty:

 

Príbeh 16

 

Po istom čase potok vyschol, lebo v krajine nebolo dažďa. 8 Vtedy ho Pán oslovil: 9 „Vstaň a choď do Sarepty, ktorá je pri Sidone, a osaď sa tam, lebo som tam prikázal istej vdove, aby ťa živila!“ 10 Vstal teda a odišiel do Sarepty. Keď prichádzal k mestskej bráne, bola tam práve akási vdova, ktorá zbierala drevo. I zavolal na ňu: „Prines mi v nádobe trochu vody, aby som sa napil.“ 11 Keď mu ona išla načrieť, zavolal za ňou: „Dones mi, prosím, so sebou aj smidku chleba!“ 12 Ona na to odpovedala: „Ako žije Pán, tvoj Boh, nemám nič upečené; mám iba za priehrštie múky v hrnci a trochu oleja v krčahu. Práve zbieram zo dve triesky dreva, potom pôjdem a pripravím to sebe a svojmu synovi. Keď to zjeme, môžeme zomrieť.“ 13 Eliáš jej povedal: „Neboj sa! Choď a urob, ako hovoríš, lenže najprv z toho priprav malý pecník pre mňa a dones mi ho! Sebe a svojmu synovi pripravíš potom. 14 Lebo toto hovorí Pán, Boh Izraela: »Múky z hrnca neubudne a z krčaha nebude chýbať olej až do dňa, keď Pán dá na zem dážď.«“ (1 Kr 17, 7 – 14 ) Vdova to spravila.

 

Otázka deťom:

Aké zázraky urobil Eliáš v dome vdovy zo Sarepty?

(V jej dome neubúdalo múky, ani oleja)

 

Po týchto udalostiach jediný syn tejto vdovy ochorel a zomrel. Vdova smrť syna vyčítala Eliášovi. Vtedy prorok zobral chlapcovo telo do svojej izby a začal sa vrúcne modliť, prosiť milosrdného Boha, aby chlapec znovu ožil. Keď ho živého vrátil matke, povedala Eliášovi, že je Boží muž.

 

Eliáš sa takto modlil:

Príbeh 17

 

Eliáš takto volal k Pánovi: „Pane, môj Bože, chceš aj ženu, u ktorej som hosťom, urobiť nešťastnou, že usmrcuješ jej syna?“ 21 Potom sa tri razy vystrel nad chlapca, volal k Pánovi a hovoril: „Pane, môj Bože, nech sa, prosím, vráti duša tohto chlapca do jeho tela!“ 22 Pán vyslyšal Eliášov hlas, chlapcova duša sa vrátila do jeho tela a ožil. 23 Potom Eliáš chlapca vzal, zniesol ho z hornej izby do domu, odovzdal ho jeho matke a povedal jej: „Pozri, tvoj syn žije!“ (1 Kr 17, 20 - 23 )

 

Otázka deťom:

Aký ďalší zázrak urobil Pán Boh na príhovor Eliáša?

(Eliáš vyprosil od Boha život pre syna vdovy zo Sarepty)

 

Ako by sme mohli charakterizovať Eliáša?

(Eliáš bol veľmi pohotový a poslušný voči Pánu Bohu. Všetko, čo Boh od neho žiadal vykonal: nediskutoval, neodvrával. Vždy dôveroval Bohu.)  

 

Kňaz:

Práve preto, že Eliáš vždy dôveroval Pánovi, Boh mu pomáhal. Eliáš nepochyboval ani pri situácii, keď mal dokázať, že jedine jeho Boh je ten pravý.

Ku koncu bezdažďového obdobia prišiel Eliáš ku kráľovi Achabovi a požiadal ho, aby povolal na vrch Karmel 450 Bálových a 400 Aštartiných prorokov. To boli proroci falošných bohov. Malo tiež prísť čo najviac izraelského ľudu. Stretnutie sa uskutočnilo na juhovýchodnom okraji pohoria. Tam Eliáš kázal Bálovým kňazom pripraviť býčka na obetovanie, ale oheň nepodkladať. Nech vzývajú svoje božstvo, aby zapálilo obetu. Keď na krik Bálových obetníkov oheň neprichádzal, Eliáš postavil oltár, naň pripravil druhého býčka na obetu a všetko dal poriadne poliať vodou. Potom vzýval pravého Boha Izraela, aby ukázal mimoriadnym spôsobom, že on je pravý Boh. Eliáš sa modlil:

 

„Pane, Bože Abraháma, Izáka a Izraela, dnes ukáž, že ty si Boh v Izraeli a ja som tvoj služobník a že som toto všetko urobil na tvoje slovo! Vyslyš ma, Pane, vyslyš ma, nech sa tento ľud dozvie, že ty si Pán, Boh, a že ty si obrátil ich srdce späť!“ (1 Kr 18, 36 – 37)

 

 

Vtedy "spadol Pánov oheň a strávil obetu, drevo i kamene". Keď to ľudia videli, verejne vyznali vieru v pravého Boha – Boha Abraháma, Boha Izáka a Boha Jakuba. Pri tejto príležitosti boli zabití všetci proroci falošného boha Bála. Po tomto očistení Izraela od modloslužby prišiel výdatný dážď.

 

Prorok utekal pred Jezabel až na Sinajský polostrov, na vrch Horeb, kde kedysi Mojžiš prijal Božie poverenie a kde dostal aj Desatoro. Cestou Boh posilnil skormúteného proroka pokrmom, v sile ktorého kráčal "štyridsať dní a štyridsať nocí k Božiemu vrchu Horeb". Pán Boh ho kŕmil, staral sa o neho.

 

Kňaz:

Skutočne ľudia číhali po jeho živote, ale Pán Boh ho chránil, lebo Eliáš bol verný a vždy rozhodnutý rešpektovať Boha. Bol to rozhodný človek, ktorý nepochyboval o Božej pomoci.

 

O Eliášovi sa môžeme dozvedieť ešte aj iné zaujímavosti: ako odovzdal prorockú štafetu Elizejovi, ako Jezabel rozhodovala za svojho manžela Achaza, lebo on bol slaboch a nechal si rozkazovať do vládnutia práve touto zlou manželkou. Z toho vyplynula aj smrť Nabota. Nakoniec Eliáš nezomrel, Boh ho "vzal vo víchrici do neba" (por. 2 Kr 2, 1. 11).

 

Zhrnutie

Eliáš bol veľmi pohotový a poslušný voči Pánu Bohu. Všetko, čo Boh od neho žiadal vykonal: nediskutoval, neodvrával. Vedel, že sa má objaviť v živote vdovy zo Sarepty. Hoci ho chcela poslať preč, neodišiel. Bol rozhodný v slovách a skutkoch. Najdôležitejšia osobná črta proroka sa najviac prejavila, keď vdove zomrel syn. Eliáš jej nedovolil nariekať za ním, ale zobral ho do svojej izby a prosil Boha, aby chlapec ožil. Tak dôveroval Bohu, veril, že Boh ho neopustil.

 

Pripomeňme si heslo našich sv. omší:

 

Kňaz:

Iba dnes

Deti:

Budem dobrý

 

 

Otázky:

1.Kedy žil prorok Eliáš a v ktorých knihách sa opisuje jeho život?

2. Aké zázraky urobil Eliáš v dome vdovy zo Sarepty?

3. Aký bol Eliáš?

 

Úloha:

Pre nás kresťanov je dôležité vedieť, že takého rozhodné konanie je potrebné, hoci je to neraz ťažké. Napr. namiesto vysedávania pred televízorom alebo počítačom pomodliť sa spoločne s rodičmi, zapojiť sa do domácich prác a pod.

Pozvite svojich blízkych doma: ocka, mamu alebo súrodencov k spoločnej modlitbe.

 

Obrázok:

Eliáš