Desiata detská sv. omša. Také bude tvoje potomstvo. Viera Abraháma

Desiata detská sv. omša

Piatok 17. júna 2016

Turie 16,30 hod.

Višňové 18,00 hod.

„Také bude tvoje potomstvo!“

Viera Abraháma

 

Kňaz:

Deti, vítam vás na poslednej detskej sv. omši pred prázdninami. Celý polrok od januára sme sledovali strážcov svetla. Učíme sa od nich, akí máme byť my strážcovia svetla.

 

O kom sme hovorili od januára?

(deti vymenúvajú strážcov svetla)

 

Heslo našich detských sv. omší nám stále niečo pripomína. Ako znie?

 

Kňaz:

Iba dnes

Deti:

Budem dobrý

 

Otázka deťom:

A strážcovia svetla pred Bohom skutočne boli dobrí. Ktorý strážca svetla vám bol najsympatickejší a prečo?

(deti dávajú typy)

 

Kto si pamätá, o kom sme hovorili na poslednej detskej sv. omši?

(O rozhodnom Eliášovi)

 

Aký bol Eliáš?

(Starozákonný prorok Eliáš patrí medzi veľké osobnosti izraelského obdobia kráľov. Jeho slová a osudy nie sú zaradené do prorockých kníh, ale do Prvej a Druhej knihy kráľov (1 Kr 17, 1 - 2 Kr 1, 18). Pochádzal z mestečka Tesbe. Žil v 9. stor. pred Kristom. V dome vdovy zo Sarepty urobil zázraky: neubúdalo múky, ani oleja. Eliáš vyprosil od Pána Boha život pre syna vdovy zo Sarepty, ktorý zomrel. Eliáš bol veľmi pohotový a poslušný voči Pánu Bohu. Všetko, čo Boh od neho žiadal, vykonal: nediskutoval, neodvrával. Vždy dôveroval Bohu. Ľudia číhali na jeho život, ale Pán Boh ho chránil, lebo Eliáš bol verný a vždy rozhodnutý rešpektovať Boha. Bol to rozhodný človek, ktorý nepochyboval o Božej pomoci.)

 

Čo ešte vieme o Eliášovi?

 

(O Eliášovi sa môžeme dozvedieť ešte aj iné zaujímavosti: ako odovzdal prorockú štafetu Elizejovi, ako Jezabel rozhodovala za svojho manžela Achaza, lebo on bol slaboch a nechal si rozkazovať do vládnutia práve touto zlou manželkou. Z toho vyplynula aj smrť Nabota. Nakoniec Eliáš nezomrel, Boh ho "vzal vo víchrici do neba" (por. 2 Kr 2, 1. 11).

 

Kňaz:

Dnes vám chcem rozprávať o veľkom mužovi Starého zákona, ktorý je pre nás všetkých praotcom viery. Kto to je?

 

Deti:

Abrahám!

Opäť vám chcem pripomenúť dnešné prvé čítanie, ktoré bolo do Izaiáša. Čo je v tomto Božom slove?

 

„Keby si si bol všímal moje rozkazy, bol by tvoj pokoj ako rieka a tvoje blaho ako morské vlny. A bolo by ako piesku tvojho potomstva a plodov tvojho lona ako jeho zrniek, nebolo by zničené ani vyhubené tvoje meno predo mnou.“ (Iz 48, 18 – 19)

 

Kňaz:

Abrahám sa narodil okolo roku 1850 pred Kristom v Chaldejskom Ure a odtiaľ sa presťahoval do Haranu, do mesta na severozápade Mezopotámie, ktoré ležalo na úrodnej zemi medzi Tigrisom a Eufratom. Vtedy sa vola Abram. Práve v Harane sa prihodila Abramovi prevratná udalosť, ktorá zmenila jeho život i ľudské dejiny.

V živote Abraháma Boh veľakrát od neho vyžadoval vernosť. Prvýkrát to bolo vtedy, keď sa volal Abram a býval v krajine Charan. Jedného dňa, keď mal 75 rokov, mu Pán Boh povedal: „Odíď zo svojej krajiny, od svojho príbuzenstva a zo svojho otcovského domu do krajiny, ktorú ti ukážem.“ Abram vzal celú svoju rodinu (ženu Sarai, synovca Lota, celý svoj majetok) a vydal sa na cestu. Putoval do krajiny Kanaán. Za túto dôveru vo vyplnenie Božieho slova získal Abram prísľub, že tento kraj bude patriť jeho potomstvu. Abram uveril Božiemu slovu napriek tomu, že obaja boli bezdetní, teda nemali deti.

 

Príbeh 19 (Boh posiela Abrama do Kanaánu)

 

Tu Pán povedal Abramovi:

"Odíď zo svojej krajiny,

od svojho príbuzenstva

a zo svojho otcovského domu

do krajiny, ktorú ti ukážem.

Urobím z teba veľký národ,

požehnám ťa a preslávim tvoje meno

a ty budeš požehnaním.

Požehnám tých, čo ťa budú žehnať,

a prekľajem tých, čo ťa budú preklínať!

V tebe budú požehnané

všetky pokolenia zeme!" (Gn 12, 1 – 3)

 

Kňaz:

A Abram odišiel, ako mu rozkázal Pán. Počuli ste ako veľmi Abram Bohu veril a dôveroval. Vzal svoju rodinu a odišiel ako mu povedal Pán Boh. Koľko iných ľudí by to neurobilo, lebo majú slabú vieru.

 

Otázka deťom:

Kam Boh rozkázal Abramovi, aby putoval?

(Do krajiny Kanaán)

 

Kňaz:

Druhou skúškou vernosti bolo odlúčenie od synovca v zemi Kanaán. Od samého začiatku bývali spolu v prisľúbenej zemi – Kanaán, avšak ich stáda boli tak veľké, že sa často pomiešali a medzi pastiermi vznikali rozbroje, a tak, aby sa medzi sebou nepohádali, rozhodli sa rozdeliť. Lot sa utáboril v okolí rieky Jordán a Abram v Káne. Po týchto udalostiach sa Boh ukázal Abramovi a prisľúbil mu tak veľké potomstvo ako hviezdy na nebi. Napriek vysokému veku Abram nezapochyboval, ale veril, že Boh splní prísľub, ktorý mu dal.

 

Kňaz:

Po týchto udalostiach sa Pán prihovoril vo videní Abramovi takto: „Neboj sa Abram, ja som tvoj štít. Tvoja odmena bude veľmi veľká!“ Tvojím dedičom bude ten, čo vyjde z tvojho lona.“ Vyviedol ho von a povedal mu: „Pozri na nebo a spočítaj hviezdy, ak môžeš!“ A uistil ho: „Také bude tvoje potomstvo!“ Abram uveril Bohu a to sa mu počítalo za spravodlivosť. Potom mu povedal: „Ja som Pán. Ja som ťa vyviedol z Chaldejského Uru, aby som ti dal do vlastníctva túto krajinu.“ V ten deň Pán uzavrel s Abramom zmluvu a povedal: „Tvojmu potomstvu dám túto krajinu od Egyptskej rieky až po veľkú rieku Eufrat. (Gn 15)

 

Otázka deťom:

Čo sľúbil Boh Abrahámovi?

(„Pozri na nebo a spočítaj hviezdy, ak môžeš!“ A uistil ho: „Také bude tvoje potomstvo!“)

 

Kňaz:

Keď mal Abram 99 rokov, ukázal sa mu Pán i povedal: „To som ja, čo mám zmluvu s tebou, že budeš otcom mnohých národov. A tvoje meno nebude už viac Abram, ale Abrahám. Svoju manželku Sarai už nebudeš volať Sarai, ale Sára bude jej meno. Veď ťa požehnám a dám ti z nej syna. Aj ju požehnám: Z nej budú pochádzať národy a králi národov.“ Abrahám uveril všetkým slovám, ktoré povedal Pán Boh a stal sa otcom mnohých národov.

 

Príbeh 20

 

Keď mal Abram deväťdesiatdeväť rokov, zjavil sa mu Pán a povedal mu: „Ja som všemohúci Boh, chodievaj predo mnou a buď dokonalý. Uzavrel som svoju zmluvu medzi mnou a tebou a rozmnožím ťa prenáramne.“ Tu padol Abram na tvár 4 a Boh s ním hovoril: „To som ja, čo mám zmluvu s tebou, že budeš otcom mnohých národov. A tvoje meno nebude už viac Abram, ale Abrahám, lebo ťa urobím otcom mnohých národov. Dám sa ti rozrásť prenáramne, rozmnožím ťa v národy, i králi z teba vzídu. A uzavieram zmluvu medzi mnou a tebou a medzi tvojím potomstvom po tebe vo všetkých pokoleniach ako zmluvu večnú, že budem Bohom tvojím a tvojho potomstva po tebe. A tebe i tvojmu potomstvu po tebe dám krajinu, v ktorej si ako prišelec, celú zem Kanaán do večného vlastníctva; a budem vaším Bohom.“ Potom Pán hovoril Abrahámovi: „Ale aj ty zachovaj moju zmluvu, ty aj tvoje potomstvo po tebe vo všetkých pokoleniach! 10 Toto je moja zmluva medzi mnou a vami, a medzi tvojím potomstvom po tebe, ktorú zachováte. A Boh povedal Abrahámovi aj toto: „Svoju manželku Sarai už nebudeš volať Sarai, ale Sára bude jej meno. 16 Veď ťa požehnám a dám ti z nej syna. Aj ju požehnám: Z nej budú pochádzať národy a králi národov.“  Pán opakoval: „Tvoja žena Sára ti porodí syna a dáš mu meno Izák, a svoju zmluvu s ním urobím zmluvou večnou preň i pre jeho potomstvo po ňom. Svoju zmluvu potvrdím s Izákom, ktorého ti porodí Sára do roka v tomto čase.“ (Gn, 17)

 

Kňaz:

Všimli ste si ako nesmierne dôveroval Abrahám Pánovi? Na základe mnohých udalostí zo Svätého Písma môžeme vidieť, ako vyzerala viera Abraháma. Náš veľký patriarcha nikdy nedával Bohu otázky typu: Načo? Prečo? Určite? Skutočne? atď.

Všimnime si aj piesok, aj hviezdy: Ani jedno sa nedá spočítať! Keď Abrahám dostal prísľub, že jeho potomstvo bude veľké ako piesok, ako hviezdy na nebi, nezapochyboval. Bola v ňom taká obrovská dôvera Bohu, že sa pre nás stáva vzorom vernosti ako strážca svetla.

Prenesme si históriu Abraháma na náš každodenný život – život detí. Často sa v našom živote vyskytnú situácie, ktoré sa ľudskými silami nedajú zvládnuť.

 

Otázka deťom:

Viete vymenovať takéto nejaké situácie?

(Je dobré, aby sa deti podelili so svojimi skúsenosťami na túto tému).

 

Kňaz:

 

Keď však budeme mať vieru ako Abrahám a nebudeme pochybovať o Božej pomoci, Pán Boh nás neopustí a splní svoj prísľub, ktorý nám dal.

 

 

Otázky:

1.Kam Boh rozkázal Abramovi, aby putoval?

2. V čom vynikal Abrahám vo vzťahu k Pánu Bohu?

3. Čo sľúbil Boh Abrahámovi?

 

Úloha:

1. Teraz počas modlitby veriacich (Spoločné modlitby veriacich) povedzte svoje úmysly a silno verte, tak ako Abrahám, že Pán Boh ich splní.

2. Prečítaj si doma s rodičmi z knihy Genezis 15. kapitolu.

 

Obrázok:

Abrahám