Jedenásta detská sv. omša - Vynaliezavý Noe

Jedenásta detská sv. omša

Piatok 9. septembra 2016

Turie 16,30 hod.

Višňové 18,00 hod.

„Veď ma vo svojej pravde podľa svojich prikázaní“

Vynaliezavý Noe

 

Kňaz:

Deti, vítam vás na prvej detskej sv. omši v novom školskom roku. Krásne prázdniny sú za nami a pred nami krásny školský rok. A krásne detské sv. omše. Celý polrok od januára sme sledovali strážcov svetla. Učíme sa od nich, akí máme byť my strážcovia svetla. Pre tretiakov, ktorí sú tu prvý raz, mám povzbudenie, že sa naučíme na každej sv. omši niečo pekné o strážcoch svetla, aby sme aj my boli takí, ako oni.

O kom sme hovorili od januára? Pamätáte si na nejaké mená? (pozrite na baner; deti vymenúvajú strážcov svetla: Jonáš, Mojžiš, Judita, Abrahám, Izaiáš, Daniel, Tobiáš, Jób, Eliáš, Dávid)

Heslo našich detských sv. omší nám stále niečo pripomína. Ako znie?

Kňaz:

Iba dnes

Deti:

Budem dobrý

Otázka deťom:

A strážcovia svetla pred Bohom skutočne boli dobrí. Ktorý strážca svetla vám bol najsympatickejší a prečo?

(deti dávajú typy)

 

Kto si pamätá, o kom sme hovorili na poslednej detskej sv. omši?

(O Abrahámovi)

 

Pripomeňme si posledného strážcu svetla, ktorého sme spoznali pred prázdninami – Abraháma. Jeho krásnou vlastnosťou bola – vernosť. Deti, celý život Abraháma bol prepojený bezhraničnou vernosťou Pánu Bohu, napriek tomu, že situácie, v ktorých sa nachádzal, bolo nemožné vyriešiť ľudskými silami. Ale on Pán u Bohu dôveroval a Boh mu pomáhal.

 

Kam Boh rozkázal Abramovi, aby putoval?

(Do krajiny Kanaán)

 

V čom vynikal Abrahám vo vzťahu k Pánu Bohu?

(Bol Bohu verný a dôveroval mu.)

 

Keď budeme mať vieru ako Abrahám a nebudeme pochybovať o Božej pomoci, Pán Boh nás neopustí a splní svoj prísľub, ktorý nám dal.

 

Čo sľúbil Boh Abrahámovi?

(„Pozri na nebo a spočítaj hviezdy, ak môžeš!“ A uistil ho: „Také bude tvoje potomstvo!“)

 

Kňaz:

Dnes vám chcem rozprávať o zaujímavom mužovi Starého zákona, ktorý nám všetkým pripomína potopu sveta. Kto to je?

Deti:

Noe!

 

Deti,

dobre ste počúvali dnešný žalm?

Sú v ňom silné slová: „Ukáž mi, Pane, svoje cesty a pouč ma o svojich chodníkoch.“ (Ž 25, 4bc) Náš dnešný hrdina - Noe - bol človek, ktorému Boh zjavil svoje plány s ľuďmi. Ľudia hrešili, Boh chcel na nich zoslať potopu, Noe mal vybudovať archu, aby zachránil aspoň niektorých. Pán Boh mu ukázal aj cestu, povedal mu čo sa stane. Ak žijeme poctivo s Bohom, On nm vždy pomôže.

Po prvotnom hriechu ľudia neobyčajne ľahko hrešili. V istom momente zabudli, čo znamená žiť Božím zákonom, dopúšťali sa obrovských neprávostí voči Bohu i sebe navzájom. Boh chcel očistiť svet z tejto špiny, preto sa rozhodol, že zošle na zem potopu. Zjavil svoje plány Noemovi, ktorého úlohou bolo vybudovať koráb - archu. V nej sa mal skryť on, jeho rodina i pár zvierat z každého druhu. Noe všetko urobil tak, ako mu Pán Boh rozkázal.

Počúvajme Božie slovo:

PRÍBEH 21

Keď Pán videl, že ľudská neresť na zemi je veľká a že všetko zmýšľanie ich srdca je ustavične naklonené na zlé... bol skormútený v srdci a povedal: „Vyničím zo zemského povrchu ľudí, ktorých som stvoril: človeka i zvieratá, plazy i nebeské vtáctvo, lebo ľutujem, že som ich urobil.“ Iba Noe našiel milosť u Pána. Noe bol najspravodlivejší a najbezúhonnejší muž medzi svojimi súčasníkmi. Viedol bohumilý život. Noemovi sa narodili traja synovia: Sem, Cham a Jafet. Zem však bola skazená pred Bohom, zem bola plná nerestí. I videl Boh, že zem je veľmi skazená, lebo všetko ľudstvo blúdilo na svojej ceste. Tu povedal Boh Noemovi: „Predo mnou nastal koniec všetkému, čo má telo, lebo zem je preplnená ich neprávosťou a ja ich zničím aj so zemou. Urob si koráb z cyprusového dreva, v korábe urob priehrady a znútra i zvonka ho vymaž smolou! A postav ho takto: tristo lakťov bude jeho dĺžka, päťdesiat lakťov jeho šírka a tridsať lakťov jeho výška. Na korábe sprav aj otvor na jeden lakeť, urob ho hore dookola! Aj dvere daj na bok korába a urob spodné, stredné a vrchné poschodie. Lebo ja privediem na zem vody potopy, aby som zničil každé telo, v ktorom je dych života pod nebom. Všetko, čo je na zemi, zahynie. S tebou však uzavriem zmluvu: do korába vojdeš ty i tvoji synovia, tvoja žena aj ženy tvojich synov s tebou. A z každého druhu živočíchov vezmeš do korába po jednom páre, aby sa s tebou zachovali nažive, teda samca i samicu. Zo všetkých vtákov podľa svojho druhu, z dobytka podľa svojho druhu a z plazov podľa svojho druhu vojdú po dvoch do korába s tebou, aby mohli žiť. Ty však naber z každého jedla, čo sa jedáva, a vezmi so sebou! To bude tebe aj im za pokrm.“ A Noe urobil všetko tak, ako mu prikázal urobiť Boh. Potom Pán povedal Noemovi: „Vojdi ty a celá tvoja rodina do korába, lebo som videl, že iba ty si spravodlivý predo mnou v tomto pokolení. .... Gn 6, 1 – 22

 

Otázka deťom:

Čo mal urobiť Noe?

(Mal urobiť koráb – loď!)

 

Kňaz:

Skutočne pršalo na zem štyridsať dní a štyridsať nocí. A Noe urobil všetko tak, ako mu rozkázal Pán. ... Pršalo na zem štyridsať dní a štyridsať nocí. ... I nastala štyridsaťdenná potopa na zemi. Vody pribúdali a vyzdvihli koráb zo zeme do výšky. Vody veľmi stúpali a zaplavili všetko na zemskom povrchu, koráb však plával na vodách. A vody vzrastali ďalej na zemi, takže zaliali všetky, aj vysoké vrchy, ktoré sú pod šírym nebom. Voda prevyšovala o pätnásť lakťov vrchy, ktoré pokrývala. I zahynulo každé telo, ktoré sa pohybovalo na zemi: vtáctvo, dobytok, zver, plazy, čo sa plazia po zemi, aj všetci ľudia. ... Ostal iba Noe a to, čo bolo s ním v korábe. A vody ovládali zem ešte stopäťdesiat dní. Gn 7, 1 – 24

Skutočne, keď bol Noe hotový, Boh prikázal jemu aj jeho blízkym skryť sa v arche spolu so všetkými zvieratami. Pán Boh otvoril nebo a prudký dážď padal 40 dní a 40 nocí, až celú zem pokryla voda. Všetko živé, čo bolo na zemi, zhynulo.

 

Otázka deťom:

Ako dlho pršalo?

(40 dní a 40 nocí)

Boh sa však zľutoval nad Noemom a zvieratami v arche a voda začala ustupovať. Po mnohých dňoch sa archa usadila na hore a voda ďalej ustupovala. Po 40 dňoch Noe vypustil krkavca, ale keď vták nenašiel miesto, kde by sa mohol usadiť, vrátil sa do archy. Po siedmich dňoch znovu vypustil holubicu a ona sa vrátila so zelenou halúzkou v zobáku. Tak Noe zistil, že vody opadli, avšak čakal na slovo Boha, ktorý mu po istom čase kázal vyjsť z archy, vypustiť zvieratá. Boh uzavrel s Noemom zmluvu, že Boh už nikdy nespustí na zem potopu a znakom tejto zmluvy je dúha.

Otázky deťom:

Koho najprv Noe vypustil z korábu?

(Krkavca)

 

Koho vypustil po 7 dňoch?

(Holubicu)

 

Zhrnutie

Obyvateľov nepresvedčili ani posledné znamenia, kedy už Noe vchádza do korába. Nechceli počúvať slová nejakého divného staviteľa lode, až pokiaľ neprišla potopa. Odolá len to, čo je stavané podľa Božieho slova – koráb.

Deti všimli ste si, čo sme si ukázali pomocou špinavej ruky a vody? Poukázali sme si na to, že Boh skrz potopu chcel očistiť svet od špiny hriechu a neprávostí. Ukázali sme si, že voda očistí a obmyje zo špiny.

Čo mala urobiť potopa?

(Očistiť svet od hriechu.)

 

Noe bol v očiach Boha nielen človekom spravodlivým - neporušil Boží zákon. Bol aj človekom vynaliezavým.

V čom spočívala jeho vynaliezavosť?

(Noemova vynaliezavosť spočívala v tom, že sa rozhodol prijať úlohu, vybudovať archu a zhromaždiť zvieratá a jedlo na celý čas potopy.)

Deti,

Boh v našom živote dáva úlohy, ale dáva nám k tomu aj talenty. Ukazuje nám tým svoje plány s nami aj s inými ľuďmi a pozýva nás, aby sme počúvali jeho hlas ako Noe a ukazovali svoju vynaliezavosť spĺňajúc najlepšie ako dokážeme úlohy a práce, aké stavia na našej ceste životom.

Nikdy nebuďme bez Pána Boha! Ľudia v časoch, keď žil Noe, na Pána Boha zabudli. Žili v hriechoch nečistoty. Dnešná doba sa tej z minulosti vo veľkom podobá. Máme šťastie, že Pán Boh sľúbil, že potopu už nepošle na Zem. Majme pri sebe Pána Boha, teda žijem podľa Desatora. Buďme verní Bohu ako mu bol verný Abrahám i Noe.

Buďme vynaliezavý ako Noe, aby sme si poradili v každej situácii.

 

Otázky:

1. Čo mal urobiť Noe?

2. Koľko dní a nocí pršalo?

3. Koho najprv Noe vypustil po potope?

4. Čo mala urobiť potopa?

 

Úlohy:

1. Ku každej práci pozvime Pána Boha - pred robením domácich úloh sa pomodlím.

2. Prečítaj si doma s rodičmi z knihy Genezis 7. kapitolu.

 

Obrázok:

Noe