Trinásta detská sv. omša. Spravodlivý Šalamún

Trinásta detská sv. omša

Piatok 14. októbra 2016

Turie 16,30 hod.

Višňové 18,00 hod.

„Z mojich úst vychádza spravodlivosť.“

Spravodlivý Šalamún

 

Kňaz:

 

Deti, vítam vás na tretej detskej sv. omši v tomto školskom roku. Sme v polovici mariánskeho mesiaca, v ktorom sa spoločne modlíme za našu rodinu. Stretávame sa, aby sme prosili Pannu Máriu o pomoc pre ocka, mamu, súrodencov. Ona je vznešeným strážcom svetla. Učí nás mnohým veciam. O nej ešte budeme hovoriť.

 

Na poslednej detskej sv. omši sme hovorili o druhej žene v tomto našom spoznávaní strážcov svetla. Ako sa volá?

(Rút)

 

Čo vieme o Rút?

(Kniha Rút je ukážkou usporiadaného rodinného života, školou rodinných čností. Sú v nej poučenia o tom, ako má láska preniknúť do všetkých medziľudských vzťahov v rodine. Vzácne je poučenie o vzťahoch medzi svokrou a nevestou. Manžel si má zamilovať rodičov svojej manželky ako svojich vlastných rodičov. Podobne aj manželka dostáva v otcovi a matke svojho muža akoby nových rodičov. Hoci muž a žena uzavretím manželstva sa oddeľujú od rodičov a utvárajú si vlastnú rodinu, predsa na nich nezabúdajú. Obidvaja majú naďalej v úcte svojich rodičov, pamätajú na nich najmä v starobe, starajú sa o nich a pomáhajú im. Veľkodušnosť a láska manželov k rodičom toho druhého násobí a upevňuje ich vzájomnú lásku. Z manželstva Bóza a Rút sa narodil syn Obed, ktorý bol starým otcom Dávida, najväčšieho kráľa v Izraeli. Hlavné postavy knihy sú Noemi a Rút. Rút zdobila krásna vlastnosť – skromnosť. Rút je pramatka kráľa Dávida. Pán Boh pozýva cez Rút aj pohanov, aby boli spasení.)

 

Aká čnosť ju zdobila?

(Skromnosť)

 

Kto vie povedať, čo je to skromnosť?

(deti odpovedajú)

 

Dnes sa chceme posunúť ďalej a povieme si jednom zaujímavom kráľovi, ktorý bol veľmi spravodlivý. Dnes si predstavíme strážcu svetla – kráľa Šalamúna.

 

Počúvali ste dobre prvé čítanie? Čo tam zaznelo?

Pán Boh hovorí: „Na seba samého prisahám, z mojich úst vychádza spravodlivosť.“

Deti,

najspravodlivejší je Boh. Každý z nás by mal skúšať nasledovať túto spravodlivosť. Boh chce, aby bol každý človek spravodlivý a úprimný.

 

Spravodlivosť – podľa Katechizmu Katolíckej cirkvi je „morálna čnosť, ktorá spočíva v stálej a pevnej vôli dať Bohu a blížnemu to, čo im patrí.“ (KKC 1807).

 

Príkladom takého múdreho a spravodlivého človeka je kráľ Šalamún.

 

Otázka deťom:

Aké úrady sa starajú o spravodlivosť?

(súdy, právnici, policajti...)

 

Kňaz:

 

Šalamún bol Dávidovým synom. Porodila mu ho Betsabe. Dávid sa jej zaviazal, že Šalamún sa raz namiesto neho stane kráľom. Keď Dávid zostarol, o kráľovský trón sa uchádzal iný Dávidov syn Adoniáš. Vtedy prorok Nátan poslal Šalamúnovu matku ku kráľovi, aby mu pripomenula prísľub, ktorý jej dal. Dávidovi tiež oznámili, že Adoniáš sa už správa, akoby bol kráľom. Vtedy Dávid rozhodol, že jeho nástupcom na tróne bude Šalamún. Prorok Nátan a kňaz Sadok ho pomazali za kráľa nad celým Izraelom. Vlády sa ujal po smrti svojho otca Dávida.

Sväté písmo nazýva Šalamúna múdry kráľ. Tento prívlastok dostal pre neobyčajnú múdrosť, ktorou ho Boh obdaroval. Šalamúnovi sa raz v sne zjavil Pán. Povedal mu, aby si od neho žiadal, čo mu má dať. Šalamún si vtedy žiadal iba múdrosť a pozorné srdce voči Bohu, aby mohol dobre a spravodlivo spravovať ľud. Pán jeho prosbu vypočul. Dal mu múdrosť, akú nemal nijaký človek na svete. A pretože si nežiadal ani bohatstvo, ani moc, ale múdrosť, pridal mu k múdrosti Pán i bohatstvo a moc. Rozpráva o tom Prvá kniha kráľov:

 

Príbeh 23

 

Pán sa v noci vo sne zjavil Šalamúnovi a povedal: „Žiadaj si, čo ti mám dať!“ Šalamún odpovedal: „Ty si môjmu otcovi Dávidovi preukázal veľkú priazeň, pretože kráčal pred tebou verne, spravodlivo a so srdcom obráteným k tebe. Teraz, Pane, môj Bože, ty si ustanovil svojho sluhu za kráľa namiesto môjho otca Dávida. Ale ja som malý chlapec, neviem, čo si počať. A pritom stojí tvoj sluha uprostred tvojho ľudu, ktorý si si vyvolil, ľudu početného, ktorý pre množstvo nemožno spočítať ani odhadnúť. Daj teda svojmu sluhovi srdce pozorné, aby spravoval tvoj ľud a rozlišoval medzi dobrým a zlým. Veď ktože by (ináč) mohol spravovať tento tvoj početný ľud?“ Pánovi sa páčilo, že si Šalamún žiadal túto vec. Preto mu Boh povedal: „Pretože si si žiadal túto vec a nežiadal si si dlhý vek, ani si si nežiadal bohatstvo, ani si nežiadal život svojich nepriateľov, ale si si žiadal chápavosť, aby si pochopil právo, urobím ti podľa žiadosti: Hľa, dám ti srdce múdre a chápavé, takže tebe podobného nebolo pred tebou a takého, ako si ty, nebude ani po tebe. Ale dám ti aj to, čo si nežiadal, aj bohatstvo, aj slávu, takže ti po všetky tvoje dni nebude podobného medzi kráľmi. A ak zachovávaním mojich ustanovení a mojich príkazov budeš kráčať po mojich cestách, ako kráčal tvoj otec Dávid, dám ti (aj) dlhý vek.“ (1 Kr 3, 5 – 15)

 

Otázka deťom:

Čo si žiadal kráľ Šalamún od Pána?

(Múdrosť)

 

Čo mu dal Pán Boh?

(Srdce múdre a chápavé, aj bohatstvo, aj slávu)

 

Šalamúnova múdrosť sa prejavila najmä pri rozsudkoch:

 

Príbeh 24

 

1 Kr 3, 16 – 28

Múdry rozsudok. – V tom čase prišli ku kráľovi dve neviestky a predstúpili pred neho. Jedna zo žien povedala: „S dovolením, pane, ja a táto žena bývame v tom istom dome. I porodila som pri nej v dome. Na tretí deň po mojom zľahnutí porodila aj táto žena. Boli sme spolu a v dome nebol s nami nik cudzí; iba my dve sme boli v dome. V noci zomrel synček tejto ženy, lebo ho priľahla. Uprostred noci vstala, vzala spovedľa mňa môjho syna, keď tvoja služobnica spala, a položila si ho na prsia, svojho mŕtveho syna však položila na moje prsia. Keď som ráno vstala a chcela som nadojčiť svojho syna, bol mŕtvy. Ale keď som sa naň dobre pozrela za vidna, nebol to môj syn, ktorého som porodila.“ Ale druhá žena povedala: „Nie, naopak, živý je môj syn a mŕtvy je tvoj syn.“ A tá zasa vravela: „Nie, ale mŕtvy je tvoj syn a živý je môj syn.“ A hádali sa pred kráľom. Nato kráľ povedal: „Táto vraví: »Tento živý je môj syn a mŕtvy je tvoj syn.« A tá hovorí: »Nie, ale mŕtvy je tvoj syn a živý je môj syn.«“ Tu rozkázal kráľ: „Doneste mi meč!“ Doniesli meč pred kráľa a kráľ povedal: „Pretnite živé dieťa na dvoje a dajte polovicu jednej a polovicu druhej!“ Nato žena, ktorej syn bol živý, povedala kráľovi, lebo sa pohla jej láska k vlastnému dieťaťu: „S dovolením, pane! Dajte jej živé dieťa, a nezabíjajte ho!“ Druhá však vravela: „Nech nie je ani moje, ani tvoje! Pretnite!“ Nato sa ozval kráľ a povedal: „Dajte tamtej živé dieťa a nezabíjajte ho, ona je jeho matkou.“ Celý Izrael sa dopočul o rozsudku, ktorý vyniesol kráľ, a báli sa kráľa, lebo vedeli, že je v ňom Božia múdrosť, keď vynáša rozsudok.

 

Kňaz:

 

Z tohto rozprávania Písma vyplýva poučenie, že lož má krátke nohy a že klamať sa nevypláca. Múdrosť odhaľuje každé klamstvo. Ona premáha lož ako svetlo tmu. Kto si ju nadobúda a osvojuje, víťazí nad klamstvom a lžou. Potvrdil to sám Kristus. „Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.“

Všimnime si zvolanie skutočnej matky: Vtedy jedna zo žien povedala: „Nerob to, pane, radšej nech tá žena vezme moje dieťa, ako by malo zomrieť.“ Po týchto slovách už kráľ Šalamún vedel, že táto žena je matkou dieťaťa. Vzal dieťa na ruky a dal ho opravdivej matke.

Keď sa celý Izrael dozvedel o tomto rozsudku kráľa Šalamúna, ďakoval Bohu za vládcu múdreho a spravodlivého. O jeho múdrosti a spravodlivosti sa dozvedela aj kráľovná (zo) Sáby. Osobne prišla za kráľom s veľkým sprievodom a ťavami, ktoré niesli voňavky, zlato a drahocenné kamene. Následne prišla k Šalamúnovi a začala rozhovor, keďže ju trápilo veľa vecí a potrebovala rozhodnúť alebo poradiť. Kráľ jej odpovedal na všetky otázky, ktoré ju rozrušovali. Kráľovná s nadšením chválila kráľovu múdrosť ako aj Boha, ktorý mu dal takúto milosť.

 

Kňaz:

 

Boh vnukol kráľovi Šalamúnovi myšlienku, aby postavil chrám. Stalo sa to podľa predpovede proroka Nátana Dávidovi.

Celá stavba mala tri časti podľa podoby svätostánku. Postavili veľsvätyňu, svätyňu a predsieň. Okolo chrámu bolo nádvorie. Steny chrámu dal obložiť cédrovým drevom. Na doskách boli rezby kvetov. Cédrové dosky dal Šalamún obtiahnuť zlatým plechom. Potom dal zhotoviť zariadenie do chrámu. Väčšinou to boli veci z rýdzeho zlata alebo striebra. Celá stavba chrámu trvala sedem rokov. Šalamún dal potom preniesť archu zmluvy zo Siona a uložil ju vo veľsvätyni.

Keď bolo všetko dokončené, konala sa posviacka chrámu. Kráľ požehnal ľud a priniesol nesmierne množstvo celopalov a obiet. Počas posviacky sa chrám naplnil oblakom, takže sa kňazi navzájom ani nevideli. Oblakom Boh naznačil svoju prítomnosť v chráme. Šalamúnov chrám sa stal strediskom života pre celý Izrael. V ňom prinášali obety, prichádzali sa tam modliť a učiť v Božom zákone. Šalamúnov chrám bol predobrazom našich kresťanských kostolov.

 

Otázka deťom:

 

Čo veľkolepé urobil Šalamún pre Pána?

(Postavil chrám)

 

Izraelské kráľovstvo za vlády Šalamúna rozkvitalo a bohatlo. Šalamún si podmanili okolité národy. Obchodoval so susednými krajinami a nažíval s nimi v priateľstve a mieri. Za jeho panovania sa izraelský národ tešil pokoju. Šalamún ako kráľ pokoja bol predobrazom Krista – Kniežaťa pokoja.

Kráľ Šalamún sa zapísal ako vládca spravodlivý, múdry a rozvážny. Mnoho rokov vládol Izraelu a Boh ho požehnával.

 

Kňaz

 

Kráľ Šalamún sa preslávil nielen veľkolepým chrámom, ktorý dal postaviť, ale aj napísaním múdroslovných kníh Svätého písma. Ide hlavne o Knihu Prísloví. Je to zbierka rôznych výrokov a Božích právd, v ktorých nachádzame poučenie pre náboženský život. Skupinu náučných kníh Svätého písma tvoria: Kniha Jób, Kniha žalmov, Kniha prísloví, Kniha Kazateľ, Kniha Pieseň piesní, Kniha Múdrosti a Kniha Sirachovho syna. Niektoré z týchto kníh podľa tradície údajne napísal sám Šalamún. Náučné knihy Svätého písma majú veľký význam. Obsahujú mravné ponaučenia a mnohé zjavené Božie pravdy.

 

Otázka deťom:

 

Čo napísal Šalamún?

(Múdroslovné knihy Svätého Písma)

 

Zhrnutie

 

Kráľ Šalamún bol skutočne múdry. Aj Pán Ježiš v evanjeliu chváli múdrosť kráľa Šalamúna: „Kráľovná z juhu vystúpi na súde proti tomuto pokoleniu a odsúdi ho; lebo ona z končín zeme prišla počúvať Šalamúnovu múdrosť - a tu je predsa niekto väčší ako Šalamún!“ (Mt 12, 42).

Aj pre nás je dôležité aby sme boli ľuďmi, ktorí milujú spravodlivosť. Mám dodržiavať zákony, ktoré nám dal Pán – Desatoro.

 

Deti,

byť spravodlivým človekom znamená, že ľudia majú v nás istotu, majú v nás dôveru - takú, akou bol charakteristický kráľ Šalamún.

Nielen sudca, policajt alebo kňaz má byť spravodlivým človekom. Úloha pre každého z nás je, aby sme sa stávali každý deň tými, ktorí cez čítanie Svätého Písma počúvajú Boha.

 

Pripomeňme si naše heslo:

 

Kňaz:

Iba dnes

Deti:

Budem dobrý

 

Otázky:

 

1. Čo si žiadal kráľ Šalamún od Pána?

2. Čo mu dal Pán Boh?

3. Čo veľkolepé urobil Šalamún pre Pána?

4. Čo napísal Šalamún?

 

 

Úlohy:

 

1. Budem spravodlivý ku každému.

2. Prečítam si doma s rodičmi z Prvej knihy kráľov úryvok o múdrom a spravodlivom kráľovi Šalamúnovi (1Kr 3, 16 – 28).

 

Obrázok:

 

Šalamún