Štrnásta detská sv. omša. Zvedavý Zachariáš.

Štrnásta detská sv. omša

Piatok 11. októbra 2016

Turie 16,30 hod.

Višňové 18,00 hod.

„Podľa čoho to poznám?“

Zvedavý Zachariáš

 

Kňaz:

Deti, vítam vás na ďalšej detskej sv. omši. Ešte týždeň a už sú prázdniny. To sú jesenné prázdniny – od piatka do utorka. Ale dovtedy je ešte jeden týždeň. Ešte sa môžeme trošku poučiť a potom si užijeme voľné dni.

Otázky deťom:

Koho spoznávame už od januára?

(Strážcov svetla)

Pamätáte si niektorých strážcov svetla?

(deti vymenúvajú ....)

Čo majú ustráži strážcovia svetla?

(svetlo)

Kto je Svetlo pre náš život?

(Pán Ježiš)

Kedy strácame toto svetlo zo svojho života?

(Keď spáchame hriech)

Akého múdreho strážcu svetla sme spoznali minulý týždeň?

(Kráľa Šalamúna)

 

Čo vieme o ňom?

(Šalamún bol Dávidovým synom. Prorok Nátan a kňaz Sadok ho pomazali za kráľa nad celým Izraelom. Vlády sa ujal po smrti svojho otca Dávida.

Sväté písmo nazýva Šalamúna múdry kráľ. Tento prívlastok dostal pre neobyčajnú múdrosť, ktorou ho Boh obdaroval. Šalamún si žiadal od Pána iba múdrosť a pozorné srdce voči Bohu, aby mohol dobre a spravodlivo spravovať ľud. Pán jeho prosbu vypočul. Dal mu múdrosť, akú nemal nijaký človek na svete. A pretože si nežiadal ani bohatstvo, ani moc, ale múdrosť, pridal mu k múdrosti Pán i bohatstvo a moc. Rozpráva o tom Prvá kniha kráľov - 1 Kr 3, 5 – 15. Vieme o jeho múdrom rozsudku nad dieťaťom.)

Čo ešte vieme o Šalamúnovi?

(Boh vnukol kráľovi Šalamúnovi myšlienku, aby postavil chrám. Keď bolo všetko dokončené, konala sa posviacka chrámu. Kráľ požehnal ľud a priniesol nesmierne množstvo celopalov a obiet. Počas posviacky sa chrám naplnil oblakom. Oblakom Boh naznačil svoju prítomnosť v chráme. Šalamúnov chrám sa stal strediskom života pre celý Izrael. V ňom prinášali obety, prichádzali sa tam modliť a učiť v Božom zákone. Šalamúnov chrám bol predobrazom našich kresťanských kostolov. Kráľ Šalamún napísal aj múdroslovné knihy Svätého Písma.)

Akou čnosťou vynikal kráľ Šalamún?

(Spravodlivosťou)

Kňaz:

Šalamún bol skutočne kráľom rovnako múdrym ako aj spravodlivým. Tento dar dostal od Boha a snažil sa, aby sa jeho poddaným žilo lepšie.

 

Dnes spoznáme zaujímavého kňaza, ktorý žil na prelome Starého a Nového zákona. Dnes spoznáme kňaza, ktorému sa zjavil Pánov anjel. Zvestoval mu, že bude mať syna, ale – on neuveril!

O kom hovoríme?

(O Zachariášovi)

Áno, o Zachariášovi. Bol človekom veľmi zaujímavých slov i skutkov, ktoré k nemu Boh smeroval.

 

Otázka deťom:

Deti, čo je to zvedavosť?

(Chcem všetko vedieť)

 

Povedzte mi, ako vy charakterizujete zvedavého človeka:

(deti odpovedajú....)

Deti,

vytvorme si definíciu zvedavosti. Môže mať pozitívny i negatívny význam.

Pozitívne – chcete sa niečo nové dozvedieť, je to inšpirujúce, chcete byť múdri, takáto pozitívna zvedavosť vás posúva vpred..... „Zvedavosť je prvý stupienok do pekla i do neba”.

Negatívna zvedavosť – pcháte nos do všetkého a ste odporní.

 

Deti,

existuje aj príslovie, ktoré hovorí: „Zvedavosť je prvý stupienok do pekla i do neba”.

Vlastnosť: Zvedavosť – správanie, ktoré spočíva na nevedomej túžbe po poznaní, hľadaní, skúmaní alebo učení sa.

Rekvizita: zapálené kadidlo (symbol modlitby, ktorá sa vznáša k Bohu).

Počujme príbeh zo Svätého Písma:

 

Príbeh 25

Za čias judejského kráľa Herodesa žil istý kňaz menom Zachariáš z Abiášovej kňazskej triedy. Jeho manželka pochádzala z Áronových dcér a volala sa Alžbeta. Obaja boli spravodliví pred Bohom a bezúhonne zachovávali všetky Pánove prikázania a ustanovenia. Nemali však deti, lebo Alžbeta bola neplodná a obaja boli v pokročilom veku.

Keď raz prišiel rad na jeho triedu a on konal kňazskú službu pred Bohom, podľa zvyku kňazského úradu lósom mu pripadlo vojsť do Pánovho chrámu a priniesť kadidlovú obetu. V čase kadidlovej obety sa vonku modlilo množstvo ľudu. Tu sa mu zjavil Pánov anjel; stál na pravej strane kadidlového oltára. Keď ho Zachariáš zbadal, zľakol sa a zmocňovala sa ho hrôza. Ale anjel mu povedal: „Neboj sa, Zachariáš, lebo je vyslyšaná tvoja modlitba. Tvoja manželka Alžbeta ti porodí syna a dáš mu meno Ján. Budeš sa radovať a plesať a jeho narodenie poteší mnohých. Lebo on bude veľký pred Pánom. Víno a opojný nápoj piť nebude a už v matkinom lone ho naplní Duch Svätý. Mnohých synov Izraela obráti k Pánovi, ich Bohu. Sám pôjde pred ním s Eliášovým duchom a mocou, aby obrátil srdcia otcov k synom a neveriacich k múdrosti spravodlivých a pripravil Pánovi dokonalý ľud.“ Zachariáš povedal anjelovi: „Podľa čoho to poznám? Veď ja som starec a moja manželka je v pokročilom veku.“ Anjel mu odpovedal: „Ja som Gabriel. Stojím pred Bohom a som poslaný hovoriť s tebou a oznámiť ti túto radostnú zvesť. Ale onemieš a nebudeš môcť hovoriť až do dňa, keď sa toto stane, lebo si neuveril mojim slovám, ktoré sa splnia v svojom čase.“ Ľud čakal na Zachariáša a divil sa, že sa tak dlho zdržuje v chráme. Ale keď vyšiel, nemohol k nim prehovoriť; a oni pochopili, že mal v chráme videnie. Dával im znaky a zostal nemý. Vrátil sa do svojho domu a jeho žena počala i ukrývala sa päť mesiacov. Lk 1, 5 - 23

Kňaz:

Zachariáš bol otec sv. Jána Krstiteľa. Jeho meno má hebrejský pôvod a znamená „Boh si spomenul“.

Alžbetin manžel a otec Jána Krstiteľa pochádzal z Abiášovej triedy. Bol to nábožný človek, no zapochyboval, keď mu anjel oznámil narodenie syna. Alžbetin manžel Zachariáš onemel, lebo zapochyboval o slovách archanjela Gabriela, keď mu oznamoval, že Boh dá jemu a Alžbete syna. Za to ho stihol trest: onemel. Až keď sa jeho syn narodil a dali mu meno, vrátila sa Zachariášovi reč a zaspieval chválospev.

O Alžbete a jej manželovi Zachariášovi sa dočítame, že obaja boli spravodliví a bezúhonní pred Bohom. V celom Svätom Písme niet podobného vyjadrenia na adresu ďalšej manželskej dvojice. Je to najkrajší výrok o manželoch z Božej perspektívy. Treba hneď pripomenúť, že Alžbeta sa vyvinula do krásy biblickej ženskej postavy s pomocou Zachariáša a Zachariáš sa stal krásnou mužskou postavou s pomocou Alžbety.

 

Otázka deťom:

Modlí sa ocko za mamu pravidelne každý deň?

Modlí sa mama za ocka pravidelne každý deň?

 

Kňaz:

Deti, chcem vám zdôrazniť, že Zachariáš bol človekom hlbokej viery (veľa sa modlil aj s Alžbetou za dieťa), avšak, keď sa mu zjavil anjel, v srdci zapochyboval o Božom prisľúbení. Začal skúmať, či to všetko je pravda. Keď anjel Gabriel prišiel na to, že kňaz Zachariáš začína vo svojom srdci pochybovať, napomenul ho a odobral mu reč až dovtedy, kým sa mu narodí jeho syn Ján.

Kňaz:

V Lukášovom evanjeliu sa dočítame, že ľud, ktorý čakal na kňaza Zachariáša v chráme, pochopil, že mal stretnutie s Bohom. Za Zachariášovým stretnutím s Bohom musíme vidieť aj jeho manželku, ktorá sa za neho modlila, aby jeho bohoslužba v chráme bola na Božiu česť a slávu. Ale prvé stretnutie Alžbety so Zachariášom po udalosti v chráme nebolo povzbudzujúce. Alžbeta totiž zistila, že jej manžel onemel. Dlho trvalo, kým gestikuláciou a potom napísaným textom na tabuľke vyjadril, čo sa vlastne stalo.

Okrem toho medzi riadkami sa dalo „vyčítať", že onemel pre svoju neveru.

 

Otázka deťom:

Prečo Zachariáš onemel?

(Pre svoju neveru. Neuveril anjelovi, ktorého poslal Boh)

Ľuďom kázal o viere, ale on sám pritom nedôveroval Bohu. Nemôžeme sa mu ani veľmi čudovať. Po toľkých rokoch márneho čakania na potomka už bol unavený a nedokázal uveriť prísľubu Božieho posla. No zdá sa, že časom si uvedomil svoju chybu a vyznal vieru v neuchopiteľného Boha. Manželke povedal: „Moja drahá Alžbeta, ja som už neveril, že by sme sa v starobe mohli stať rodičmi... Ale raduj sa, lebo Boh vypočul naše spoločné modlitby. Porodíš syna a dáš mu meno Ján, čiže Boh je milostivý. Počuješ? Porodíš syna, ktorý má pripraviť cestu Spasiteľovi. Alžbetina veľkosť je v tom, že hneď uverila. Božie slovo nám stručne oznamuje, že Alžbeta v tých dňoch počala. Vedela, že je to záležitosť viery, a nie prírodných zákonov. Pre dvoch veľmi dlho čakajúcich starých ľudí to bola skutočná radosť. Boh konečne vypočul ich úpenlivé prosby a odstránil z ich života bolesť neplodnosti, s ktorou sa vo svojej starobe už pomaly začali vyrovnávať.

Kňaz:

Avšak ani Alžbetu, ani jej manžela Pán Boh nevyňal zo zákona utrpenia, ktorému sme podrobovaní všetci. Nikto nám totiž nezaručí, že utrpenie nikdy nepríde. Uplynulo už šesť mesiacov Alžbetinho tehotenstva a jej stav sa už nedal skrývať pred ľuďmi. Alžbeta dostala nečakanú a veľmi vzácnu návštevu. Bola to Panna Mária. Ale Boží posol upokojil aj Máriu, že výnimočným spôsobom počala aj jej príbuzná Alžbeta. Počala syna v starobe. A o Alžbete hovorili už desaťročia, že je neplodná. Veď u Boha nie je nič nemožné.

Ťažko opísať radosť, ktorá zaplavila Alžbetu po narodení jej syna. Keď sa to dozvedeli jej príbuzní a susedia, radovali sa spolu s ňou. Prišiel chlapcov ôsmy deň, deň obriezky. Bol to sviatok celej rodiny a širokého príbuzenstva. V tento deň dieťa dostalo meno a bolo začlenené do izraelského spoločenstva. Všetci sa napĺňali Božím Duchom a všetkých prenikla bázeň pred Bohom. Miestne zvyky však prikazovali, že syn má dostať meno po otcovi.

 

Otázka deťom:

Aké meno mali dať synovi Zachariáša a Alžbety?

(Zachariáš)

Prečo?

Lebo miestne zvyky prikazovali, že syn má dostať meno po otcovi.

Kňaz:

Alžbeta však na základe Božieho vnuknutia trvala na tom, aby chlapec dostal meno Ján. Meno Ján znamená, že Boh je milostivý. Jánovo meno predznamenáva celý Jánov život i jeho poslanie.

Otázka deťom:

Čo znamená meno Ján?

(Meno Ján znamená, že Boh je milostivý.)

Ženy z príbuzenstva a zo susedstva zostali prekvapené a preto zavolali otca dieťaťa, aby sa aj on mohol vyjadriť, aké má byť chlapcovo meno. Zachariáš ešte nerozpráva, ale na tabuľku napíše: „Ján je jeho meno!"

Zachariášova rozhodnosť priviedla všetkých do úžasu. Zostala ešte bolesť z toho, že nemôže hovoriť. Až potom, ako sa Zachariáš stotožnil s Božou vôľou, rozviazal sa jeho jazyk a on vyhlásil: „Boh je milostivý - to je jeho meno!" Všetci v duchu ďakovali Bohu a uvažovali: „Čím len bude tento chlapec?"

V ten deň boli všetci dojatí. Zachariášovi sa vrátila reč, keď napísal na malú tabuľu, že dieťa sa bude volať Ján. Bolo to meno, ktoré mu zvestoval archanjel. Zachariáš bol teda odmenený za svoju poslušnosť.

 

Zhrnutie

Zachariáš bol človekom hlbokej viery (veľa sa modlil aj s Alžbetou za dieťa), avšak, keď sa mu zjavil anjel, v srdci zapochyboval o Božom prisľúbení.

V našom živote modlitby pripomínajú kadidlo, ktoré stúpa k Bohu, aby nás vyslyšal a pomohol nám. Musíme veriť a byť zvedaví, aké sú Božie plány s nami, ale táto zvedavosť nemôže urobiť to, že zapochybujeme o Božej moci.

Zachariáš bol celý svoj život zvedavý na Božie plány s ním a Alžbetou, preto jeho modlitby boli vyslyšané, ale vo chvíli, keď získal prísľub veľkého daru, začal byť všetečný a to sa Bohu nepáčilo. (všetečný - zvedavý, priveľmi nemiestne zvedavý):

Boh z nás robí strážcov svetla aj vtedy, keď mu dôverujeme nie úplne a dokonca občas skúšame sami, ľudskými silami nájsť riešenie nejakej situácie.

Pripomeňme si naše heslo:

 

Kňaz:

Iba dnes

Deti:

Budem dobrý

 

Otázky:

1. Prečo Zachariáš onemel?

2. Aké meno mali dať synovi Zachariáša a Alžbety?

3. Prečo mal dostať meno Zachariáš?

4. Čo znamená meno Ján?

 

Úlohy:

1. Budem zvedavý pozitívnou zvedavosťou.

2. Opýtam sa ocka, či sa modlí za mamu pravidelne každý deň?

3. Opýtam sa mamy, či sa modlí za ocka pravidelne každý deň?

4. Prečítam si doma s rodičmi z Evanjelia od sv. Lukáša 1, 5 – 25.

 

Obrázok:

Zachariáš