Pätnásta detská sv. omša. Pracovitý Jozef.

Pätnásta detská sv. omša

Piatok 11. novembra 2016

Turie 16,30 hod.

Višňové 18,00 hod.

„Jozef bol človek spravodlivý“

Pracovitý Jozef

 

Kňaz:

Deti, vítam vás na detskej sv. omši. Dnes je taký zaujímavý deň. Kto vie aký?

Deti odpovedajú

(je piatok, koniec pracovného týždňa, je sviatok sv. Martina)

 

Áno, presne tak. A aká tradícia sa pripomína v súvislosti so sv. Martinom?

(dal polovicu plášťa chudákovi, prišiel na bielom koni)

A prišiel dnes na bielom koni?

(Ráno áno, bolo nasnežené....)

Otázky deťom:

Môžeme aj sv. Martina priradiť k Strážcom svetla, aj keď ho nemáme na našom baneri?

(Určite áno)

Akého strážcu svetla sme spoznali pri poslednej detskej sv. omši?

(Zachariáša)

Čo vieme o ňom?

(Bol zvedavý, čo pre neho pripravuje Pán Boh. Neuveril, že sa mu narodí syn. Archanjel mu preto povedal, že onemieš a nebude môcť hovoriť až do dňa, keď sa to stane, lebo neuveril jeho slovám. Zachariáš bol človekom hlbokej viery (veľa sa modlil aj s Alžbetou za dieťa), avšak, keď sa mu zjavil anjel, v srdci zapochyboval o Božom prisľúbení. Začal skúmať, či to všetko je pravda. Keď anjel Gabriel prišiel na to, že kňaz Zachariáš začína vo svojom srdci pochybovať, napomenul ho a odobral mu reč až dovtedy, kým sa mu narodí jeho syn Ján.)

Ešte čo vieme o Zachariášovi?

(Synovi mali dať meno Zachariáš. Lebo miestne zvyky prikazovali, že syn má dostať meno po otcovi. Alžbeta však na základe Božieho vnuknutia trvala na tom, aby chlapec dostal meno Ján. Meno Ján znamená, že Boh je milostivý. Jánovo meno predznamenáva celý Jánov život i jeho poslanie. Zachariáš ešte nerozprával, ale na tabuľku napísal: „Ján je jeho meno!")

Aj dnes vám predstavím veľkého a pritom pokorného muža, ktorý tak isto ako Zachariáš žije na prelome Starého a Nového zákona.

Otázka deťom:

Podľa banera, o kom bude dnes reč?

(O sv. Jozefovi)

Áno. Dávam vám dnes do pozornosti, že dnešným hrdinom je muž, ktorý sa staral o Pána Ježiša, teda Jozef. Jeho najcharakteristickejšou vlastnosťou je byť človekom neobyčajne pracovitým. O tom sme počuli v dnešnom Evanjeliu.

 

Deti, aj dnes vám chcem ponúknuť jednu dôležitú vlastnosť, ktorou vynikal sv. Jozef. Vie mi niekto povedať, o akú vlastnosť ide?

(Deti odpovedajú)

Ide o jeho pracovitosť.

Otázka deťom:

Čo to znamená byť pracovitým človekom a aký to má význam v našom živote. Ako Jozef prejavoval túto svoju vlastnosť?

(Pracovitosť – vlastnosť osoby, ktorá rada, ochotne a veľa pracuje, má lásku k práci, vytrvalosť počas vykonávania prác)

Ja som vám dnes priniesol ukázať aj niečo krásne.

(krásnu sochu sv. Jozefa robotníka)

Čo drží v rukách?

(Pilku a hoblík)

Čo to znemená? Ako táto socha predstavuje sv. Jozefa?

(Ako poctivého robotníka – pracovitého muža)

 

Pripomeňme si naše heslo:

Kňaz:

Iba dnes

Deti:

Budem dobrý

Kňaz:

Kto bol vlastne svätý Jozef?

Sv. Jozef neustále dobrý. Bol pestúnom Pána Ježiša a pred zákonom bol jeho otcom a manželom Panny Márie. Pochádzal z kráľovského rodu, bol potomkom kráľa Dávida. Narodil sa v Betleheme, no potom neskôr sa presťahoval do Nazareta, pravdepodobne kvôli práci. Bol chudobným tesárom.

Otázke deťom:

Kde sa narodil a kde žil sv. Jozef?

(Narodil sa v Betleheme, neskôr žil v Nazarete)

Kňaz:

Jozef bol človekom mnohých cností: bol čestný, miloval Boha, dôveroval mu, ale tiež vedel ťažko pracovať ako tesár.

V Nazarete sa zasnúbil s Máriou, tradícia hovorí, že vtedy už bol v pokročilom veku. Keď Mária počala, bolo to tajomstvo, takže ani Jozef o tom nevedel. Predtým, ako by spolu začali bývať (muž a žena ešte rok po svadbe nebývali spolu, napriek tomu, že už boli manželmi), Mária počala z Ducha Svätého. Všetci si mysleli, že Mária zradila (podviedla) Jozefa s iným mužom. Takisto usudzoval aj Jozef, preto ju chcel prepustiť. Tam sa ukázal Jozefov charakter. Spolu totiž nebývali ani nežili, a on videl, že čaká dieťa. Zrejme ho to trápilo; podľa vtedajších zvyklostí ju mal dať ukameňovať. On sa však rozhodol, že ju radšej potajomky prepustí, aby jej neublížil. Ale keď o tom premýšľal, zjavil sa mu v sne Pánov anjel a povedal mu, aby sa nebál prijať Máriu k sebe, lebo chlapec, ktorý sa narodí, bude nazvaný Božím Synom.

Jozef poslúchol.

 

Vypočujem si ešte raz dôležitý príbeh dnešného evanjelia:

Príbeh 26

Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť.

Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: „Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš; lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov.“

Kňaz:

Keď sa Jozef prebudil, vzal k sebe do domu Máriu, svoju ženu, napriek tomu, že zvyky v tých časoch to nedovoľovali a uznal jej dieťa za svoje pred židovským zákonom.

Celý svoj život sa Jozef každý deň staral o Máriu a Ježiša, snažil sa, aby im nič nechýbalo.

Kňaz:

Sväté Písmo nám hovorí o Jozefovi aj vtedy, keď išiel na základe vládneho nariadenia do Betlehema, keďže bolo veľké sčítanie ľudu v Rímskej ríši, do ktorej vtedy patrila aj Palestína. Tam Mária porodila svoje dieťa – Ježiša, dlho očakávaného Mesiáša. Jozef vždy vystupuje ako hlava rodiny, ako ten, ktorý sa má zodpovedne postarať o svoju rodinu. Na štyridsiaty deň išli do Jeruzalema, aby obetovali Ježiša v chráme Bohu. Potom sa vrátili do Betlehema.

Otázke deťom:

Kde mal ísť Jozef kvôli sčítaniu ľudu?

(Do Betlehema)

Kňaz:

V evanjeliu sa spomína aj príbeh mudrcov, ktorí prišli do Betlehema pokloniť sa kráľovi. Bolo to asi dva roky po narodení Ježiša. Keďže kráľ Herodes potom číhal na život malému Ježišovi, Jozef sa zobral s celou rodinou do Egypta. Evanjelium nehovorí nič bližšie o tom, kde našla Svätá rodina prístrešie. V Egypte boli viaceré židovské kolónie, ktoré mohli poskytnúť utečencom pohostinstvo. Stará kresťanská tradícia uvádza osadu Matariyeh na severovýchod od Káhiry. Ale aj iné miesta si nárokujú česť byť hostiteľmi vzácnych exulantov. Pobyt Svätej rodiny v Egypte trval do smrti kráľa Herodesa. Mohlo to byť niekoľko mesiacov až dva roky.

Otázke deťom:

Kam musela utekať Svätá rodina pred Herodesom?

(Do Egypta)

Kňaz:

Keď nebezpečenstvo pominulo, vrátili sa z Egypta, ale usadili sa v Nazarete, keďže krutovláda Herodesovho nástupcu Archelaa pokračovala.

 

O návrate z Egypta hovorí Matúšovo evanjelium. Vypočujme si ho:

Príbeh 27

Keď Herodes umrel, anjel Pánov sa zjavil vo sne Jozefovi v Egypte a vyzval ho: 'Vstaň, vezmi dieťa i jeho matku a vráť sa do izraelskej krajiny, lebo pomreli tí, čo číhali dieťaťu na život!' On teda vstal, vzal dieťa i jeho matku a vrátil sa do izraelskej krajiny. Ale keď sa dopočul, že v Judsku kraľuje Archelaus namiesto svojho otca Herodesa, bál sa ta ísť. A napomenutý vo sne odišiel do Galilejska, kde sa osadil v mestečku zvanom Nazaret." (Mt 2,19-23).

Kňaz:

Poznámka v Evanjeliu o Jozefových obavách z Archelaa nám prezrádza, že Jozef nevykonával Božie pokyny bezmyšlienkovite, ale s poslušnosťou spájal i múdru starostlivosť. Dejiny nám potvrdzujú, že Herodesov syn Archelaos zdedil po otcovi bezohľadnú, násilnícku povahu.

Tak sa Jozef po niekoľkých rokoch vrátil do Nazaretu, odkiaľ kedysi odišiel s Máriou do Betlehema. Odchádzali dvaja, vrátili sa traja. Pre Nazaretčanov to nebolo nič nápadné, najmä keď neboli svedkami mimoriadnych udalostí, ktoré sa spájali s Ježišovým narodením v Betleheme. Pre nich bol Ježiš jednoducho syn tesára Jozefa a Márie (Mt 13,55; Mk 6,3).

Kňaz:

Ešte raz sa spomína sv. Jozef vo Svätom Písme a to keď sa dvanásťročný Ježiš stratil v chráme. Táto krátka správa hovorí o tom, že Svätá rodina viedla usporiadaný život – každý rok chodievali do chrámu, ako kázal židovský zákon. V ďalších rokoch sa Pán Ježiš vyučil popri Jozefovi tesárskemu remeslu. Pán Ježiš rástol a Jozef ho učil všetko, čo sám vedel: práci, čestnosti, úcte k Bohu i druhému človeku.

Otázky deťom:

Kým bol Jozef vo vzťahu k Ježišovi?

(jeho pestún)

Kto je otec Pána Ježiša?

(Nebeský Otec – Pán Boh)

Sväté Písmo nám nezanechalo ani jedno jeho slovo. Nevieme ani to, kde a kedy zomrel. Asi sa to stalo ešte pred verejným vystúpením Pána Ježiša. Vieme však o ňom mnoho, čo nám stačí, aby sme ho nasledovali. Aj on bol starostlivým strážcom svetla – Pána Ježiša.

 

Zhrnutie

Deti, Jozef bol človek z tela a kostí, ktorý počúval Božie slovo, ale zároveň ho aj zhmotňoval do svojho života. Bol pre Ježiša učiteľom skrz svoju pracovitosť, otvorenosť na Boha atď.

Jozef mal veľmi ťažkú prácu. Bol tesár a musel byť vytrvalý, aby dokázal urobiť nejaký nábytok alebo sochu – aj táto socha sv. Jozefa stála autora veľa námahy.

Aj my si musíme vážiť prácu svojich rodičov, starých rodičov, učiteľov či katechétov, každého pracovitého človeka. Byť pracovitým v nás upevňuje ducha, učí trpezlivosti, pokore a vytrvalosti navzdory prekážkam, s ktorými sa stretávame.

Chcem zvýrazniť, že Jozef všetko, čo vedel, ukazoval od najmenšieho veku malému aj dospievajúcemu Ježišovi.

Ak by sme chceli byť leniví, spomeňme si na sochu sv. Jozefa. Má dve ruky, obidve držia pracovné nástroje. On lenivý nebol, bol pracovitý. Budem pracovitý aj ja...

 

 

Otázky:

1. Kde sa narodil a kde žil sv. Jozef?

2. Kým bol Jozef vo vzťahu k Ježišovi?

3. Kto je otec Pána Ježiša?

4. Kde mal ísť Jozef kvôli sčítaniu ľudu?

5. Kam musela utekať Svätá rodina pred Herodesom?

 

Úlohy:

1. Deti, dnes po návrate zo sv. omše poďakujte svojim otcom za všetko, čo robia pre to, aby vám nič nechýbalo. A samozrejme nezabudnime poďakovať ani maminke za všetko, čo pre nás robí.

2. Ak nejaké dieťa ocka nemá, nech poďakuje Nebeskému Otcovi, nášmu Otcovi, za dar života a za rodinu, ako aj za to, že sa o nás každý deň stará.

3. Aj ja budem každý deň pracovitý/pracovitá.

 

Obrázok:

Jozef