Sedemnásta detská sv. omša. Priamy Samuel

 

Sedemnásta detská sv. omša

Piatok 10. februára 2017

Turie 16,30 hod.

Višňové 18,00 hod.

„Tu som, Pane, volal si ma!“

priamy Samuel

 

 

 

Kňaz:

Deti, vítam vás na detskej sv. omši. V decembri sme mali krásne Roráty. A dnes sa ešte k nim vrátime. Vyhodnotíme aj vaše odpovede, ktoré ste mi odovzdali.

 

Kam sme putovali?

(na Jasnú Horu do Poľska)

 

Čo všeličo ste sa dozvedeli o Panne Márii Jasnohorskej, o histórii, o rehoľníkoch, ktorí sú tam?

( deti odpovedajú....)

 

Už máme len dve zaujímavé mena, dvoch Strážcov Svetla, aby sme dokončili našu zaujímavú sériu.

Čo majú strážiť strážcovia svetla?

(svetlo)

 

Kto je Svetlo pre náš život?

(Pán Ježiš)

 

Akého múdru strážkyňu svetla sme spoznali na poslednej detskej svätej omši?

(Alžbetu, manželku Zachariáša)

 

Aká bola Alžbeta?

(Bola spravodlivá pred Bohom, dôverovala mu, verila, že jej požehná dieťa, milovala Pána Boha, neurážala ho hriechom, bola starostlivá o druhého človeka. Tešila sa z druhých. Tešila sa z Márie, že ju Boh požehnal. Mala skutočnú radosť nie falošnú. Radosť vyplývajúcu zo srdca vyjadrila Alžbeta vo vzťahu k Márii, keď jej povedala: „Požehnaná si medzi ženami...“.)

 

Dnes vám chcem porozprávať o ďalšej zaujímavej postave Starého zákona. O Samuelovi sudcovi, prorokovi.

 

Kňaz:

V čase, keď izraelský národ spravoval sudca Héli, zbožní manželia Eklána a Anna nemali deti. Anna sa však úpenlivo modlila a prosila Pána Boha o dieťa, tak ako Alžbeta. Pán Boh im požehnal dieťa, narodil sa im chlapec asi okolo roku 1070 pred Kristom. Dali mu meno Samuel, lebo si ho Anna vyprosila od Pána. Sľúbila, že ak sa jej narodí dieťa, celkom ho zasvätí do Božej služby. Keď Anna odkojila Samuela, zaviedla ho do Pánovho domu k sudcovi Hélimu. Ten malému Samuelovi určil službu vo svätostánku. Tak Samuel už od útleho veku slúžil Pánovi. Je vzorom pre všetkých miništrantov pri bohoslužbách.

 

Otázke deťom:

Akých vzorných patrónov miništrantov poznáte?

(Sv. Domninik, sv. Tarzícius)

 

Kňaz:

Máme tu krásne prepojenie medzi Alžbetou a matkou Samuela – Annou. Alžbeta prosila o narodenie syna Pána Boha dlhý čas a bola vyslyšaná podobne ako Anna, matka Samuela. Jej príbeh môžeme spoznať z prvého čítania: „O tohto chlapčeka som prosila a Pán splnil moju prosbu, ktorú som mu predkladala. Nuž aj ja som ho venovala Pánovi. Po všetky dni, kým len bude, nech je zasvätený Pánovi!“ (1 Sam 1, 27 – 28).

Dnešný hrdina Samuel je chlapec, ktorého si vymodlila mama Anna a celkom bol oddaný Bohu a Boh formoval jeho život.

 

Príbeh 30

 

Manžel Elkána sa prihováral Anne: „Anna, prečo plačeš? Čo neješ? A prečo máš zronené srdce?“ Po jedle a nápoji v Šíle vstala a išla pred Pána. Veľkňaz Héli sedel v kresle pri verajach Pánovho chrámu. Ona sa v trpkosti svojej duše modlila k Pánovi a horko plakala. A urobila takýto sľub: „Pane zástupov, ak láskavo zhliadneš na biedu svojej služobnice a spomenieš si na mňa, ak na svoju služobnicu nezabudneš a dáš svojej služobnici mužského potomka, darujem ho po všetky dni jeho života Pánovi a britva sa jeho hlavy nedotkne.“ Keďže jej modlitba trvala dlho, Héli jej pozoroval ústa. Anna si totiž hovorila v srdci, iba pery sa jej pohybovali, ale jej hlas nebolo počuť, takže Héli ju pokladal za opitú. Preto ju Héli oslovil: „Dokedy budeš opitá? Vytriezvi už!“ Anna mu odvetila: „Nie, môj pane! Som žena, ktorá má ťarchu na duši. Víno a opojný nápoj som nepila, len dušu som si vyliala pred Pánom.“ Nato jej Héli povedal: „Choď v pokoji a Boh Izraela nech splní tvoju prosbu, ktorú mu predkladáš!“ Žena potom išla svojou cestou, jedla a tvár už nemala zronenú. Ráno potom vstali, poklonili sa pred Pánom, vrátili sa a prišli domov do Rámy. Tu Elkána poznal svoju manželku Annu, Pán si na ňu spomenul a kým uplynul rok, Anna počala a porodila syna a dala mu meno Samuel, lebo: „Od Pána som ho vyprosila.“ (1 Sam 1, 9 – 18)

 

Otázky deťom:

Čo robila Anna, aby sa jej narodil syn?

(Verne sa modlila k Bohu a prosila o syna)

Prečo dala synovi meno Samuel?

(Lebo: „Od Pána som ho vyprosila.“)

 

Kňaz:

Samuelova mama Anna zasvätila Samuela Pánovi. Dostal sa do starostlivosti Héliho. V tom čase sa Boh málokedy prihováral svojim kňazom a prorokom. Jedného dňa spal Héli na svojom mieste a Samuel v Pánovom príbytku, kde sa nachádzala Pánova archa. Samuel počul svoje meno. Počul, že ho niekto volá, a preto predstúpil pred Héliho sa hovoril: „Tu som, Pane volal si ma!“ On odvetil: „Nevolal som, spi ďalej!“ Situácia sa zopakovala a Samuel opäť prišiel k Hélimu so slovami: „Tu som, volal si ma.“ Héli pochopil, že ho volá Boh, a preto mu poradil, aby na hlas odpovedal týmito slovami: „Hovor, Pane, tvoj sluha počúva!“ Situácia sa naozaj zopakovala a Samuel sa držal Héliho rady.

 

Otázka deťom:

Kto volal mladučkého Samuela, keď spal v chráme?

(Boh)

 

Kňaz:

Samuel sa vtedy dozvedel, čo sa stane s Héliho rodinou. Nebolo to dobré proroctvo, pretože hovorilo o Božom treste za skutky, ktoré urobili Héliho synovia a on ich za ne nenapomínal. Samuel spal do rána a ráno otvoril Pánov chrám. Héli si ho ihneď zavolal a chcel vedieť, čo mu povedal Pán. Samuel sa bál oznámiť videnie Hélimu, ale Héli nástojil. Keď sa dozvedel, čo čaká jeho rodinu, prijal to a hovoril: „Je Pán. Nech urobí, čo uzná za dobré!“ Samuel rástol a Pán bol s ním. Ľudia videli, že Boh si obľúbil Samuelovu priamosť a Boh bol s ním.

 

Otázky deťom:

Čo chcel Héli od Samuela po jeho stretnutí s Bohom?

(Aby mu povedal, čo Boh hovoril)

Čo urobil Samuel?

(Najskôr sa bál povedať, ale potom priamo povedal)

 

Kňaz:

Rod sudcu Héliho sa znepáčil Bohu. Jeho dvaja synovia Ofni a Finés robili, čo sa Bohu nepáčilo. Pri kňazskej službe okrádali ľudí a viedli pohoršlivý život. Tak odvádzali ľudí od obety.

 

Kňaz:

O nejaký čas sa strhala vojna medzi Filištíncami a Izraelitmi. Izraeliti sa nazdávali, že im Boh pomôže, keď donesú archu zmluvy. Priniesli ju dvaja Héliho synovia. Filištínci zaútočili, porazili Izraelitov a ukoristili aj archu. Héliho synovia vtedy zahynuli. Keď to oznámili Hélimu, ten padol na zem a zomrel. Tak sa splnili slová, ktoré Pán predpovedal Samuelovi. Po smrti Héliho sa sudcom nad Izraelom stal Samuel.

 

Otázka deťom:

Kto sa stal sudcom po smrti Héliho?

(Samuel)

 

Kňaz:

Samuel spravoval ľud a vyzýval ho k pokániu a k poslušnosti voči Bohu. Ľudia sa kajali. Samuel sa modlil, aby im pomohol premôcť Filištíncov, ktorí desať rokov opatrovali archu zmluvy.

 

Otázka deťom:

Čo robil Samuel, keď sa stal sudcom?

(Vyzýval k pokániu a poslušnosti voči Bohu)

 

Kňaz:

Izraeliti sa pustili do boja a porazili ich. Tak sa archa zmluvy znova dostala do rúk Izraelitov.

 

Samuelova priama reč, priamy postoj, rovný postoj nám chce povedať, aby sme boli aj my takí. Aby sme aj my mali túto krásnu vlastnosť: priamosť. Každý z nás by mal byť človek, ktorý je úprimný, čestný a otvorený Bohu a ľuďom.

 

Zhrnutie

 

Samuel je tu predstavený nielen ako ideálny typ nábožného človeka a muža modlitby, ale predovšetkým ako Bohom vyvolený sudca a prorok, ktorý po celý život ostal nekompromisne verný svojmu poslaniu (porov. 1 Sam 12).

 

Samuel celý svoj život prežil v službe Božiemu slovu. Ochotne ho počúval, verne podľa neho žil a horlivo ho ohlasoval ľuďom. Tak sa stal pre nás vzorom úcty a lásky k Božiemu slovu.

 

Samuel miloval Boha celý život a bol mu verný. Snažil sa počúvať jeho hlas a robiť všetko v zhode s Božími príkazmi, ktoré dostal a plnil všetky úlohy, ktoré mu Boh dal. Samuel bol človek priamy.

 

Mladý Samuel odpovedal zakaždým, keď ho Boh oslovil jeho menom.

 

Pozrime na tento náš zošit: keď Anna darovala Samuela Pánu Bohu, bol vtedy ako čistý zošit. Boh sa prihováral Samuelovi, on všetko počúval a zapisoval do svojho srdca. Vďaka tejto jeho pozornosti na Boží hlas sa rozvíjala jeho priamosť.

 

Uvedomme si, že od nás záleží, čo púšťame do svojich sŕdc a čo si v nich zapisujeme ako v zošite. Ak počúvame Boha, naše srdce bude čoraz krajšie, pretože Boh píše v ľudskom srdci peknými písmenami. Ak však počúvame pokušenia diabla, zatvárame sa pred Bohom a odúčame svoje srdce priamosti. Vtedy kľučkujeme, zamotáme sa, nerobíme dobre.

 

Otázky:

1. Čo robila Anna, aby sa jej narodil syn?

2. Prečo dala synovi meno Samuel?

3. Kto volal mladučkého Samuela, keď spal v chráme?

4. Kto sa stal sudcom po smrti Héliho?

5. Čo robil Samuel, keď sa stal sudcom?

 

Úloha:

Deti, pokľaknime teraz na konci sv. omše a zopakujme slová Samuela: „Hovor, Pane, tvoj sluha počúva!“

 

Samuel