Osemnásta detská sv. omša. Pokorná Mária

Osemnásta detská sv. omša

Piatok 17. februára 2017

Turie 16,30 hod.

Višňové 18,00 hod.

„Nech sa mi stane podľa tvojho slova“

pokorná Mária

 

Vítam všetkých na detskej sv. omši. Dnešná je posledná, na ktorej budeme hovoriť o Strážcoch Svetla.

 

Otázka deťom:

Kto je Svetlo pre náš život?

(Pán Ježiš)

 

Akého múdreho strážcu svetla sme spoznali na poslednej detskej svätej omši?

(proroka Samuela)

 

Aký bol Samuel?

(Samuel bol hrdina, ktorého si vymodlila mama Anna a celkom bol oddaný Bohu a Boh formoval jeho život. Slúžil Pánovi v chráme od detstva, bol taký svedomitý miništrant a v tomto nám je vzorom. Bol vždy priamy človek. Spravoval ľud a vyzýval ho k pokániu a k poslušnosti voči Bohu. Ľudia sa kajali. Samuel sa modlil, aby im pomohol premôcť Filištíncov, ktorí desať rokov opatrovali archu zmluvy.)

 

Otázka deťom:

Kto mi vie vysvetliť príbeh s čistým zošitom, ktorý sme si hovorili naposledy?

(deti odpovedajú... )

 

Kňaz:

Deti, Pán Boh veľa krát sprostredkoval cez prorokov ľuďom prísľub o narodení Mesiáša. Tým Mesiášom je Kristus, ktorého narodenie slávime vždy na Vianoce.

Dnes vám chcem hovoriť o poslednej a snáď najdôležitejšej strážkyni svetla.        Dnešná strážkyňa najlepšie vie, čo to znamená starať sa o svetlo. Je ňou Mária, ktorá najlepšie vedela, čo to znamená starať sa o svetlo – Ježiša.

 

Otázka deťom:

Aké mala vlastnosti Mária, Čo o nej už vieme?

(napr. dobrá, krásna, úprimná, priama, otvorená atď.)

 

Kňaz:

Avšak jej najvýraznejším znakom bola pokora. V pokore je pre nás Mária veľkým vzorom, ktorý máme nasledovať.

 

Otázka deťom:

Čo to znamená byť pokorný?

(Pokora – je čnosť, pri ktorej človek uznáva svoju ohraničenosť a nepovyšuje sa. Je prítomná vtedy, keď v srdci uznáme, že Boh je najväčší a my bez neho nič nedosiahneme.)

 

Kňaz:

Pozrime na Máriu:

 

V galilejskom mestečku Nazaret žila mladá žena, ktorá sa volala Mária. Mala manžela Jozefa, ktorý pochádzal z Dávidovho rodu. Nebývali spolu, ale už boli manželmi. Jedného dňa sa zjavila Márii nezvyčajná postava. Bol to archanjel Gabriel. Prišiel k nej a pozdravil ju slovami: „Zdravas’, milosti plná, Pán s tebou.“ Máriu táto udalosť zaskočila a bola prekvapená. Nevedela, ako sa má v tejto situácii zachovať a zároveň, čo znamenajú anjelove slová. Anjel pokračoval ďalej: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida.“

 

Otázka deťom:

Čo povedal archanjel Gabriel Márii?

(Neboj sa, Mária, počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude synom Najvyššieho – Pána Boha.)

 

Kňaz:

Anjel jej dal odpoveď aj na to, ako sa to stane: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn.“ A na potvrdenie svojich slov spomenul jej staršiu príbuznú Alžbetu: „Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemožné.“

 

Otázka deťom:

Ako znie tá krásna veta, ktorú povedal archanjel nielen o Alžbete?

(„Lebo Bohu nič nie je nemožné.“)

 

Máriinou odpoveďou bola veta, ktorá je zahrnutá do modlitby Anjel Pána: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ Potom anjel odišiel.

 

Otázka deťom:

Aký veľký rozdiel je medzi Zachariášom a Máriou?

(Zachariáš archanjelovi neuveril, Mária áno!)

 

Kňaz:

Presne tak!

Deti, všimnite si, ako Mária prijala zvestovanie. Nekládla zbytočné otázky a pozorne počúvala anjelove slová. Od začiatku bola otvorená Bohu a dôverovala mu. Počas celého života bola veľmi pokorná.

 

Aj my máme vo svojom živote prijať Pána Ježiša do svojho srdca. Keď ho prijímame úprimne a pokorne, vtedy budeme svetlom pre iných. Osvietiť cestu potrebujú najmä tí, ktorí zblúdili z cesty k Bohu. Máme takých spolužiakov, máme takých starších súrodencov.

 

 

Otázky:

1. Aké mala vlastnosti Mária, čo o nej už vieme?

2. Čo to znamená byť pokorný?

3. Čo povedal archanjel Gabriel Márii?

4. Ako znie tá krásna veta, ktorú povedal archanjel nielen o Alžbete?

5. Aký veľký rozdiel je medzi Zachariášom a Máriou?

 

Úloha pre deti

Deti, osvecujme cestu druhým ľuďom podobne, ako to robila Panna Mária.

 

Zhrnutie

 

Každý je strážcom svetla

 

Deti, sme na konci. Kto bol na všetkých detských svätých omšiach, blahoželám mu.

Stretli sme sa spolu s 18 strážcami svetla, ktorí nám svojím životom ukázali, aká je dôležitá dobrá príprava srdca na Božiu lásku a ako sa starať o tento veľký dar.

Skúsme si doma pripomenúť každého z hrdinov, spolu s vlastnosťami, ktoré mali a s vysvetlením vlastností v našom živote.

 

Dnešná rekvizita je veľmi zaujímavá: štít strážcu svetla vytvorený z obrázkov, ktoré deti dostávali počas roka.

 

Citát:

Mt 5, 16: „Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.“

 

Kňaz:

Aké postavy a vlastnosti sme sledovali:

 

Jonáš – Božie povolanie (prekvapený smajlík)

Mojžiš – pravovernosť (tabule Desatora)

Dávid – muzikálnosť (hudobný nástroj)

Daniel – nezlomnosť Daniel (plyšový lev)

Tobiáš – statočnosť/mužnosť (sandále)

Izaiáš – úprimnosť (úryvok piesne na mp3)

Judita – odvaha (lano s uzlami)

Jób – dôvera (stetoskop alebo lieky)

Eliáš – rozhodnosť (múka a oliva/olivový olej)

Abrahám – vernosť (piesok a obrázok súhvezdí)

Noe – vynaliezavosť (špinavá ruka a voda)

Rút – skromnosť (Páči sa mi to! – emotikon z Facebooku)

Šalamún – spravodlivosť (figúrka Justície alebo Zbierka zákonov)

Zachariáš – zvedavosť (zapálené kadidlo)

Jozef – pracovitosť (kúsok dreva a otvárací (vreckový) nožík na vyrezávanie)

Alžbeta – radosť (usmievavý emotikon – tvár)

Samuel – priamosť (prázdny zošit)

Mária – pokora (svetlo)

 

Celá naša cesta so strážcami svetla dnes prichádza ku koncu. Cieľom tejto cesty bolo ukázať nám, aká dôležitá a zodpovedná úloha nás každý deň čaká – máme byť vo svete strážcami svetla. Máme rozprávať ľuďom o obrovskej Božej láske k ľuďom a jej vyjadrením je Božie narodenie.

 

Každý z nás má svoje špeciálne vlastnosti ako strážca svetla. Nie sú lepší alebo horší strážcovia svetla. Každý z nás je povolaný do tejto úlohy. Každý z nás dostal nejakú špeciálnu vlastnosť, ktorá nás odlišuje ako strážcu svetla.

 

Použime poslednú rekvizitu (štít strážcu svetla skladajúci sa zo všetkých častí, ktoré sme spolu s kňazom zbierali počas detských svätých omší – obrázky sa dajú zopnúť spinkou). Štít nás má chrániť pred pokušením Zlého ducha, má súčasne pripomínať, že nám Boh pomáha byť jeho strážcom a v plnení úlohy – niesť všetkým Svetlo, čiže Ježiša.

 

Pán Ježiš každému z nás adresuje slová z Evanjelia sv. Matúša. Toto nech je úloha pre každého z nás na celý život:

 

„Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach“.