Rady Jána M. Vianneyho (2015)

Sedemnásta detská sv. omša: Pomoc sv. Filomény, pomoc svätých

Sedemnásta detská sv. omša

Piatok 23. októbra 2015

Turie 16,30 hod.

Višňové 18,00 hod.

Pomoc svätej Filomény

Desiata rada – Pomoc svätých

Kňaz:

Vítam vás na našej ďalšej detskej sv. omši. Pomaly sa nám chýlia ku koncu, lebo sa blíži advent.

Otázka deťom:

- Kto si pamätá z minulých rokov, čo mávame spolu počas Adventu?

(Roráty)

 

 

Kňaz:

Viete, že na Roráty vstávame každý deň ráno a ideme do kostola za tmy.

Otázka deťom:

Čo nosíme od dverí kostola ku oltáru?

(lampášiky – svetielka – symbol Ježiša Krista)

Sv. Ján Vianney, náš svätý farár dokonale vedel, že Ježiš je:

a) - Najväčšou múdrosťou

b) - Pán, vodca svojho ľudu

c) – Svetlo sveta - znamenie pre národy - preto žil a pracoval len pre NEHO, pre Ježiša. Veľmi chcel, aby všetci ľudia, zvlášť jeho farníci takisto žili a pracovali len pre Pána Ježiša. Aby Pána Boha milovali nadovšetko. Ako vieme, práca svätého farára z Arsu začala prinášať ovocie. Len jednej osobe sa to nepáčilo.

Otázka deťom:

- Kto sa netešil z práce svätého farára z Arsu?

(Diabol)

Koľko rokov prenasledoval diabol pána farára z Arsu?

(skoro 35)

 

Kňaz:

Minulý týždeň sme si povedali aj o jednom veľkom svätcovi, ktorý Jánovi Vianneymu veľmi pomáhal v boji s diablom. Viete, kto to bol?

(Sv. Michal archanjel)

Aj sme si povedali a napísali jednu modlitbu k nemu. Vie mi ju niekto povedať? Modlil sa niekto už túto modlitbu?

Sv. Michal archanjel, ochraňuj nás v boji proti zlu a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeského vojska, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.

Kňaz:

Jediný nespokojný bol diabol. S nenávisťou útočil na svätého farára. Minulý piatok sme hovorili, že ho trápil skoro 35 rokov. Nedovolil mu spať, skúšal ho zosmiešniť. Všetko nadarmo. Sv. Ján Vianney sa diabla nebál, lebo bol v Božích rukách. Prišiel čas, keď sa dokonca tešil z návštevy diabla, lebo to signalizovalo dobrý úlovok.

Otázka deťom:

- Čo bol dobrý úlovok pre kňaza Vianneyho?

(Keď prišiel na svätú spoveď veľký hriešnik)

 

Kňaz:

Veľký úlovok pre svätého farára bol príchod veľkého hriešnika do spovednice a obrátenie tohto hriešnika. Takýchto hriešnikov bolo čoraz viac. Sláva farára z Arsu sa čoraz viac šírila nielen do najbližšieho okolia, ale po celom Francúzsku. Doterajšia tichá dedinka Ars sa stala známa v celej krajine. Vy už viete, že bolo obdobie, keď každý deň prichádzali do Arsu zástupy ľudí. Od roku 1827 až do roku 1859 kostol v Arse nikdy nebol prázdny. Vtedy pre svätého farára vznikol nový problém. Všetci pútnici prichádzali k nemu ako svätcovi. Keď počuli, že sa v Arse dejú zázraky ako napr. rozmnoženie obilia, múky, zástupom nebolo konca.

A to bol veľký problém. Všetci ho mali za svätého, ale on to nechcel. Vypočujte si spomienky jedného kňaza:

 

Príbeh XX.

Bol som profesorom v malom seminári. Raz k nám prišiel svätý farár na návštevu k svojmu dávnemu spolužiakovi. Keď prešli cez dvor svätý hosť pobral sa najprv do kaplnky na adoráciu najsvätejšej Sviatosti oltárnej. Až potom navštívil spolužiaka. Keď prechádzal cez dvor jeden zo žiakov zakričal – ide svätý farár z Arsu. Keď to žiaci počuli, hneď prerušili hru a bežali sa na neho pozrieť.

Kňaz:

Svätý farár z Arsu bol celebritou, ale absolútne ňou nechcel byť. Bál sa, že namiesto chvály Pánu Bohu, budú ľudia zvelebovať jeho. Kňaz má ukazovať cestu do neba a nie seba. K svätému možno putovať čo najviac po smrti, ale nie za života. S farárom z Arsu to bolo iné. Pravidelné púte začali už v roku 1830, teda skoro 30 rokov pred jeho smrťou. Ako si s tým poradil svätý farár z Arsu? Istého dňa dostal ako dar relikvie svätej Filomény.

Otázka deťom:

- Čo sú to relikvie?

(Predmet, ktorý súvisí s niektorým svätým, najčastejšie sú to časti tela svätca, alebo jeho vecí).

Kňaz:

Relikvia to je skutočne fragment tela svätca. Odkedy dostal relikvie svätej Filomény, začal sa na jej príhovor veľa modliť. Veľmi rýchlo sa svätá Filoména stala jeho obľúbenou sväticou. Nazýval ju svojou svätou mučeníčkou, jasnou hviezdou, sprievodkyňou a potešiteľkou. Ale pridelil jej aj dodatočnú úlohu. Všetkých pútnikov, ktorí dostali výnimočné milosti posielal za svätou Filoménou. Často počas dňa na kazateľnici, v spovednici, na námestí, pred kostolom, radil pútnikom, aby sa modlili k svätej Filoméne a všetky zázraky pripisoval príhovoru práve svätej Filomény. Spomínate si na učiteľa, ktorý nevedel ľutovať svoje hriechy? Svätý farár mu povedal, aby šiel do kaplnky svätej Filomény a prosil ju o milosť obrátenia. Sám nevedel prečo sa zo slzami v očiach vrátil do spovednice a úprimne ľutoval svoje hriechy.

Takýchto prípadov bolo, samozrejme, viac a keď chcel niekto potom poďakovať farárovi, obyčajne odpovedal: „To nie ja, ale svätá Filoména...“

Každý z vás má svojho patróna nie preto, aby ste mali meno, ale preto, žeby ste svojho svätého patróna „využívali“. Tak ako svätý farár Vianney využil svätú Filoménu, svätého Jána Krstiteľa, svätého Michala Archanjela a mnohých iných svätcov.

Ako mal sv. Ján Vianney relikvie sv. Filomény, my v našom farskom kostole máme relikviu krvi sv. Jána Pavla Veľkého. Modlime sa k nemu, prosme ho o pomoc.

Nakoniec by som vám chcel pripomenúť jednu veľkú prosbu, ktorá sa týka modlitby za kňazov. Počas týchto detských sv. omší som vám už mnohokrát hovoril, že každý kňaz potrebuje modlitby. Bez vašej modlitby nikto z kňazov nebude ani z časti tak svätý, ani horlivý ako svätý Ján Vianney.

 

Mám nádej že:

1. Vytvorili ste si už modlitbovú skupinu. Osôb musí byť sedem – toľko koľko dní v týždni. Každý deň týždňa sa bude modliť jedna osoba.

2. Vybrali ste si kňaza, za ktorého sa chcete modliť. Môže to byť pán farár, pán kaplán, kňaz na dôchodku, misionár, alebo hociktorý kňaz, ktorého poznáte.

3. Napíšte tomu kňazovi, za ktorého sa modlíte, list. Oznámte mu, že sa za neho modlíte. Bude to najkrajší dar, aký môžete kňazovi darovať.

 

Otázky:

1. Čo je to relikvia?

2. Za koho považovali ľudia farára z Arsu?

3. V ktorom roku začali pravidelne púte do Arsu?

 

Úlohy:

1. Pohľadaj modlitbu k svojmu patrónovi.

2. Zisti, kto je patrónom Tvojej farnosti a Tvojho kostola.

3.Napíš si do zošita odpovede na otázky.

4. Dnešný obrázok prilep do zošita.

 

Obrázok:

Pomník sv. Filomény pri príchode do Arsu.