13. február 2014

Fatimská slávnosť vo februári

Aj vo februári sme pokračovali v našej téme: Nebojte sa byť svätými! V januári sme pozerali na cestu svätosti bl. Jána XXIII. Teraz sme uvažovali o ceste svätosti bl. Jána Pavla Veľkého, aj o tom, ako byť svätým v rodine. Kazateľ vychádzal z toho, čo povedal kardinál Wojtyla v roku 1966 pri oslave brata Alberta. Čím viac Boh napĺňa človeka svojimi darmi, čím viac ho napĺňa Božím duchom, tým viac ho pozýva na kolená. Kardinál S. Dziwisz sa 4. 11. 2005 na sviatok sv. Karola Boromejského vyjadril, že tak žil aj Ján Pavol Veľký. Celý život bol na kolenách pred Bohom, na kolenách pre Máriou, na kolenách pred človekom. Život modlitby - to bola ohromná sila pre Karola Wojtylu.

 

Kľačal nielen v kostole, kľačal doma, kľačal v škole, kľačal na mariánskych pútnických miestach, kľačal na chodbách so svojimi žiakmi. V noci sa zobudil a vidiel kľačať na kolenách svojho otca. Spolužiak spomína, že Karol, keď si prebral jeden predmet, odišiel do vedľajšej izby, o chvíľu sa vrátil. Raz si spolužiak všimol, keď boli pootvorené dvere, že Karol tam kľačal, pomodlil sa a potom sa vrátil opäť k štúdiu ďalšieho predmetu. Pravidelne meditoval nad Božím slovom, modlil sa ruženec, Anjel Pána, litánie k Božskému Srdcu, Panne Márii. Nosil pri sebe škapuliar, ktorý mal od detkých čias. V ňom mal aj zasvätenie, napísané na papieriku: všetko pre Teba Najsvätejšie Srdce Ježišovo. Celý život sa modlil každý deň modlitbu k Duchu Svätému, v ktorej prosil o dary Ducha Svätého.

Každé ráno sa modlil vo Wadoviciach pred obrazom Matky Ustavičnej pomoci, vždy zo školy jeho cesta viedla opäť na toto miesto, aby tam Matke ďakoval. Veľa ho načil kňaz Ján Tyranowski. Jeho obľúbené miesta na kľačanie boli Zebrzydowská Kalvária a Jasná hora v Čenstochovej. Všetky spisy, ktoré dával svetu, písal na kľakadle v kaplnke v duchu slov sv. Anzelma: čím váš kŕmim, tým sám žijem.

Ako krakovský biskup do jedenástej hodiny sa modlil v kaplnke, potom prijímal hostí. Pre každého mal čas. Jeho dielo Brat nášho Boha vystihuje jeho vzťah k človeku. Lebo bratom nášho Boha je každý človek.

Jeho vzťah k chorým, trpiacim, mladým, k ženám. Jeho túžba, aby vždy bola rešpektovaná dôstojnosť človeka, aby vládna moc rešpektovala právo na náboženskú slobodu - to všetko robilo z Jána Pavla Veľkého muža viery, ľudskosti, nádeje.


Modlitby veriacich:

Bratia a sestry, zvelebujúc Boha za zázraky, aké koná v živote ľudí a povzbudzuje ich k svätosti, obráťme sa na neho so svojimi prosbami.

1. Svätý Otče, napĺňaj pokrstených darmi Ducha Svätého a daj, aby každý deň boli čoraz viac podobní tebe.

2. Najlepší Otče, dávaj svojej Cirkvi svätých pastierov, aby na príhovor svojich patrónov, slovom i príkladom tiahli veriacich za tebou.

3. Všemohúci Otče, nedopusť, aby vládcovia národov utláčali a krivdili svojim občanom nespravodlivými zákonmi. Daj, aby slúžili svojmu národu múdro a verne.

4. Milosrdný Otče, chráň mladých ľudí pred zlom tohto sveta a pomôž im uveriť, že ich podporuješ každý deň v realizácii ich životného povolania.

5. Otče, ktorého veľkosť nevystihne žiaden človek, prijmi do svojho domu všetkých našich blízkych zomrelých.

6. Otče náš nebeský, pozri na nás tu zhromaždených a daj nám síl, aby sme pripravujúc sa na svätorečenie bl. Jána Pavla i Jána XXIII., sami uznali svätosť za vlastnú potrebu nášho života.

7. Dobrotivý Otče, zverujeme ti naše rodiny, otcov, matky i deti. V dnešnej liberálnej dobe moderný človek šliape po hodnotách, ktoré si vložil do rodiny. Na príhovor bl. pápežov Jána Pavla a Jana XXIII. požehnávaj naše manželstvá.

Velebíme Bože teba, jediného Boha v troch osobách a prosíme, aby si prijal naše úprimné prosby. Dávaj nám silu, aby sme túžili byť v srdci svätí a tak napomáhali našim rodinám a celej našej spoločnosti. Skrze Krista nášho Pána. Amen.

 

Ruženec svetla 13. 2. 2014, ktorý pripavila Maťka Paurová:

1. Ktorý bol pokrstený v Jordáne

Ako zmýšľal Ježiš o manželstve a o rodine? On sám síce rodinu nezaložil, ale v rodine vyrástol.Tridsať rokov žil v Nazarete, a tak ukázal, že je to vôľa Božia, aby ľudia žili v rodinách. Tak posvätil život rodiny založenej na sviatosti manželstva. Čo robiť, aby boli rodiny šťastné? Musíme byť presvedčení, že manželstvo je sviatosť. Je jednotné a nerozlučiteľné. Keď je svätá krstiteľnica, tak je svätý aj oltár, pred ktorým manželia prisahajú. Keď je sväté biskupovo požehnanie pri birmovaní, tak je sväté požehnanie kňaza pri uzatváraní manželstva. Keď je sväté slovo kňaza rozhrešujúceho v spovednici, tak je sväté slovo prísahy: „ Ja ťa nikdy neopustím...“. Keď je sväté pomazanie chorých pred smrteľným bojom, tak je svätý ja manželský zväzok, posilňujúci na cestu životného boja. Modlime sa, aby sme si vysoko cenili manželstvo, pretože je sviatosťou a je darom Boha nám ľuďom.

2. Ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne

Novomanželia z Kány Galilejskej sa iste usilovali urobiť všetko potrebné: prenajali sálu, objednali muzikantov, pripravili potrebné nápoje, jedlá... Mysleli si, že je všetko pripravené a môžu sa pokojne zabávať. No prišla možno naoko nepatrná udalosť, no veľmi nepríjemná, začalo dochádzať víno. Uprostred pozvaných hostí však nechýbali Ježiš a Mária. Vďaka nim ostala svadba radostnou a šťastnou až dokonca. Nezabúdajme aj v našich rodinách a manželstvách pozývať Ježiša do stredu nášho života. Iba Ježiš dokáže urobiť vodu vínom. A práve On dokáže urobiť naše ťažké rodinné chvíle a udalosti pokojnými a radostnými.

3. Ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie

V každej rodine má byť svetlo viery a Božej milosti. Pevnú vieru má vštepovať matka i otec do duše dieťaťa už od malička. Má mu zložiť rúčky k modlitbe a neskôr ho priviesť k prameňom milostí – sviatosti zmierenia a sv. prijímaniu. Nestačí však len dávať pekné ponaučenia, to je šablóna, ktorá nepôsobí. Je dôležitý dobrý príklad rodičov, ich vlastný život, kresťanstvo v praxi. Pápež Ján XXIII. hovoril: „Nech je modlitba balzamom pokoja vo vašom rodinnom krbe...“ Rodičia, otcovia, matky – šťastie vašej rodiny je vo vašich rukách. Ak bude vaša rodina spoločenstvom modlitby, bude aj spoločenstvom šťastia.

4. Ktorý sa premenil na vrchu Tábor

Otec je hlava rodiny a matka jej srdcom. Hlava myslí, ale srdce cíti. Matka vtláča celej rodine svojho ducha. Aká je matka, taká je celá rodina. Srdce rozvádza krv tepnami do celého tela a s krvou i potravu do všetkých údov. Matka je srdcom rodiny, stará sa o prípravu pokrmov pre celú rodinu, ba v útlom veku ich kŕmi vlastným telom. Srdce je zdrojom lásky. A pravá láska dáva všetko. Nešpekuluje a nepochybuje, či o ňu niekto stojí. Srdce matky je zdrojom obetavosti. Modlime sa, aby obetavosť matky i otca panovala v našich rodinách a aby sme sa všetci členovia rodiny premieňali v lásku.

5. Ktorý ustanovil Oltárnu Sviatosť

„Cirkev žije z Eucharistie.“ Tak aj naše rodiny musia čerpať z tohto veľkého daru. Celý sa daroval. V kúsku chleba ostáva stále prítomný, aby sme my mohli žiť. Tajomstvo, ktorému nás učí sám Boh. Triumfuje viera, nádej, láska. Viera, v ktorej vyznávam: toto je Boží Syn. Nádej, že Boh i napriek našim slabostiam a hriešnosti o nás stojí. A láska, ktorá ma učí nebáť sa darovať iným. Darovať seba. Eucharistia – to je umieranie i zmŕtvychvstanie Lásky. Každé životné povolanie: kňazstvo, manželstvo, rehoľný život, prináša mnoho radostí, i bolestí. Či si kňaz, manžel, manželka, rehoľná sestra, otec, matka, či dieťa alebo mladý človek – ktokoľvek a máš v srdci Boha a snažíš sa ho čo najčastejšie prijímať v Eucharistii, máš záruku nového života v šťastí a v láske v Bohu.