13. jún 2014

Fatimská slávnosť v júni

Na Fatimskej slávnosti aj v mesiaci jún sa stretlo veľa pútnikov. Modlili sme sa svätý ruženec, obetovali sme ho za naše rodiny. V nedeľu - tretiu júnovú - je Deň otcov. V modlitbách sme prosili za nich, aby boli v rodinách vždy na svojom správnom mieste.... Pri krásnej slávnosti nám zaspievali naši mladí a naši hostia - hudobná skupina VEGA. Pán dekan dnes hovoril o otcovi. Zamýšľal sa nad otcovstvom v minulosti, ponúkol rišenia pre otcov v súčasnosti. Veľmi zaujímavo sa prejavilo otcovstvo aj pri zjavení Panny Márie 13. októbra 1917. Aj z toho vychádzal pán dekna.

Akú chybu urobil prvý otec – Adam?

Všetci dnes hovoria o kríze, ale najväčším problémom je kríza otcovstva. Hovoril o tom kardinál Paul Jozef Cordes, predseda pápežskej rady „Cor unum“ počas slávnosti odovzdávania mu doktorátu honoris causa Univerzity sv. Tomáša Akvinského v Manile. Položme si otázku?: Z čoho plynie kríza otcovstva? Hľadajme odpoveď v knihe životnej múdrosti – v Biblii. Nebeský Otec je žriedlom každého otcovstva. Ak sa niekto odtrhne od žriedla – od Boha, hynie v ňom otcovstvo. Súčasná civilizácia smrti, civilizácia transatlantická pretrhla kontakt s Bohom a preto pred našimi očami hynie otcovstvo. Máme krízu otcovstva a z nej plynú ďalšie: narkománia, homosexualita, zločiny mládeže, terorizmus.

 

Pán dekan poukázal na prvého pozemského otca – Adama. Čo robil, ako sa správal, kde urobil kardinálnu chybu. Hriech Adama dokazuje, že otcovstvo bez Boha vnáša zlo do manželstva aj do rodiny. Adam si vybral, pretrhol spojenie s Bohom, stratil raj. Bez Boha niet raja. Rodina, ktorá odišla od Boha, nemá skutočný pokoj ani skutočnú radosť. Môže mať sladké jablká, príjemnosti, ktoré však rýchlo pominú, ale takáto rodina nemá skutočnú radosť. Ak je Boh na prvom mieste, všetko je na správnom mieste.

Noe a jeho krásny vzťah k Bohu:

Spojenie s Pánom udržiaval Adamov potomok, patriarcha Noe a preto on unikol trestu potopy. Spojenie s Bohom je predstavované za pomoci metafory: „Noe chodil s Bohom!“ Podobne žil aj sv. Jozef. Chodiť s Bohom to znamená byť spolu s Bohom, byť v neustálom spojení s Bohom. Spojenie s Bohom nazývame modlitba. Noe bol muž modlitby a preto bol múdry. Žil v opozícii voči svetu. Smiali sa z neho, keď budoval koráb. Možno sa z vás, otcovia smejú susedia, kolegovia v práci, že chodíte často do kostola, že sa modlíte, že čítate Bibliu, smejú sa z vás tak ako sa smiali z Noeho. Robte to naprike tomu, že sa z Vás smejú! O 30 rokov sa ich opýtajte ako majú oni vychované deti, keď Boha ignorovali a ako ich deti žijú!

Krásnym mužom a otcom bol Abrahám.

Tu Pán povedal Abramovi: "Odíď zo svojej krajiny, od svojho príbuzenstva a zo svojho otcovského domu do krajiny, ktorú ti ukážem. Urobím z teba veľký národ, požehnám ťa a preslávim tvoje meno a ty budeš požehnaním. Požehnám tých, čo ťa budú žehnať, a prekľajem tých, čo ťa budú preklínať! V tebe budú požehnané všetky pokolenia zeme!"

A Abram odišiel, ako mu rozkázal Pán. Išiel s ním aj Lot. Abram mal sedemdesiatpäť rokov, keď odišiel z Haranu. Abram vzal so sebou svoju ženu Sarai a svojho synovca Lota i celý majetok, čo nadobudli, aj služobníctvo, ktoré v Harane získali. A takto odišli, aby šli do krajiny Kanaán, a tak došli do krajiny Kanaán. Abram prešiel krajinou až po miesto Sichem, až k terebintu Moreho. Vtedy boli v krajine Kanaánčania. Tu sa Abramovi zjavil Pán a povedal mu: "Túto krajinu dám tvojmu potomstvu." On tam potom postavil Pánovi, ktorý sa mu zjavil, oltár. Pozri Gn 12, 1 – 8.

Abrahám bol poslušný Bohu a preto dostal zem, dom, dobytok, služobníctvo. Pre Abraháma bola viera v Jediného Boha dôležitejšia ako materiálne dobrá, či bezpečný alebo šťastný život. Jediným a najdôležitejším zabezpečením pre neho bol Boh a jeho Slovo a preto putoval do Palestíny a Egyptu.

Akým mužom a otcom bol sv. Jozef?

Bol to muž spravodlivý. Počúval Boha! Čo by z neho mala Mária, ak by neposlúchol Pána, tak ako urobil napr. Adam? Za Jozefa nehovoria slová, za neho hovoria skutky. Aká krásna bola atmosféra v nazaretskom domčeku. Jozef – muž spravodlivý – ponúka všetkým mužom a otcom návod ako žiť krásne otcovstvo.

Aké skutky hovoria v mojej rodine o mne?

Mám päť „p“ dobrého otca? Mám aj to šieste, ktoré je veľmi dôležité a potrebné: pekný? „Pekný muž, pekná žena, pekný otec, pekná matka“. Ale v akom zmysle? Čo z toho, že máme pred sebou krásnu karosériu, keď motor niekto ukradol. Ak je pred nami pekná žena, pekný muž, táto vlastnosť musí byť vo vnútri: byť pekný v srdci, vo svedomí, v charaktere, byť čistý od hriechu. Otec, máš týchto šesť „p“?