13. máj 2013

96. výročie zjavení vo Fatime

V pondelok 13. mája bolo 96 rokov od prvého zjavenia Panny Márie vo Fatime. V tento deň bol vo Fatime Panne Márii zasvätený aj pontifikát Sv. Otca Františka. Krátko po zvolení za pápeža František o to žiadal portugalského kardinála. Zasvätenie sa aj uskutočnilo, vo Fatime bola krásna slávnosť. Na našej stránke ste mohli sledovať priamy prenos. Večer od 17,00 hod. sa aj všetci pútnici, ktorí prišli do Višňového, pripojili k modlitbám za Svätého Otca Františka. Ako tradične - 13. mája prišlo do Višňového veľké množstvo pútnikov. Odhady hovoria o čísle 800. Prišli sa modliť, prosiť za seba, za svoju rodinu, za pápeža Františka. Na májovú Fatimskú slávnosť prišla aj pani Hanka Servická, aby nám svojím spevom skrášlila túto krásnu slávnosť. Priviezla so sebou aj mamu s dcérou. Jedna hrala na harmoniku, druhá na husle. Bolo to zaujímavé dopĺňanie spevu. Hanka Servická je žena obdarená Bohom. Jej krásny spev počas celej slávnosti vylúdil zimomriavky. Pán dekan kázal o viere Božej Matky. Pripomenul, že bez kríža sa nikdy nedá ísť do neba. Práve kríž nás bližšie spája s Kristom. Vyzval nás, aby sme sa viac modlili, aby sme sa chránili hriechu. Tak ako svojím farníkom v Deň Matiek, aj pútnikom na Fatimskej slávnosti poprial, aby sme doma v rodine mali sväté matky, aby sme mali svätých otcov. Ako to dosiahnuť? Každý deň kľač na kolenách, choď pravidelene k sviatostiam, zachovaj si nedeľu, aj prvý piatok. Boh Ťa bude žehnať.

Pápež František požiadal lisabonského patriarchu Josého Policarpa, aby zasvätil jeho pontifikát Fatimskej Panne Márii. Jej zjavenia z roku 1917 sú previazané s pontifikátmi všetkých pápežov uplynulého storočia.

Tu je text:

Zasvätenie služby pápeža Františka Matke Božej Fatimskej

Fatima 13. mája 2013

Najsvätejšia Panna!

1. My, portugalskí biskupi a mnohí pútnici tu zhromaždení, sme pri Tvojich nohách na 96. výročie Tvojho zjavenia sa pastierikom v Cova da Iria, aby sme splnili želanie pápeža Františka: aby Tebe - Pani Fatimská – sme zasvätili jeho službu ako biskupa Ríma a pastiera univerzálnej Cirkvi. Teba Pani, Matka Cirkvi, zasväcujeme službu nového pápeža: naplň jeho srdce vnímavosťou na Boha, lebo Ty si ju mala takú ako nikto iný. Aby mohol všetkým ľuďom našej doby obklopiť láskou, ktorá pochádza od Tvojho Syna Ježiša Krista. Dnes ľudia potrebujú cítiť, že sú milovaní Bohom a Cirkvou. Len láska premôže pokušenia násilia, podľahnutie materializmu, zabúdanie na Boha, odchýlenie sa od cesty, ktorá vedie do nového sveta, kde bude vládnuť láska. Daruj Svätému Otcovi dar rozlišovania, aby vedel rozpoznať cesty obnovy Cirkvi. Udeľ mu odvahu, aby neváhal vydať cestami uvedený Duchom Svätým; podporuj ho v ťažkých časoch utrpenia, aby víťazil láskou nad skúškami, ktoré sú pred ním na ceste obnovy Cirkvi. Buď vždy pri ňom a spolu s ním hovor tak dobre známe Tvoje slová: "Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova."

2. Cesty obnovy Cirkvi nás vedú k znovuobjaveniu a odkrytiu fatimského zjavenia zjavujúc sa pastierikom, ktoré je stále aktuálne: Toto je výzva na pokánie, návrat k znevažovanému až zabudnutému Bohu. Návrat je vždy návratom k Božej láske. Boh odpúšťa, pretože nás miluje. To preto sa jeho láska nazýva milosrdenstvom. Cirkev, ktorá je obklopená Tvojou materinskou starostlivosťou a vedená novým Pastierom, musí sa stále prejavovať ako miesto návratu a odpustenia, pretože pravda je vždy vyjadrená v láske.

Ty si nám ukázala modlitbu ako najdôležitejšiu cestu obrátenia. Nauč Cirkev, ktorej si súčasťou i vzorom, aby sa čoraz viac modlila, aby modliaci sa ľud zostával v spojení so Svätým Otcom - prvým modliacim sa človekom a tiež v tichom spojení s predchádzajúcim pápežom Benediktom XVI., ktorý si vybral službu tichého modliaceho sa muža a postavil pred Cirkev výzvu ísť cestami modlitby.

3. V Tvojom posolstve určenom pastierikom tu v Cova da Iria si obrátila pozornosť k službe pápeža, "biskupa oblečeného v bielom". Poslední traja pápeži putovali sem do Tvojej svätyne. O Pani, len Ty so svojou materinskou láskou k Cirkvi, môžeš vštepiť do srdca pápeža Františka túžby stať sa pútnikom do tejto Tvojej svätyne vo Fatime. Nemôžeme ho o to prosiť z iných dôvodov, len tiché porozumenie medzi Tebou a ním urobí, že pápež pocíti potrebu uskutočniť takúto púť, a vtedy ho budú sprevádzať tisíce veriacich, pripravených počúvať znova Tvoje posolstvo.

Tu, na oltári sveta, bude pápež žehnať ľudstvu, nech cíti moderný svet, že Boh miluje všetkých mužov a všetky ženy našej doby, že Cirkev ich miluje, a Ty, Matka Vykupiteľa, vedieš ich s nehou cestami spásy.

† JOSE, kardinál patriarcha

Predseda biskupskej konferencie Portugalska

(neoficiálny preklad)

Tu je video zo slávnosti vo Fatime: