13. október 2012

Fatimská slávnosť v októbri - hovorme doma s deťmi o viere

V sobotu 13. októbra bola opäť Fatimská slávnosť vo Farskom kostole vo Višňovom. Uvažovali sme o 8. encyklike bl. Jána Pavla II. Veľkého – Redemptoris missio – O misijnom poslaní. Pápež nás všetkých vyzýva, aby sme boli misionármi. Každý z nás má vydávať svedectvo viery.

22. október 1978 – deň, kedy sa ujal služby dnes už bl. Ján Pavol II. Veľký – bol práve Deň svetových misií. Pápež hneď v úvode encykliky píše, že od začiatku svojho pontifikátu sa rozhodol cestovať až na kraj sveta, aby dal dôraz na misionársku zodpovednosť. Predstavil v encyklike ťažkosti, ktoré sú spojené s ohlasovaním evanjelia. Rozdelil ich na vnútorné a vonkajšie. Medzi tie vonkajšie zaradil sekularizáciu súčasnej kultúry ako aj falšovanie Božieho zjavenia. Za veľmi nebezpečné však považuje vnútorné prekážky a to je strata kresťanskej morálnosti, oslabenie prežívania viery a vytrácanie sa povedomia hriechu.

Hlásanie evanjelia je povinnosťou každého katolíka. Už v Starom zákone čítame, že Boh sľúbil poslať ľudstvu Spasiteľa. Ježiš Kristus je jediný Vykupiteľ človeka. Pápež hovorí o Božom kráľovstve, o Duchu Svätom, ktorý je hlavným hlásateľom Dobrej zvesti, o poslaní pápeža, biskupov, duchovných osôb i laikov, katechétov, rodičov, vychovávateľov.

Svet potrebuje evanjelizovať územie, kde ešte Pána Ježiša nepoznajú. Svet potrebuje ale evanjelizovať aj územie, kde Krista už prijali, ale ho aj opustili.

Ako my evanjelizujeme, aká je naša evanjelizácia?

Nerozprávame doma s deťmi o viere! Nechávame to len na náboženstvo v škole a na nedeľnú sv. omšu. Mnohí idú do kostola len v nedeľu. Ale vtedy to je povinnosť! Ak nie som v kostole v nedeľu a prikázaný sviatok – pácham hriech. Čo teda robím pre svoju vieru počas týždňa? Čo urobím naviac, okrem nedeľnej povinnosti? Je pravdou, že je lepšie, ak idú na krúžky ako do krčiem alebo za drogami. Ale kde v tom programe krúžkov je v týždni zaradená sv. omša? Pýtal som sa chlapca, ktorý je doma ako tak vychovávaný vo viere, keď mal sviatok, či bol v týždni na sv. omši. Odpoveď znela: Nie! Rodičia, urobte zmenu vo výchove, hovorte so svojimi deťmi o viere aj doma. Ak to nebudeme robiť, naša viera sa bude strácať. Deti chodia do kostola v nedeľu z povinnosti, nechodia v týždni, lebo ich viera je len sviatočná a príkazová. Máte doma birmovancov? Hovoríte s nimi pravidelne o ich viere, o tom ako sa pripravujú na túto sviatosť? Prečo to nerobíte, rodičia? Myslíte si, že takto vychováte praktických kresťanov? Určite nie!  Máte doma prvoprijímajúcich? Hovoríte s nimi o viere rečou primeranou ich veku a rozumu? Prečo tak nerobíte? Ako je to možné, že chlapec, ktorý chodí do kostola, veľmi škaredo rozpráva a nadáva? A to sa vraj on niekedy modlí. A čo potom ostatné deti, ktoré do kostola ani nechodia? Potrebujeme všetci vydávať hodnoverné svedectvo o Ježišovi a tak evanjelizovať svet – aj ten náš.