13. október 2014

Fatimská slávnosť v októbri

Pripravujeme sa na veľké jubileum - 100. výročie zjavenia sa Panny Márie vo Fatime. Modlitbu sv. ruženca sme v mesiaci synody o rodine obetovali za naše rodiny. Celá Fatimská slávnosť bola obetovana za naše rodiny, aby sme pre ne vyprosovali potrebné milosti - teda za tatu, mamu, za deti.

Aj na októbrovej Fatimskej slávnosti sme pokračovali v úvahách nad slovami Panny Márie. „Nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ Tieto slová povedala Mária v Nazarete anjelovi, keď jej povedal odpoveď na jej otázku. Anjel jej hovorí o Božom Synovi, o spáse ľudstva. Mária sa nepýta na utrpenie, na kríž, nepýta sa na bolesť. Mária mala možno nejasnosť v tom, že keď sľúbila Pánu Bohu svoje panenstvo, ako je možné zladiť túto jej túžbu s materstvom, ku ktorému ju pozýva Pán. Anjel vysvetľuje, Mária nešpekuľuje, vo svojej viere a dôvere všetko odovzdáva do rúk Všemohúceho Boha. Mária prijíma Božiu vôľu, napriek tomu, že ona poznajúc Písmo Sväté Starého zákona musela vedieť, čo všetko predpovedal o Mesiášovi napr. Izaiáš. „Muža bolesti“ zo Starého zákona Mária poznala. Ak je Syn plný bolesti, inak to nemôže byť ani s Matkou. A predsa Mária neváha, hovorí svoje fiat Božej vôli. Keď to Boh takto chce, On sa postará!

Ako ja plním Božiu vôľu? Spoznávam Božiu vôľu vo svojom živote. Ako krásne plnil Božiu vôľu Abrahám. Učme sa od neho, učme sa od Mojžiša, učme sa od Márie, ako ona plnila Božiu vôľu. Povieme, že s Abrahámom hovoril sám Boh, s Mojžišom hovoril sám Boh, s Máriou hovoril anjel. Ale veď k nám hovorí cez Desatoro. Tam nám presne uvádza, čo máme robiť, ako sa máme správať. Postav Boha na prvé miesto vo svojom živote. Nemaj tam peniaze, mamonu, majetok. Modli sa, klaňaj sa Bohu, nie modlám, nerieš život cez horoskopy. Nevyslovuj Božie meno nadarmo, nehreš, nehovor neslušné slová, ani dvojzmyselné vtipy. Choď v nedeľu do kostola navštíviť Kráľa a Pána tejto zeme, neurážaj ho neúčasťou na hostine, na ktorú ťa pozýva. Zvony ťa pozývajú na sv. omšu, chcú ti byť pripomienkou a možno aj výčitkou, ak žiješ zle. Rešpektuj rodičov, aj autoritu. Neškoď si na zdraví ani alkoholom, ani drogou, nezabíjaj druhých zlými slovami. Neohováraj, nebuď klebetný. Zastav u teba klebety, nedávaj ich ďalej. Ži čisto. Lucie Bílá spieva o Desatore a má tam zaujímavé slová: lidé, nelezte do cizích postelí....! Ži podľa toho, pripomeň to svojmu dieťaťu. Nekradni, nepremiestňuj, čo nie je tvoje. Boh nám jasne hovorí, čo je jeho vôľa! Nehovor, že nevieš, čo je Božia vôľa v tvojom živote. Ako ju spoznávať? Pomôžem Ti: prehlbuj si vieru, modli sa, buď pokorný, nechaj si správne formovať svoje svedomie, čítaj Božie slovo – Sväté Písmo.