2. pôstna - rok B

2. pôstna nedeľa - B

Z oblaku zaznel hlas: „Toto je môj milovaný Syn, počúvajte ho.“ (Mk 09,7)

 

 

 

 

 

Boh ukázal na svojho Syna. Dal nám vtedy najdôležitejšie usmernenie.

 

 

 

Čítanie z knihy Genezis         22,1-2.9a.10-13.15-18

 

Boh skúšal Abraháma a povedal mu: „Abrahám!” On odpovedal: „Tu som.” Boh hovoril: „Vezmi svojho jediného syna Izáka, ktorého miluješ, choď do krajiny Moria a obetuj ho tam ako zápalnú obetu na vrchu, ktorý ti ukážem.” Keď došli na miesto, ktoré mu ukázal Boh, Abrahám postavil oltár a poukladal naň drevo. Potom vystrel ruku, vzal nôž a chcel obetovať svojho syna. Ale vtom naň zavolal anjel Pána z neba: „Abrahám, Abrahám!” On odpovedal: „Tu som.” Anjel mu povedal: „Nevzťahuj svoju ruku na chlapca a neublíž mu! Teraz viem, že sa bojíš Boha, veď si mi neodoprel svojho jediného syna.” Abrahám zdvihol oči a uzrel barana zachyteného rohami v kroví. Vzal ho a obetoval namiesto svojho syna ako zápalnú obetu. Anjel Pána znova zavolal z neba na Abraháma: „Na seba samého prisahám – taký je výrok Pána –: Pretože si toto urobil a neodoprel si mi svojho jediného syna, požehnám ťa a rozmnožím tvoje potomstvo ako hviezdy na nebi a ako piesok na brehu mora a tvoje potomstvo sa zmocní brán svojich nepriateľov. A pretože si poslúchol môj hlas, v tvojom potomstve budú požehnané všetky národy zeme.”

 

Počuli sme Božie slovo.

 

 

 

Ž – Pred tvárou Pána budem kráčať v krajine žijúcich.

 

Dôveroval som, aj keď som povedal: „Som veľmi pokorený.” V Pánových očiach má veľku cenu smrť jeho svätých. – O.

 

Pane, som tvoj sluha, som tvoj sluha a syn tvojej služobnice. Ty si mi putá rozviazal: obetu chvály ti prinesiem a budem vzývať meno Pánovo. – O.

 

Splním svoje sľuby Pánovi pred všetkým jeho ľudom v nádvoriach domu Pánovho, uprostred teba, Jeruzalem. – O.

 

 

 

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Rimanom          831b-34

 

Bratia, ak je Boh za nás, kto je proti nám? Keď on vlastného Syna neušetril, ale vydal ho za nás všetkých, akože by nám s ním nedaroval všetko!? Kto obžaluje Božích vyvolencov? Boh, ktorý ospravedlňuje? A kto ich odsúdi? Kristus Ježiš, ktorý zomrel, ba viac – ktorý bol vzkriesený, je po pravici Boha a prihovára sa za nás!

 

Počuli sme Božie slovo.

 

 

 

O. – Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste.

 

V žiarivom oblaku bolo počuť Otcov hlas: „Toto je môj milovaný Syn, počúvajte ho!”– O. – Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste.

 

 

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Marka   9,2-10

 

Ježiš vzal so sebou Petra, Jakuba a Jána a len ich vyviedol na vysoký vrch do samoty. Tam sa pred nimi premenil. Jeho odev zažiaril a bol taký biely, že by ho nijaký bielič na svete tak nevybielil. A zjavil sa im Eliáš s Mojžišom a rozprávali sa s Ježišom. Vtedy Peter povedal Ježišovi: „Rabbi, dobre je nám tu. Urobme tri stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi.” Lebo nevedel, čo povedať; takí boli preľaknutí. Tu sa utvoril oblak a zahalil ich. A z oblaku zaznel hlas: „Toto je môj milovaný Syn, počúvajte ho.” A sotva sa rozhliadli, nevideli pri sebe nikoho, iba Ježiša. Keď zostupovali z vrchu, prikázal im, aby o tom, čo videli, nehovorili nikomu, kým Syn človeka nevstane z mŕtvych. Oni si toto slovo zapamätali a jeden druhého sa vypytovali, čo znamená „vstať z mŕtvych”.

 

Počuli sme slovo Pánovo.