29. nedeľa - rok A

29. nedeľa - 16. októbra 2011

Ježiš povedal farizejom: "Ukážte mi daňový peniaz!” Oni mu podali denár. Spýtal sa ich: „Čí je tento obraz a nápis?” Odpovedali mu: „Cisárov.” Tu im povedal: „Dajte teda, čo je cisárovo, cisárovi, a čo je Božie, Bohu.” Mt 22, 20 - 21


 

Bohu patrí všetko, preto Bohu záleží na všetkých

 

 

Čítanie z Knihy proroka Izaiáša  45,1.4-6

Toto hovorí Pán o svojom pomazanom, Kýrovi: „Vzal som ho za pravú ruku, aby som mu podrobil národy, zohol pred ním chrbty kráľov a otvoril pred ním brány; nijaká brána neostane zavretá. Pre môjho služobníka Jakuba a pre Izraela, môjho vyvoleného, zavolal som ťa po mene; vyznačil som ťa, a ty si ma nepoznal. Ja som Pán, iného niet; okrem mňa nieto Boha. Opásal som ťa, aj keď si ma nepoznal, aby všetci od východu slnka až po západ vedeli, že okrem mňa niet iného. Ja som Pán a nik iný.”

Počuli sme Božie slovo.

Žalm – Vzdávajme Pánovi slávu a česť.

Spievajte Pánovi pieseň novú; spievaj Pánovi, celá zem! Zvestujte jeho slávu pohanom a jeho zázraky všetkým národom. – O.

Lebo veľký je Pán a veľkej chvály hoden, viac ako všetkých bohov treba sa ho báť. Lebo ničoty sú všetci bohovia pohanov, ale Pán stvoril nebesia. – O.

Vzdávajte Pánovi, rodiny národov, vzdávajte Pánovi slávu a česť, vzdávajte Pánovi slávu hodnu jeho mena. Prineste obetné dary a vstúpte do jeho nádvorí, – O.

klaňajte sa Pánovi v posvätnom rúchu. Chvej sa pred ním celá zem. Hlásajte medzi pohanmi: „Pán kraľuje!” a spravodlivo súdi národy. – O.

Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Pavla Solúnčanom      1,1-5b

Pavol, Silván a Timotej solúnskej cirkvi v Bohu Otcovi a v Pánu Ježišovi Kristovi: Milosť vám a pokoj. Ustavične vzdávame vďaky Bohu za vás všetkých, keď si na vás spomíname vo svojich modlitbách. Bez prestania myslíme pred Bohom a naším Otcom na dielo vašej viery, úsilie lásky a vytrvalosť nádeje v nášho Pána Ježiša Krista. Vieme, bratia, Bohom milovaní, o vašom vyvolení, lebo naše evanjelium neprišlo k vám iba v slovách, ale aj v moci a v Duchu Svätom a v celej plnosti.

Počuli sme Božie slovo.

O. – Aleluja. – Svieťte ako svetlá na svete a držte sa pevne Slova života.

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša 22,15-21

Farizeji odišli a radili sa, ako by podchytili Ježiša v reči. Poslali k nemu svojich učeníkov a herodiánov so slovami: „Učiteľ, vieme, že vždy vravíš pravdu a podľa pravdy učíš Božej ceste. Neberieš ohľad na nikoho, lebo nehľadíš na osobu človeka. Povedz nám teda, čo si myslíš: Slobodno platiť cisárovi daň, či nie?” Ale Ježiš poznal ich zlomyseľnosť a povedal: „Čo ma pokúšate, pokrytci? Ukážte mi daňový peniaz!” Oni mu podali denár. Spýtal sa ich: „Čí je tento obraz a nápis?” Odpovedali mu: „Cisárov.” Tu im povedal: „Dajte teda, čo je cisárovo, cisárovi, a čo je Božie, Bohu.”

Počuli sme slovo Pánovo.