29. nedeľa - rok "B"

29. nedeľa - rok B

Kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude sluhom všetkých. Lebo ani Syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých. (Mk 10, 44 - 45)


Vieš, ako rozmýšľa Ježiš ohľadne neba? Opáše sa a bude nám posluhovať! Dokonca nám umyje špinavé nohy. Táto jeho pokora vyráža dych!

 

 


Čítanie z Knihy proroka Izaiáša         53, 10-11

Prorok hovorí: Pán dovolil zdrviť svojho služobníka slabosťou; keď dá svoj život na zmiernu obetu, uvidí ďaleké potomstvo a jeho ruka úspešne vykoná Pánovu vôľu. Po útrapách svojej duše uvidí svetlo a nasýti sa poznaním. Boh hovorí: Môj spravodlivý služobník ospravedlní mnohých a sám ponesie ich viny.

Počuli sme Božie slovo.

 


Ž – Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, ako dúfame v teba.

Pánovo slovo je pravdivé a verné všetko jeho konanie. Miluje spravodlivosť a právo; milosti Pánovej plná je zem. – O.

Hľa, oko Pánovo bdie nad tými, čo sa ho boja, nad tými, čo v jeho milosrdenstvo dúfajú, aby ich zachránil pred smrťou a v čase hladu nakŕmil. – O.

Naša duša očakáva Pána, on je naša pomoc a ochrana. Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, ako dúfame v teba. – O.

 


Čítanie z Listu Hebrejom         4, 14-16

Bratia, keďže máme vznešeného veľkňaza, ktorý prenikol nebesia, Ježiša, Božieho Syna, držme sa svojho vyznania. Veď nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol cítiť s našimi slabosťami; veď bol podobne skúšaný vo všetkom okrem hriechu. Pristupujme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravom čase.

Počuli sme Božie slovo.

O. – Aleluja. – Syn človeka prišiel, aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých.

 


Čítanie zo svätého evanjelia podľa Marka       10, 42-45

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Viete, že tí, ktorých pokladajú za vládcov národov, panujú nad nimi a ich veľmoži majú nad nimi moc. Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa bude chcieť stať medzi vami veľkým, bude vaším služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude sluhom všetkých. Lebo ani Syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých.”

Počuli sme slovo Pánovo.