2. nedeľa - rok B

2. nedeľa - rok B

Učeníci povedali Ježišovi: „Rabbi – čo v preklade znamená: Učiteľ –, kde bývaš?” Odpovedal im: „Poďte a uvidíte!” (Jn 1, 38 - 39)

 

 Ak chcete navštíviť Ježiša, nemusíte cestovať ďaleko.Čítanie z Prvej knihy Samuelovej    3, 3b-10. 19

Samuel spal v Pánovom chráme, kde bola Božia archa. Tu Pán zavolal Samuela a on odpovedal: „Tu som.” Pribehol k Hélimu a vravel: „Tu som, volal si ma.” On odvetil: „Nevolal som ťa. Choď spať!” Odišiel teda a spal ďalej. Pán znova zavolal Samuela. Samuel vstal, šiel k Hélimu a vravel: „Tu som, volal si ma.” On odpovedal: „Nevolal som ťa, syn môj. Choď spať!” Samuel totiž ešte nepoznal Pána, ešte sa mu nezjavilo Pánovo slovo. Pán zavolal Samuela znova, tretí raz. On vstal, šiel k Hélimu a vravel: „Tu som, volal si ma.” Vtedy Héli pochopil, že chlapca volá Pán, preto povedal Samuelovi: „Choď spať a ak ťa znova bude volať, povedz: ,Hovor, Pane, tvoj sluha počúva.'” Samuel teda odišiel a spal na svojom mieste. Pán prišiel, zastal si a volal ako predtým: „Samuel, Samuel!” A Samuel povedal: „Hovor, tvoj sluha počúva.” Samuel rástol a Pán bol s ním. Ani jedno jeho slovo nepadlo na zem.

Počuli sme Božie slovo.Ž – Hľa, prichádzam, Pane, chcem plniť tvoju vôľu

Čakal som, čakal na Pána a on sa ku mne sklonil. Do úst mi vložil pieseň novú, chválospev nášmu Bohu. – O.

Obety a dary si nepraješ, lež uši si mi otvoril. Nežiadaš žertvu ani obetu zmierenia, preto som povedal: „Hľa, prichádzam.” – O.

Vo zvitku knihy je napísané o mne, že mám plniť tvoju vôľu. A to chcem, Bože môj, hlboko v srdci mám tvoj zákon. – O.

Ohlasujem tvoju spravodlivosť vo veľkom zhromaždení; svojim perám hovoriť nebránim, Pane, ty to vieš. – O.Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom     6,13-20

Bratia, telo nie je na smilstvo, lež pre Pána a Pán pre telo. A Boh aj Pána vzkriesil a vzkriesi aj nás svojou mocou. Vari neviete, že vaše telá sú Kristovými údmi? Ale kto sa spája s Pánom, je s ním jeden Duch. Varujte sa smilstva! Každý hriech, ktorého by sa človek dopustil, je mimo tela; kto však smilní, hreší proti vlastnému telu. A neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nepatríte sebe? Draho ste boli kúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele.

Počuli sme Božie slovo.O. – Aleluja. – Našli sme Mesiáša, Krista. Milosť a pravda prišli skrze neho.Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána   1, 35-42

Ján stál s dvoma zo svojich učeníkov. Keď videl Ježiša ísť okolo, povedal: „Hľa, Boží Baránok.” Tí dvaja učeníci počuli, čo hovorí, a išli za Ježišom. Ježiš sa obrátil a keď videl, že idú za ním, opýtal sa ich: „Čo hľadáte?” Oni mu povedali: „Rabbi – čo v preklade znamená: Učiteľ –, kde bývaš?” Odpovedal im: „Poďte a uvidíte!” Šli teda, videli, kde býva, a zostali v ten deň u neho. Boli asi štyri hodiny popoludní. Jeden z tých dvoch, čo to počuli od Jána a nasledovali Ježiša, bol Ondrej, brat Šimona Petra. On hneď vyhľadal svojho brata Šimona a povedal mu: „Našli sme Mesiáša,” čo v preklade znamená Kristus. A priviedol ho k Ježišovi. Ježiš sa naňho zahľadel a povedal: „Ty si Šimon, syn Jánov, ale budeš sa volať Kéfas,” čo v preklade znamená Peter.

Počuli sme slovo Pánovo.