30. nedeľa - rok A

30. nedeľa - 23. októbra 2011

Učiteľ zákona sa spýtal Ježiša: „Učiteľ, ktoré prikázanie v Zákone je najväčšie?” On mu povedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! Mt 22, 36 – 37 

Ak naozaj miluješ Boha, On je vždy v Tvojom srdci na prvom mieste.

 

 

 

 

Čítanie z Knihy Exodus 22,20-26

Toto hovorí Pán: „Cudzinca nebudeš utláčať ani sužovať, veď aj vy ste boli cudzincami v egyptskej krajine. Vdove a sirote neublížte! Ak ich budete trápiť, budú volať ku mne a ja budem počuť ich nárek; vzplanie môj hnev a pobijem vás mečom a vaše ženy budú vdovami a vaše deti sirotami. Ak požičiaš peniaze niekomu z môjho ľudu, chudákovi, ktorý býva s tebou, nesprávaj sa k nemu ako veriteľ; nežiadajte od neho úroky. Ak vezmeš od svojho blížneho plášť do zálohy, vráť mu ho do západu slnka. Veď je to jeho jediná prikrývka, odev na jeho telo, nemá nič iné, v čom by spal. Ak bude volať ku mne, vypočujem ho, lebo som milosrdný.”

Počuli sme Božie slovo.

Žalm: – Milujem ťa, Pane, ty moja sila.

Milujem ťa, Pane, moja sila; Pane, opora moja, útočište moje, osloboditeľ môj. – O.

Bože môj, moja pomoc, tebe dôverujem; ty si môj štít, sila mojej spásy a môj ochranca. Vzývať budem Pána, lebo jemu patrí chvála, a budem zachránený pred nepriateľmi. – O.

Nech žije Pán, nech je zvelebený môj Záchranca, nech je vyvýšený Boh, moja spása. Svojmu kráľovi dávaš veľké víťazstvá, preukazuješ priazeň svojmu pomazanému. – O.

Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Pavla Solúnčanom   1,5c-10

Bratia, viete, akí sme boli medzi vami kvôli vám. A vy ste napodobňovali nás i Pána, keď ste vo veľkom súžení s radosťou Ducha Svätého prijímali slovo, takže ste sa stali vzorom všetkým veriacim v Macedónsku a v Achájsku. Lebo od vás sa Pánovo slovo rozšírilo nielen po Macedónsku a Achájsku, ale vaša viera v Boha sa stala známou na každom mieste, takže nemusíme nič hovoriť. Veď oni sami rozprávajú o nás, ako sme k vám prišli a ako ste sa od modiel obrátili k Bohu, aby ste slúžili Bohu živému a pravému a očakávali z neba jeho Syna, ktorého vzkriesil z mŕtvych; Ježiša, ktorý nás zachraňuje od budúceho hnevu.

Počuli sme Božie slovo.

O. – Aleluja. – Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo, hovorí Pán; a môj Otec ho bude milovať a prídeme k nemu.

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša 22,34-40

Keď sa farizeji dopočuli, že Ježiš umlčal saducejov, zišli sa a jeden z nich, učiteľ zákona, sa ho spýtal, aby ho pokúšal: „Učiteľ, ktoré prikázanie v Zákone je najväčšie?” On mu povedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! To je najväčšie a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého! Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý Zákon i Proroci.”

Počuli sme slovo Pánovo.